Ý nghĩa, nội dung nguyên tắc Thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập.doc

15 1,894 2
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:41

Ý nghĩa, nội dung nguyên tắc Thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập.doc Bài tập nhóm số 1 Luật tố tụng hình sự Việt NamMỤC LỤCI. NỘI DUNG Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN TẮC.1. Khái quát chung.a. Khái niệm cơ sở của nguyên tắc."Khi xét xử thẩm phán hội thẩm nhân dân độc lập chỉ tuân theo pháp luật" là một trong những nguyên tắc của luật tố tụng hình sự, được hiểu là trong quá trình xét xử, thẩm phán hội thẩm nhân dân không bị ràng buộc bởi bất cứ yếu tố nào khác ngoài pháp luật, loại trừ mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào hoạt động xét xử của tòa án. Cơ sở của nguyên tắc. Cơ sở lý luận : Việc quy định nguyên tắc này gắn liền với việc tổ chức bộ máy Nhà nước theo cơ chế phân công kiểm soát quyền lực. Tính độc lập của thẩm phán, hội thẩm là một trong những biểu hiện rõ nét của cơ chế phân chia quyền lực ở Việt Nam. Sự vi phạm nguyên tắc này sẽ dẫn đến sự lạm dụng quyền lực, sư thoái hóa của quyền lực hội dĩ nhiên sẽ gánh chịu những hậu quả to lớn của tình trạng này. Cơ sở thực tiễn : Nguyên tắc này được ghi nhận rộng rãi trong pháp luật của nhiểu quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Điều 16 Bộ luật tố tụng hình sự Cộng hòa Liên bang Nga quy định: "Khi tiến hành xét xử các vụ án hình sự,thẩm phán hội thẩm nhân dân độc lập chỉ phục tùng pháp luật. thẩm phán hội thẩm nhân dân giải quyết các vụ án hình sự trên cơ sở của pháp luật, phù hợp với ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa, trong điều kiện loại trừ mọi sự tác động bên ngoài lên họ"; Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên cũng quy định: "trong khi thi hành chức quyền của mình, các thẩm phấn đều độc lập chỉ phục tùng pháp luật" . Tuy các quy định trên có khác nhau về hình thức 1Bài tập nhóm số 1 Luật tố tụng hình sự Việt Namnhưng nội dung cơ bản là giống nhau, đều đặc biệt nhấn mạnh tính độc lập của thẩm phán trong xét xử. Cơ sở pháp lý : Nguyên tắc này có một lịch sử hình thành phát triển lâu dài. Nó được nhắc đến lần đầu từ Sắc lệnh số 13/SL về tổ chức tòa án các ngạch tư pháp, tiếp đó là Điều 69 hiến pháp 1946, Điều 100 Hiến pháp 1959 Điều 4 Luật tổ chức tòa án nhân dân 1960, Luật tổ chức tòa án nhân dân 1981.Văn bản hiện hành là Điều 130 Hiến pháp năm 1992 Điều 16 Bộ luật tố tụng hình sự, quy định rất rõ: “Khi xét xử, Thẩm phán Hội thẩm độc lập chỉ tuân theo pháp luật”.2. Nội dung của nguyên tắc.a. Thẩm phán Hội thẩm xét xử độc lập. Độc lập với các yếu tố khách quan: - Độc lập với các chủ thể khác của Tòa án: giữa thẩm phán, hội thẩm nội bộ ngành tòa án có mối quan hệ ràng buộc nhất định được thể hiện cụ thể ở: Quan hệ giữa thẩm phán tòa án cấp trên; quan hệ giữa thẩm phán chánh án tòa án nhân dân tối cao; quan hệ giữa hội thẩm chánh án tòa án nơi hội thẩm tham gia xét xử. Những mối quan hệ này không đơn thuần là quan hệ vè tổ chức hành chính càng không đơn thuần là quan hệ tố tụng. Trong quan hệ hành chính có mối quan hệ tố tụng trong quan hệ tố tụng có mối quan hệ hành chính nhất định không có sự tách bạch rõ ràng. Ví dụ như: Tiêu chí để có thể được tuyển chọn bổ nhiệm thẩm phán phải có phẩm chất đạo đức, năng lực, liêm khiết, do cơ quan nơi người được tuyển chọn đánh giá thong qua việc bỏ phiếu tín nhiệm. Chánh án là người đứng đầu cơ quan vừa sử dụng cán bộ nhưng đồng thời cũng là người quản lí cán bộ trong đơn vị mình, ngoài việc bỏ phiếu tín nhiệm như các cán bộ công chức khác, chánh án còn có tiếng nói quan trọng trong việc lựa chọn, định hướng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Sau khi có phiếu tín nhiệm, người dược lựa chọn phải qua hội đồng tuyển chọn thẩm phán mà chánh án cấp trên là thành viên cảu hội đồng, sau đó mới đề nghị chánh án tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm. Có thể nói thẩm phán hội thẩm là người chịu sự quản lí của chánh án tòa án cấp trên. Thông qua công tác tổ chức xét xử như họp bàn trước khi xét xử, phân công thẩm phán, hội thẩm xét xử vụ án, chánh án có tác động đến hoạt động xét xử của thẩm phán hội thẩm. Ngoài ra, việc có quy định “tòa án cấp trên” có thể hủy án “tòa án cấp dưới” cũng ảnh hưởng đến tính độc lập của Thẩm phán Hội thẩm. Chính vì vậy thẩm phán hội 2Bài tập nhóm số 1 Luật tố tụng hình sự Việt Namthẩm phải có chính kiến, quan điểm của mình trong việc đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, mức hình phạt giải quyết các vấn đề khác dựa trên quy đinh của pháp luật, đảm bảo xét xử công bằng khách quan.- Độc lập với sự chỉ đạo của của cấp ủy Đảng: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh dạo của Đảng cộng sản. Nhà nước công khai nguyên tắc Đảng lãnh đạo tại Điều 4 Hiến pháp 1992 được quy định cụ thể trong các nghị quyết của Đảng như: nghị quyết 08/ NQ-TW, Ngoài ra giữa tổ chức Đảng Thẩm phán còn có mối quan hệ khác ngoài mối quan hệ giữa Đảng viên tổ chức Đảng qua thủ tục thẩm phán. Theo quy định hiện hành thì cùng với việc lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ công chức trong cơ quan người được đề nghị còn phải lấy ý kiến của cấp ủy Đảng. Chính vì những lý do này mà yêu cầu được đặt ra là Thẩm phán Hội thẩm phải nhận thức đúng đắn sự lãnh dạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp để đảm bảo sự độc lập trong xét xử.- Độc lập với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án: Hồ sơ vụ án hình sự là tài liệu đầu tiên để Thẩm phán Hội thẩm tiến hành xem xét, đánh giá việc có hành vi phạm tội hay không, phạm tội gì được quy định trong hình phạt nào. Việc xét xử của Tòa án dựa trên những thong tin cần thiết, đáng tin cậy đó là chứng cứ vụ án. Bản án, quyết định của Tòa án dựa trên cơ sở phân tích đánh giá thông tin đã được cơ quan điều tra thu thập. Chính vì vậy, các thông tin ban đầu (nhất là kết luận điều tra cáo trạng truy tố) có ảnh hưởng nhất định đến nhận định của Hội đồng xét xử. Vì vậy, Độc lập với tài liệu trong hồ sơ vụ án là việc Thẩm phán hội thẩm trên cơ sở đánh giá tính chính xác của các thông tin, kiểm tra lại tính xác thực, đúng đắn của quyết định truy tố, từ đó đưa ra quan điểm chứng minh tội phạm của Hội đồng xét xử, các tình tiết thu thập được phải phù hợp với hiện thực khách quan.- Độc lập với yêu cầu của người tham gia tố tụng, với dư luận với cơ quan báo chí: Phán quyết của Tòa án bao giờ cũng làm xuất hiện những nhóm mâu thuẫn về lợi ích, đó là những mâu thuẫn về lợi ích giữa bị cáo người bị hại, giữa nguyên đơn dân sự bị đơn dân sự, giữa nhà nước người phạm tội. Ai cũng có nhu cầu kết quả xét xử đưa lại lợi ích tối ưu cho họ. Sau phán quyết của Tòa án sẽ có rất nhiều bình luận từ quần chúng nhân dân, từ cơ quan báo chí rằng tòa xét xử như vậy đúng hay không, có công bằng hay không, nặng hay nhẹ. Đặc biệt là các vụ án bị cấp trên xử hủy, những vụ án xét xử lưu động các vụ án lớn được dư luận quan tâm. Những vấn đề đó đều tác động mạnh mẽ đến tâm lý của Thẩm phán Hội thẩm khi thực hiện nhiệm vụ xét xử. 3Bài tập nhóm số 1 Luật tố tụng hình sự Việt NamVì vậy, mới đặt ra yêu cầu Thẩm phán hội thẩm xét xử độc lập với yêu cầu của người tham gia tố tụng, với báo chí, với dư luận nghĩa là việc xét xử chỉ dựa trên những chứng cứ , những quy định của pháp luật, không phụ thuộc vào yêu cầu khách của những người nói trên. Độc lập với các yếu tố chủ quan (giữa các thành viên trong hội đồng xét xử) Cơ sở của việc độc lập xét xử giữa thẩm phán hội thẩm được ghi nhận thành một trong những nguyên tắc của tố tụng đó là: khoản 1 Điều 22 BLTTHS. Chỉ Thẩm phán Hội thẩm mới có quyền nghị án. Các thành viên của Hội đồng xét xử phải giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số về từng vấn đề một. Thẩm phán biểu quyết sau cùng. Người có ý kiến thiểu số có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản được đưa vào hồ sơ vụ án.Quy định này đã loại trừ việc thẩm phán lạm quyền, tác động đến hoạt động xét xử của Hội thẩm. Đồng thời, điều này cũng ngăn cấm thái độ lại vào Thẩm phán của Hội thẩm mà cũng buộc Hội thẩm phải tích cực chủ động có trách nhiệm trong hoạt động chứng minh tội phạm.b. Thẩm phán Hội thẩm xét xử chỉ tuân theo pháp luật. Khi xét xử, Thẩm phán Hội thẩm xét xử độc lập không có nghĩa là xét xử tùy tiện mà việc xét xử phải tuân theo quy định của pháp luật điều này được thể hiện ở những khía cạnh sau: Tuân theo pháp luật hình sự ( bao gồm cả luật thực định khoa học về luật hình sự). Vì muốn áp dụng đúng các quy định của Bộ luật hình sự buộc Thẩm phán Hội thẩm phải có kiến thức về việc định tội danh quyết định hình phạt,… Tuân theo pháp luật tố tụng hình sự: Có thể chia hoạt động xét xử của thẩm phán Hội thẩm thành 2 giai đoạn, thứ nhất là từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử đến trước ngày mở phiên tòa thứ hai là tại phiên tòa:• Ở giai đoạn thứ nhất là giai đoạn mà Thẩm phán Hội thẩm nghiên cứu hồ sơ để xem xét các tài liệu có trong vụ án, từ đó xây dựng kế hoạch xét hỏi những tình huống xảy ra tại phiên tòa để có kế hoạch ứng phó thích hợp những công việc cần thiết khác cho phiên tòa.• Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cần nắm chắc các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự từ thủ tục bắt đầu phiên tòa cho đến kết thúc phiên tòa, trong đó phần xét hỏi, tranh luận nghị án là quan trọng nhất.4Bài tập nhóm số 1 Luật tố tụng hình sự Việt Nam Tuân theo các văn bản pháp luật khác có liên quan như: Pháp luật dân sự các văn bản luật chuyên ngành khác, c. Mối quan hệ giữa tính độc lập chỉ tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của thẩm phán hội thẩm. Độc lập là biểu hiện của tuân theo pháp luật. Thẩm phán Hội thẩm xét xử độc là một phần nội dung của nguyên tắc. Thẩm phán hội thẩm độc lập với nhau độc lập với các yếu tố khác. Nếu Thẩm phán Hội thẩm xét xử độc lập, không chụi bất kì sự tác động nào thì phán quyết của Hội đồng xét xử mới có tính khách quan, vô tư, quyết định của Hội đồng xét xử mới đảm bảo đúng pháp luật.→Độc lập là điều kiện cần thiết để Thẩm phán Hội thẩm tuân theo pháp luật. Tuân theo pháp luật là cơ sở để thể hiện tính độc lập trong xét xử. Xét ở khía cạnh thuần túy của tính độc lập, để có thể tự mình đưa ra phán quyết, Thẩm phán hội thẩm phải có kiến thức pháp luật phải chấp hành quy định của pháp luật. Khi nắm chắc kiến thức pháp luật, Thẩm phán Hội thẩm có điều kiện để thể hiện sự độc lập trong phán quyết của mình. Xét ở khía cạnh khác thì tuân theo pháp luật là đã loại trừ các tác động khác đến hoạt động xét xử của Thẩm phán Hội thẩm, bởi vậy họ mới có được sự độc lập. Độc lập trong việc thống nhất với chỉ tuân theo pháp luật: Độc lập nhưng phải dựa trên những quy định của pháp luật. Mọi kết luận của bản án, quyết định của Hội đồng xét xử phải phù hợp các tình tiết khách quan của vụ án. Bản án phải xác định đúng người, đúng tội đúng với các thiệt hại do hành vi phạm tội đã gây ra. Mỗi nhận định của bản án đều phải dựa trên những chứng cứ tình tiết xác thực được thẩm tra tại phiên tòa có lập luận chặt chẽ, không kết luận dựa trân ý nghĩ chủ quan, cảm tính cá nhân của mỗi thành viên Hội đỗng xét xử. Yếu tố độc lập chỉ tuân theo pháp luật không thể tách rời nhau.  Từ những phân tích trên có thể thấy rằng yếu tố độc lập chỉ tuân theo pháp luật có mối quan hệ biện chứng với nhau, độc lập trong sự thống nhất với việc tuân theo pháp luật.( xem ví dụ ở phân phụ lục)3. Ý nghĩa của nguyên tắc.Nguyên tắc Thẩm phán hội thẩm xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động xét xử của Tòa án. Có thể khái quát ý nghĩa của nguyên tắc thành 3 nhóm như sau:5Bài tập nhóm số 1 Luật tố tụng hình sự Việt Nam Ý nghĩa chính trị xã hội: Nguyên tắc xác định vai trò, vị trí cơ quan Tòa án trong hệ thống các cơ quan nhà nước nói chung các cơ quan tiến hành tố tụng nói riêng. Chỉ có tòa án mới có quyền xét xử khi xét xử, Thẩm phán Hội thẩm độc lập chỉ tuân theo pháp luật. Không một cá nhân, cơ quan nào được xen vào hoạt động xét xử của Tòa án (cụ thể là Thẩm phán Hội thẩm) phải đảm bảo sự độc lập trên cơ sở chỉ tuân theo pháp luật không tuân theo bất cứ sự chỉ đạo nào khác ngoài pháp luật, trái pháp luật. “Quan chức” cũng như “thường dân” khi phạm tội đều bị đưa ra xét xử bởi Tòa án trên cơ sở những quy định của pháp luật mà không có đặc ân nào. Tư pháp độc lập là một trong những yếu tố để đảm bảo công bằng xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi công dân đều sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật, pháp luật sẽ được chấp hành nghiêm chỉnh. “Độc lập xét cử có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo cho môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh vì khi đó các nhà đầu tư trong ngoài nước sẽ yên tâm rằng những tranh chấp đầu tư hợp đồng kinh doanh của họ sẽ được bảo vệ bởi một cơ chế tài phán xét xử độc lập, vô tư khách quan. Các quyền cơ bản của mỗi con người trong xã hội cũng sẽ được bảo đảm khi người cầm cân nảy mực thực sự độc lập xét xử những hành vi vi phạm các quyền đó. Độc lập xét xử cũng là một điều quan trọng để đảm bảo sự thành công cảu việc phòng chống tham nhũng bởi lẽ những kẻ tham nhũng sẽ không có cơ hội được bao che bởi sự can thiệp hoặc tác động vào quá trình xét xử của Tòa án. Hoạt động xét xử không phải là hoạt động của một cá nhân mà là hoạt động của tập thể, không chỉ là hoạt động của quan tòa mà còn có sự tham gia giám sát, tham gia xét xử của nhân dân thông qua những người đại diện cho họ, đó là Hội thẩm. Nguyên tắc gián tiếp thể hiện bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước do dân làm chủ, nhân dân tham gia giám sát các hoạt động của nhà nước, trong đó có hoạt động xét xử. Ý nghĩa pháp lý: Nguyên tắc là cơ sở pháp lý để Thẩm phán Hội thẩm tiến hành hoạt động xét xử khách quan, đúng pháp luật. Đây cũng là cơ sở đảm bảo Hiến pháp pháp luật. Nói cách khác, pháp luật chỉ có ý nghĩa tác dụng khi nguyên tắc “độc lập xét cử” được tuân thủ một cách triệt để. Độc lập chỉ 6Bài tập nhóm số 1 Luật tố tụng hình sự Việt Namtuân theo pháp luật khi xét xử vừa là quyền, đồng thời cũng là nghĩa vụ của Thẩm phán Hội thẩm.  Ý nghĩa đối với hoạt động thực tiễn: Nguyên tắc Thẩm phán Hội thẩm xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật bảo đảm việc xét xử khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nguyên tắc này loại trừ các sự tác động không cần thiết, thậm chí tiêu cực của cơ quan, tổ chức khác đến hoạt động xét xử của Thẩm phán Hội thẩm đảm bảo sự bình đẳng, độc lập giữa các thành viên của Hội đồng xét xử.Tóm lại, “Thẩm phán Hội thẩm xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật” là một nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự. Nó đòi hỏi trong hoạt động xét xử, Thẩm phán hội thẩm phải tự mình đưa ra các quyết định để giải quyết vụ án, không lệ thuộc bất cứ yếu tố nào khác. Hoạt động xét xử phải đảm bảo đúng pháp luật vầ trình tự, thủ tục cũng như các quyết định đưa ra phải chính xác có căn cứ pháp lý. Không một cá nhân, cơ quan, tổ chức nào được phép can thiệp hoạt động xét xử của Tòa án. Độc lập xét xử được quy định trong Hiến pháp pháp luật của đa phần các nước trên thế giới. Điều đó một lần nữa khẳng định giá trị của nguyên tắc này trong hoạt động xét xử. II. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO NGUYÊN TẮC.1. Về cách thức tổ chức hệ thống Tòa án. Hệ thống tổ chức Tòa án phải độc lập so với các cơ quan nhà nước khác. Nếu tổ chức hệ thống tòa án độc lập thì sẽ nó không bị chi phối bởi các cơ quan nhà nước khác, không gắn quá nhiều sự ràng buộc với chính quyền địa phương như thế khi xét xử sẽ có tính độc lập cao. Để đảm bảo được điều kiện này các nước trên thế giới thường tổ chức hệ thống tòa án theo chức năng của tòa án chứ không theo tiêu chí cấp hành chính.Ở nước ta, hệ thống tòa án lại được tổ chức theo cấp hành chính tuy có những ưu điểm như bám sát nhiệm vụ chính trị xã hội hay có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước thì bộc lộ những điểm bất cập như thiếu khách quan khi đối tượng xét xử là các quan chức nhà nước…Để khắc phục hạn chế này theo Nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị đã khẳng định: “Tổ chức hệ thống tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính”. Đây là một định hướng đúng, không những đảm bảo cho hoạt động xét xử của Tòa án có hiệu quả 7Bài tập nhóm số 1 Luật tố tụng hình sự Việt Nammà còn đảm bảo được nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật.2. Về cách thức quản lý Tòa án.Quản lý Tòa án được xem xét dưới hai góc độ là quản lý hành chính quản lý chuyên môn nghiệp vụ. Trong hai lĩnh vực đó thì vấn đề quản lí hành chính tong hệ thống Tòa án là yếu tố quan trọng để đảm bảo nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật. Nếu Tòa án tối cao quản lý cả chuyên môn nghiệp vụ lẫn tổ chức hành chính thì tính độc lập dễ bị vi phạm, bởi:- Việc tổ chức, quản lý hành chính ảnh hưởng đến lợi ích thiết thân của Thẩm phán cán bộ Tòa án nên Tòa án cấp trên có thể lợi dụng thế này để can thiệp vào công việc chuyên môn xét xử của Thẩm phán Hội thẩm.- Thẩm phán, Hội thẩm cũng có thể dễ dàng chấp nhận những yêu cầu không khách quan của cấp trên vì tâm lý nể sợ cấp trên…  Do đó, để đảm bảo cho nguyên tắc Thẩm phán Hội thẩm nhân dân khi xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật thì cần phải tách thẩm quyền quản lí hành chính cho một chủ thể khác. 3. Về ngân sách nhà nước hoạt động xét xử:Bất cứ tổ chức, cơ quan nào muốn hoạt động tốt cũng phải có nguồn kinh phí chưa nói là nhiều nhưng cũng phải đủ. Nguồn kinh phí đó để trang bị cơ sở vật chất cho hoạt động của Tòa án nói chung của hoạt động xét xử nói riêng. Tuy nhiên chính vì ý nghĩa của nguồn kinh phí mà nhiều khi Tòa án sẽ bị phụ thuộc vào cơ quan phân bổ ngân sách nhà nước. Mặt khác, ngân sách nhà nước chưa đủ để phục vụ cho hoạt động xét xử phải dựa vào nguồn hỗ trợ của địa phương dẫn đến nguyên tắc này không được đảm bảo.4. Về hệ thống pháp luật:Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật chỉ có thể được bảo đảm khi có hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội làm nền tảng cho các phán quyết của Tòa án. Đặc biệt là khi pháp luật của ta không thừa nhận án lệ thì đòi hỏi hệ thống các văn bản pháp luật văn bản hướng dẫn đầy đủ kịp thời. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống pháp luật của ta vãn còn rất thiếu yếu, không mang tính đồng bộ thống nhất, gây khó khăn rất nhiều trong hoạt động xét xử của Thẩm phán Hội thẩm nhân dân.5. Về Thẩm phán Hội thẩm nhân dân:8Bài tập nhóm số 1 Luật tố tụng hình sự Việt NamCó thể nói đây là điều kiện hết sức quan trọng trong việc đảm bảo nguyên tắc này, trước hết, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân phải có trình độ chuyên môn, am hiểu kiến thức pháp luật thì mới có thể đánh giá vụ việc biết lựa chọn quy phạm pháp luật phù hợp để giải quyết vụ án. Thứ hai, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân phải có tư cách đạo đức tốt, chí công vô tư thì xét xử mới khách quan. Muốn được như vậy thì phải có những cải cách như: Nhiệm kỳ của Thẩm phán: Nhiệm kỳ của Thẩm phán là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự độc lập của cá nhân Thẩm phán. Nếu Thẩm phán được bổ nhiệm suốt đời hoặc với nhiệm kì dài thì tính độc lập của họ sẽ được bảo đảm hơn vì họ không phải đối mặt với vấn đề bầu lại hoặc tái nhiệm thường xuyên như vậy sẽ bị ảnh hưởng từ cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm. Về tiền lương chế độ đãi ngộ: Vấn đề tiền lương chế độ đãi ngộ được đảm bảo sẽ giúp cho Thẩm phán yên tâm công tác không nảy sinh mục đích tư lợi dẫn đến thiếu công tâm trong quá trình xét xử. Về cơ chế bảo đảm tính mạng, sức khỏe, danh dự Thẩm phán thành viên gia đình họ: Có thể nói ngề nghiệp của một Thẩm phán được xem là “nghề nguy hiểm”, do tính chất của hoạt động xét sử mà Thẩm phán có thể bị đe dọa về tính mạng, sức khỏe. Thẩm chí cả gia đình họ cũng bị nguy hiểm. Nếu vấn đề này không được quan tâm thì Thẩm phán sẽ không dám phán quyêt khách quan vì sợ người phạm tội trả thù hay đe dọa. Về trình độ, năng lực Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân: Đây cũng là vấn đề hết sức quan trọng. Bản thân họ phải là những người thực sự có năng lực, phải tự tin vào những phán quyết của mình thì mới có thể độc lập chỉ tuân theo pháp luật. Không những vậy, bản thân Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải có lương tâm, đạo đức nghề nghiệp thì mới công tâm trong quá trình xét xử.III. THỰC TIỄN ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC.Thẩm phán Hội thẩm xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật là một nguyên tắc quan trọng đối với hoạt động xét xử của Tòa án được ghi nhận từ rất sớm trong Hiến pháp pháp luật. Trên thực tế, nguyên tắc này đã được các chủ thể của hoạt động xét xử tuân thủ ngày càng phát huy ý nghĩa tích cực của nguyên tắc, đảm bảo hoạt động xét xử của Tòa án được khách quan, đúng pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều biểu hiện của việc làm trái nguyên tắc, ảnh hưởng đến chất lượng xét xử của Tòa 9Bài tập nhóm số 1 Luật tố tụng hình sự Việt Namán, xâm phạm đến quyền lợi ích của công dân, gây dư luận xấu bất bình trong quần chúng nhân dân.1. Một số biểu hiện của việc không độc lập tuân theo pháp luật của Thẩm phán Hội thẩm.  Thứ nhất, hoạt động xét xử chủ yếu là hoạt động của Thẩm phán, Hội thẩm chưa phát huy hết quyền năng được giao khi thực hiện nhiệm vụ xét xử. Trên thực tế, sự quá “chủ động” của Thẩm phán là cho Hội thẩm ở vào trình trạng lệ thuộc, thiếu chủ động trong quá trình chứng minh tội phạm cũng chính vì thế khi đưa ra phán quyết, Hội thẩm cũng chỉ là người quyết định theo Thẩm phán. Nói cách khác, pháp luật ghi nhận Hội thẩm có quyền độc lập trong xét xử chỉ tuân theo pháp luật nhưng bản thân một số vị Hội thẩm không phát huy được quyền này dẫn đến tình trạng Hội thẩm tham gia xét xử chỉ là hình thức, mọi phán quyết đều phụ thuộc vào ý chí Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.  Thứ hai, Thẩm phán Hội thẩm quá lệ thuộc vào kết quả điều tra ban đầu, tức là lệ thuộc những thông tin, tài liệu có trong vụ án.  Thứ ba, có sự thống nhất chứng cứ định hướng trước việc xét xử. Đó là việc họp án ba ngành, họp bản án trong nội bộ cơ quan, thỉnh thị án cấp trên trước khi xét xử. Việc họp ba ngành Công an, Viện kiểm sát trước khi xét xử không được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự, mà chỉ là tiền lệ của ngành tòa án nhằm mục đích áp dụng thống nhất pháp luật. Tuy nhiên, có trường hợp lạm dụng việc “thỉnh thị” án họp bản án ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính độc lập chỉ tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của Thẩm phán Hội thẩm. Việc thỉnh thị án tạo nên tâm lý cấp dưới lại cấp trên, không có sự độc lập trong quyết định của mình, vi phạm nguyên tắc nói trên ngay từ chính chủ thể của hoạt động xét xử.  Thứ tư, có sự tác động của từ các nhân tố bên ngoài đến hoạt động xét xử của các Thẩm phán Hội thẩm. Các nhân tố bên ngoài ở đây có thể là Chánh án, các cấp ủy Đảng (vụ đất đai Đồ Sơn năm 2006 là một ví dụ rất điển hình về sự tác động của cấp ủy Đảng tới hoạt động xét xử), các cơ quan báo chí, dư luận (Gần đây ta có thể thấy vụ án điển hình được dư luận rất quan tâm đến đó là vụ án “Nông trường Sông Hậu” của bà Trần Ngọc Sương, chúng ta chưa bàn tới việc có sai sót gì trong việc xét xử của Tòa án không mà chỉ bàn tới vấn đề khi bản án được tuyên cho bà Sương thì báo chí dư luận đã lên tiếng rất nhiều mà cụ thể có tới 110 người dân xin đi tù thay cho bà Sương (theo vietnamnet.vn), rồi báo chí đề cập rất nhiều, sức mạnh của báo chí dư luận đã buộc 10[...]... số yếu tố ảnh hưởng tới nguyên tắc thẩm phán hội thẩm xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật, Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 2/2009 6 Từ Thị Hải Dương, Nguyên tắc thẩm phán hội thẩm xet xử độc lập chi tuân theo pháp luật, Luận văn thạc sĩ luật học, Hà nội 2009 13 Bài tập nhóm số 1 Luật tố tụng hình sự Việt Nam Phụ lục: (Những góc khuất ẩn sau quá trình truy tố, xét xử vụ chia chác đất công... của việc vi phạm nguyên tắc tố tụng, không đảm bảo tính độc lập trong xét xử phán quyết của toà án Toà xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật là vấn đề cốt lõi của hoạt động tư pháp đã được qui định trong Hiến pháp nhằm đảm bảo công bằng, kỷ cương sự nghiêm minh của pháp luật Thế nhưng trên thực tế nguyên tắc này vẫn bị vi phạm Theo một nghiên cứu, người thẩm phán khi xét xử thường chịu cảnh... thủ pháp luật trong khi làm nhiệm vụ thẩm phán xòn chịu sự chỉ đạo của chánh án, thẩm phán cũng bị áp dụng các biện pháp khen thưởng, kỉ luật Điều này gây ảnh hưởng rất lớn tới sự độc lập của thẩm phán khi xét xử Bên cạnh đó thẩm phán còn phải giữ mối quan hệ tốt với nhiều cơ quan khác, hay việc bàn bạc ba bên trước khi xét xử cũng ảnh hưởng lớn tới nội dung xét xử kết quả bản án, v.v Từ sự trình... việc điều khiển phiên tòa, xử lý các tình huống phát sinh tại phiên tòa Thẩm phán Hội thẩm xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật mà nhận thức pháp luật lại không đúng thì việc “chỉ tuân theo pháp luật” ngược lại sẽ gây ra những hậu quả hết sức tai hại  Nguyên nhân từ yếu tố đạo đức nghề nghiệp: đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến oan sai, thiếu công bằng trong xét xử Ngày nay, khi cơ chế thị... thực hiện tốt nguyên tắc này trong thực tiễn xét xử Thứ nhât là cần phải ban hành kịp thời nhưng văn bản hưỡng đẫn chi tiêt cụ thể hơn nữa, để việc 11 Bài tập nhóm số 1 Luật tố tụng hình sự Việt Nam xét xử thống nhất Thứ hai cần phải đẩy mạnh công tác bồ dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho các thẩm phán hội thẩm, đặc biêt là hội thâm nhân dân Để nhưng người làm hội thẩm nhân dân... hoạt động xét xử Bên cạnh đó, một số quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự như các quy định về giới hạn xét xử, về nghị án, về chế độ tòa án xét xử tập thể…cũng gây ra những ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nguyên tắc Nguyên nhân từ yếu tố chuyên môn nghiệp vụ: Nói đến yếu tố chuyên môn nghiệp vụ chủ yếu nói đến trình độ chuyên môn Trình đồ chuyên môn yếu dẫn đến tình trạng một số Thẩm phán mới... động mạnh vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nếu Thẩm phán, Hội thẩm không bình tĩnh trước sự cám dỗ của đồng tiền thì sẽ sinh đại họa cho nhân dân  Nguyên nhân từ việc tổ chức hoạt động của tòa án: hiện nay tòa án nhân dân được tổ chức như một cơ quan hành chính nhà nước với cơ cấu tòa cấp trên tòa cấp dưới Thẩm phán cũng là một cán bộ công chức bình thường, là nhân viên dưới quyền quản lý của... phương này mới đây đã khẳng định lại nguyên tắc "Đảng lãnh đạo, chỉ đạo bằng đường lối, chủ trương cũng phải tuân theo pháp luật Cấp uỷ Đảng không được can thiệp, chỉ đạo cụ thể toà án việc xét xử mức án" Vì vậy, để đảm bảo nguyên tắc độc lập trong xét xử của toà án, trước hết phải ngăn chặn việc lợi dụng danh nghĩa tổ chức đảng, lãnh đạo cấp trên để can thiệp vào công việc chuyên môn của toà án...Bài tập nhóm số 1 Luật tố tụng hình sự Việt Nam nhiều cơ quan có thẩm quyền phải lên tiếng nhằm xem xét lại vụ án này), các cá nhân tổ chức khác (những người tham gia tố tụng, các cơ quan nhà nước khác,…) b Nguyên nhân của thực trạng trên  Nguyên nhân từ yếu tố pháp luật: Để Thẩm phán, Hội thẩm xét xử chỉ tuân theo pháp luật, cần phải có văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật Có những... * 1 Trường đại học Luật Hà nội, Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb Tư Pháp, Hà Nội, 2006; 2 Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001; 3 Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003; 4 Trường đại học Luật Hà Nội, Những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội, 2004; 5 Ts Nguyễn Ngọc . “Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”.2. Nội dung của nguyên tắc. a. Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập.  Độc lập với. xét xử của Thẩm phán và Hội thẩm đảm bảo sự bình đẳng, độc lập giữa các thành viên của Hội đồng xét xử. Tóm lại, Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý nghĩa, nội dung nguyên tắc Thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập.doc, Ý nghĩa, nội dung nguyên tắc Thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập.doc, Ý nghĩa, nội dung nguyên tắc Thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập.doc, Thẩm phán và Hội thẩm xét xử chỉ tuân theo pháp luật.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn