Một số vấn đề về chế định thừa kế trong pháp luật phong kiến việt nam.doc

11 2,673 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:40

Một số vấn đề về chế định thừa kế trong pháp luật phong kiến việt nam.doc Một số vấn đề về Chế định thừa kế trong pháp luật phong kiến việt namTrong tiến trình lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam , các triều đại ở thế X đến thế kỷ XIX đã xây dựng bộ máy Nhà nớc và pháp luật, củng cố nền độc lập, củng cố địa vị của giai cấp thống trị. Pháp luật phong kiến Viêt nam mang đậm ảnh hởng của đạo nho lễ nghi và pháp luật là yếu tố cơ bản là yếu tố kết dính các yếu tố khác của nền quân chủ bao gồm quan hệ vua - tôi, vua quan - dân chúng, cơ cấu bộ máy nhà nớc điều chỉnh các quan hệ xã hội tạo nên trật tự xã hội. Mỗi nhà nớc phong kiến Việt nam đều ban hành các văn bản pháp luật để củng cố quyền lực phục vụ cho công việc quản lý dất nớc . Đáng chú ý là các bộ luật của các triều đại phong kiến nh Bộ luật Hồng Đức (1483), Bộ luật Gia Long (1815). Ngoài bộ luật, các nhà nớc phong kiến còn ban hành nhiều văn đơn hành nh chiếu, chỉ dụ, lệnh của Vua. Nội dung của các bộ luật điều chỉnh nhiều quan hệ xã hội thuộc đối tợng của nhiều ngành luật hiện nay, Trong đó có những quy định về thừa kế theo di chúc và theo pháp luật. Trong luật Hồng Đức quy định các con ( con trai, con gái, con nuôi) đều có quyền thừa kế của cha mẹ. Mọi ngời đều có quyền để lại hơng hoả cho con cháu. Điều 390 quy định: Cha mẹ làm chúc th phân chia tài sản, thiết lập hơng hoả trong chúc th.Luật Gia Long không thừa nhận quyền thừa kế của con gái mà chú trọng đến quyền lợi của cuả con trai. Vấn đề thừa kế theo di chúc Điều 388 quy đinh: Nếu có mệnh lệnh của cha mẹ, phải theo đúng. Vi phạm điều này sẽ mất phần của mình. Xét về mặt nội dung, các quy định trong luật Hồng Đức và Gia Long tơng đối chặt chẽ và đầy đủ.1Trong các triều đại phong kiến, t tởng nho giáo đã ảnh hởng một cách sâu sắc, trực tiếp đến toàn bộ quan hệ xã hội của nớc ta. Nhất là từ thời Lê, các t tởng Nho giáo đã đợc Nhà nớc phong kiến đề lên thành luật. Các quan hệ về hôn nhân gia đìnhthừa kế trong thời phong kiến cũng không nằm trong trờng hợp ngoại lệ, ngợc lại các quan hệ này bị chi phối một cách sâu sắc của t tởng trong nam khinh nữ, đề cao vai trò của ngời chồng trong gia đình.Nói đến tài sản của các gia đình, các quy định trong pháp luật của triều đại Nhà Lê đề lên hàng đầu là điền thổ. Tại các điều 374, 375 Quốc triều hình luật chỉ đề cập đến điền thổ mà thôi, hoàn toàn không nói gì đến các động sản khác.Dới thời phong kiến, vợ chồng tích trữ đợc tiền của đều mua ruộng đất (tậu ruộng đất). Sự giàu nghèo của một gia đình đợc đánh giá chủ yếu ở việc có nhiều hay ít ruộng đất. Và các chức quan trong bộ máy Nhà nớc chủ yếu trả công bằng đất gọi là chế độ lộc điền.Ngoài ra, các đoạn 258 và 259 trong Hồng Đức Thiện chính th (258 lệ về vợ chồng không có con; 259 lệ đối với vợ chồng trớc có con, vợ chồng sau không có con.) còn cho ta thấy, tài sản gia đình phong kiến Việt Nam ở đời Nhà Lê không chỉ gồm điền thổ mà còn gồm các thứ khác nh vàng, bạc, nhà cửa, lụa vải , thóc lúa, giờng chiếu, màn, thau ( góp gộp lại gọi là của nổi). Những tài sản đợc coi là của nổi đó chủ yếu để phục vụ tế tự và nhằm thực hiện tiếp tục trả nợ miệng.Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng trong gia đình đợc quy định nh sau: Khi gia đình còn tồn tại, tất cả các tài sản đợc coi là của chung của gia đình. ở đây, điều dễ thấy là t tởng gia trởng đợc thể hiện khá rõ nét trong việc chi phối tài sản đó. Trong gia đình, ngời gia trởng có quyền hành nhiều hơn đối với tài sản chung. Điều đó thể hiện ở chỗ, các thân thuộc trong gia đình có nghĩa vụ phục tùng sự phán quyết của ngời gia trởng. Tuy nhiên pháp luật thời Lê có những quy định tiến bộ, Mặc dù bị ràng buộc bởi t tởng gia trởng nh vậy, nhng ngời vợ trong thời Lê không hoàn toàn mất quyền đối với tài sản gia đình, điều này thể hiện rõ nhất trong bán, đổi tài sản đều có chữ ký của cả 2 vợ chồng.2Trong bộ luật Hồng Đức quan hệ thừa kế đợc quy định ở phần cuối trong ch-ơng điền sản, phần điền sản mới tăng thêm và phần luật hơng hoả.Về mặt tổng thể, các điều khoản này cho thấy:Một là, khi cha mẹ còn sống thì không bao giờ nảy sinh việc thừa kế tài sản, vì trong gia đình con cái không có quyền tài sản. Nếu cha hoặc mẹ chết, ngời còn sống ( mẹ hoặc cha) tiếp tục nắm quyền chủ tài sản, do vậy quan hệ thừa kế vẫn ch-a thể nảy sinh. Mục đích sâu xa của quan hệ hôn nhân và gia đình phong kiến là duy trì và bảo vệ sự trờng tồn của gia đình phụ hệ, của dòng họ tức là lu truyền dòng dõi và thờ phụng tổ tiên. Nên nhà làm luật phong kiến coi thừa kế không chỉ là quyền lợi các nhân, mà quan trọng hơn còn là vì mục đích sâu xa trên. Bởi vậy, thừa kế chỉ phát sinh khi trong gia đình xảy ra một trong hai trờng hợp sau đây:- Nếu vợ chồng không có con khi một trong hai ngời chết, quan hệ thừa kế phát sinh.- Nếu vợ chồng có con, thì phải đến khi cả hai ngời đã chết, mới phát sinh quan hệ thừa kế.Nói chung pháp luật phong kiến nớc ta đã thừa nhận hai hình thức thừa kế: thừa kế theo di chúc và thừa kế không theo di chúc (theo khái niệm pháp lý hiện đại gọi là thừa kế theo luật.)I-CHế ĐịNH THừA Kế thời Lê: A/Thừa kế theo di chúcTheo hình thức này pháp luật tôn trọng ý muốn và quyền quyết định của ngời có tài sản. Theo điều 390 Quốc triều hình luật thì cha mẹ nhiều tuổi về già thì phải có trách nhiệm lo làm chúc th để lại tài sản cho con cái. Quy định này nhằm tránh sự tranh chấp tài sản về sau. Di chúc đợc lập dới dạng văn bản đợc gọi là chúc th. Ngời có tài sản có thể tự viết chúc th, trong trờng hợp không biết chữ thì có thể nhờ xã trởng viết thay và chứng thực (Điều 366 quốc triều hình luật). Trong trờng hợp 3chúc th không tuân thủ hình thức do pháp luật quy định thì sẽ không có giá trị pháp lý, lúc đó di sản thừa kế sẽ đợc chia theo quy định của pháp luật.Khi cha mẹ mất mà có để lại chúc th, sau khi trích lại số ruộng đất làm hơng hoả, di sản thừa kế phải đợc chia theo đúng ý nguyện của ngời để lại di sản. Nếu con cháu còn kiện cáo đòi chia lại sẽ bị phạt 80 trợng, đồ làm khao đinh, lấy lại ruộng kỷ phần đã chia đoạn 78 Hồng Đức Thiện chính th).Theo đoạn 273 Hồng Đức Thiện chính th quy định chúc th chỉ đợc coi là hợp pháp nếu có hơng trởng, quan viên trong bản xã, từ 30 tuổi trở lên làm ngời viết thay hoặc chứng kiến.Khoản 2 điều 388 quy định Nếu đã có lệnh của cha mẹ và chúc th, thì phải theo đúng, trái thì phải mất phần của mình. Điều 354 trớc đó quy định ngời nào tranh giành ruộng đất thì phả biếm 2 t. Nếu đã có chúc th mà còn cố tranh giành thì cũng xử biếm nh thế và phải tớc mất phần của mình nữa. Nếu cha mẹ không nhận làm con, trong chúc th không có tên mà vẫn còn tranh thì phải xử biếm 3 t, đòi lại số ruộng đất tranh cho ngời chủ. Nếu ngời trởng họ sai thì phải biếm 1 t. Qua các điều khoản trên, nhà làm luật đã đề cập các yếu tố sau đây của sự thừa kế theo di chúc:Về hình thức của di chúc có di chúc miệng và di chúc viết ( chúc th). Theo tình thần và nội dung của điều 366 đã dẫn, ngời làm chúc th (cha, mẹ) phải tự viết lấy (nếu không biết chữ thì nhờ quan viên nào đó trong làng xã viết dùm) và phải có sự chứng kiến của quan viên trong làng xã thì chúc th mới hợp pháp.Nguyên tắc tự do lập di chúc của ngời gia trởng đợc tôn trọng. Trong gia đình cha, mẹ là chủ tài sản nên chỉ có cha mẹ mới có quyền lập di chúc. ở di chúc, ngoài phần ruộng đất dành ra làm phần hơng hoả, phần còn lại đợc chia cho các con. Những con nào đợc hởng thừa kế và đợc hởng bao nhiêu đêu do ngời lập di chúc quy định. Cha mẹ có thể truất quyền của ngời con nào đó mà thờng là ngời con bất hiếu, đó cũng là một dạng từ con.4B/Thừa kế theo luậtHình thức này chỉ áp dụng khi không có di chúc, hoặc có kiện cáo về tài sản:- Trờng hợp vợ chồng không có con mà một ngời chết nảy sinh quan hệ thừa kế nh sau:Theo điều 375 quốc triều hình luật, đoạn 258 Hồng đức thiện chính th, tron trờng hợp vợ chồng không có con mà ngời chồng chết trớc thì đối với những điền sản thuộc tài sản riêng của ngời chồng đợc chia làm 2 phần bằng nhau: một phần dành cho gia đình bên chồng để lo việc tế lễ, phần còn lại dành cho vợ để phụng d-ỡng một đời mà không đợc quyền sở hữu. Nếu ngời vợ goá tái giá thì tài sản đợc chia phải trả lại cho gia đình nhà chồng. Ngợc lại nếu ngời vợ chết trớc thì tài sản riêng của vợ cũng đợc chia nh vậy, nhng có điểm khác là khi ngời chồng đi lấy vợ khác thì vẫn đợc hởng dụng đối với tài sản đợc chia, chỉ khi ngời chồng chết tài sản đợc chia mới đợc trả lại cho gia đình ngời vợ.Đối với tài sản chung do hai vợ chồng tạo dựng, nếu một trong hai ngời chết trớc sẽ đợc chia làm hai phần bằng nhau, một phần dành cho vợ (hoặc chồng) để làm của riêng; phần còn lại chia làm 3 phần, một phần để gia đình ngời chết lo tế lễ, hai phần dành cho ngời còn sống (vợ hoặc chồng) phụng dỡng một đời, khi chết phải trả lại cho gia đình ngời chết trớc, nếu vợ đi lấy ngời khác thì phải trả lại cho gia đình chồng, nhng nếu chồng đi lấy ngời khác thì vẫn có quyền sử dụng. Điều này thể hiện sự bất bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng. Sự bất bình đẳng này có nguồn gốc từ t tởng Khổng giáo, trọng nam, khinh nữ, coi trọng quyền hành của ngời chồng, ngời gia trởng trong gia đình.Ngoài ra, đối với những tài sản đợc coi là của nổi nh vàng bạc, lụa vải, thóc lúa, giờng chiếu, đồ sứ, mâm thau v v đều dùng cho tế lễ, thực hiện tục trả nợ miệng, số còn lại để lại cho ngời còn sống.Đối với nhà cửa thì chia làm đôi, ngời còn sống đợc dùng một nửa làm chỗ ở, một nửa để cho gia đình ngời chết làm nơi tế lễ.5Đối với những nợ nần mà hai vợ chồng cùng nợ thì phải lấy của nổi ra để trả. Trong trờng hợp của nổi không đủ để trả nợ thì số nợ ấy đợc chia làm hai, nợ của chồng thì lấy tài sản riêng của chồng ra để trả, nợ của vợ thì cũng lấy tài sản riêng của vợ ra trả. Nếu vợ chồng đã khánh kiệt thì phần nợ của ngời chết chỉ có thể đòi vợ (hoặc chồng) chứ không đợc đòi cha mẹ, họ hàng, anh em.Qua các quy định trên có thể thấy rằng, pháp luật thời Lê đã ghi nhận sự đóng góp của ngời vợ trong tài sản chung, nhng vẫn thể hiện sự bất bình đẳng trong quyền sử dụng tài sản giữa vợ và chồng.- Trờng hợp hai vợ chồng có con chung: Về cơ bản khi con cái cha trởng thành, con ở cùng cha mẹ thì cha có tài sản riêng. Từ 16 tuổi trở lên, theo quy định ghi trong Hồng Đức Thiện chính th, con cái ( con trai) mới đợc nhận đất, từ đó nếu đợc phép của bố mẹ con cái mới đợc ra ở riêng và có thể tách riêng tài sản.Khi sống cùng cha mẹ, con cái không có quyền quyết định về tài sản vì theo pháp luật dó là tài sản thuộc sở hữu của bố mẹ. Ngợc lại nếu con cái có tài sản riêng thì cha mẹ cũng phải tôn trọng và không đợc xâm phạm. Điều 377 Quốc triều hình luật có quy định: Khi chồng chết, con còn nhỏ, mẹ đi cải giá mà lại đem bán điền sản của con thì bị xử phạt 50 roi, trả tiền lại cho ngời mua, trả lại ruộng cho con. Điều 379 cũng nghiêm cấm ngời trởng họ không đợc bán tài sản của con cháu nếu cha mẹ ông bà họ đều bị chết.Pháp luật thời Lê quy định: khi bố mẹ chết con cái đợc hởng thừa kế toàn bộ tài sản và đợc xếp vào hàng thừa kế thứ nhất. Quyền thừa kế tuyệt đối này đợc pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm phạm đều bị nghiêm trị ( Điều 377, 378 Quốc triều hình luật). Trờng hợp khi bố hoặc mẹ chết, con cái còn nhỏ thì phần tài sản của chúng đợc bố hoặc mẹ để lại do bố hoặc mẹ còn sống hoặc đại diện họ hàng quản lý giúp và giao lại cho con cái khi chúng đã trởng thành.Giữa các con với nhau, việc phân chia tài sản thừa kế đợc pháp luật thời Lê quy định nh sau:6Nếu bố mẹ không còn phải trích 1/20 số ruộng đất để làm ruộng hơng hoả ( thờ cúng cha mẹ, tổ tiên). Phần ruộng này về nguyên tắc đợc giao cho ngời con trai trởng. Nếu con trai trởng chết thì giao cho cháu trai trởng (cháu đích tôn). Nếu con trai trởng chết trớc mà cha có con thì đất này giao cho ngời con trai thứ. Trờng hợp gia đình không có con trai thì ruộng hơng hoả có thể giao cho con gái trởng (Điều 388,389, 390,391 Quốc triều hình luật).Sau khi trích ruộng hơng hoả, số điền sản còn lại đợc chia có các con. Theo quốc triều hình luật, con gái cũng nh con trai, con vợ lẽ cũng nh con vợ cả, con nuôi cũng nh con đẻ đều có quyền thừa kế. Đây là quy định tiến bộ, đặc sắc của pháp luật thời Lê. Tuy nhiên, mức độ và phần đợc hởng có thể khác nhau, các con trai (và nhất là con trai trởng), con vợ cả, con đẻ thờng đợc hởng nhiều hơn (Điều 380,388 Quốc triều hình luật). Con nuôi chỉ đợc hởng di sản của cha mẹ nuôi khi trong văn tự của cha mẹ nuôi có ghi rõ rằng sau cha mẹ nuôi sẽ chia điền sản cho. Khi cha mẹ chết mà không có chúc th thì điền sản đợc chia làm 3 phần, con đẻ đợc hởng hai phần, con nuôi đợc một phần, nếu ngời chết không có con đẻ mà ngời con nuôi cùng ở với cha mẹ từ thủa bé, thì con nuôi đợc hởng toàn bộ điền sản của cha mẹ nuôi để lại; nếu thủa bé con nuôi không ở cùng cha mẹ nuôi thì con nuôi đợc hởng hai phần. Ngời thừa tự đợc một phần (Điều 380 Quốc triều hình luật, đoạn 92 Hồng Đức Thiện chính th). Ngời đã làm con nuôi ngời khác và đã đợc hởng thừa kế của cha mẹ nuôi thì chỉ đợc hởng một nửa số tài sản mà cha mẹ đẻ để lại ( đoạn 257 Hồng Đức Thiện chính th).Trong trờng hợp ngời chồng cùng ngời trớc có con, vợ sau không có con nếu ngời chồng chết trớc thì điền sản riêng của chồng đợc chia làm ba phần, cho con của ngời vợ trớc hai phần, vợ sau đợc hởng một phần nuôi dỡng đời mình, khi ngời vợ sau chết hoặc cải giá thì giao lại phần tài sản đó cho con của chồng. Nếu ngời vợ trớc có hai con trở lên thì phần của ngời vợ sau và các con đợc chia bằng nhau. Nếu điền sản do chồng và vợ trớc cùng làm ra, thì số điền sản đó đợc chia làm 2 phần, vợ trớc và chồng mỗi ngời đợc hởng một phần, phần của vợ trớc để lại cho con, còn phần của ngời chồng cũng đợc chia nh vậy. 7Trong trờng hợp ngời vợ cùng chồng trớc có con, chồng sau không có con mà ngời vợ chết trớc thì điền sản riêng của ngời vợ cũng đợc chia nh trên, chỉ có khác nếu ngời chồng sau đi lấy vợ khác thì vẫn đợc hởng hởng dụng số điền sản đợc chia ( Điều 374 Quốc triều hình luật, đoạn 259 Hồng Đức Thiện chính th).Con cái bị tớc quyền thừa kế nếu phạm vào tội bất hiếu (tố cáo, chửi mắng, đánh giết ông bà cha mẹ, trái lời, không chịu để tang) điều này đợc quy định trong đoạn 272, 295 Hồng Đức Thiện chính th, Điều 506 Quốc triều hình luật.Đối với những tài sản đợc coi là của nổi, nếu một trong hai vợ chồng chết trớc thì số tài sản đó dùng việc tế tự và trả nợ miệng. Số còn lại đợc chia làm hai phần, một phần về vợ, một phần về chồng để hởng dụng. Sau đó phần của ngời chết trớc đợc chia cho các con mỗi ngời một phần. Trong trờng hợp ngời vợ cải giá thì số tài sản này để lại cho con.II-Chế định thừa kế thời NguyễnSo với bộ luật Hồng Đức, diểm khác của luật thừa kế Gia Long là: đề cao vai trò của trởng nam, thừa nhận quyền thừa kế của con trai, con gái chỉ có quyền khi một gia đình tuyệt tự. Bộ luật không quy định quyền thừa kế của ngời vợ. Tuy nhiên, trong lĩnh vực gia đình và tài sản (hôn sản) Gia Long vẫn cho phép căn cứ vào luật cũ mà xử sự. Quy định này đã bổ khuyết cho pháp luật triều Nguyễn về luật thừa kế.A/ Thừa kế theo di chúcLuật Gia Long khẳng định: nếu ông bà, cha mẹ đã di chúc chia của thì tôn tr-ởng cũng không đợc đi tha kiện. Bộ luật không quy định về thể thức viết di chúc. Về thời điểm mở thừa kế, luật định rằng: đang lúc còn để tang cha mẹ mà anh em tách hộ khẩu, chia hẳn gia sản thì phạt 80 trợng. Căn cứ vào chế độ để tang gia đình, chúng ta có thể thấy thời điểm phát sinh thừa kế theo luật Gia Long là sau khi để tang cha mẹ 3 năm.8Quy định này thể hiện sự nhất quán của luật từ chế độ để tang, chia thừa kế đến tranh chấp, kiện tụng về gia tài điền sản. Luật ghi rõ là sau 5 năm trở lên mới giải quyết tha kiện về chia gia tài điền sản; trừ trờng hợp có văn bản phân chia nộp lên cùng văn tự bán đất có thật thì phải giải quyết, theo đó ngời chủ cũ không đợc chia, không đợc chuộc. Nghĩa là tài sản đó đã đợc chuyển quyền, mọi tha kiện đều không có giá trị (Điều 89 - điều lệ 1). B/Thừa kế theo luật.- Về thừa kế tự sản: xét bản chất, khái niệm tự sản chính là hơng hoả trong luật triều Lê, nghĩa là tài sản tế tự, để thờ cúng tổ tiên và kế truyền dòng dõi nội tộc. Tự sản thờng là ruộng đất, nhà thờ tổ tông và tài sản khác.Bộ luật có quy định: lễ thờ tổ tiên rất coi trọng. Con lớn, nhỏ, dòng đích, dòng nhánh đều là con. Nhng trớc hết phải lập trởng tử dòng đích. Nếu ngời này có sự cố gì đó mới lập con kế dòng đích làm trởng tử. Việc lập đích tử thừa kế tự sản là điều bắt buộc (Điều 76). Thừa kế tự sản trong gia đình theo thứ tự u tiên của luật Gia Long là: trởng tử dòng đích, nếu trởng tử chết thì cháu đích tôn thay cha thờ trọng để thờ cúng tổ tiên, đây là trờng hợp thừa kế thế vị; con kế dòng đích; con dòng nhánh; lập đích tử trong Chiêu mục tơng đơng nếu không có con trai. Luật cho phép: cá biệt một ngời con dợc thừa kế tự sản hai nhà. Nếu vi phạm trật tự thừa kế trên phải chịu chế tài theo luật định (Điều 37). Lệ 2 Điều 83 quy định nếu trong thân thuộc không có ngời đáng đợc thừa kế tự sản thì con gái đợc thừa kế. Nếu ngời lập tự không bằng lòng với con lập tự hoặc có hiềm khích thì cho phép trình quan ty để lập ngời khác.Thừa kế tài sản thông thờng: chủ yếu đợc quy định một cách gián tiếp ở điều 82, 83 Hoàng Việt luật lệ.Về diện và hàng thừa kế: chủ yếu là con trai với phần thừa kế bằng nhau. Con trai dòng chính, dòng nhánh trừ ngời làm quan có tập ấm, thì trớc hãy để con cháu dòng chính thừa kế tài sản. Khi phân chia gia tài, điền sản thì không cần biết là thê, 9thiếp, nô sinh mà chỉ phải chia đều cho số con (lệ 1 Điều 83). Tôn trởng chia gia tài không đồng đều thì xử phạt từ 20 roi đến 100 trợng.Con nuôi hoặc con rể đợc cha mẹ yêu dấu có thể châm chớc cho tài sản, con thừa tự không đợc phép can thiệp. Nếu không có con thì hàng thừa kế thứ hai là các thân thuộc trong gia tộc. Tài sản của hộ đồng tông quả là không có ngời ứng kế thừa thì giao cho con gái họ nhận lãnh. Nếu không có con gái thì cho phép quan địa phơng trình bày sáng tỏ lên thợng ty tính toán hợp lý việc sung công (Điều 83).Điều luật này quy định rất hạn chế quyền thừa kế của con gái. Nghĩa là chỉ cho khi nào một gia đình tuyệt tự thì con gái mới đợc quyền thừa kế, đây chỉ là trờng hợp cá biệt. Nh vậy, luật Gia Long không ghi nhận quyền thừa kế của con gái nh luật Hồng Đức nhng cũng không có quy định nào cấm con gái đợc hởng thừa kế. Việc con gái có đợc hởng thừa kế hay không, các nhà làm luật triều Nguyễn để dành cho phong tục tập quán của từng địa phơng hoặc sự thoả thuận trong nội bộ gia đình.So với pháp luật triều Lê và Nguyễn thì pháp luật về thừa kế thời Pháp thuộc theo khuôn mẫu của Bộ luật dân sự Napôlêông đã quy định một cách chi tiết hơn trong các bộ Dân luật Bắc kỳ và Hoàng Việt Trung kỳ bộ luật. Pháp luật thừa nhận hai hình thức thừa kế: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luậtSau cách mạng tháng 8 năm 1945 Nhà nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Một nhà nớc non trẻ đối phó nhiều vấn đề phức tạp về chính trị, văn hoá xã hộ Nhiệm vụ chủ yếu của Nhà nớc là phải bảo vệ củng cố thành quả cách mạng, kể cả những vấn đề liên quan đến lĩnhvực dân sự. Để đảm bảo cho các quan hệ xã hội về dân sự phát triển bình thờng, Nhà nớc cần phải có hệ thống pháp luật. Vì vậy, mặc dù bận trăm công nghìn việc của những ngày đầu dựng nớc và giữ nớc, ngày 22/5/01950 Hồ Chủ tịch đã kí sắc lệnh 97/SL về việc sửa đổi một số quy lệ và chế định trong luật dân sự, quy định một số nguyên tắc mới để áp dụng trong điều kiện nền dân chủ nớc ta. Riêng trong lĩnh vực thừa kế quy định vợ, chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau; con trai con gái đều có quyền thừa kế di sản của cha mẹ; chồng 10[...]... thành đều có quyền xin chia di sản; con, cháu hoặc vợ goá, chồng goá không bắt buộc nhận thừa kế của ngời đã chết; các chủ nợ của ngời đã chết không có quyền đòi ngời thừa kế phải thanh toán nợ quá phần di sản mà ngời đó đợc nhận Trên đây là một số chế định thừa kế pháp luật phong kiến Việt Nam quy định Sự kế thừa, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác là quy luật khách quan , nhng các quan hệ thừa. .. mà ngời đó đợc nhận Trên đây là một số chế định thừa kế pháp luật phong kiến Việt Nam quy định Sự kế thừa, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác là quy luật khách quan , nhng các quan hệ thừa kế ở mỗi chế độ xã hội đợc giải quyết nh thế nào là do chủ quan của con ngời 11 . Một số vấn đề về Chế định thừa kế trong pháp luật phong kiến việt namTrong tiến trình lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam , các triều đại. ngời thừa kế phải thanh toán nợ quá phần di sản mà ng-ời đó đợc nhậnTrên đây là một số chế định thừa kế mà pháp luật phong kiến Việt Nam quy định. Sự kế thừa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về chế định thừa kế trong pháp luật phong kiến việt nam.doc, Một số vấn đề về chế định thừa kế trong pháp luật phong kiến việt nam.doc, Một số vấn đề về chế định thừa kế trong pháp luật phong kiến việt nam.doc

Từ khóa liên quan