Các lệnh cơ bản trong AutoCad pptx

25 1,666 14
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 14:20

Cụng ty TNHH Tớn An (Khuụn mu ngnh nha, c khớ cx, sp nha) Tel : 2655371Cỏc lnh c bn trong AutoCad1/Lnh Line : v ng thngCommand : l_Space+Nhp to im u tiờn ca ng thng (specỡfy fớtst point)+Nhp to im tip theo ca ng thng (specify next point)*Cỏc cỏch nhp to mt im:_Cỏch 1 : nhp bng pick (chut trỏi)_Cỏch 2 : nhp to cỏc tuyờt iVD : nhp to im B(x,y) bng cỏch gừ x,y_Spacea bxyxy_Cỏch 3 : nhp to cỏc tng iVD : nhp to im B so vi im A bng cỏch gừ @200,160_Spacea b_Cỏch 4 : nhp to cc tng iVD : nhp to im B so vi im A bng cỏch gừ @200<30_Spacea b_Cỏch 5 : nhp to bng phng phỏp truy bt i tng*V trc giaoCommand : l_Space+Nu F8 (on) im B chi cn gừ R+Nu F8 (off) im B nhp theo cỏch 3 hoc cỏch 42/Lnh Circle : v ng trũnTửù hoùc Autocad ẹc: 411B Phuự Thoù Hoaứ, Q. Taõn Phuự1Cụng ty TNHH Tớn An (Khuụn mu ngnh nha, c khớ cx, sp nha) Tel : 2655371 a b cfed3pttr 3p 2pa>V ng trũn khi biờt tõm v bỏn kớnhCommand : c_Space+Nhp to tõm ca ng trũn (specify center point for circle)+Nhp bỏn kớnh ca ng trũn(specify radius of circle)b>V ng trũn khi bit ng kớnh ca núCommand : c_Space+Nhp to tõm ca ng trũn (specify center point ũ circle)+Gừ ch d_Space (Diameter)+Nhp ng kớnh ca ng trũn (specify diameter of circle)c>V ng trũn i qua 3 imCommand : c_Space+Gừ ch 3p_Space+Nhp to im u tiờn ca ng trũn (specify first point on circle)+Nhp to im th hai ca ng trũn (specify second point on circle)+Nhp to im th ba ca ng trũn (specify third point on circle)d>V ng trũn khi tip xỳc vi hai i tng v bit bỏn kớnhCommand : c_Space+Gừ ttr_Space (tan tan radius)+Nhp tip tuyn th nht (specify point on object for first tangent of circle)+Nhp tiờp tuyn th hai (specify point on object for second tangent of circle)+Nhp bỏn kớnh ca ng trũn (specify radius of circle)e>V ng trũn khi tip xỳc vi 3 i tngCommand : c_Space+Gừ ch 3p_Space+Chn 3 tip tuyn vi 3 i tng bng cỏch bt bỏn t ng (gừ 3 ch tan) hoc Shift+chut phichn tangentf>V ng trũn i qua hai imCommand : c_Space+Gừ ch 2p_Space+Nhp to im u tiờn ca ng trũn (specify first endpoint of circlediameter)+Nhp im cui ca ng trũn (specify second end point of circle diameter) bng cỏch 3 hoc cỏch 43/Lnh RECtang : v hỡnh ch nhtTửù hoùc Autocad ẹc: 411B Phuự Thoù Hoaứ, Q. Taõn Phuự2Cụng ty TNHH Tớn An (Khuụn mu ngnh nha, c khớ cx, sp nha) Tel : 2655371Command : rec_Space+Nhp to im u tiờn (specify first corner point)+Nhp to im cui (specify other corner point) bng cỏch 1,3 hoc 4a>V hỡnh ch nht cú vỏt mộpCommand : rec_Space+Gừ ch c_Space (Chamfer)+Nhp khong a (specify first chamfer distance for rectangles)+Nhp khong b (specify second chamfer distance for rectangles)+Nhp im u tiờn ca hỡnh ch nht (specify first corner point)+Nhp im th hai ca hỡnh ch nht (specify second corner point)*Chỳ ý : Mun tr v v hỡnh ch nht khụng vỏt cnh chi cn lm nh trờn nhng nhp a=b=0b>V hỡnh ch nht cú gúc ln l mt cung trũn bỏn kớnh RrCommand : rec_Space+Gừ ch f_Space (Fillet)+Nhp bỏn kớnh gúc ln R (specify fillet radius for rectangles)+Nhp im u ca hỡnh ch nht (specify first corner point)+Nhp im th hai ca hỡnh ch nhõt (specify second corner point)*Chỳ ý: Mun tr v v hỡnh ch nht khụng cú gúc ln thỡ cn lm nh trờn nhng nhp bỏn kớnh gúc ln R=0c>V hỡnh ch nht cú b dy cnhCommand : rec_Space+Gừ ch w_Space (Width)+Nhp b dy cnh hỡnh ch nht (specify line width for rectangles)+Nhp im u ca hỡnh ch nht (specify first corner point)+Nhp im th hai ca ng trũn (specify second corner point)*Chý ý : Mun tr v v hỡnh ch nht khụng co b dy cnh cn lm nh trờn nhng nhp chiu dy cnh =04/Lnh Arc : V cung trũna>V cung trũn i qua 3 imCommand : a_Space+Nhp im u tiờn ca cung trũn (specify start point of arc)+Nhp im th hai ca cung trũn (specify second point of arc)+Nhp im cui ca cung trũn (secify end point of arc)b>V cung trũn khi bit tõm, im u va gúcTửù hoùc Autocad ẹc: 411B Phuự Thoù Hoaứ, Q. Taõn Phuự3Cụng ty TNHH Tớn An (Khuụn mu ngnh nha, c khớ cx, sp nha) Tel : 2655371Command : a_Space+Gừ ch c_Space (Center)+Nhp to tõm cung trũn (specify center point of arc)+Nhp im u ca cung trũn (specify start point of arc)+Gừ ch a_Space (Angle)+Nhp gúc ca cung trũn (specify included angle of arc)c>V cung trũn khi bit tõm, im u v chiu di dõy cungCommand : a_Space+Gừ ch c_Space (Center)+Nhp to tõm cung trũn (specify center point of arc)+Nhp to im u ca cung trũn (specify start point of arc)+Gừ ch l_Space (Length)+Nhp chiu di dõy cung (specify length of chord)d>V cung trũn khi bit im u, im cui v gúcCommand : a_Space+Nhp to im u ca cung trũn (specify start point of arc)+Gừ ch e_Space (End)+Nhp to im cui ca cung trũn (specify end point of arc)+Gừ ch a_Space (Angle)+Nhp s o gúc (specify included angle)e>V cung trũn khi bit im u, im cui v hng tip tuynCommand : a_Space+Nhp to im u ca cung trũn (specify start point of arc)+Gừ ch e_Space (End)+Nhp to im cui ca cung trũn (specify end point of arc)+Gừ ch d_Space (Direction)Di chut theo hng bt kỡ c hng tip tuyn theo yờu cu sau ú bm chut trỏi s cú cung trũn.f>V cung trũn khi bit im u, im cui v bỏn kớnhCommand : a_Space+Nhp im u ca cung trũn (specify start point of arc)+Gừ ch e_Space (End)+Nhp im cui ca cung trũn (specify end point of arc)+Gừ ch r_Space (Radius)+Nhp bỏn kớnh ca cung trũn (specify radius of arc)*Chỳ ý :_Khi nhp cỏc bin ca cung trũn m khụng cú giỏ tr gúc, cung trũn s t ng quay t im u sang im cui theo chiu ngc kim ng h._Khi v cung trũn cn bit 3 yu t.5/Lnh POLygon : v a giỏc (ch v c a giỏc u n 1024 cnh)a>V a giỏc ni tip mt ng trũnCommand : pol_Space+Nhp s cnh ca a giỏc (Enter number of sides)+Nhp to tõm ca a giỏc (specify center of polygon)+Gừ ch i_SpaceTửù hoùc Autocad ẹc: 411B Phuự Thoù Hoaứ, Q. Taõn Phuự4Cụng ty TNHH Tớn An (Khuụn mu ngnh nha, c khớ cx, sp nha) Tel : 2655371+Nhp bỏn kớnh ca ng trũn ngoi tip a giỏc (specify radius of circle)b>V a giỏc ngoi tip mt ng trũnCommand : pol_Space+Nhp s cnh ca a giỏc (Enter number of sides)+Nhp to tõm ca a giỏc (specify center of polygon)+Gừ ch c_Space+Nhp bỏn kớnh ca ng trũn ni tip a giỏc(specify radius ũ circle)c>V a giỏc khi bit chiu di cnhCommand : pol_Space+Nhp s cnh ca a giỏc (Enter number of sides)+Gừ ch e_Space+Nhp ta im u ca mt cnh ca a giỏc (specift first end point of edge)+Nhp ta im cui ca cnh a giỏc ú (specify second end point of edge)6/V chm im a>Chn kiu chm im+FormatPoint stylechn kiu chm imOKb>V chm im*V mt chm imCommand : po_Space+Nhp ta chm im*V nhiu chm im+Drawpointmulti point+Nhp ta chm imChỳ ý : khi mun kt thỳc lnh v nhiu chm im phi n ESC.*Chia i tng thnh nhng on bng nhau bng chm imCommand : div_Space (DIVide)+Chn i tng chia (select objectto divide)+Nhp khong chia bng s (Enter the number of segments)*Chia i tng thnh nhng on cú chiu di xỏc nhCommand : me_Space (Measure)+Chn i tng chia (select object to measure)+Nhp chiu di khong chia (specify length of segments)7/Lnh ELlipse : v ellipa>V ellip khi bit chiu di trc ln, chiu di bỏn trc nhCommand : el_Space+Nhp ta im bt u trc ln ca ellip (specify axis end point of ellipse)+Nhp ta im kt thỳc trc ln ca ellip (specify other end point of axis)+Nhp chiu di bỏn trc nh (specify distance to other axis)b>V ellip khi bit tõm, im u trờn trc ln v chiu di bỏn trc nhCommand : el _Space+Gừ ch c_Space (Center)+Nhp tõm ca ellip (specify center of ellipse)+Nhp ta im u tiờn trờn trc ln (specify end point of axis)+Nhp chiu di bỏn trc nh (specify distance to other axis)Tửù hoùc Autocad ẹc: 411B Phuự Thoù Hoaứ, Q. Taõn Phuự5Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 26553718/Lệnh UCS : dời trục tọa độCommand : ucs_Space+Gõ chữ o_Space+Chọn điểm để rời trục toạ độ đến+Bật, tắt trục tọa độ : viewdisplayUCS icon (on/off)9/Lệnh SPLine : vẽ đường cong trơn bậc caoCommand : spl_Space+Nhập điểm đầu tiên của đường cong (specify first point)+Nhập điểm tiếp theo của đường cong (specify next point)Chú ý ; khi muốn kết thúc lệnh phải “Space” 3 lần.10/Lệnh Donut : vẽ hình vành khănCommand : do_Space+Nhập bán kímh của hính tròn trong (specify inside diameter of donut)+Nhập bán kính cho hình tròn ngồi (specify outside diameter of donut)+Nhập tọa độ tâm cho hình vành khăn (specify center of donut)11/Lệnh FILL : điều khiển biến tơ hay khơng tơ ở bên trong những hình bề dày như hình chữ nhật, hình vành khăn hay tơ vật liệu….Command : fill_Space+Nếu gõ chữ on_Space thì biến ln được tơ+Nếu gõ chữ off_Space thì biến tơ tắt*Nếu điều khiển chưa tắt ngay hoặc chưa bật ngay thì dùng lệnhCommand : re_Space12/Lệnh RAY :vẽ đường thẳng nửa vơ cựcCommand : ray_Space+Nhập điểm đầu tiên cho đường thẳng nửa vơ cực (specify start point)+Chọn điểm xun qua của đường thẳng (specify through point)13/Lệnh Xline :vẽ đường thẳng vơ cựca>Vẽ đường thẳng vơ cực nằm ngangCommand : xl_Space+Gõ chữ h_Space (Hor)+Chọn điểm đặt đường vơ cực (specify through point)b>Vẽ đường vơ cực thẳng đứngCommand : xl_Space+Gõ chữ v_Space (Vor)+Chọn điểm đặt đường vơ cực (specify through point)c>Vẽ đường vơ cực nghiêng một góc so với phương ngangCommand : xl_Space+Gõ chữ a_Space (Angle)+Nhập số đo góc nghiêng (Enter angle of line)Tự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú6Cụng ty TNHH Tớn An (Khuụn mu ngnh nha, c khớ cx, sp nha) Tel : 2655371d>V hai ng thng vụ cc song song nhau mt khong xỏc nhCommand : xl_Space+Gừ ch o_Space (Offset)+Nhp khong cỏch ca hai ng thng (specify offset distance)+Chn ng vụ cc ly song song (select aline object)+Chn hng ly song song (specify side to offset)14/Lnh PLine : v nhng ng thng v ng cong ni tip nhau v cú th t c b dy ca im u hoc im cuiCommand : pl_Space+Nhp im u tiờn (specify start point)+Nhp im tip theo (specify next point)*Mun v cung trũn ni tip vi ng thng lm nh sau :Command : pl_Space+Gừ ch a_Space (Arc) chuyn t v ng thng sang v ng cong+Gừ ch ce_Space (Center)+Nhp tõm ca ng cong (bng cỏch nhp to tng i)+Gừ ch a_Space (Angle)+Nhp gúc quay ca ng cong (gúc dng thỡ ng cong quay ngc chiu kim ng h v ngc li)Mun v ng thng thi gừ ch l_Space*Mun t b dy ca cung trũn hay ng thng thỡ lm nh sau :Command : pl_Space+Gừ ch w_Space (Width)+t b dy cho im u tiờn (specify starting width)+Nhp b dy cho im cui (specify ending width)Chỳ ý : nu mun v ng mi tờn cong thỡ lm nh sau :Command : pl_Space+Gừ ch a_Space (Arc)+Gừ ch w_Space (Width)Cỏc buc sau lm tng t nh trờn*V tip tuyn vi cung trũn cú chiu di xỏc nhCommand : pl_Space+Gừ ch l_Space (Length)+Nhp chiu di ca tip tuyn (specify length of line)*úng im u v im cui ; gừ ch c_Space15/Lnh MLine : v mt lỳc nhiu ng thng vi mu sc, ng nột, khong cỏch khỏc nhau+B1 : thit k ng MLineFormatmultiline stylet tờn ngNameAdd+B2 : thit k nga>Chn kiu ng_Vo ụ Element properties_Vo ụ Add thờm mt ng_Vo ụ Offset xỏc nh v trớ ca ng ang chn vi ng tõmTửù hoùc Autocad ẹc: 411B Phuự Thoù Hoaứ, Q. Taõn Phuự7Cụng ty TNHH Tớn An (Khuụn mu ngnh nha, c khớ cx, sp nha) Tel : 2655371_Vo ụ Color chn mu cho ng ang chn_Vo ụ Line type chn kiu ng. Nu cha cú kiu ng chn Loadchn kiu ng s 1,2,3,4,9OK._Sau khi chn xong tt c cỏc ng thỡ n OK_Vo ụ Multiline propertiestớch vao ụ start v end chn ch khộp kớn ng MLine.b>V ng MLineCommand : ml_Space+Gừ ch j_Space (Justification)+Gừ ch t_Space (Top) ; z_Space (Zero) hoc b_Space (Bottom) chn im t chut trờn ng MLine+Gừ ch s_Space (Scale)+Nhp s chn ch t 1 n v offset bng bao nhiờu n v v+Gừ st_Space (STyle)+Nhp tờn ng MLine+Chn im u tiờn ca ng MLine (specify start point)+Chn im tip theo ca ng MLine (specify next point)Chỳ ý : Mun thay i ch dy, tha ca ng t nột lm nh sauCommand : lts_Space+Nhp t l dy ca ng t nột bng s(Nu t l quỏ nh hoc quỏ ln thỡ ng t nột s tr thnh ng lin nột)c>Hiu chnh ng MLineModifileobjectMultiline+Chn mt trong cỏc kiu ng niOK+Chn 2 ng hiu chnh16/Lnh SKETCH : v phỏc tho bng tayCommand : sketch_Space+Nhp mn ca ng (record increment)+t bỳt xung kớ_pendown (pen exit quit record erase connext)+Nhc bỳt lờn_penupKt thỳc lnh phi n Space.17/Lnh MVSETUP : thit lp khụng gian v da trờn kh giyCommand : mvsetup_Space+Enable paper space [No/Yes] : n_Space+Enter units type : m_Space (Nhp h o)+Enter the scale factor (Nhp t l trong khụng gian v)+Enter the paper width (Nhp chiu rng kh giy)+Enter the paper height )Nhp chiu cao kh giy)II.CC LNH HIU CHNH1/Lnh la chn i tnga>Pick : la chn i tng bng chut trỏiTửù hoùc Autocad ẹc: 411B Phuự Thoù Hoaứ, Q. Taõn Phuự8Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 2655371b>Window :lựa chọn đối tượng khi cửa sổ mở từ bên trái xuống bên phải,những đối tượng nào nằm trọn bên trong cửa sổ mới được lựa chọn.c>Cross : lựa chọn đối tượng khi cửa sổ mở từ bên phải sang bên trái, những đối tượng nào bị cửa sổ cắt qua đều được lựa chọnd>All : lựa chọn tất cả các đối tượngCommand : all_Spacee>Fence :lựa chọn bằng hàng rào những đối tưọng bị hàng rào cắt qua sẽ được lựa chọnCommand : f_Space2/Lệnh Zoom : dùng để phóng to, thu nhỏ phạm vi hiển thị của đối tượnga>Zoom Window :Command : z_SpaceKhoanh một cửa sổ quanh đối tưọng cần phóng to để xem chi tiếtb>Zoom AllCommand : z_SpaceGõ chữ a_Space (All)Dùng để thu nhỏ phạm vi của bản vẽ đến giói hạn của bản vẽc>Zoom ExtentsCommand : z_SpaceGõ chữ e_Space (Extents)Dùng để thu nhỏ bản vẽ đến đối tượng ngồi cùng nhất của bản vẽd>Zoom RealtimeCommand : z_Space Spacee>Zoom PreviousCommand : z_SpaceGõ chữ p_Space (Previous)Dùng để quay trở lại khung nhìn zoom vừa thực hiện xong3/Lệnh Pan : đùng để di chuyển phạm vi nhìn của bản vẽCommand : p_Space4/Lệnh Undo : Dùng để huỷ một lệnh vừa thực hiện xongCommand : u_Space5/Lệnh Erase : dùng để xố đối tượng hoặc nhóm đối tưọngCommand : e_SpaceLựa chọn đối tượng hoặc nhóm đối tượng để xố (select objects)6/Lệnh Move : di chuyển đối tượngCommand : m_Space+Lựa chọn đối tượng để di chuyển (select objéct)+Lựa chọn điểm trên đối tượng để di chuyển (specify base point or displacement)+Lựa chọn điểm đặt để di chuyển đối tượng (specify second point of displacement)7/Lệnh COpy : sao chép đối tượnga>Sao chép một lầnTự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú9Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 2655371Command : co_Space+Lựa chọn đối tượng để sao chép (select objects)+Chọn điểm sở trên đối tượng để sao chép+Chọn điểm đặt để sao chép tớib>Sao chép nhiều lầnCommand : co_Space+Lựa chọn đối tượng để sao chép (select objects)+Gõ chữ m_Space (Mul+Chọn điểm sở trên đối tượng để sao chép+Chọn các điểm đặt để sao chép tới8/Lệnh MIrror : dùng để lấy đối tượng qua một đường thẳngCommand : mi_Space+Lựa chọn đối tượng để lấy đối xứng (select objects)+Chọn điểm đấu tiên của trục đối xứng (specify first point of mirror line)+ Chọn điểm thứ hai của trục đối xứng (specify second point of mirror line)+Có xố đối tượng nguồn sau khi lấy đối xứng khơng ?_Gõ chữ y_Space xố đối tượng nguồn sau khi lấy đối xứng_Gõ chữ n_Space khơng xố đối tượng nguồn sau khi lấy đối xứng9/Lệnh Offset : dùng để lấy đồng dạng các đối tượng theo một đoạn độ dài nhất địnhCommand : o_Space+Nhập khoảng offset (specify offset distance)+Chọn đối tượng để lấy offset (select object to offset)+Chọn hướng để lấy đồng dạng (specify point on side to offset)10/Lệnh TRim : dùng để cắt đối tượng thừa qua đường biênCommand : tr_Space+Lựa chọn đối tượng làm biên (select object_+Lựa chọn đối tượng thừa để cắt (select object to trim or shift_select to extend)+Gõ chữ e_Space (Egde) : chọn ché độ kéo dài đường biên ra vơ tận_Gõ chữ e_Space (Extend) : đường biên sẽ kéo dài ra vơ tận_Gõ chữ n_Space (No extend) : đường biên khơng kéo dài ra vơ tận11/Lệnh Fillet : dùng để tạo bán kính góc giữa hai đối tượngCommand : f_Space+Gõ chữ r_Space (Radius)+Nhập bán kính góc lượn+Chọn đối tượng để tạo bán kính góc lượnChú ý :+Nếu đặt chế độ Mode=Trim tức là chế độ thừa thì cắt ngắn, ngắn thì kéo dài+Nếu đặt chế độ Mode=No trim tức là chế độ thừa thì khơng cắt ngắn, ngắn thì khơng kéo dài+Gõ chữ p_Space (Poly Line) : tạo bán kính góc lượn cho các đoạn thẳng của đường PLineTự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú10[...]... _Bấm vào hình bóng đèn trong “Layer Control” để tắt hoặc mở Layer +Lock/Un lock : khố và mở khố _Các Layer bị khố sẽ khơng được lựa chọn trong câu lệnh select object của các lệnh chỉnh sửa Tự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q Tân Phú 16 Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 2655371 _Bấm vào hình ổ khố trong “Layer Control” để khố hoặc mở Layer 4/Khối a>Cách tạo khối +Vẽ mẫu... Paste +Dùng lệnh eXPole để phá khối 2/Open (Ctrl+O) : mở bản vẽ cũ 3/Save (Ctrl+S) : ghi bản vẽ +TH1 : lưu được chỉ cần ấn Ctrl+S +TH2 : tên bản vẽ [copy] Tự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q Tân Phú 22 Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 2655371 Khi ấn Ctrl+S khơng lưu được Sửa bằng cách sau : File Save as đổi tên bản vẽ lưu được bản vẽ dưới tên mới +TH3 : tên bản vẽ [Read... % màn hình 4 /Lệnh thay đổi hướng nhìn của bản vẽ : thay đổi tất cả hướng nhìn để đưa bản vẽ trở về bình thường View3D viewTop 5 /Lệnh bật tắt các thanh Menubar : +Cách 1 : ToolCustumbarMenu Muốn ẩn thanh cơng cụ nào thì chọn thanh đó và ấn “Remove” Muốn hiển thị thanh nào thì chọn thanh đó và ấn “Insert” +Cách 2 : Command : menu_Space +Nếu để chế độ “acad.mnu” hiển thị tất cả các thanh cơng cụ +Nếu... bằng cách sau : File Save as đổi tên bản vẽ lưu được bản vẽ dưới tên mới 4/Save as : lưu lại nội dung bản vẽ dưới tên khác 5/Drawing Properties 6/Giảm dung lượng bản vẽ Command : pu_Space Xuất hiện bảng Purge Nếu bản vẽ phần thừa sẽ dấu “+” Tick vào “Purge” hoặc “Purge All” để xố bỏ phần thừa của bản vẽ đến khi nào khơng còn dấu cộng nữa thì thơi ấn Ctrl+S để ghi nhận việc giảm dung lượng bản. .. cơng cụ +Nếu để chế độ “dbcon.mnu”ẩn các thanh cơng cụ VIII.CÁC LỆNH TRA CỨU 1 /Lệnh DIstance : tra cứu độ dài, góc nghiêng của đường thẳng Command : di_Space +Chọn đối tượng +Chọn điểm đầu của đường thẳng +Chọn điểm thứ hai của đường thẳng Tự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q Tân Phú 24 Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 2655371 2 /Lệnh AreA : tra cứu diện tích, chu vi... sẵn trong máy khi cài Vietkey vào AutoCAD Riêng những phơng đi “*.SHX” khơng sẵn trong phơng của CAD, muốn được phải làm như sau +B1: tìm đến nguồn phơng kĩ thuậtư +B2: copy lại +B3: tìm đến C:\Program Files \AutoCAD 2004\Font +B4: paste vào thư mục “Font” Tự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q Tân Phú 13 Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 2655371 Khi mở bản. .. Word hoăc Excell và ấn Ctrl+C +B2: mở cửa sổ CAD Vào Menu EditPaste SpecialAutoCAD eltiOK +B3: chọn điểm chèn +B4: hiệu chỉnh đối tượng vừa chèn bằng các lệnh hiệu chỉnh VII.CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH 1 /Lệnh Redraw : chấm điểm ảo Command : r_Space 2 /Lệnh BLIP MODE : bật tắt chế độ chấm điểm ảo Command : blip mode_Space 3 /Lệnh REgon : sắp xếp đối tượng Command : re_Space +Dùng để làm đường tròn méo... +Xuất hiện bảng “Hatch Edit” và làm tương tự như trên c>Sao chép định dạng mẫu tơ bằng lệnh MAtchProperties 3/Layer (Lớp) a>Tạo Layer Command : la_Sapce Xuất hiện bảng Layer Properties Manager +B1: bấm vào “New” để tạo Layer mới +B2: đặt tên cho Layer bằng cách click chuột trái vào chữ Layer rồi ghi tên +B3: đặt mầu cho Layer bằng cách bấm vào ơ mầu trắng tại cột Color và chọn màu cho Layer trong bảng màu... cho Layer trong bảng màu +B4: đặt bề đà nét vẽ tại cột “Line weight” +B5: đặt kiểu nét vẽ bằng cách bấm vào cột “Line type” Chú ý : _Sau khi đặt các kiểu nét vẽ phải phóng to các kiểu nét vẽ cho phù hợp với khơng gian vẽ đã thiếy lập tronglệnh MVSETUP Command : lts_Space Nhập tỷ lệ theo tỷ lệ đã nhập trong lệnh MVSETUP _Khi quản lý theo lớp,màu sắc và đường nét phải đặt ổ chế độ “By Layer” _Khơng được... dài tổng cộng 18 /Lệnh BReak : dùng để cắt ngắn đối tượng khơng cần đường biên Command : br_Space +Chọn điểm thứ nhất trên đối tượng +Chọn điểm thứ hai trên đối tượng Tự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q Tân Phú 12 Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 2655371 19 /Lệnh CHange : kéo dài các đối tượng là đường thẳng tới một điểm Command : ch_Space +Chọn các đối tượng để kéo . bóng đèn trong “Layer Control” để tắt hoặc mở Layer +Lock/Un lock : khố và mở khố _Các Layer bị khố sẽ khơng được lựa chọn trong câu lệnh select object của các lệnh chỉnh sửa Tự học Autocad Đc:. weight” +B5: đặt kiểu nét vẽ bằng cách bấm vào cột “Line type” Chú ý : _Sau khi đặt các kiểu nét vẽ phải phóng to các kiểu nét vẽ cho phù hợp với khơng gian vẽ đã thiếy lập tronglệnh MVSETUP Command :. zoom vừa thực hiện xong 3 /Lệnh Pan : đùng để di chuyển phạm vi nhìn của bản vẽ Command : p_Space 4 /Lệnh Undo : Dùng để huỷ một lệnh vừa thực hiện xong Command : u_Space 5 /Lệnh Erase : dùng để xố
- Xem thêm -

Xem thêm: Các lệnh cơ bản trong AutoCad pptx, Các lệnh cơ bản trong AutoCad pptx, Các lệnh cơ bản trong AutoCad pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn