Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở việt nam - thực trạng và giải pháp.doc

23 512 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:39

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở việt nam - thực trạng và giải pháp.doc lời nói đầuViệc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN, nền kinh tế nớc ta cũng nh mỗi doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều hội thách thức mới trong đó sự chênh lệch tăng vọt khoảng cách giữa văn minh, tiên tiến lạc hậu là vấn đề nổi cộm nhất. Lộ trình thực hiện AFTA sớm hơn dự định, Hiệp định Thơng mại Việt - Mỹ đã đợc quốc hội thông qua hiệu lực, sức ép của hội nhập cạnh tranh toàn cầu đang lớn dần. Nghị quyết Quốc hội về nhiệm vụ năm 2002 chơng trình hoạt động của Chính phủ đã thể hiện quyết tâm cao của quan quyền lực Nhà nớc trong việc tập trung mọi nỗ lực cho sự phát triển. Tháng 9 năm 2001, Hội nghị Ban chấp hành Trung ơng Đảng Khóa IX đã ra Nghị quyết về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nớc, Nghị quyết Trung ơng 3 đi vào cuộc sống trở thành hiện thực hay không còn phụ thuộc vào phần lớn sự vận động của hơn 60. 000 doanh nghiệp trong cả nớc. Do vậy, nâng cao năng lực quản lý cạnh tranh của doanh nghiệp là nhân tố quan trọng để chúng ta thể đáp ứng đợc những đòi hỏi bức xúc của tình hình mới. Chính phủ đã triển khai nhiều chủ trơng, chính sách để tổ chức, sắp xếp lại, phát huy quyền tự chủ kinh doanh, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nớc. Một trong những chủ trơng quan trọng đó là : Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nớc. Đây là quyết định đúng đắn của Nhà nớc nhằm khắc phục những điểm yếu kém, trì trệ của các doanh nghiệp Nhà nớc. . Nên em xin mạnh dạn đợc đề cập đến đề tài :cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc Việt Nam - thực trạng giải pháp2nội dung I- Những VấN Đề chung về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc1. Khái niệm cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nớc:Các doanh nghiệp Nhà nớc đợc hình thành phát triển trên sở nguồn vốn cấp phát của ngân sách Nhà nớc do đó tất cả các sự hoạt động đều chịu sự kiểm soát chi phối trực tiếp của Nhà nớc. Cũng nhnhiều nớc trên thế giới, khu vực kinh tế Nhà nớc hoạt động hết sức kém hiệu quả, đặc biệt các doanh nghiệp Nhà nớc do cấp địa phơng quản lý. Nh vậy, thể thấy rằng vấn đề sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp Nhà nớc cần phải đợc giải quyết một cách bản. Để giải quyết vấn đề này giải pháp hữu hiệu trong nền kinh tế thị trờng đáp ứng đợc các yêu cầu kinh doanh hiện đại - Đó là các công ty cổ phần. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc là chủ trơng lớn của Đảng Nhà nớc ta nhằm đa dạng hoá hình thức sở hữu trong doanh nghiệp Nhà nớc, nâng cao hiệu quả của loại hình doanh nghiệp này. Để thực hiện chủ trơng đó, Nhà nớc ban hành khá nhiều các văn bản hớng dẫn thi hành. Đó là quyết định số 202/CT ngày 8/6/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trởng về tiếp tục thí điểm chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần, kèm theo đề án chuyển một số doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần; Chỉ thị số 84/TTg ngày 4/3/1993 của Thủ tớng Chính phủ về xúc tiến thực hiện thí điểm cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nớc các giải pháp đa dạng hoá hình thức sở hữu các doanh nghiệp Nhà nớc. Nghị định 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần; Thông t số 50/TCDN ngày 30/8/1996 của Bộ tài chính hớng dẫn thực hiện; Nghị định 28/CP của Chính phủ; Nghị định 3số 25/CP ngày 26/3/1997 về sửa đổi một số điểu của nghị định số 28/CP nghị định số 44/CP ngày 2/6/1998 về sửa đổi một số điều trong nghị định số 28/CP. Hiện nay là Nghị định số 64/CP ngày 19/6/2002 về việc "Chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần". Theo các văn bản trên cổ phần hoá nớc ta là cách nói tắt của chủ trơng chuyển một số doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần. Điều I Thông t số 50/TCDN ngày 30/8/1996 của Bộ Tài chính qui định: "doanh nghiệp Nhà nớc chuyển thành công ty cổ phần (hay còn gọi là cổ phần doanh nghiệp Nhà nớc)" là một biện pháp chuyển doanh nghiệp Nhà nớc từ sở hữu Nhà nớc sang hình thức sở hữu nhiều thành phần, trong đó tồn tại một phần sở hữu Nhà nớc.Nh vậy: Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc là việc chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần đối với những doanh nghiệpNhà nớc thấy không cần nắm giữ 100% vốn đầu t, nhằm tạo điều kiện cho ngời lao động trong trong doanh nghiệp cổ phần làm chủ thực sự doanh nghiệp, huy động vốn toàn xã hội để đầu t đổi mới công nghệ, phát triển doanh nghiệp góp phần tăng trởng kinh tế .2. Công ty cổ phầnThực chất của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp là quá trình chuyển đổi hình thức doanh nghiệp sang hình thức công ty cổ phần. Công ty cổ phầndoanh nghiệp, trong đó :- Vốn điều lệ đợc chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;- Cổ đông quyền tự do chuyển nhợng cổ phần của mình cho ng-ời, (trừ cổ đông sở hữu cổ phần u đãi biểu quyết);4- Cổ đông thể là tổ chức; cá nhân; số lợng cổ đông tối thiểu là ba không hạn chế số lợng tối đa;- Công ty cổ phần quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo qui định của pháp luật về chứng khoán. Công ty cổ phần t cách pháp nhân kể từ ngày đợc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hay nói cách khác, công ty cổ phần là một tổ chức kinh doanh t cách pháp nhân do một số ngời, một số tổ chức kinh tế xã hội tự nguyện góp vốn dới hình thức mua cổ phiếu của công ty gọi là cổ đông. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm pháp lý hữu hạn trong phần vốn góp của mình. Điều này cho phép công ty t cách pháp lý đầy đủ để huy động những lợng vốn lớn nằm rải rác thuộc thiều cá nhân trong xã hội. Khi công ty mới thành lập yêu cầu cần một lợng vốn nhất định. Trên sở số vôn ban đầu công ty xác định số cổ phiếu mệnh giá cổ phiếu. Các loại cổ phiếu bao gồm: Cổ phiếu u đãi, cổ phiếu thông thờng, cổ phiếu mới. Ngoài ra, công ty cổ phần đợc phát hành trái khoán để huy động thêm vốn. Các cổ phiếu trái phiếu của công ty đợc chuyển nhợng dễ dàng trên thị trờng chứng khoán, vì thế bất kể cổ phiếu đợc chuyển chủ bao nhiêu lần cuộc sống của công ty vẫn tiếp tục một cách bình thờng mà không bị ảnh hởng. Đồng thời, nhờ chế này nó đã tạo nên sự di chuyển linh hoạt các luồng vốn xã hội theo các nhu cầu hội đầu t đa dạng của các công ty công chúng. II- Tại sao phải cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nớc1. Đặc điểm của các doanh nghiệp Nhà nớc Việt Nam hiện nayDoanh nghiệp Nhà nớc nớc ta ra đời hoạt động trong chế kế hoạch hoá tập trung với một thời gian dài. Mặt khác, do hình thành từ 5những nguồn gốc khác nhau đợc sản xuất trên sở của nhiều quan điểm nên các doanh nghiệp Nhà nớc Việt Nam những đặc trng khác biệt so với nhiều nớc trong khu vực trên thế giới, đó là:- Quy mô doanh nghiệp phần lớn nhỏ bé, cấu phân tán, biêu rhiện số lợng lao động mức độ tích luỹ vốn. - Trình độ kỹ thuật, công nghệ lạc hậu (từ 2-3 thế hệ, cá biệt tới 5-6 thế hệ), trừ một số rất ít (18%0 số doanh nghiệp Nhà nớc đợc đầu t mới đây (sau khi chính sách đổi mới), phần lớn các doanh nghiệp Nhà nớc đã đợc thành lập khá lâu, trình độ kỹ thuật thấp. Vì vậy khi chuyển sang kinh tế thị trờng, khả năng cạnh tranh cả trong nớc lẫn quốc tế của doanh nghiệp Nhà nớc rất yếu, ảnh hởng đến hiệu quả hoạt động, khả năng hội nhập kinh tế khu vực thế giới. Do những đặc điểm trên nên khi chuyển sang kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp Nhà nớc không còn đợc bao cấp mọi mặt nh trớc đây, mặt khác lại bị các thành phần kinh tế khác cạnh tranh quyết liệt, nên nhiều doanh nghiệp Nhà nớc không trụ nổi, dẫn đến phán sản, giải thể. 2. Sự hoạt động kém hiệu quả của các doanh nghiệp Nhà nớcTrớc khi thực hiện cổ phần hoá, nớc ta hơn 6. 000 doanh nghiệp Nhà nớc, nắm giữ 88% tổng số vốn của các doanh nghiệp trong nền kinh tế nhng hiệu quả kinh doanh thấp, chỉ khoảng 50% doanh nghiệp Nhà nớc là lãi, trong đó thực sự làm ăn hiệu quả triển vọng lâu dài chỉ chiếm dới 30%. Trên thực tế doanh nghiệp Nhà nớc nộp ngân sách chiếm 80-85% tổng số thu nhng nếu trừ khấu hao bản thuế gián thu thì doanh nghiệp Nhà nớc chỉ đóng góp đợc trên 30% ngân sách Nhà nớc. Đặc biệt nếu tính đủ chi phí, tài sản cố định đất theo giá thị trờng thì các doanh nghiệp Nhà nớc hầu nh không tạo ra đợc tích luỹ. Điều đó nghĩa là hoạt động của doanh nghiệp Nhà nớc không tơng xứng với phần 6đầu t của Nhà nớc cho nó cũng nh không tơng xứng với tiềm lực của chính doanh nghiệp Nhà nớc. Trình độ công nghệ còn lạc hậu, tình hình này phần do hậu quả nặng nề của thời kỳ kế hoạch hoá tập trung bao cấp trớc đây ảnh hởng nghiêm trọng của chiến tranh. Máy móc, thiết bị đã quá lạc hậu, lỗi thời hiện đến 54, 3% doanh nghiệp Nhà nớc Trung ơng 74% doanh nghiệp Nhà nớc đại phơng còn sản xuất trình độ thủ công. Chính điều này đã gây khó khăn cho việc tăng năng suất lao động nâng cao chất l-ợng sản phẩm của doanh nghiệp Nhà nớc. Nhận thức đợc tầm quan trọng tính tất yếu của việc cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc, Đảng Nhà nớc ta đã sớm đề ra chủ trơng, chính sách cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp Nhà nớc ngay từ đầu những năm 1990, từng bớc thực hiện đổi mới cho phù hợp với từng giai đoạn của tiến trình cổ phần hóa. 3. Mục tiêu cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớcNghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần đã nêu rõ: Chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành các công ty cổ phần nhằm các mục tiêu:- Huy động vốn của toàn xã hội, bao gồm cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong nớc nớc ngoài để đầu t đổi mới công nghệ, tạo thêm việc làm, phát triển doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, thay đổi cấu doanh nghiệp Nhà nớc. - Tạo điều kiện để ngời kinh doanh trong doanh nghiệp cổ phần những ngời đã gióp vốn đợc làm chủ thực sự, thay đổi phơng thức quản lý, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, tăng tài sản Nhà nớc, nâng cao thu nhập của ngời lao động, góp phần tăng trởng kinh tế đất nớc. 7Nh vậy một trong những mục đích quan trọng của cổ phần hóa là để doanh nghiệp thu hút vốn nhàn rỗi trong ngoài nớc vào hoạt động sản xuất kinh doanh đầu t phát triển doanh nghiệp. Một mặt nó sẽ góp phần tháo gỡ sức áp cho ngân sách Nhà nớc, mặt khác doanh nghiệp cổ phần điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, đầu t đổi mới dây chuyền công nghệ, gắn trách nhiệm với lợi ích của chính ngời lao động nên sẽ thúc đẩy tăng hiệu quả kinh doanh. Cổ phần hoá tạo điều kiện cho ngời lao động đợc thật sự làm chủ doanh nghiệp. Lợi ích của ngời lao động gắn chạt với hiệu quả hoạt động của chính công ty, do đó ngời lao động làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc cho chính bản thân mình, bên cạnh đó đòi hỏi Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng phải thật sự năng động, sáng tạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Thực hiện cổ phần hóa sẽ khắc phục đợc tình trạng buông lỏng trong quản lý, tình trạng "vô chủ" của doanh nghiệp, đảm bảo sử dụng các nguồn lực cho hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh, đứng vững trên thị trờng. Mặt khác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc sẽ tạo tiền đề cho thị trờng chứng khoán Việt Nam phát triển, đồng thời góp phần đắc lực vào việc thực hiện chủ trơng chuyển đổi cấu kinh tế của Đảng Nhà nớc. Nh vậy, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc giúp cho doanh nghiệp Nhà nớc đổi mới toàn diện cả về phơng thức quản lý, giải pháp về vốn, công nghệ, sản phẩm, khả năng cạnh trnah, hiệu quả hoạt động để tồn tại phát triển theo thời gian, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc, hội nhập kinh tế khu vực thế giới. III- quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà n-ớc Việt Nam - những thành tựu hạn chế81. Quá trình thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nớcTừ giữa năm 1992 Chủ tịch Hội đồng Bộ trởng (nay là Thủ tớng Chính phủ) đã quyết định về thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần nhng trong thời gian này vẫn cha doanh nghiệp Nhà nớc nào thực hiện chuyển đổi. Ngày 4/3/1993 Thủ trớng Chính phủ đã ra chỉ thị 84/TTg về tiếp tục thí điểm chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần. Qua 4 năm thực hiện (1992-1996) đã 5 doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần. Ngày 7/5/1996 Chính phủ ban hành Nghị định số 28/CP để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc đạt ra. Kết quả là cuối năm 1997 chúng ta đã tiến hành cổ phần hoá đợc 13 doanh nghiệp. Ngày 29/6/1998 Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/CP về chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần. Tính đến cuối năm 1998 cả nớc đã 116 doanh nghiệp Nhà nớc chuyển thành công ty cổ phần. Ngày 19/6/2002 Chính phủ đã ban hành NĐ64/CP về chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần. Hiện nay, doanh nghiệp Nhà nớc còn khoảng 5.911 doanh nghiệp, cả nớc đã 771 doanh nghiệp Nhà nớc đợc cổ phần hoá (Số liệu năm 2000), tuy số lợng doanh nghiệp Nhà nớc chuyển sang công ty cổ phần cha nhiều, thời gian hoạt động còn ít sang cổ phần hoá đã khẳng định đợc vai trò của mình trong nền kinh tế. 2. Những kết quả đạt đợcKết quả điều tra 240 doanh nghiệp sau hơn một năm hoàn thành việc cổ phần hoá cho thấy nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp tăng 9từ 1, 5-2 lần, doanh thu tăng từ 1, 4-1, 5 lần, tổng lợi nhuận thực hiện tăng hơn 200% thu nhập của ngời lao động tăng 1, 4 đến 2 lần, trong khi đó lao động đợc tuyển dụng tăng thêm từ 10-20%. Mục tiêu của cổ phần hóa là huy động thêm vốn trong nớc, đổi mới phơng thức để quản lý tạo động lực mới cho sự phát triển. Nói riêng về việc huy động vốn, trong số 771 doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần hoá giá trị phần vốn Nhà nớc 3. 000 tỷ đồng, qua cổ phần hoá đã thu thêm đ-ợc 2000 tỷ đồng của các cá nhân, pháp nhân. Đồng thời thông qua việc bán cổ phiếu, Nhà nớc đã thu thêm hơn 1. 150 tỷ đồng để đầu t giải quyết chính sách cho ngời lao động trong doanh nghiệp Nhà nớc thực hiện cổ phần hoá. Bên cạnh đó phần vốn Nhà nớc tại các doanh nghiệp cổ phần hoá không mất đi mà lại tăng thêm từ 10-15% so với giá trị trên sổ sách. Kết quả sản xuất kinh doanh lãi hay không đợc chứng minh bằng việc chia cổ tức hàng quý, hàng tháng. Sau cổ phần hoá, doanh thu của các công ty cổ phần đều tăng gấp hai lần so với trớc. Điển hình là công ty Điện lạnh năm 1999 doanh thu 178 tỷ đồng gần gấp 5 lần so với trớc khi cổ phần hoá. Công ty cổ phần thuỷ sản Hạ Long sau khi hoàn thành cổ phần hoá, doanh số tăng 30% năm. Năm 2001 mặc dù thị trờng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn nhng doanh số của công ty dự kiến vẫn đạt hơn 130 tỷ đồng. Về lợi tức cổ phần, về vốn, rồi nộp ngân sách đều tăng so với trớc khi cổ phần, không những thế việc cổ phần hoá còn tạo thêm việc làm cho ngời lao động. Khi doanh nghiệp chuẩn bị cổ phần hoá, ngời lao động rất lo lăng bởi khi doanh nghiệp cổ phần hoá tài sản trong doanh nghiệp không còn là của Nhà nớc nữa, các ông chủ thể sa thải công nhân. Nhng thực chất từ khi cổ phần hoá đến nay cha công nhân nào bị sa thải. Riêng công ty cổ phần điện lạnh thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 334 ngời lên 731 ngời, công ty cổ phần chế biến Long An từ 900 ngời lên 1. 280 ngời. 103. Những hạn chế Chủ trơng cổ phần hoá là một trong 4 nội dung đổi mới quản lý doanh nghiệp Nhà nớc đã đợc triển khai từ giữa năm 1992 theo tinh thần của quyết định số 202CT-HĐBT. Mặc dù đã đạt đợc một số thành tựu nhất định nhng vẫn tồn tại nhiều bất cập tiếp tục phại giải quyết. Rõ ràng là CPH đã mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, Nhà nớc cũng nh ngời lao động. Nhng tại sao quá trình CPH diễn ra vẫn còn chậm, chúng ta hãy tìm hiểu một số nguyên nhân. 11[...]... chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần đối với doanh nghiệp vốn Nhà nớc đã đợc quyết định từ 10 tỷ đồng trở xuống Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp trách nhiệm bán cổ phần của doanh nghiệp cho các cổ đông; triệu tập Đại hội cổ đông để thông qua điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần Bớc 4: Ra mắt công ty cổ phần đăng ký kinh doanh Giám đốc, kế toán trởng doanh nghiệp Nhà. .. Doanh nghiệp Nhà nớc Xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc trớc khi cổ phần hóa Giá trị thực tế của doanh nghiệp là toàn bộ tài sản hiện của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa mà ngời mua, ngời bán cổ phần đều chấp nhận đợc Giá trị thực tế phần vốn Nhà nớc tại doanh nghiệp là giá trị thực tế tại doanh nghiệp sau khi đã trừ các khoản nợ phải trả Các yếu tố xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp: ... doanh nghiệp Nhà nớc với các loại hình doanh nghiệp khác về những điều kiện kinh doanh - Lựa chọn doanh nghiệp Nhà nớc là loại hình công ty cổ phần để cổ phần hóa, chuyển toàn bộ hay chuyển một bộ phận doanh nghiệp Nhà nớc sang công ty cổ phần tổ chức công ty cổ phần nh thế nào để 19 phát huy đợc u thế của hình thức này, đồng thời nâng cao đợc hiệu quả kinh tế - Chính phủ cần tăng cờng chỉ đạo và. .. định Ban quản lý tại doanh nghiệp lập phơng án dự kiến cổ phần hóa doanh nghiệp và dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần Bớc 3: Phê duyệt triển khai thực hiện phơng án cổ phần hóa Thủ tớng Chính phủ phê duyệt phơng án quyết định chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần với doanh nghiệp Nhà nớc giá trị thuộc vốn Nhà nớc do quan thẩm quyền đã quyết định là trên... ngời mua cổ phần - Việc lựa chọn doanh nghiệp cổ phần hóa làm cha tốt, còn khá nhiều doanh nghiệp kinh doanh khó khăn, hiệu quả thấp, tình hình tài chính không lành mạnh, cha biện pháp củng cố nhng đã đa vào kế 17 hoạch cổ phần hóa, dẫn đến một số doanh nghiệp không triển khai đợc hoặc việc bán cổ phần kéo dài - Việc tổ chức chỉ đạo triển khai một số bộ, ngành, địa phơng tỏng công ty Nhà nớc... công ty Nhà nớc cha nhận thức đầy đủ ý nghĩa chủ trơng cổ phần hóa, do đó thiếu chủ động cha kiên quyết triển khai thực hiện - Việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc đơng nhiên ảnh hởng đến vị trí công tác, việc làm quyền lợi của một bộ phận cán bộ quản lý đợc tiếp tại doanh nghiệp Nhà nớc các quan quản lý Nhà nớc trung gian, vì vậy một số cán bộ chần chừ, do dự cha muốn cổ phần hóa,... cờng hoàn thiện công tác kiểm toán, chính sách hỗ trợ về tài chính nh miễn thuế lợi tức, thuế thu nhập trong thời gian đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa để kích thích các thành phần kinh tế tham gia mua cổ phiếu, sớm đa thị trờng chứng khoán vào hoạt động để thúc đẩy việc hình thành phát triển công ty cổ phần - Tạo ra "sân chơi" bình đẳng giữa doanh nghiệp Nhà nớc công ty cổ phần, giữa các doanh. .. toán của doanh nghiệp tạo thời điểm cổ phần hóa - Giá trị thực tế của tài sản tại doanh nghiệp xác định trên sở hiện trạng về phẩm chất, tính năng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng của ngời mua tài sản giá thị trờng tại thời điểm cổ phần hóa - Lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp về vị trí đại lý, uy tín mặt hàng (nếu có) Lợi thế này thể hiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện tính trên vốn kinh doanh bình... về cổ phần hóa trên các phơng tiện thông tin đại chúng để phổ biến những kiến thức bản loại ích của cổ phần hóa - Xóa bỏ các quy định về hạn chế việc mua cổ phần - Cho phép các tổ chức bảo lãnh đợc tham gia xác định giá trị của doanh nghiệp Nhà nớc trớc khi cổ phần hóa - Hỗ trợ cho các công ty cổ phần trong việc đào tạo lại đối với ngời lao động - Tạo điều kiện cho ngời lao động tại doanh nghiệp. .. đợc niềm tin sự khuyến khích cho các cổ đông khác mua cổ phần - Một số biện pháp nhằm thúc đẩy các cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp chỉ đợc mua cổ phần u đãi không vợt quá mức cổ phần u đãi bình quân của cổ đông trong doanh nghiệp làm cho những lãnh đạo số năm 18 làm việc cho Nhà nớc cao hơn mức bình quân bị thiệt thòi, dẫn đến các cán bộ này cha thật sự hồ hởi tham gia cổ phần hóa - Một nguyên nhân . nghiệp Nhà nớc ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp2 nội dung I- Những VấN Đề chung về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc1. Khái niệm cổ phần. quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà n-ớc ở Việt Nam - những thành tựu và hạn chế81. Quá trình thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nớcTừ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở việt nam - thực trạng và giải pháp.doc, Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở việt nam - thực trạng và giải pháp.doc, Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở việt nam - thực trạng và giải pháp.doc, Khái niệm cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nớc:, Công ty cổ phần, Sự hoạt động kém hiệu quả của các doanh nghiệp Nhà nớc Mục tiêu cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc, Quá trình thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nớc Những kết quả đạt đợc, Những hạn chế 2. Từ phía ngời lao động, Từ phía doanh nghiệp Nguyên nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn