Công thức tích phân suy rộng

1 13,325 334
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 19:47

Biên soạn: Nhóm GUG – Lớp CNTT_K12D. Trường: ĐH CNTT & TT Thái Nguyên. Các công thức tích phân suy rộng đầy đủ - Lưu hành nội bộ. CÁC CÔNG THỨC VỀ TÍCH PHÂN SUY RỘNG 1. Tích phân suy rộng loại 1.  Dạng 1: AaAadxxfdxxf )(lim)(  Dạng 2:  a aAAdxxfdxxf )(lim)(  Dạng 3: ccdxxfdxxfdxxf )()()( (Quay về dạng 1 và dạng 2) 2. Tích phân suy rộng loại 2. Xét badxxf )( (trong đó a hoặc b hoặc a&b hoặc  bac , là một điểm kỳ dị của hàm số.  Dạng 1: cận trên là điểm kỳ dị. babadxxfdxxf )(lim)(0  Dạng 2: Cận dưới là điểm kỳ dị. babadxxfdxxf)(lim)(0  Dạng 3: Cả hai cận đều là điểm kỳ dị. 2121)(lim)(00babadxxfdxxf  Dạng 4:  bac , là điểm kỳ dị. bccabadxxfdxxfdxxf )()()( (Quay về dạng 1 và dạng 2) MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG Tính các tích phân suy rộng sau: 1. 15101xxxdx 2.0sin xdxx 3.0dxex 4. 221 xdx 5.221axxdx 6. 02321arctanxxdx 7.031 xdx 8.02. dxexx 9.*)(,.0Nndxexxn 10.21ln xxdx 11.20)ln(sindxx 12.*11231.11lnxdxxxx . Nguyên. Các công thức tích phân suy rộng đầy đủ - Lưu hành nội bộ. CÁC CÔNG THỨC VỀ TÍCH PHÂN SUY RỘNG 1. Tích phân suy rộng loại 1.  Dạng 1: AaAadxxfdxxf. ccdxxfdxxfdxxf )()()( (Quay về dạng 1 và dạng 2) 2. Tích phân suy rộng loại 2. Xét badxxf )( (trong đó a hoặc b hoặc a&b hoặc  bac , là một
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức tích phân suy rộng, Công thức tích phân suy rộng, Công thức tích phân suy rộng