CHƯƠNG 5: CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆT pot

50 503 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2014, 09:20

CHƯƠNG CHƯƠNG 55CHU TRÌNH NHICHU TRÌNH NHIỆỆT ĐT ĐỘỘNG NG CCỦỦAAMMỘỘT ST SỐỐTHITHIẾẾT BT BỊỊNHINHIỆỆTT5.15.1. CHU TRÌNH . CHU TRÌNH NHINHIỆỆT ĐT ĐỘỘNGNGCCỦỦA KHA KHÍÍ LÝ TƯ LÝ TƯỞỞNGNG5.1.15.1.1. . Chu trChu trìình đnh độộng cơ đng cơ đốốt trongt trongXy lanhPiston- Theo loại nhiên liệu: xăng và diezen- Theo cách cháy nhiên liệu: cháy cưỡng bức (buzi), động cơ tựcháy- Theo hành trình làm việc của piston: 2 kỳ, 4 kỳ- Theo tính chất quá trình cháy: động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳngtích, động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp, cấp nhiệt hỗn hợp.5.1.25.1.2. . PhânPhânloloạạii[...]... của chu trình  max t T2  c  1 T1 * Giảm nhiệt độ trung bình của quá trình nhả nhiệt T2tb * Nâng cao nhiệt độ trung bình của quá trình cấp nhiệt T1tb Chu trình Rankine có nhiệt độ hơi quá nhiệt tăng từ t1 lên t10 khi áp suất hơi quá nhiệt p1 và áp suất cuối p2 không đổi Khi đó nhiệt độ trung bình T1tb của quá trình cấp nhiệt 3451 tăng lên thì hiệu suất nhiệt ηt của chu trình tăng lên 5.3 Chu trình. .. 3-4: quá trình giãn nở đoạn nhiệt trong ống tăng tốc và trong tuabin; q43 = 0 4-1: quá trình thải nhiệt đẳng áp q2 = q41 = Cp.(T1 – T4) Các đại lượng đặc trưng của chu trình: - Tỷ số tăng áp của quá trình nén: p2   p1 V3 - Tỷ số giãn nở sớm (trong quá trình cấp nhiệt) :   V2  Hiệu suất chu trình thực 5.2 Chu trình khí thực 5.2.1 Chu trình Carnot hơi nước Hiệu suất: T2 c  1  T1 5.2.2 Chu trình. .. 5.1.6 So sánh hiệu suất nhiệt của chu trình động cơ đốt trong (ηctp, ηct, ηctv) a Khi có cùng tỉ số nén ε và nhiệt lượng q1 cấp vào cho chu trình ηctv > ηct > ηctp b Khí có cùng áp suất và nhiệt độ lớn nhất, nhỏ nhất: ηctp > ηct > ηctv 5.1.7 Chu trình tuabin khí Tuabin khí có nhiều ưu điểm: - Thiết bị gọn nhẹ, công suất lớn - Không có cơ cấu biến chuyển động thẳng thành chuyển động quay - Số vòng... 5.4 Chu trình hồi nhiệtchu trình trích hơi gia nhiệt nước cấp 5.4.1 Hệ thống thiết bịchu trình: Trong bình gia nhiệt 5b, lượng nhiệt do g2 kg hơi trích thải ra trong quá trình ngưng tụ phải vừa đủ để gia nhiệt (1-g1-g2) kg nước ngưng từ trạng thái 3 thành nước bão hòa 2’b, nghĩa là: g2(i2b-i’2b) = (1-g1-g2)(i’2b-i3) Trong bình gia nhiệt 5a, lượng nhiệt do g1 kg hơi trích thải ra trong quá trình. .. nhiệt ηt của chu trình tăng lên 5.3 Chu trình Rankine có quá nhiệt trung gian 5.3.1 Hệ thống thiết bịchu trình 5.3.2 Công, nhiệt lượng, hiệu suất và suất tiêu hao hơi Công của chu trình: wo=( i1-ia) + (ib-i2) – (i3-i2’) ( i1-ia) + (ib-i2) vì coi i3=i2’ Nhiệt lượng cấp vào: q1=(i1-i3)+(ib-ia) Nhiệt lượng thải ra: q2=i2-i2’ Hiệu suất của chu trình:  i1  i a    i b  i 2  T   i1  i3    i... dụng bị hạn chế là do chưa có được những vật liệu làm việc liên tục ở nhiệt độ cao Khó khăn trong việc chế tạo được máy nén có công suất lớn, chỉ làm việc được với nhiên liệu lỏng hoặc khí đồ nguyên lý hoạt động: 3 IV III 2 VI II V I 1 4 5.1.8 Chu trình tuabin khí cấp nhiệt đẳng áp Brayton Các quá trình: 1-2: quá trình nén đoạn nhiệt môi chất trong máy nén; q12 = 0; 2-3: quá trình cấp nhiệt. ..5.1.5 Động cơ cấp nhiệt hỗn hợp 1-2: Nén đoạn nhiệt p 2-2’: Cấp nhiệt đẳng tích 2’-3: Cấp nhiệt đẳng áp 2 ’ 2 3 4 3-4: Giãn nở đoạn nhiệt 1 4-1:Thải nhiệt đẳng tích v T 2 ’ q 2 = 1- η t 2 1 3 4 1 q s q1 = q22’ + q2’3 q1= Cv(T2’ – T2) + Cp(T3 – T2’) q2 = q41= Cv(T1 – T4) Cv (T4 -T1 ) ηt = 1Cv (T2' - T2 )+Cp (T3 -T2' ) (T4 -T1 ) ηt = 1(T2' - T2 )+k(T3 -T2' ) • Xác định hiệu suất nhiệt theo T1... -T2' ) • Xác định hiệu suất nhiệt theo T1 và , ,   Quá trình 1-2: nén đoạn nhiệt T2  v 1  =  T1  v 2  k -1 =ε k -1  T 2 = T1.ε k -1  Quá trình 2-2’: cấp nhiệt đẳng tích T2' p 2' k -1 = = λ  T 2 ' = T 2 λ = T1 ε λ T2 p 2  Quá trình 2’-3: cấp nhiệt đẳng áp T3 v3 = =ρ  T3 = T2' ρ = T1.ε k-1.λ.ρ T2' v 2'  Quá trình 3- 4: giãn nở đoạn nhiệt T4  v3  =  T3  v 4  k-1 k-1 k-1 T4  ρv 2 ... nước ngưng từ trạng thái 3 thành nước bão hòa 2’b, nghĩa là: g2(i2b-i’2b) = (1-g1-g2)(i’2b-i3) Trong bình gia nhiệt 5a, lượng nhiệt do g1 kg hơi trích thải ra trong quá trình ngưng tụ phải vừa đủ gia nhiệt (1-g1) kg nước từ trạng thái 3b thành nước bão hòa ở trạng thái 2’a Ta có: g1(i2a-i’2a) = (1-g1)(i’2a-i3b) ' 2a i  i3b g1  i 2a  i3b i'2b  i3 g2  i2b  i3 . CHƯƠNG CHƯƠNG 5 5 CHU TRÌNH NHI CHU TRÌNH NHI Ệ Ệ T Đ T Đ Ộ Ộ NG NG C C Ủ Ủ A A M M Ộ Ộ T S T S Ố Ố THI THI Ế Ế T B T B Ị Ị NHI NHI Ệ Ệ T T 5.1 5.1 . CHU TRÌNH . CHU TRÌNH NHI NHI Ệ Ệ T. tự cháy - Theo hành trình làm việc của piston: 2 kỳ, 4 kỳ - Theo tính chất quá trình cháy: động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích, động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp, cấp nhiệt hỗn hợp. 5.1.2 5.1.2 giả thiết  Ta giả thiết có 1 kg chất môi giới là khí lý tưởng  Quá trình nén và giãn nở là đoạn nhiệt thuận nghịch.  Ta lý tưởng hoá quá trình cháy của nhiên liệu thành quá trình cấp nhiệt 
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 5: CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆT pot, CHƯƠNG 5: CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆT pot, CHƯƠNG 5: CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆT pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn