Phân tích tình hình quản lý , sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Cao Su Sao Vàng

55 605 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2012, 14:42

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Phân tích tình hình quản lý , sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Cao Su Sao Vàng Lời mở đầuVốn sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định tới sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập vốn quản đồng vốn sao cho có hiệu quả, nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quản tài chính , tín dụng chấp hành đúng pháp luật của nhà nớc. Sự phát triển kinh doanh với qui mô ngày càng lớn của các doanh nghiệp đòi hỏi phải có một lợng vốn ngày càng nhiều . Mặt khác ngày nay sự tiến bộ của khoa học công nghệ với tốc độ cao các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế mở với xu thế quốc tế hoá ngày càng mở rộng, sự cạnh tranh trên thị trờng ngày càng mạnh mẽ thì nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là nhu cầu vốn dài hạn của doanh nghiệp cho sự đầu t phát triển ngày càng lớn. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải huy động cao độ không những nguồn vốn bên trong mà còn phải tìm cách huy động nguồn vốn bên ngoài phải sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả nhất nhằm đáp ứng nhu cầu đầu t phát triển .Chính vì thế, quản sử dụng vốn kinh doanh nh thế nào để đạt đợc hiệu quả cao có ý nghĩa hết sức quan trọng, là điều kiện để các doanh nghiệp khẳng định đợc vị thế của mình trong cơ chế thị trờng. Nhận thức đợc ý nghĩa tầm quan trọng đó, qua tìm hiểu về những bức xúc trong điều kiện thực tế của doanh nghiệp nơi em thực tập, em mạnh dạn chọn đề tài Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn sản xuất kinh doanh một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất 1kinh doanh công ty Cao Su Sao Vàng Hà Nội làm đề tài nghiên cứu cho mình. Bằng phơng pháp nghiên cứu kết hợp luận với thực tiễn trên cơ sở phân tích các hoạt động tài chính của Công ty, đề tài nhằm phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn, khẳng định những kết quả đặt đợc tìm một số hạn chế cần tiếp tục có giải pháp hoàn thiện góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cao Su Sao Vàng Hà Nội. Đề tài đợc chia làm 3 phần:Chơng1: Vốn sản xuất kinh doanh sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng Chơng 2: Tình hình tổ chức sử dụng vốn sản xuất kinh doanh Công ty Cao Su Sao Vàng Hà Nội Chơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh Công Ty Cao Su Sao Vàng Hà Nội .Do kiến thức còn hạn hẹp nên đề tài của em không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong đợc sự hớng dẫn, chỉ bảo của thầy cô để luận văn của em thêm hoàn thiện.Em xin chân thành cảm ơn !2CHƯƠNG IVốn sản xuất kinh doanh sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng.I. Vốn sản xuất kinh doanh nguồn vốn của doanh nghiêp:1.Vốn sản xuất kinh doanh vai trò của vốn trong doanh nghiệp.Doanh nghiệp là những tổ chức kinh tế độc lập, có t cách pháp nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trờng vì mục đích kiếm lời trên các lĩnh vực sản xuất vật chất, thơng mại dịch vụ thuộc mọi qui mô, thành phần kinh tế .Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải có t liệu lao động, đối tợng lao động sức lao động. Qúa trình sản xuất kinh doanhquá trình kết hợp các yếu tố này để tạo ra sản phẩm , dịch vụ . Trong nền kinh tế hàng hoá - tiền tệ, để có đợc các yếu tố cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh trên, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có một lợng tiền vốn nhất định . Chỉ khi nào có đợc tiền vốn, doanh nghiệp mới có thể đầu t mua sắm các tài sản cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng nh để trả lơng cho ngời lao động . Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp không chỉ có nhiệm vụ sản xuất ra sản phẩm mà còn có nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm đó. Khi sản phẩm , dịch vụ đợc tiêu thụ trên thị trờng các doanh nghiệp sẽ thu đợc một khoản tiền gọi là doanh thu tiêu thụ sản phẩm một phần trong số đó đợc dành ra để bù đắp lại tài sản cố định đã bị hao mòn, một phần dùng để tái lập các vật t dự trữ cho sản xuất trong thời kỳ tiếp theo , một phần dùng để trả lơng cho ngời lao động một phần để đầu t mua sắm mới mở rộng qui mô sản xuất.3Nh vậy , ta có thể thấy rằng các t liệu lao động đối tợng lao động mà doanh nghiệp phải đầu t mua sắm cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính là hình thái hiện vật của vốn sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền chính là tiến đề cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua những phân tích trên ta có thể rút ra khái niệm : Vốn SXKD của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản đợc dùng để đầu t vào hoạt động SXKD nhằm thu lợi nhuận .Vốn SXKD có đặc điểm cơ bản sau: Là phơng tiện để đặt mục đích phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần của ngời lao động Vốn có giá trị (giá trị trao đổi - có thể mua bán) có giá trị sử dụng Qúa trình tái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc thực hiện một cách liên tục tuần hoàn. Do đó,vốn SXKD của doanh nghiệp hoạt động không ngừng, tạo ra sự tuần hoàn chu chuyển vốn. Sự vận động của vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp đợc thể hiện theo sơ đồ sau : T liệu lao động T- H . SX . H T Đối tọng lao động ( Trong đó :T> T )Vòng tuần hoàn của vốn đợc bắt đầu từ hình thái tiền tệ (T) chuyển sang hình thái hàng hoá (H) dới dạng các t liệu lao động đối tợng lao động qua quá trình sản xuất vốn đựơc biếu hiện dói hình thái hàng hoá cuối cùng trở về hình thái tiền tệ . Do sự luân chuyển không ngừng của vốn trong 4quá trình sản xuất kinh doanh đựơc tồn tại dới các hình thái khác nhau trong lĩnh vực sản xuất lu thông.Căn cứ vào vai trò đặc điểm chu chuyển vốn khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc chia thành hai bộ phận: Vốn cố định Vốn cố định của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh ứng ra để hình thành nên tài sản cố định của doanh nghiệp . Tài sản cố định là những t liệu lao động chủ yếu , có đặc điểm là tham gia nhiều chu kỳ sản xuất giá trị của nó đợc dịch chuyển dần vào giá trị của sản phẩm .Trong quá trình sản xuất kinh doanh, sự vận động của vốn cố định đợc gắn liền với hình thái biểu hiện vật chất của nó là tài sản cố định . Vì thế quy mô của vốn cố định sẽ quyết định quy mô của tài sản cố định . Song đặcđiểm của tài sản cố định lại quyết định đến đặc điểm tuần hoàn chu chuyển giá trị của vốn cố định tạo nên đặc thù của vốn cố định :- Là hình thái biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định, vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất .- Gía trị của vốn đợc luân chuyển dần dần từng phần vào giá trị của sản phẩm .Tài sản cố định khi tham gia vào quá trình sản xuất không bị thay đổi hình thái hiện vật ban đầu nhng tính năng công suất bị giảm dần, tức là nó bị hao mòn cùng với giá trị sử dụng giảm dần thì giá trị của nó cũng giảm đi . Bởi vậy vốn cố định đựoc tách làm hai phần :- Một phần ứng với giá trị hao mòn đựơc chuyển vào giá trị của sản phẩm dới hình thức chi phí khấu hao sau khi sản phẩm đợc tiêu thụ thì số tiền khấu hao đợc tích luỹ lại thành quỹ khấu hao , dùng để tái sản xuất tài sản cố định , duy trì năng lực sản xuất của doanh nghiệp .5-Phần giá trị còn lại của vốn cố định vẫn đợc tồn tại lại trong hình thái của tài sản cố định *Vốn l u động :Vốn lu động của doanh nghiệp là một bộ phận vốn sản xuất kinh doanh ứng ra để mua sắm hình thành tài sản lu động sản xuất tài sản lu thông nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách thờng xuyên, liên tục .Tài sản lu động của doanh nghiệp gồm có : tài sản lu động trong quá trình sản xuất nh các loại vật t dự trữ cho sản xuất, sản phẩm đang chế tạo, bán thành phẩm .và các loại tài sản lu động trong quá trình lu thông nh : thành phẩm hàng hoá vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán . Tài sản lu động nằm trong quá trình sản xuất tài sản lu động nằm trong quá trình lu thông vận chuyển không ngừng nhằm làm cho quá trình sản xuất diễn ra thờng xuyên liên tục .Trong quá trình sản xuất, khác với tài sản cố định, tài sản lu động của doanh nghiệp luôn thay đổi hình thái biểu hiện để tạo ra sản phẩm. Vì vậy, giá trị của nó cũng đợc dịch chuyển một lần vào giá trị sản phẩm tiêu thụ . Đặc điểm này quyết định sự vận động của vốn lu động, tức hình thái giá trị của tài sản lu động là : Khởi đầu vòng tuần hoàn vốn, vốn lu động từ hình thái tiền tệ sang hình thái vật t hàng hoá dự trữ . Qua giai đoạn sản xuất vật t đợc đa vào chế tạo bán thành phẩm thành phẩm . Kết thúc vòng tuần hoàn sau khi hàng hoá đợc tiêu thụ, vốn lu động lại trở về hình thái tiền tệ nh điểm xuất phát ban đầu của nó.Các giai đoạn vận động của vốn đợc đan xen vào các chu kỳ sản xuất đợc lặp đi lặp lại . Vốn lu động hoàn thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ sản xuất. 62.Các cách phân loại nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp Nh trên đã nói, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có một lợng tài sản nhất định, những tài sản này đợc biểu hiện d-ới nhiều hình thức khác nhau nh : maý móc thiết bị, nhà xởng, tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ thành phẩm .Những tài sản nay đợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau nh : Ngân sách cấp ( doanh nghiệp Nhà nớc ), đóng góp ( doanh nghiệp cổ phần ) , doanh nghiệp tự bổ sung, vốn liên doanh liên kết, vay Ngân hàng, vay của các tổ chức cá nhân khác .Tuỳ theo tiêu thức phân loại nhất định mà nguồn vốn trong doanh nghiệp đợc chia thành nhiều loại khác nhau . Tuy nhiên trong bài viết này chỉ đề cập đến một số cách phân loại chủ yếu sau :* Theo nguồn hình thành :Theo cách phân loại này nguồn vốn kinh doanh có thể chia thành hai loại: - Nguồn vốn chủ sở hữu : là số vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp , doanh nghiệp có đầy đủ quyền chiếm hữu , chi phối định đoạt . Nó có thể đợc hình thành do ngân sách Nhà nớc cấp , do chủ doanh nghiệp bỏ ra hoặc do góp vốn cổ phần , vốn tự bổ sung từ lợi nhuận để lại .- Nợ phải trả: là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp phải thanh toán tại một thời điểm nào đó cho các chủ sở hữu khác . Nợ phải trả hình thành do doanh nghiệp đi vay các Ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác , vay cán bộ công nhân viên (thông qua phát hành trái phiếu ) các khoản nợ khách hàng cha thanh toán ( hàng hoá , nguyên nhiên vật liệu , mua chịu hay trả chậm . 7* Theo phạm vi huy động vốn:_ Huy động vốn từ bên trong: + Từ nguồn vốn chủ sở hữu :huy động từ số vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp +Từ quỹ khấu hao :để bù đắp giá trị TSCĐ bị hao mòn trong quá trình sản xuất kinh doanh , doanh nghiệp phải dịch chuyển dần phần giá trị hao mòn đó vào giá trị sản phẩm sản xuất trong kỳ gọi là khấu hao TSCĐ .Bộ phận giá trị hao mòn đợc dịch chuyển vào giá trị sản phẩm đợc coi là một yếu tố chi phí sản xuất sản phẩm đợc biểu hiện dới hình thức tiền tệ gọi là tiền khấu hao TSCĐ.Sau khi sản phẩm hàng hoá đợc tiêu thụ, số tiền khâú hao đợc tích luỹ hình thành quỹ khấu haoTSCĐ của doanh nghiệp.+Từ lợi nhuận để tái đầu t : Khi một doanh nghiệp hoạt động kinh doanhhiệu quả thì phần lợi nhuận thu đợc có thể đợc trích ra một phần để tái đầu t nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh ._ Huy động vốn từ bên ngoài : + Từ hoạt động liên doanh liên kết :Nguồn vốn liên kết là những nguồn đóng theo tỷ lệ của các chủ đầu t để nhằm thực hiện một phi vụ kinh doanh ngắn hạn hoặc đầu t dài hạn do mình thực hiện cùng chia lợi nhuận . Việc góp vốn liên kết có thể đợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau tuỳ theo từng loại hình của doanh nghiệp .+Từ nguồn tín dụng : là các khoản vốndoanh nghiệp có thể vay ngắn hạn hoặc dài hạn của các Ngân hàng thơng mại , công ty tài chính , công ty bảo hiểm hoặc các tổ chức tài chính trung gian khác +Từ phát hành trái phiếu :doanh nghiệp có thể huy động vốn cho hoạt động kinh doanh thông qua việc phát hành trái phiếu công ty . Hình thức này giúp cho doanh nghiệp thực hiện vay vốn trung dài hạn với một khối lợng lớn.8* Theo thời gian huy động: _ Nguồn vốn thờng xuyên : tơng ứng với mỗi một quy mô nhất định đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lợng vốn thờng xuyên cần thiết để đẩm bảo cho quá trình kinh doanh diễn ra liên tục . Nguồn vốn này có thể huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu , phát hành trái phiếu dài hạn hoặc có thể vay dài hạn từ các Ngân hàng thơng mại , các tổ chức tín dụng ._ Nguồn vốn tạm thời : trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp , từng thời kỳ có các nguyên nhân khác nhau ảnh hởng đến kết quả kinh doanh . Chính vì hình thành nên nguồn vốntính chất tạm thời nh những khoản nợ ngắn hạn , phần vốn chiếm dụng của ngời bán .ii .ĐáNH GIá HIệU QUả Sử DụNG VốN :1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốnKinh doanh là một hoạt động kiếm lời mà lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng . Để đạt đợc mục đích tối đa hoá lợi nhuận, các doanh nghiệp cần phải không ngừng nâng cao trình độ quảnkinh doanh , trong đó quản sử dụng vốn là một bộ phận rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp. Tr-ớc tình hình đó, khi không còn đợc bao cấp về vốn nữa đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà trớc hết là phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đảm bảo tự trang trải chi phí có lãi Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD là tìm biện pháp làm cho doanh lợi vốncao nhất . Để thực hiện đợc điều đó, doanh nghiệp cần tìm mọi biện pháp làm cho chi phí về vốn cho hoạt động SXKD là ít nhất nhng kết quả đạt đợc cao nhất, tăng khả năng tiêu thụ trên thị trờng , giảm lợng hàng tồn kho, sử dụng tối đa công suất máy móc, tăng nhanh vòng quay của vốn lu động. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đợc hiểu trên hai khía cạnh: 9+Thứ nhất với số vốn hiện có thể sản xuất đợc một lợng sản phẩm có giá trị lớn hơn trớc, với chất lợng tốt hơn, giá thành thấp hơn để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp +Thứ hai , đầu t thêm vốn vào sản xuất kinh doanh một cách hợp nhằm mở rộng qui mô sản xuất để tăng doanh số tiêu thụ với yêu cầu tốc độ tăng của lợi nhuận phải lớn hơn tốc độ tăng của vốn.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp : Để đạt đợc hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải khai thác triệt để mọi nguồn lực sẵn có tức là việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp . Để đạt đợc điều đó, các doanh nghiệp cần có một hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn bảo đảm phản ánh đánh giá đợc hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp :Có nhiều chỉ tiêu phân tích các khía cạnh khác nhau, em chỉ xin nêu một số chỉ tiêu cơ bản 2.1 Tỷ suất tự tài trợ.Để phân tích khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính mức độ tự chủ về vốn của doanh nghiệp một cách khái quát, ta sử dụng công thức: Tỷ suất tự tài trợ = Nguồn vốn chủ sở hữu Tổng số nguồn vốn2.2 Tỷ suất thanh toán hiện hành (ngắn hạn)Tình hình tài chính của doanh nghiệp đợc bộc lộ cụ thể qua khả năng thanh toán. Khả năng thanh toán cao thể hiện tình hình tài chính của doanh 10[...]... khả thi nhất, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn , đảm bảo tính linh hoạt, sáng tạo, chủ động trong hoạt động sản su t kinh doanh của doanh nghiệp 18 CHƯƠNG II Tình hình tổ chức hiệu quả sử dụng vốn SXKD Công Ty Cao Su Sao Vàng Hà Nội I Tình hình phát triển kết quả SXKD của công ty 1 Quá trình hình thành phát triển của công ty Trong kế hoạch phục hồi kinh tế (1958-1960) Đảng Chính phủ... chế hiệu quả sử dụng vốn Để tìm giải pháp đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty trớc hết chúng ta cần xem xét những thuận lợi khó khăn của công ty trên cơ sở đó phân tích tình hình tài chính hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 4 Những thuận lợi khó khăn của công ty: a Thuận lợi: -Là một đơn vị sản xuất chế phẩm cao su lớn lâu đời nhất miền Bắc, sản phẩm của công ty có chất... tr , xã hội của Doanh nghiệp Hệ số doanh lợi tổng vốn kinh doanh = Lợi nhuận sau TTN trong kỳ Tổng vốn kinh doanh trong kỳ = Lợi nhuận sau thuế TN Vốn chủ sở hữu Hệ số doanh lợi vốn chủ sở hữu iii Một số phơng hớng biên pháp nâng cao hiệu quả vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1 Những nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp : Hoạt động sản xuất kinh doanh. .. mà doanh nghiệp tham gia sẽ có tác động đến hiệu quả sử dụng vốn trên những khía cạnh khác nhau Tình hình tổ chức quản sản xuất của doanh nghiệp : Để có hiệu quả cao thì bộ máy tổ chức quản l , sản xuất phải nhịp nhàng ăn khớp nhau Cơ cấu vốn đầu t của doanh nghiệp : Cơ cấu đầu t là một nhân tố có ảnh hởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn, bởi vì đầu t vào tài sản không cần sử dụng hoặc cha cần sử dụng. .. công ty cao su Đà Nẵng đã có sự lớn mạnh đáng kể nên có khả năng cạnh tranh cao -Nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình SXKD phải nhập khẩu nh: dây thép tanh, vải mành do đó phải chịu thuế nhập khẩu II Phân tích tình hình quản sử dụng vốn của Công ty Cao Su Sao Vàng Hà Nội 1 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho SXKD của Công ty: 1.1 Phân tích tình hình tích luỹ vốn của Công ty Là một Doanh. .. chính của Công ty Nguồn vốn chủ sở hữu Tỷ su t tự tài trợ = Tổng số nguồn vốn Tình hình cụ thể của Công ty Cao Su Sao Vàng Năm 1999 Năm 2000 79.438 tr 79.463 tr = 0,5 7 138.324 tr = 0,5 5 144.573 tr 25 Trong tình hình hiện nay, nhiều doanh nghiệp thiếu vốn, phải dựa chủ yếu vào nguồn đi vay (chiếm từ 60% - 65% vốn vay ) nhng Công ty Cao Su Sao Vàng, với số vốn Nhà nớc cấp ít ỏi, nhng nhờ tích luỹ vốn qua... thì hiệu quả sử dụng vốn sẽ thấp Xác định nhu cầu vốn sử dụng vốn sản xuất kinh doanh : Việc xác định nhu cầu thiếu chính xác sẽ dẫn đến tình trạng thừa vốn hoặc thiếu vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh Trên đây là một số nhân tố cơ bản ảnh hởng tới quá trình sử dụng vốn của doanh nghiệp.Vì vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn các doanh nghiệp cần phải xem xét nghiên cứu kỹ lỡng sự ảnh hởng... Chi nhánh cao su Thái Bình Chi nhánh Pin cao su Xuân Hoà b Đặc điểm sản phẩm: Sản phẩm đựơc sản xuất tiêu thụ chính của công ty là các loại săm lốp xe đạp, xe máy, ôtô mang nhẵn hiệu Sao Vàng Bên cạnh những sản phẩm truyền thống này, công ty còn sản phẩm khác từ cao su nh : tấm cao su chịu dầu, chịu nhiệt, ủng bảo hiểm lao động, ống áp lực, zoăng các loại - Về số lợng sản phẩm : công ty luôn đảm... các doanh nghiệp nhà nớc không còn đợc bao cấp hoàn toàn về vốn nữa, nhng bù lại các doanh nghiệp có quyền tự chủ trong hoạt động SXKD, tự chủ về vốn Do đó lúc này hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh đợc các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu Từ khi chuyển sang cơ chế mới, nhận thức đợc vấn đề này công ty đã có nhiều cố gắng trong việc quản sử dụng vốn 21 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công. .. bằng 5,7 6 lần, đến cuối năm 2000 bằng 5,8 8 lần Đây là nguồn vốnCông ty sử dụng thờng xuyên cho kinh doanh, tạo thế tự chủ về tài chính của Công ty trong cơ chế thị trờng 1.2 Tình hình tài sản nguồn tài trợ Có thể thấy tình hình tài sản nguồn tài trợ vốn của Công ty Cao Su Sao Vàng Hà Nội các năm 199 9, 2000 qua biểu đồ tỷ lệ sau: 24 cTình hình trên cho thấy : nguồn tài trợ thờng xuyên, lâu . tình hình quản l , sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất 1 kinh doanh ở công ty Cao Su Sao Vàng Hà. nền kinh tế thị trờng Chơng 2: Tình hình tổ chức và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở Công ty Cao Su Sao Vàng Hà Nội Chơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình quản lý , sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Cao Su Sao Vàng, Phân tích tình hình quản lý , sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Cao Su Sao Vàng, Phân tích tình hình quản lý , sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Cao Su Sao Vàng, Tỷ suất tự tài trợ. Tỷ suất thanh toán hiện hành ngắn hạn Tỷ suất thanh toán nhanh, tỷ suất thanh toán tức thời tỷ suất thanh tóan bằng tiền, Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD của doanh nghiệp, Phân tích về khả năng tự tài trợ, Phân tích hệ số các khoản phải thu so với các khoản phải trả Phân tích chỉ tiêu vốn hoạt động thuần vốn lu động thuần Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lu động, Phân tích mức độ tiết kiệm vốn lu động Về hệ số hao mòn TSCĐ Về tài sản cố định không cần dùng cho sản xuất, Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ khóa liên quan