Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

60 406 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 17:14

Luận văn ; Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chơng mộtLý luận chung về chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1. luận chung về chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm - Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp: Là biểu hiện bằng tiền của lao phí lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định ( tháng, quý, năm)- Giá thành sản xuất: là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống lao động vật hoá có liên quan đến khối lợng công tác sản phẩm, lao vụ, dịch vụ_ Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm : Xét về nội dung thì chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là hai mặt của quá trình sản xuất, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, giống nhau về chất đều là những hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm. Xét về mặt kế toán, thì kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là hai bớc công việc gắn bó hữu cơ với nhau. Tuy nhiên giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm lại không giống nhau về lợng, sự khác nhau đó thể hiện ở những điểm sau : + Chi phí sản xuấtchi phí bỏ ra trong thời kỳ sản xuất kinh doanh + Giá thành sản phẩm chỉ tính đến những chi phí liên quan đến những khối lợng dịch vụ hoàn thành + Chi phí sản xuất chỉ tính theo thời kỳ nhất định tuỳ theo từng doanh nghiệp mà kỳ tập hợp chi phí có thể là tháng, quý, năm không cần tính đến chi phí đó liên quan đến khối lợng sản phẩm đã hoàn thành hay cha, sự khác nhau biểu hiện ở công thức sau đây : - Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất Chi phí thực tế = +1 Kinh doanh trong kỳ dở dang đầu kỳ phát sinh trong kỳ - Tsp = Cđk + Ctk + Cck Trong đó: Tsp: là gía trị sản phẩm Cđk: là chi phí sản xuất dở dang đầu kỳCtk: là chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong kỳ Cck: là chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Nội dung cơ bản của chúng đều là những biểu hiện bằng tiền của những chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh . chi phí sản xuất trong kỳ là căn cứ để tính giá thành sản phẩm , công việc lao vụ đã hoàn thành. Sự tiết kiệm hoặc lãng phí của doanh nghiệp về chi phí sản xuất có ảnh hởng trực tiếp đến giá trị sản phẩm tăng hoặc giảm, quản giá thành phải gắn với chi phí sản xuất1.1.2 . Phân loại chi phí sản xuất 1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí Theo cách phân loại này, căn cứ vào tính chất, nội dung kinh tế của chi phí để chia ra các yếu tố chi phí. Mỗi một yếu tố chỉ bao gồm những chi phí có cùng nội dung kinh tế, không phân biệt chi phí đó phát sinh nh thế nào. Toàn bộ chi phí sản xuất chung đợc chi ra làm các yếu tố chi phí sau :- Chi phí nguyên vật liệu Bao gồm toàn bộ tiền công phải trả, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân sản xuất nhân viên trong toàn doanh nghiệp.- Chi phí khấu hao tài sản cố định Bao gồm số tiền trích khấu hao tài sản cố định sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài : Bao gồm toàn bộ chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất ngoài những yếu tố đã nêu ở trên 2 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí có tác dụng rất lớn rong quản chi phí sản xuất. Nó cho biết kết cấu tỷ trọng của từng yếu tố chi phí sản xuất để đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, lập kế hoạch cung ứng vật t, kế hoạch quỹ lơng, tính toán nhu cầu vốn lu động cho kỳ sau 1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng của chi phí Theo cách phân loại này, căn cứ vào mục đích công dụng của chi phí trong sản xuất để chia ra các khoản mục chi phí khác nhau, mỗi khoản mục chi phí bao gồm những chi phí có cùng mục đích công dụng, không phân biệt chi phí đó có nội dung nh thế nào. Toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đợc chia ra các khoản mục chi phí nh sau :- Chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp (TK:621): Bao gồm những chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng- Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622) :Bao gồm những chi phí về tiền công, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân trực tiếp sản xuất- Chi phí sản xuất chung (TK 627) :Là những chi phí dùng cho hoạt động sản xuất chung ở các phân xởng , tổ đội sản xuất. Bao gồm: Chi phí lơng , BHXH, BHYT, KPCĐ của nhân viên (phân xởng, tổ đội sản xuất), chi phí vật liệu, chi phí bằng tiền khác.Phân loại chi phí theo mục đích công dụng kinh tế có tác dụng phục vụ cho yêu cầu quản chi phí sản xuất theo định mức , cung cấp số liệu cho công tấc tính giá thành sản phẩm, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành làm tài liệu tham khảo để lập định mức chi phí sản xuất lập giá thành kế hoạch cho kỳ 1.1.2.1. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với khối lợng sản phẩm3 Đợc chia làm hai loại :- Chi phí khả biến (biến phí): Là chi phí có sự thay đổi về tơng quan tỷ lệ thuận với sự thay đổi của khối lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ.- Chi phí cố định (định phí): Là chi phí không thay đổi về tổng số cho dù có sự thay đổi trong mức độ hoạt động của sản xuất hoặc khối lợng sản phẩm, công việc lao vụ sản xuất trong kỳ.Phân loại chi phí sản xuất thành chi phí khả biến chi phí cố định có tác dụng lớn đối với việc quản trị kinh doanh, phân tích điểm hoà vốn phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 1.1.2.2 . Phân loại chi phí theo phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất mối quan hệ với đối tợng chịu phíTheo cách này chi phí sản xuất đợc chia làm hai loại : Chi phí trực tiếp Chi phí gián tiếp- Chi phí trực tiếp: Là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất ra một loại sản phẩm, một công việc nhất định, những chi phí này kế toán có thể căn cứ vào số liệu chứng từ kế toán để ghi trực tiếp cho từng đối tơng j chịu phí- Chi phí gián tiếp: Là chi phí sản xuất có liên quan đến nhiều loại sản phẩm, nhiều công việc, phải phân bổ cho các đối tợng theo một tiêu chuẩn thích hợp Cách phân loại chi phí sản xuất này có ý nghĩa đối với việc xác định ph-ơng pháp tập hợp phân bổ chi phí cho các đối tợng một cách đúng đắn , hợp lý1.1.2.3 . Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành chi phí Chia ra làm hai loại: Chi phí đơn nhất Chi phí tổng hợp 4 - Chi phí đơn nhất: Là chi phí do một yếu tố duy nhất cấu thành nh NVL chính, tiền lơng công nhân sản xuất.- Chi phí tổng hợp: Là chi phí do nhiều yếu tố chi phí khác nhau tập hợp lại theo cùng nội dung công dụng nh chi phí sản xuất chung Cách phân loại này giúp cho việc nhận thức từng loại chi phí trong việc hình thành từng loại sản phẩm để tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất thích hợp với từng loại .Nh vậy, phân loại chi phí có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà quản lý. Là tiền đề để tính giá thành đợc chính xác, phục vụ cho việc theo dõi, kiểm tra, phân tích chỉ tiêu giá thành. Phân loại chi phí sản xuất còn giúp cân đối chi phí trong phạm vi doanh nghiệp là toàn bộ nền kinh tế quốc dân, kiểm tra mối quan hệ gia chỉ tiêu giá thành với các chỉ tiêu khác, thấy rõ cơ cấu các yếu tố chi phí thuộc lao động sống, lao động vật hoá đợc hình thành trong mỗi đơn vị sản phẩm, góp phần kiểm tra giấm sát chặt chẽ mỗi loại chi phí phát sinh. Song song với việc quản chi phí thì giá thành cũng đợc quản bằng cách nh sau1.1.3 . Phân loại giá thành sản phẩm1.1.3.1. Phân loại gía thành theo ( t )và cơ sở số liệu tính giá thành- Giá thành kế hoạch: Là giá thành sản phẩm đợc tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch do bộ kế hoạch của doanh nghiệp thực hiện trớc khi bắt đầu quá trình sản xuất. Giá thành kế hoạch của sản phẩm là mục tiêu phấn đấu, là căn cứ để so sánh, phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp - Giá thành định mức: Là giá thành sản phẩm đợc tính trên cơ sở định mức chi phí hiện hành. Giá thành định mức là công cụ quản định mức, là th-ớc đo chính xác để xác định kết quả sử dụng tài sản, vật t lao động trong sản xuất, giúp doanh nghiệp đánh giá đúng đắn các giải pháp kinh tế kỹ thuật đã thực hiện trong quá trình hoạt động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.5 - Giá thành thực tế: Là giá thành sản phẩm đợc tính trên cơ sởchi phí sản xuất thực tế đã phát sinh trong kỳ. Giá thành thực tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả phấn đấu của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất sản phẩm 1.1.3.2 . Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán- Giá thành sản xuất thực tế sản phẩm (giá thành công xởng): Bao gồm các chi phí sản xuất, chế tạo sản phẩm ( chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SXC) tính cho sản phẩm công việc hay lao vụ đã hoàn thành. Công thức tính nh sauZtt = Cđk + Ctk CckTrong đó: Ztt là giá thành thực tế của sản phẩm- Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ : Bao gồm giá thành sản xuất thực tế sản phẩm đã tiêu thụ chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp của số sản phẩm đó. Công thức tính nh sau :G. thành sp G.thành thực tế Cphí bán hàng pbổ Cphí q.lý dn pbổ = + - Tiêu thụ sx sp đã tiêu thụ cho sp đã tiêu thụ cho sp đã tiêu thụ Với yêu cầu công tác quản giá thành thì việc phân loại giá thành nhtrên là rất cần thiết. Bởi lẽ, từ cách phân loại này doanh nghiệp biết đợc lợng lao động hao phí thể hiện mức độ tiêu hao cụ thể của từng loại chi phí trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm hoàn thành. Quản giá thành đợc coi là cơ sở, là xuất phát điểm của giá cả, nhất là trong điều kiện hiện nay.Với những bức thiết của việc quản trị doanh nghiệp thì các nhà quản đặc biệt là bộ phận kế toán cần phải tổ choc kế toán tập hợp chi phí sản xuất một cách hợp tiết kiệm, đảm bảo cho việc vận hành của các hoạt động đợc liên tục 1.1.4. Nhiệm vụ của công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩmTrong công tác quản doanh nghiệp, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn luôn đợc các nhà quản quan 6 tâm, vì chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu phản ánh chất lợng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Thông qua những thông tin về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm do bộ phận kế toán cung cấp, những ngời quản doanh nghiệp nắm đợc chi phí sản xuất giá thành thực tế của từng hoạt động, từng loại sản phẩm, lao vụ cũng nh kết quả của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Để tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm,đáp ứng đầy đủ trung thực kịp thời yêu cầu quản chi phí sản xuất giá thành của doanh nghiệp thì kế toán cần thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:- Căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp, để xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất phơng pháp tính giá thành thích hợp Tổ chức tập hợp phân bổ từng loại chi phí sản xuất theo đúng đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đã xác định bằng phơng pháp thích hợp đã chọn, cung cấp kịp thời những số liệu thông tin tổng hợp về các khoản mục chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ .- Vận dụng phơng pháp tính giá thành thích hợp để tính toán giá thành giá thành đơn vị của các đối tợng tính giá thành theo đúng các khoản mục đã quy định đúng kỳ giá thành đã xác định .Định kỳ cung cấp báo cáo về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cho doanh nghiệp phân tích tình hình thực hiện các định mức chi phí dự toán chi phí, tình hình thực hiện các kế hoạch giá thành kế hoạch hạ giá thánh sản phẩm, phát hiện kịp thời khả năng tiềm tàng, đề xuất biện pháp thích hợp để phấn đấu không ngừng các biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm.1.2. Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất tính Z sản phẩm 7 1.2.1. Đối tợng phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất tính Z sản phẩm 1.2.1.1. Đối tợng phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất- Đối tợng hạch toán chi phí :Đối tợng hạch toán chi phí sản xuấtphạm vi giới hạn mà chi phí sản xuất cần đợc tập hợp theo những phạm vi, giới hạn đó .Các chi phí trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp có thể phát sinh ở nhiều địa điểm (phân xởng, bộ phận sản xuất, tổ đội sản xuất ) liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện các loại lao vụ khác nhau. Để biết đợc chi phí đó phát sinh ở đâu? dùng vào mục đích gì? sử dụng chi phí đó nh thế nào có đảm bảo hợp tiết kiệm chi phí hay không? cần thiết phải xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất. Việc xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất phải căn cứ vào + Đặc điểm cơ cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp + Quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm + Đặc điểm phát sinh chi phí công dụng của chi phí + Yêu cầu về trình độ quản của doanh nghiệp Tuỳ theo cơ cấu tổ chức sản xuất, trình độ quản sản xuất yêu cầu hạch toán sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm của doanh nghiệp phức tạp hay giản đơn, đối tợng tập hợp chi phí có thể là toàn bộ quy trình công nghệ riêng biệt từng phân xởng, tổ đội sản xuất .Việc xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp không những có ý nghĩa trong việc tổ chức tập hợp chi phí sản xuất mà còn là cơ sở để tính giá thành sản phẩm,lao vụ . - Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất Tuỳ thuộc vào khả năng tập hợp chi phí vào các đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, kế toán sẽ áp dụng phơng phấp tập hợp chi phí sản xuất một cách phù hợp8 + Phơng pháp hạch toán trực tiếp : Theo phơng pháp này kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc phản ánh các chi phí sản xuất trực tiếp liên quan đến sản phẩm trong kỳ, bao gồm: chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SXCĐối với chi phí sản xuất trực tiếp liên quan đến từng đối tợng tập hợp chi phí thì tập hợp trực tiếp cho từng đối tợng tập hợp chi phí đó +Phơng pháp tập hợp gián tiếp (phơng pháp phân bổ)Theo phơng pháp này những chi phí sản xuất trực tiếp liên quan đến từng đối tợng tập hợp chi phí, dùng để sản xuất nhiều loại sản phẩm, hay nhiều hoạt động lao vụ .Sau khi tập hợp những khoản chi phí này, kế toán phân bổ cho từng đối tợng theo tiêu thức phù hợp. Dùng công thức sau : C H(T) = Hay Ci = H(T) *Ti T(i)Trong đó : H : Là hệ số phân bổ chi phí C : Là chi phí sx đã tập hợp theo địa điểm phát sinh chi phí T : Là chi phí tính cho một đơn vị tiêu thức Ti: Là tổng tiêu thức lựa chọn phân bổ Ci: Chi phí sản xuất phân bổ cho đối tợng I Với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng doanh nghiệp là khác nhau, Vì vậy doanh nghiệp có thể lựa chọn tiêu thức phân bổ khác nhau sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình. Tiêu thức phân bổ hợp phải thoả mãn điều kiện là tỷ lệ thuận với đại lợng phân bổ, hoặc đại lợng phân bổ không quá nhỏ Sau khi phân bổ chi phí sản xuất cho từng đối t ợng chịu phí tổng chi phí sản xuất trực tiếp chi phí sản xuất chung đã phân bổ theo tiêu thức phù hợp ta đợc tổng chi phí sản xuất chung trong kỳ 1.2.1.2. Đối tợng phơng pháp tính giá thành sản phẩm - Cơ sở để xác định tính giá thành 9 Việc xác định đối tợng tính giá thành cũng phải căn cứ vào cơ cấu tổ chức sản xuất, tính chất sản phẩm, yêu cầu trình độ quản trong doanh nghiệp - Phơng pháp tính giá thành trong sản phẩm Phơng pháp này là một phơng pháp hay là một hệ thống các phơng pháp đợc sử dụng để tính tổng giá thành sản phẩm, giá thành đơn vị sản phẩm Về cơ bản có 6 phơng pháp tính giá thành+ Phơng pháp giản đơn : Phơng pháp này căn cứ vào chi phí sản xuất đã đợc tập hợp, giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ cuối kỳ. Kế toán xác định tổng giá thành sản phẩm trong kỳ từ đó tính đợc giá thành đơn vị sản phẩm theo công thức Giá trị sp Chi phí phát sinh Giá trị sp Zsp = + _ dở dang đ. kỳ t. kỳ dở dang c. kỳNh vậy, cách tính giá thành sản phẩm theo phơng pháp này là tơng đối đơn giản , dễ tính toán.Tuy nhiên, chỉ nên áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lợng mặt hàng ít, sản xuất với khối lợng lớn chu kỳ sản xuất ngắn. Nếu áp dụng trong trờng hợp ngợc lại thì công việc tập hợp chi phí sẽ khó khăn + Phơng pháp tổng cộng chi phí : Giá thành sản phẩm đợc xác định bằng cách cộng chi phí sản xuất của các bộ phận, chi tiết sản phẩm hay cộng chi phí sản xuất các giai đoạn, bộ phận sản xuất tạo nên sản phẩm theo công thức sau : Zsp = Z1 + Z2 + Z3 + +Zn+ Phơng pháp hệ số : Đối với những doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, sử dụng một loại nguyên liệu một lợng lao động nhng lại đồng thời thu đợc nhiều sản phẩm khác nhau, chi phí không thể tập hợp riêng đợc cho từng loại 10[...]... máy tính để hỗ trợ cho công việc đợc nhanh chóng gọn nhẹ, cha sử dụng các phần mềm kế toán mà ứng dụng máy tính tại chi nhánh chỉ dừng lại ở lu trữ số liệu công tác tính toán 2.2 Thực tế công tác kế toán CFSX tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Vissan 2.2.1 - Chi phí sản xuất, giá thành quản CFSX giá thành của chi nhánh Vissan 2.2.1.1 Chi phí sản xuất quản chi phí sản xuất ở chi. .. thành sản xuất việc quản giá thành sản xuấtchi nhánh Vissan Giá thành sản xuất đợc hiểu là những biểu hiện bằng tiền của những chi phí sản xuất tính cho từng khối lợng sản phẩm đã hoàn thành Tại Chi nhánh Vissan, để phù hợp với đặc điểm sản xuất, kế toán phân loại giá thành theo phạm vi tính toán bao gồm: Giá thành sản xuất thực tế sản phẩm giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ Việc phân... chi phí Giá trị sản phẩm dịch NVLTT vụ dở dang cuối kỳ TK 622 TK 632 Kết chuyển chi phí Tổng giá thành sản xuất NCTT của sản phẩm dịch vụ TK 627 hoàn thành nhập kho Kết chuyển hay phân gửi bán hay tiêu thụ trực Bổ chi phí SXC tiếp 1.2.3.2.Tổng chi phí sản xuất Để tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, kế toán sử dụng TK 631 - Kết cấu tài khoản : Nợ TK 631 - Phản ánh giá trị của sản phẩm. .. từng đơn vị sản phẩm của từng loại sản phẩm là đối tợng tinhs giá thành, sau đó căn cứ vào tỷ lệ chi phí sản xuất thực tế chi phí sản xuất kế hoạch để tình giá thành đơn vị từng loại sản phẩm Zđv = Zkh x Tc Trong đó: Zđc: là giá thành thực tế đơn vị sản phẩm từng loại Zkh: là giá thành kế hoạch đơn vị sản phẩm từng loại Tc: là tỷ lệ chi phí mà Tc = Ztt x100 Zkh + Phơng pháp loại trừ sản phẩm phụ... thờng Kế toán chỉ tính phần chi phí NVL vào giá thành sản phẩm theo định mức đã lập 27 - Đối với chi phí nhân công, chi nhánh trả theo lơng khoán sản phẩm cho các tổ sản xuất, trích 17% lơng cơ bản 2% lơng thực tế vào chi phí sản xuất - Chi nhánh thực hiện trích khấu hao theo đờng thẳng theo QĐ 116-BTC, hàng tháng chi phí khấu hao tài sản cố định đợc đợc tính đều đặn vào giá thành sản phẩm theo kế hoạch... thích hợp đối với các loại doanh nghiệp trong cùng một quá trình sản xuất, thu đợc cả sản phẩm chính sản phẩm phụ Để tính giá thành sản phẩm chính xác ta phải tách giá trị sản phẩm phụ ra khỏi tổng chi phí sản xuất sản xuất Tổng giá trị sản phẩm đợc tính nh sau : 11 Tổng giá Giá trị sp Tổng chi Giá trị sp Giá trị sp trị sp= chính dở dang + phí phát - phụ thu - chính dở đầu kỳ sinh trong kỳ hồi cuối kỳ... cho giám đốc biết đợc tình hình sản xuất của đơn vị, mà từ đó có biện pháp tiết kiệm chi phí ở khoản mục nào, cần phải quản chặt chẽ hiệu quả hơn nữa chi phí sản xuất ra sao 2.2.2 Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành tại chi nhánh Vissan: 2.2.2.1 Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại chi nhánh Vissan 28 Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại chi. .. trị chi phí sản xuất cung cấp thông tin chi tiết cho lãnh đạo chi nhánh trong việc để ra các phơng án mở rộng sản xuất 29 2.2.2.2 Đối tợng tính giá thành chi nhánh tại Vissan Xuất phát từ đặc điểm sản xuất, dây chuyển công nghệ sản xuất liên tục, không có sản phẩm dở, đầu dây chuyền sản xuất là nguyên liệu cuối dây chuyền là thành phẩm nên đối tợng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với đối tợng tính giá. .. định chi phí sản xuất chung bao gồm + Chi phí nhân viên phân xởng +Chi phí khấu hao TSCĐ + Chi phí vật liệu + Chi phí dịch vụ mua ngoài + Chi phí dụng cụ sản xuất + Chi phí bằng tiền khác - Tài khoản sử dụng :Kế toán sử dụng TK 627, tài khoản này cuối kỳ không có số d do đã phân bổ hết cho các loại sản phẩm, lao vụ đợc chi tiết thành 6 tiểu khoản TK 6271 :Chi phí nhân viên phân xởngTK 6274: Chi phí. .. nghiệp sản xuất khác, chi phí sản xuất tại chi nhánh Vissan đợc hiểu là: Toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá mà chi nhánh đã bỏ ra bằng tiền đề tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ Để tiện cho việc quản chi phí sản xuất cũng nh đánh giá chính xác đợc giá thành trong kỳ, kế toán chi nhánh Vissan phân loại chi phí sản xuất phát sinh theo mục đích công dụng của chi phí . Chơng mộtLý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . của công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmTrong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí Phân loại chi phí theo mối quan hệ với khối lợng sản phẩm, . Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành chi phí, Đối tợng và phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm, Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp, Đặc điểm quy trình công nghệ của chi nhánh Vissan., Hạch toán chi phí sản xuất chung Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho tại chi nhánh Vissan:, Giá thành sản xuất và việc quản lý giá thành sản xuất ở chi nhánh Vissan. Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại chi nhánh Vissan., Ưu điểm. - Nhợc điểm.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn