Vấn đề lý luận chung về ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế và thực tế áp dụng tại chi nhánh công ty thái bình dương.doc

28 781 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:41

Vấn đề lý luận chung về ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế và thực tế áp dụng tại chi nhánh công ty thái bình dương.doc Lời nói đầuBất kỳ một hình thái kinh tế nào, việc phát triển nền kinh tế là một trong những vấn đề cốt lõi thúc đẩy xã hội đi lên, cũng nh dảm bảo cho chế độ đó tồn tại phát triển, do vậy mục tiêu phát triển của nền kinh tế là rất quan trọngTrong văn kiện Đại hội Đảng VI (6/1986) đã đề ra Giai đoạn này là giai đoạn phát triển một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị tr-ờng, có sự điều tiết của nhà nớc theo định hớng XHCN hàng loạt các văn bản pháp luật đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế đã đợc nhà nớc ta ban hành, trong đó pháp luật hợp đồng kinh tế đợc Hội đồng nhà nớc ban hành (nay là UBTVQH) thông qua ngày 25/9/1989, có hiệu lực từ ngày 19/9/1989. Có thể nói với t cách kiến trúc thợng tầng, Pháp lệnh HĐKT năm 1989 đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc xoá bỏ cơ chế kinh tế cũ thiết lập cơ chế kinh tế mới, là sự phát triển chung của nền kinh tế nớc ta.Em là sinh viên của khoa Kế toán Tài chính, em rất quan tâm về việc kết thực hiện hợp đồng kinh tế đã áp dụng trong nhiều năm qua, nó đã làm cho Việt Nam ta ngày càng phát triển trên thị trờng khu vực thế giới. Đặc biệt là vấn đề kết thực hiện hợp đồng kinh tế. Sau khi kết thúc học chơng trình Luật kinh tế của Khoa luật em đã lĩnh hội đợc nhiều kiến thức về pháp luật nên em xin mạnh dạn đợc đề cập đến đề tài: Vấn đề luận chung về kết thực hiện hợp đồng kinh tế thực tế áp dụng tại chi nhánh công ty Thái Bình Dơng.Nội dungChơng I: Pháp về hợp đồng kinh tếI. Những vấn đề luận về hợp đồng kinh tế.1. Khái niệm chung về hợp đồng.a. Khái niệm:1Hợp dồng là sự thoả thuận giữa hai hoặc nhiều bên bình đẳng với nhau làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ cụ thể của các bên trong quá trình thực hiện một công việc hay một giao dịch nhất định.b. Vai trò của hợp đồng trong đời sống xã hội.Trong đời sống kinh tế xã hội hiện nay, hợp đồngcông cụ pháp quan trọng của Nhà nớc trong xây dựng phát triển đời sống xã hội , nó làm cho lợi ích của mỗi cá nhân, tập thể phù hợp với lợi ích chung của toàn xã hội. Nó xác lập gắn chật mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân, đơn vị, tạo nên sự bình đẳng về mặt pháp trong đời sống xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các bên kết, giúp đỡ các bên xây dựng kế hoạch một cách vững chắc, kế hoạch ấy chỉ trở thành phơng án thực hiện khi nó đợc bảo đảm bằng những cam kết hợp đồng. Việc thực hiện quyền nghĩa vụ cụ thể đó chính là việc thực hiện từng phần kế hoạch.Trong pháp luật nớc ta qui định gồm nhiều loại hợp đồng tồn tại thuộc lĩnh vực quan hệ xã hội khác nhau nh: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng mua bán ngoại thơng, Hợp đồng liên doanh, Hợp đồng hợp tác liên doanh, Hợp đồng lao động.2. Khái niệm về hợp đồng kinh tế:a. Lịch sử phát triển của hợp đồng kinh tế.:Thời kỳ này kéo dài từ năm 1954 đến năm 1989 là thời kỳ đánh dắu các bớc phát triển của pháp luật về hợp đồng kinh tế, đặc biệt là 3 văn bản sau:- Điều lệ tạm thời về Hợp đồng kinh doanh ban hành kèm theo NĐ 735/TTg (10/4/1957) ;- Điều lệ tạm thời về chế độ HĐKT ban hành kèm theo NĐ04/TTg (4/1/1960) ;- Điều lệ về chế độ HĐKT ban hành kèm theo nghị định 54/CP (10/3/1975). ở nớc ta có thể nói : Bản pháp luật đầu tiên đề cập đến HĐKT đó là sắc lệnh 97 - Sắc lệnh ngày 22/05/1950 của Nhà nớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 2ban hành sửa đổi về dân sự, xoá bỏ tuyệt đối hoá quyền dân sự t nhân. Điều 12 sắc lệnh này qui định khi lập khế ớc mà có sự tổn thất do bóc lột của một bên vì điều kiện kinh tế của hai bên chênh lệch thì khế ớc có thể coi là vô luận.Vào cuối năm 1950 nền kinh tế nớc ta là một nền kinh tế nhiều thành phần. Kinh tế quốc doanh tuy giữ vai trò chủ đạo nhng cha lớn mạnh, kinh tế tập thể còn yếu. Kinh tế t bản còn ở trình độ thấp, kinh tế công - nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp còn rất rộng lớn. Kinh tế t bản t doanh vẫn còn tồn tại để điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Chính phủ đã ban hanh điều lệ tạm thời về HĐKT kinhh doanh số 735TTg 10/4/1957. Theo điều lệ này, HĐKT đợc kết nhằm mục đích phát triển kinh doanh công thơng nghiệp góp phần thực hiện kế hoạch Nhà nớc trên nguyên tắc tự nguyện hai bên cùng có lợi có lợi cho phát triển kinh tế quốc dân. Đến hiến pháp năm 1959 đã xác định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội của nớc ta. Đại hội lần thứ III của Đảng cũng thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1960 - 1965 để xây dựng công nghiệp hoá. Bắt đầu công cuộc cải tạo các thành phần kinh tế TBTN đã cơ bản hoàn thành kinh tế cá thể trong Nhà nớc, đã chuyển hoá dần thành kinh tế tập thể thông qua phong trào hệ thống hoá Nhà nớc, nền kinh tế chỉ còn lại hai thành phần kinh tế chủ yếu là kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể.Điều lệ tạm thời về HĐKT với nguyên tắc kết hợp đồng trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện đó không còn phù hợp nữa. Trong bối cảnh đố, Thủ tớng chính phủ đã ban hành điều lệ tạm thời về chế độ HĐKT kèm theo nghị định 04TTg ngày 4/1/1960 HĐKT đợc xây dung trên cơ sở kế hoạch Nhà nớc, nhằm thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nớc. Chủ thể HĐKT bị hạn chế chỉ trong phạm vi các tổ chức kinh tế quốc doanh các cơ quan Nhà nớc, trong đó đại diện các cơ quan Nhà nớc đợc hợp đồng dài hạn mang tính nguyên tắc, đại diện tổ chức kinh tế quốc doanh HĐKT ngắn hạn cụ thể. Điều này thể hiện một cơ chế quản chủ yếu theo chiến lệnh: chỉ huy trên xuống, báo cáo dới lên, lãi nộp ngân sách, lỗ xin trên.3Lần đầu tiên khái niệm hợp đồng kinh tế đợc sử dụng trong bản điều lệ này có thể coi là thời điểm ra đời của HĐKT ở nớc ta. Mặc dù có tên gọi điều lệ tạm thời, nhng bản điều lệ này cũng đã đợc sử dụng trong 15 năm từ 1960 đến 1975, trong suốt thời gian đó chúng ta ở trong điều kiện chiến tranh, không tập trung vào việc xây dựng hệ thống hoà pháp luật. Điều lệ về chế độ HĐKT ban hành kèm theo Nghị định 54/CP - 10/3/1975. ở giai đoạn này HĐKT đã trở thành công cụ pháp chủ yếu của Nhà nớc để quản nền kinh tế. Việc kêt hợp đồng kinh tế đã trở thành bắt buộc, là kỷ luật của Nhà nớc, tính bắt buộc này là do tính pháp luật của Nhà nớc qui định việc thay đổi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nớc. Vì vậy, các phạm vi HĐKT đều bị sử hết sức nghiêm khắc. Từ các đặc điểm trên ta thấy HĐKT trong giai đoạn này mang tính kế hoạch, hành chính, tập trung bao cấp rõ nét.Pháp lệnh về HĐKT do Hội đồng Nhà nớc (nay là UBTVQH) thông qua ngày 25/9/1989 của Hiệu lực 29/9/1989. Nhà nớc đã ban hành pháp lệnh HĐKT ở nớc ta, nó đã thể chế hoá đợc những t tởng lớn về đổi mới quản kinh tế của Đảng, trả lại giá trị đích thực của HĐKT với t cách là sự thống nhất ý chí của các bên. Pháp lệnh HĐKT các văn bản pháp cụ thể hoá các pháp lệnh đã tạo thành hệ thống các qui phạm pháp luật làm cơ sở pháp quan trọng điều chỉnh các quan hệ HĐKT trong cơ chế kinh tế mới hiện nay.b. Khái niệm hợp đồng kinh tế :Theo điều 1 pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 thì hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, hay tài liệu giao dịch giữa các bên kết về việc thực hiện công việc sản suất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh thực hiện kế hoạch của mình.3. Đặc điểm hợp đồng kinh tế:- Về nội dung: Hợp đồng kinh tế đợc kết nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh. Đó là nội dung thực hiện các công việc sản suất, trao đổi hàng hoá, 4dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật các thoả thuận khác do chủ thể tiến hành trong một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình tái sản suất, từ khi đầu t vốn đến khi tiêu thụ sản phẩm hoặc hoàn thành dịch vụ nhằm sinh lợi hợp pháp.- Về chủ thể hợp đồng: Theo diều 2 pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì hợp đồng kinh tế đợc kết giữa pháp nhân với pháp nhân, hay pháp nhân với cá nhân có đăng kinh doanh theo qui định của pháp luật phải kết trong phạm vi nghề nghiệp kinh doanh đã đăng ký. Ngoài ra, pháp lệnh còn qui định những ngời làm công tác khoa học kỹ thuật, nghệ nhân, hộ kinh tế gia đình, hộ nông dân, ng dân cá thể, các tổ chức cá nhân nớc ngoài ở Việt Nam cũng có thể trở thành chủ thể của hợp đồng kinh tế khi họ kết hợp đồng với một pháp nhân.- Về hình thức: Hợp đồng kinh tế phải đợc kết bằng văn bản. Đó là bản hợp đồng hay các tài liệu giao dịch mang tính văn bản có chữ của các bên xác nhận nội dung trao đổi, thoả thuận nh công văn, đơn chào hàng, đơn đặt hàng, giấy chấp nhậnHợp đồng kinh tế còn mang tính kế hoạch phản ánh mối quan hệ giữa kế hoạch với thị trờng. Hợp đồng kinh tế đợc kết dựa trên định hớng kế hoạch của Nhà nớc, nhằm các việc xây dựng thực hiện kế hoạch của các đơn vị kinh tế. Trong đó có những hợp đồng kinh tế mà việc kết thực hiện nó phải hoàn toàn tuân theo các chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh của Nhà nớc. Trong cơ chế quản theo phơng pháp kế hoạch hoá tâp trung thì tính kế hoạch là đặc tính số một của hợp đồng kinh tế.Những đặc điểm của hợp đồng kinh tế giúp ta phân biệt hợp đồng kinh tế các loại hợp đồng khác nh Hợp đồng dân sự, Hợp đồng ngoại thơng, Hợp đồng lao độngII. kết hợp đồng kinh tế:1. Nguyên tắc kết hợp đồng kinh tế:5 Các nguyên tắc kết hợp đồng kinh tế là những t tởng chỉ đạo, có tính chất bắt buộc đối với các chủ thể khi khi kết thực hiện hợp đồng kinh tế. Các nguyên tắc cơ bản đợc ghi nhận trong Điều 3 pháp lệnh hợp đồng kinh tế.a. Nguyên tắc tự nguyện:Khi xác lập quan hệ hợp đồng, các bên hoàn toàn tự do ý chí, tự nguyện trong việc thoả thuận, bày tỏ ý chí thống nhất ý chí nhằm đạt tới mục đích nhất định. Các bên có quyền tự do lựa chọn bạn hàng, thời điểm kết các nội dung kết. Mọi sự tác động làm tính tự nguyện của các bên trong quá trình kết nh bị cỡng bức, lừa đảo, nhầm lẫn đều làm ảnh hởng đến hiệu lực của hợp đồng kinh tế. Nguyên tắc này thể hiện quyền tự chủ trong tự do kết HĐKT của các chủ thể kinh doanh đợc Nhà nớc đảm bảo. kết hợp đồng kinh tế là quyền của các đơn vị kinh tế, quyền này phải gắn lion với những điều kiện nhất định, đó là:- Không đợc phép lợi dụng kết HĐKT để hoạt động trái pháp luật.- Đối với các đơn vị kinh tế có chức năng sản xuất kinh doanh trong các thành phần kinh tế thuộc độc quyền của Nhà nớc thì không đợc lợi dụng quyền kết hợp đồng kinh tế để đòi hỏi những điều kiện bất bình đẳng, ép buộc, cửa quyền, hoặc vì không đạt đợc những đòi hỏi bất bình đẳng đó.- Quyền kết HĐKT của các đơn vị kinh tế còn đợc thể hiện qua việc các dơn vị kinh tế có quyền từ chối mọi sự áp đặt của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào trong việc kết HĐKT.Nguyên tắc tự nguyện trong kết HĐKT đánh dấu bớc đổi mới căn bản trong chế độ HĐKT của Nhà nớc ta, đợc ghi nhận trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989.b. Nguyên tắc bình đẳng cùng có lợiNguyên tắc này là khi kết HĐKT, các chủ thể phải đảm bảo trong nội dung của hợp đồng có sự tơng xứng về quyền nghĩa vụ nhằm đáp ứng lợi ích kinh tế của mỗi bên. Bất kể các đơn vị kinh tế thuộc thành phần kinh tế nào, do cấp nào quản lý, khi kết hợp đồng đều bình đẳng về quyền nghĩa vụ, cũng có lợi trên cơ sở thoả thuận phải chịu trách nhiệm vật chất nếu vi phạm hợp 6đồng đã kết. Không thể có một HĐKT nào chỉ mang lại lợi ích cho một bên hoặc một bên chỉ có quyền còn bên kia chỉ có nghĩa vụ. Một hợp đồng kinh tế đã đợc kết vi phạm nguyên tắc bình đẳng thì sẽ ảnh ởng đến hiệu lực của hợp đồng kinh tế đó.c. Nguyên tắc trực tiếp chịu trách nhiệm tài sản không trái pháp luật:Trực tiếp chịu trách nhiệm tài sản là các bên tham gia quan hệ HĐKT phải dùng chính tài sản của đơn vị mình để đảm bảo việc kết thực hiện HĐKT. Tuy nhiên, một chủ thể có thể kết hợp đồng kinh tế trong trờng hợp đợc một chủ thể khác đứng ra bảo lãnh về tài sản. Nguyên tắc này có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện HĐKT việc bảo vệ trật quản kinh tế của Nhà nớc. Một hợp đồng kinh tế chỉ có thể thực hiện một cách nghiêm chỉnh khi nó không tráI pháp luật các bên có khả năng thực hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ của mình.2. Căn cứ để hợp đồng kinh tế.a. Định hớng kế hoạch của Nhà nớc, các chính sách, chế độ, các chuẩn mực kinh tế, kỹ thuật hiện hành. Đối với mỗi đơn vị kinh tế, kết hợp đồng kinh tế là cơ sở để xây dựng kế hoạch công cụ để thực hiện kế hoạch của mình. Kế hoạch của mỗi đơn vị kinh tế đợc xây dựng căn cứ vào định hớng kế hoạch của Nhà nớc, do đó việc kết các HĐKT cũng phải căn cứ vào định hớng kế hoạch của Nhà nớc. Ngoài ra, để đảm bảo tính hợp pháp, hợp hiệu quả trong việc xây dựng nội dung của HDDKT, khi kết hợp đồng các chủ thể cũng phải căn cứ vào các chính sách chế độ quản kinh tế của Nhà nớc.b. Nhu cầu thị trờng, đơn đặt hàng, đơn chào hàng của bạn hàng:Hợp đồng kinh tế phản ánh mối quan hệ hàng hoá - tiền tệ, on lôn gắn liền với sự vận động của thị trờng, của quan hệ cung cầu. Vì vậy, trong việc kết hợp đồng kinh tế, các chủ thể luôn luôn căn cứ vào nhu cầu của thị trờng bao gồm các khả năng cung cấp hàng háo, dịch vụ nhu cầu cần đáp ứng về hàng hoá, dịch vụ của mình của bạn hàng.7c. Khả năng phát triển sản xuất kinh doanh, chức năng hoạt động của các chủ thể kết:Khả năng phát triển của sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế là những khả năng thực tế về tiền vốn, vật t, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chức năng hoạt động là phạm vi ngành nghề, lĩnh vực kinh tế mà đơn vị đó đợc tiến hành hoạt động.Việc kết hợp đồng kinh tế không thể bỏ qua đợc căn cứ này bởi vì nó đảm bảo khả năng thực tế của việc thực hiện hợp đồng, đồng thởi đảm bảo tính cân đối giữa khả năng nhu cầu, giữa sản xuất tiêu thụ, giữa giá trị hiện vật.d. Tính hợp pháp của hoạt động sản xuát kinh doanh khả năng đảm bảo tài sản của các bên kết hợp đồng: Khi tiến hành kết hợp đồng kinh tế, các đơn vị kinh tế phảI căn cứ vào những qui định của pháp luật, những yêu cầu khách quan khả năng chủ quan để xác lập mối quan hệ kinh tế một cách hợp pháp, có đầy đủ điều kiện để thực hiện nhằm mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho đơn vị mình cho xã hội. 3. Thẩm quyền kết hợp đồng. Theo điều 2 pháp lệnh HĐKT, hợp đồng kinh tế đợc kết giữa các bên sau đây:- Pháp nhân với pháp nhân.- Pháp nhân với cá nhân có đăng kinh doanh theo quy định của pháp luật.Pháp nhân là một tổ chức có đầy đủ điều kiện sau đây:- Có tài sản riêng chịu trách nhiệm độc lập bằng các tài sản đó.- Tự nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật, có thể trở thành nguyên đơn, bị đơn trớc toà án.- Tồn tại độc lập đợc pháp luật công nhận là một tổ chức độc lập.- Cá nhân có đăng kinh doanh theo qui định của pháp luật, là ngời đã đăng kinh doanh tại cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền theo đúng thủ tục pháp luật qui định đã đợc cấp giấy phép kinh doanh.8Ngoài ra, theo qui định tại Điều 42, Điều 43 Pháp lệnh HĐKT, những ng-ời làm khoa học, kỹ thuật, nghệ nhân, hộ kinh tế gia đình, hộ nông dân, ng dân cá thể, tổ chức cá nhân nớc ngoài tại Việt Nam cũng đợc áp dụng các qui định của pháp lệnh HĐKT.Khi tiến hành kết HĐKT, mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng chỉ cần cử một đại diện để vào HĐKT. Nếu là pháp nhân thì ngơừi kết hợp đồng phải là ngời đợc bổ nhiệm hoặc đang giữ chức vụ đó. Nếu là cá nhân có đăng kinh doanh theo qui định của pháp luật thì ngời hợp đồng phải là ngời đứng tên trong giấy phép kinh doanh. Trong tất cả trờng hợp, hợp đồng kinh tế không bắt buộc kế toán trởng phải cùng vào bản HĐKT, đây là điểm khác biệt so với qui định trong điều lệ về chế độ HĐKT ban hành theo Nghị định 54/CP ngày 10/3/1975.Trong trờng hợp một bên là ngời làm công tác khoa học, kỹ thuật, nghệ nhân thì ngời kết hợp đồng kinh tế phải là ngời trực tiếp thực hiện công việc trong hợp đồng. Khi một bên là hộ kinh tế gia đình nông dân, ng dân cá thể thì đại diện HĐKT phải là chủ hộ.Quy định trên đây có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc vì nó vừa giúp cho các đơn vị kinh tế có thể linh hoạt trong việc kết thực hiện HĐKT lại vừa ràng buộc trách nhiệm theo nguyên tắc chịu trách nhiệm cá nhân.III. Phân tích những điều khoản của hợp đồng kinh tế.Theo qui định tại điều 12 Pháp lệnh HĐKT thì nội dung của HĐKT bao gồm những điều khoản cụ thể sau:1. Ngày tháng năm kết hợp đồng kinh tế.- Tên, địa chỉ, số tài khoản, ngân hàng giao dịch của các bên.- Họ tên ngời đại diện, ngời đứng tên đăng kinh doanh. 2. Điều khoản đối tợng của hợp đồng.Tức là các bên trao đổi mua bán, giao dịch về cái gì? công việc gi?Đối tợng của hợp đồng tính bằng khối lợng, số lợng hoặc giá trị quy ớc đã thoả thuận.3. Điều khoản chất lợng.9Tức là sự qui định thể hiện những đặc điểm, tính cách, của đối tợng hợp đồng, các bên phải thoả thuận cụ thể về chủng loại, quy cách, cách tính, tính đồng bộ, mẫu mã, tiêu chuẩn của sản phẩm, hàng hoá hoặc những yêu cầu thuật của công việc giao dịch giữa các bên.4. Điều khoản giá cả.Các bên có thể thoả thuận xác định đơn giá, hoặc giá trị của toàn bộ công việc, thoả thuận những nguyên tắc xác định rõ giá cả5. Điều khoản bảo hành.6. Điều khoản nghiệm thu, giao nhận.Các bên thoả thuận đặt ra các điều kiện để giao nhận sản phẩm, hàng hoá, điều kiện nghiệm thu đối tợng của hợp đồng.7. Điều khoản phơng thức thanh toán.Các bên đợc quyền lựa chọn phơng thức thanh toán cho phù hợp với hoạt động kinh doanh, nhng không trái với qui định của pháp luật hiện hành.8. Điều khoản trách nhiệm do vi phạm hợp đồng kinh tế.Các bên đợc thoả thuận trong khung phạt do pháp luật qui định đối với hành vi vi phạm HĐKT, đối với từng chủng loại HĐKT.9. Điều khoản thời hạn có hiệu lực của hợp đồng.10. Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng.Các bên có thể thoả thuận các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng nh: Thế chấp tài sản, cầm cố, bảo lãnh tài sản theo qui định của pháp luật.11. Các bên có quyền xây dựng những điều khoản thể hiện sự thoả thuận về các vấn đề khác, không trái qui định của pháp luật.Về phơng diện pháp lý, căn cứ vào tính chất, vai trò của các điều khoản, nội dung của HĐKT đợc xác định thành ba loại với các điều khoản sau:- Điều khoản chủ yếu: là những điều khoản cơ bản, quan trọng nhất của một hợp đồng bắt buộc phải có trong bất cứ một hợp đồng kinh tế nào, nếu không thì hợp đồng sẽ không có giá trị pháp lý.Ngoài ra, hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận của các bên về việc thiết lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên trong hoạt động kinh 10[...]... tắc thực hiện hợp đồng kinh tế 13 2 Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 14 3 Thay đổi, đình chỉ thanh hợp đồng kinh tế .15 4 Hợp đồng kinh tế vô hiệu xử hợp đồng kinh tế vô hiệu .15 Chơng II: áp dụng hợp đồng kinh tế tại công ty chi nhánh Thái Bình Dơng 17 I Giới thiệu chung về công ty Thái Bình Dơng 17 II Quá trình đàm phán kết thực hiện hợp đồng kinh tế tại công. .. công ty chi nhánh Thái Bình Dơng 18 1 Tình hình kết hợp đồng kinh tế 18 a Các loại hợp đồng kinh tếchi nhánh Công ty kết 18 b Thẩm quyền kết hợp đồng kinh tế của chi nhánh của đối tác .18 c Thủ tục kí kết hợp đồng kinh tế tại chi nhánh Công ty 18 d Nội dung của hợp đồng kinh tế .19 2 Cơ sở thiết lập quá trình kết HĐKT tại chi nhánh công ty Thái Bình. .. kết thực hiện hợp đồng kinh tế tại Chi nhánh công ty Thái Bình Dơng: 1 Tình hình kết hợp đồng kinh tế: a Các loại HĐKT mà Chi nhánh công ty ký kết: Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh chi nhánh đã kết nhiều HĐKT với các đối tác kinh doanh của mình bao gồm: Hợp đồng xuất nhập khẩu, Hợp đồng mua bán thiết bị vật t, Hợp đồng xây dựng, Hợp đồng lắp đặt Các hợp đồng kinh tế đều do phòng kinh. .. kinh doanh thì lại không phải đối tợng điều chỉnh của pháp luật hợp đồng kinh tế dẫn đến rất nhiều khó khăn trong công tác hợp đồng * Về đề nghị chấp nhận trong hợp đồng kinh tế: Đề nghị hợp đồng chấp nhận đề nghị hợp đồng kinh tế là hai yếu tố quan trọng trong quá trình kết một hợp đồng kinh tế Không thể có hợp đồng nếu không có việc đề nghị chấp nhận hợp đồng Đề nghị chấp nhận đề. .. đốc 3 Quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế tại công ty Thái Bình Dơng Thực hiện hợp đồng là hành vi của các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng nhằm làm cho các điều khoản mà hai bên kết trở thành hiện thực Căn cứ vào hợp đồng đã kết giữa công ty đối tác, phòng ban chức năng sẽ tiến hành thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng Trong quá trình thực hiện hợp đồng công ty luôn cố gắng... Mỗi cách kết đều có những u điểm nhợc điểm riêng của nó, lựa chọn cách nào là quyền của các chủ thể kết Song, việc lựa chọn luôn luôn phải tính đến hiệu quả kinh tế, thời cơ kinh doanh Các chủ thể cũng có thể kết hợp cả hai phơng pháp kết để xác lập một quan hệ hợp đồng kinh tế 12 V Thực hiện hợp đồng kinh tế 1 Nguyên tắc thực hiện hợp đồng kinh tế Để cho hợp đồng kinh tế đợc thực hiện một... Thẩm quyền kết hợp đồng kinh tế của Chi nhánh của đối tác: - Thẩm quyển kết HĐKT của chi nhánh: Chi nhánh công ty Thái Bình Dơng trực thuộc công ty Thái Bình Dơng đợc tổ chức theo hình thức hạch toán độc lập nên chi nhánh có đủ t cách pháp nhân Vì vậy thẩm quyền kết HĐKT của chi nhánh là ngời đại diện cho chi nhánh đó là Giám đốc Ngoài ra Giám đốc cũng có thể ủy quyền kết cho ngời... tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình, Chi nhánh đã có nhiều cố gắng trong việc cải tiến công tác này cho phù hợp với phấp lệnh kinh doanh mặt hàng kinh doanh Trong bài viết này của mình, em đã làm một số vấn đề luận chung về kết thực hiện hợp đồng kinh tế thực tế áp dụng tại chi nhánh Em đã mạnh dạn đa ra một... .20 3 Quá trình thực hiện HĐKT tại công ty Thái Bình Dơng 20 Chơng III: Một số kiến nghị qua việc áp dụng hợp đồng kinh tế tại chi nhánh công ty Thái Bình Dơng 22 I Đánh giá thực trạng công tác kí kết, thực hiện hợp đồng kinh tế tại chin nhánh .22 1 Thuận lợi .22 2 Khó khăn .22 II Hớng sửa đổi bổ sung pháp lệnh của HĐKT .23 Kết luận ... tế 2 1 Khái niệm chung về hợp đồng 2 a Khái niệm 2 b Vai trò của hợp đồng trong đời sống xã hội 2 2 Khái niệm về hợp đồng kinh tế .2 a Lịch sử phát triển của hợp đồng kinh tế 2 b Khái niệm hợp đồng kinh tế 5 3 Đặc điểm của hợp đồng kinh tế 5 II kết hợp đồng kinh tế 6 1 Nguyên tắc kí kết hợp đồng kinh tế 6 a Nguyên . thức về pháp luật nên em xin mạnh dạn đợc đề cập đến đề tài: Vấn đề lý luận chung về ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế và thực tế áp dụng tại chi nhánh công. phán ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế tại Chi nhánh công ty Thái Bình Dơng:1. Tình hình ký kết hợp đồng kinh tế: a. Các loại HĐKT mà Chi nhánh công ty ký kết: Để
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề lý luận chung về ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế và thực tế áp dụng tại chi nhánh công ty thái bình dương.doc, Vấn đề lý luận chung về ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế và thực tế áp dụng tại chi nhánh công ty thái bình dương.doc, Vấn đề lý luận chung về ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế và thực tế áp dụng tại chi nhánh công ty thái bình dương.doc, Khái niệm chung về hợp đồng. Khái niệm về hợp đồng kinh tế:, Căn cứ để ký hợp đồng kinh tế., Thẩm quyền ký kết hợp đồng., Ngày tháng năm ký kết hợp đồng kinh tế. Điều khoản đối tợng của hợp đồng. Điều khoản chất lợng. Điều khoản giá cả. Điều khoản bảo hành. 6. Điều khoản nghiệm thu, giao nhận. Điều khoản phơng thức thanh toán. Điều khoản trách nhiệm do vi phạm hợp đồng kinh , Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Thay đổi đỉnh chỉ thanh lý hợp đồng kinh tế:, Hợp đồng kin tế vô hiệu và xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu :, Tình hình ký kết hợp đồng kinh tế: a. Các loại HĐKT mà Chi nhánh công ty ký kết:, Cơ sở thiết lập quá trình ký kết HĐKT tại Chi nhánh công ty Thái Bình Dơng. Quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế tại công ty Thái Bình Dơng., Thuận lợi. Khó khăn.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn