Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp 1

72 608 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2012, 09:01

Luận Văn: Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp 1 LỜI NÓI ĐẦUHiện nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Bên cạnh những mặt thuận lợi cũng không tí những mặt khó khăn thắc mắc với doanh nghiệp. Vì vậy muốn đảm bảo ưu thế cạnh tranh thu lợi nhuận cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng tìm tòi sáng tạo, sản xuất ra sản phẩm có chất lượng mẫu mã đẹp, hợp thị yếu của người tiêu dùng, một yếu tố quan trọng khác là sản phẩm đó phải có giá thành hạ, phù hợp với sức mua của người tiêu dùng. Muốn vậy thì doanh nghiệp phải quản lý tốt chi phí để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm cũng có nghĩa là doanh nghiệp cần tổ chức tốt công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm. Để có thể nắm bắt kịp thời đầy đủ về các thông tin bên trong bên ngoài của doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, trong đó kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu trong hệ thống các công cụ quản lý sản xuất kinh doanh. Trong công tác kế toán, kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm là một phần hành quan trọng.Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước tiến tới trở thành 1 quốc gia công nghiệp. Vì thế ngành sản xuất vật liệu xây dựng cơ bản là đóng góp vai trò chủ yếu trong việc sản xuất tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân… các sản phẩm của ngành phục vụ cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao năng lực cho nền kinh tế. Vốn đầu tư vào xây dựng cơ bản đang tăng mạnh, đòi hỏi sự quản lý nguồn vốn đầu tư có hiệu quả khắc phục tình trạng lãng phí, chống thất thoát vốn trong sản xuất cơ bản.Cho nên công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong công ty Cổ phần sản xuất thương mại Viglacera rất được chú trọng.1Qua thời gian thực tế những kiến thức trong học tập nên em đã chọn đề tài: "Hoạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm" mong rằng sẽ góp phần nhỏ bé vào quá trình kế toán tại công ty.Ngoài phần mở đầu của nội dung chuyên đề được chia làm 3 phần:Phần I: Các vấn đề chung về CP sản xuất tính giá thành sản phẩm.Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.Phần III: Nhận xét kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.Để hoàn thành chuyên đề, em đã nhận được sự hướng dẫn rất tận tình của cô giáo Phan Thị Thúy Quỳnh sự giúp đỡ của các cán bộ trong phòng Tài chính kế toán của công ty.Tuy nhiên, do thời gian thực tế còn chưa nhiều trình độ còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo cán bộ phòng Tài chính - Kế toán của công ty để đề tài của em được hoàn thiện hơn. Em xin tiếp thu ý kiến chân thành cảm ơn cô giáo Phan Thị Thúy Quỳnh cùng các cán bộ phòng Tài chính kế toán của công ty cổ phần sản xuất thương mại Viglacera đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.Em xin chân thành cảm ơn!2PHẦN ICÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA NGÀNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆPChi phí được định nghĩa theo nhiều phương diện khác nhau. Chi phí có thể biểu hiện một cách trừu tượng là biểu hiện bằng tiền những hao phí lao động sống lao động vật hóa phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc chi phí là những phí tổn về nguồn lực, tài sản cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 2 ban hành theo quyết định 165/2002/QĐ-BTC thì "Chi phí là Tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu có nhiều quan điểm, hình thức thể hiện chi phí nhưng tất cả đều thừa nhận một vấn đề chung: chi phí là phí tổn tài nguyên, vật chất, lao động phải phát sinh gắn liền với mục đích kinh doanh đây chính là bản chất kinh tế của chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bản chất kinh tế này giúp nhà quản trị phân biệt được chi phí chi tiêu chi phí với vốn. Thật vậy chi phí gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh được tài trợ từ vốn kinh doanh được bù đắp từ thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh.Chính vì thế các doanh nghiệp luôn quan tâm đến vấn đề quản lý chi phí nhằm tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh.II. KHÁI NIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT CÁCH PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT CHỦ YẾU.1. Khái niệm chi phí sản xuấtChi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan 3đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm).Nói cách khác, chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm.2. Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu.a. Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế (yếu tố chi phí)- Để phục vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế địa điểm phát sinh, chi phí được phân theo yếu tố. Cách phân loại này giúp cho việc xây dựng phân tích định mức vốn lưu động cũng như việc lập, kiểm tra phân tích dự toán chi phí.Theo quy định hiện hành Việt Nam, toàn bộ chi phí được chi làm 7 yếu tố sau:+ Yếu tố nguyên liệu, vật liệu: bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ… sử dụng vào sản xuất kinh doanh (loại trừ giá trị dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi cùng với nhiên liệu, động lực).+ Yếu tố nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ (trừ số dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi).+ Yếu tố tiền lương các khoản phụ cấp lương: phản ánh tổng số tiền lương phụ cấp mang tính chất lượng phải trả cho người lao động.+ Yếu tố BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo tỷ lệ qui định trên tổng số tiền lương phụ cấp lương phải trả lao động.+ Yếu tố khấu hao TSCĐ: phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ.+ Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh.+ Yếu tố chi phí khác bằng tiền: phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh vào các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.4b. Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế chi phí (khoản mục chi phí).Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm để thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ, chi phí được phân theo khoản mục cách phân loại này dựa vào công dụng của chi phí mức phân bổ chi phí cho từng đối tượng. Giá thành toàn bộ của sản phẩm bao gồm 5 khoản mục chi phí sau:- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp- Chi phí nhân công trực tiếp- Chi phí sản xuất chung- Chi phí bán hàng- Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu được sử dụng trực tiếp cho quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm, lao vụ, dịch vụ.+ Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm tiền lương các khoản phải trả trực tiếp cho công nhân sản xuất, các khoản trích theo tiền lương của công nhân sản xuất như kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…+ Chi phí sản xuất chung: là các khoản chi phí sản xuất liên quan đến việc phục vụ quản lý sản xuất trong phạm vi các phân xưởng đội sản xuất, chi phí sản xuất chung bao gồm các yếu tố chi phí sản xuất sau.- Chi phí nhân viên phân xưởng bao gồm chi phí tiền lương, các khoản phải trả, các khoản trích theo lương của nhân viên phân xưởng đội sản xuất.- Chi phí vật liệu: bao gồm chi phí vật liệu dùng chung cho phân xưởng sản xuất với mục đích là phục vụ quản lý sản xuất.- Chi phí dụng cụ: bao gồm về chi phí công cụ, dụng cụ phân xưởng để phục vụ sản xuất quản lý sản xuất.- Chi phí khấu hao TSCĐ: bao gồm toàn bộ chi phí khấu hao của TSCĐ thuộc các phân xưởng sản xuất quản lý sử dụng.5- Chi phí dịch vụ mua ngoài: gồm các chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho hoạt động phục vụ quản lý sản xuất của phân xưởng đội sản xuất.- Chi phí khác bằng tiền: là các khoản trực tiếp bằng tiền dùng cho việc phục vụ quản lý sản xuất phân xưởng sản xuất.+ Chi phí bán hàng: là chi phí lưu thông chi phí tiếp thị phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ loại chi phí này có: chi phí quảng cáo, giao hàng, giao dịch, hoa hồng bán hàng, chi phí nhân viên bán hàng chi phí khác gắn liền đến bảo quản tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa…+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: là các khoản chi phí liên quan đến việc phục vụ quản lý sản xuất kinh doanh có tính chất chung của toàn doanh nghiệp.- Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: chi phí nhân viên quản lý chi phí vật liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ dùng chung toàn bộ doanh nghiệp, các loại thuế, phí có tính chất chi phí, chi phí tiếp khách, hội nghị.3. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.- Chỉ tiêu của doanh nghiệp là sự chi ra, sự giảm đi thuần túy của tài sản, không để các khoản đó dùng vào việc gì dùng như thế nào? chỉ tiêu trong kỳ của doanh nghiệp bao gồm chỉ tiêu cho các quá trình mua hàng, quá trình sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu cho quá trình mua hàng làm tăng tài sản của doanh nghiệp, còn chỉ tiêu cho quá trình sản xuất kinh doanh làm cho các khoản tiêu dùng cho quá trình sản xuất kinh doanh tăng lên.Chi phí trong kinh doanh bao gồm toàn bộ phận tài sản tiêu dùng hết cho quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ, số chỉ tiêu dùng cho quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ số chỉ tiêu dùng cho quá trình sản xuất tính nhập hoặc phân bổ vào chi phí trong kỳ. Ngoài ra, khoản chi phí phải trả (chi phí 6trả trước) không phải là chỉ tiêu trong kỳ nhưng được tính vào chi phí trong kỳ.Như vậy, giữa chỉ tiêu chi phí của doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với nhau, đồng thời có sự khác nhau về lượng thời điểm phát sinh, mặt khác, chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên nó được tài trợ vốn kinh doanh được bù đắp từ thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ tiêu không gắn liền với mục đích sản xuất kinh doanh nên có thể được tài trợ từ những nguồn khác nhau, có thể lấy từ quỹ phúc lợi, trợ cấp từ những nguồn khác nhau, có thể lấy từ quỹ phúc lợi trợ cấp của Nhà nước không bù đắp từ thu nhập hoạt động kinh doanh.- Xét về thực chất thì chi phí sản xuất kinh doanh là sự chuyển dịch vốn của doanh nghiệp vào đối tượng tính giá nhất định. Nó là vốn của doanh nghiệp bỏ vào quá trình sản xuất kinh doanh.Vì vậy, để quản lý có hiệu quả kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, các nhà quản trị doanh nghiệp luôn cần biết số chi phí chi ra cho từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm, dịch vụ trong kỳ là bao nhiêu, số chi phí đã chi đó cấu thành trong số sản phẩm lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành bao nhiêu.III. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM1. Khái niệm giá thành sản phẩmGiá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ những hao phí về lao động sống cần thiết lao động vật hóa được tính trên một khối lượng kết quả sản phẩm lao vụ, dịch vụ hoàn thành nhất định.Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu mang tính giới hạn xác định vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan.2. Phân loại giá thành sản phẩma. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời gian cơ sở số liệu tính giá thành7Theo cách này, chỉ tiêu giá thành được chia thành giá thành kế hoạch giá thành định mức, giá thành thực tế.+ Giá thành kế hoạch : là giá thành kế hoạch được xác định trước khi bước vào kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước các định mức, các dự toán chi phí của kỳ kế hoạch.+ Giá thành định mức: cũng như giá thành kế hoạch, giá thành định mức cũng được xác định trước khi bắt đầu sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên khác với giá thành kế hoạch được xây dựng trên cơ sở các định mức bình quân tiên tiến không biến đổi trong suốt cả kỳ kế hoạch, giá thành định mức được xác định trên cơ sở các định mức về chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch nên giá thành định mức luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt được trong quá trình thực hiện kế hoạch giá thành.+ Giá thành thực tế: là chỉ tiêu được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm dựa trên cơ sở các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm.Cách phân loại này có tác dụng trong việc quản lý giám sát chi phí xác định được các nguyên nhân vượt (hụt) định mức chi phí trong kỳ kế toán. Từ đó điều chỉnh kế hoạch hoặc định mức cho phù hợp.b. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toánTheo phạm vi phát sinh chi phí, chỉ tiêu giá thành được chia thành giá thành sản xuất giá thành tiêu thụ.- Giá thành sản xuất (còn gọi là giá thành công xưởng) là chỉ tiêu phản ánh tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm trong phạm vi phân xưởng sản xuất.- Giá thành tiêu thụ: (còn gọi là giá thành toàn bộ hay giá thành đầy đủ, là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các khoản chi phát sinh liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.Giá thành tiêu thụ được tính theo công thức sau:8 = + + => Cách phân loại này có tác dụng giúp cho nhà quản lý biết được kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) của từng mặt hàng, từng loại dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên do những hạn chế nhất định khi đưa ra lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý cho từng loại dịch vụ nên cách phân loại này chỉ mang ý nghĩa học thuật, nghiên cứu.c. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm- Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản chi phí hao phí về lao động sống lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành.Về thực chất chi phí giá thành là 2 mặt khác nhau của quá trình sản xuất. Chi phí sản xuất phản ánh mặt kết quả sản xuất. Tất cả những khoản chi phí phát sinh (phát sinh trong kỳ, kỳ trước chuyển sang) các chi phí tính trước có liên quan trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm. Nói cách khác, giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kể kỳ nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ* Sơ đồ mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩmChi phí sản xuất dở dang đầu kỳ Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳTổng giá thành sản phẩm hoàn thành Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Qua sơ đồ ta thấy: AC = AB + BD - Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanelhay = + - IV. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM+ Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất- Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong kỳ phải được kế toán tập hợp theo một phạm vi giới hạn nhất định.9- Đối tượng kế tốn chi phí sản xuất là phạm vi giới hạn để tập hợp chi phí sản xuất là khâu đầu tiên trong việc tổ chức kế tốn chi phí sản xuất.+ Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm cơng nghiệp lao vụ mà doanh nghiệp đã sản xuất hồn thành đòi hỏi phải tính giá thành đơn vị.+ Tập hợp trực tiếp- Chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp đến từng đối tượng kế tốn chi phí sản xuất riêng biệt.- Có thể căn cứ vào chứng từ ban đầu. Để hạch tốn trực tiếp cho từng đối tượng riêng biệt.- Tập hợp trực tiếp đảm bảo tính chính xác cao áp dụng tối đa phương pháp này nếu điều kiện cho phép.+ Phân bổ gián tiếp:- Điều kiện áp dụng: chi phí phát sinh có liên quan nhiều đối tượng kế tốn chi phí. Khơng ghi chép ban đầu riêng cho từng đối tượng, phải tập hợp cho nhiều đối tượng.VI. NHIỆM VỤ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM :Kế tốn doanh nghiệp cần phải xác định rõ nhiệm vụ của mình trong việc tổ chức kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm cần nhận thức đúng đắn vai trò của kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm trong tồn bộ hệ thống kế tốn doanh nghiệp, mỗi quan hệ với các bộ phận kế tốn có liên quan trong đó kế tốn các yếu tố chi phí là tiền đề kế tốn chi phí tính giá thành.- Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình cơng nghệ sản xuất, loại hình sản xuất đặc điểm của sản phẩm khả năng hoạch tốn, u cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp để lựa chọn, xác định đúng đắn đối tượng kế tốn chi phí sản xuất lựa chọn phương pháp tập hợp chi phí sản xuất theo các phương án phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.10[...]... trực thuộc Cục khai khoáng 21 luyện kim Với nhiệm vụ ban đầu là sản xuất tầm lợp fibrociment, công ty có 14 5 cán bộ công nhân viên được tổ chức thành các bộ phận sau: - 1 phân xưởng sản xuất fibrociment - 1 mỏ amient Hòa Bình - 1 bộ phận kế hoạch cung tiêu - 1 bộ phận hành chính nhân sự - 1 bộ phận kế toán tài vụ Năm 19 96, Công ty trở thành đơn vị trực thuộc Tổng cục hóa chất được giao nhiệm... Hoa Thám - Tây Hồ - Hà Nội PHIẾU XUẤT KHO Ngày 25 tháng 1 năm 2006 Số 45 Người nhận hàng: Đơn vị: BCTHM - Hồ Minh Thu Địa chỉ: Văn phòng phân xưởng bao bì Nội dung: Xuất giấy sản xuất bao bì KHOVMT TK nợ 0 510 2 - Giấy Krap mộc định 6 214 TK có 15 21 KHOVMT lượng 15 0 0 510 10 - Giấy Krap mộc định 6 214 KHOVMT Mã kho Kg Số lượng 5 15 21 Kg 0 01, 00 763,00 lượng 13 0 05002 - Giấy Krap vàng định 62734 15 21 Kg 2 Tên... 3.083. 812 4.603.600 7.687. 412 16 1.878. 012 12 .245.000 5.850.000 244.900 11 7.000 935.000 425.000 1. 179.900 542.000 13 .424.900 6.392.000 6.395.000 52.364.000 17 4.250.000 438.998.700 12 7.900 1. 047.280 3.485.000 8.779.974 510 .000 1. 360.000 1. 2 41. 000 9.930.200 637.900 2.407.280 4.726.000 18 . 710 .17 4 7.032.900 54.7 71. 28 17 8.976.000 457.708.874 Ngày…… tháng… năm Giám đốc Kế toán trưởng 34 Người lập biểu Đối... phẩm - Trình tự kế toán được thể hiện bằng sơ đồ sau Sơ đồ hạch toán nguyên vật liệu trực tiếp TK 15 2 TK 6 21 Xuất dùng NVL dùng cho sản xuất TK 11 1 ,11 2,3 31, 1 41 TK 15 4 Cuối kỳ kết chuyển TK 13 3 NVL mua sử dụng Phế liệu thu hồi vật liệu dùng b Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622) - Chi phí nhân công trực tiếp là các khoản về chi tiền lương chính, lương phụ của công nhân sản xuất trực tiếp thực hiện công. .. thuộc Tổng công ty Thủy tinh Gốm xây dựng thành Công ty cổ phần Sau khi được chuyển đổi doanh nghiệp Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức hoạt động theo luật Doanh nghiệp Điều lệ của công ty cổ phần thông qua đại hội cổ đông Xác định trước tình hình khó khăn hiện nay công ty không ngừng phát huy mở rộng, ngoài hai sản phẩm công ty tự sản xuất: Bao bì Carton má phanh ôtô thì công ty mở rộng ngành... được thể hiện qua sơ đồ sau 14 Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung TK 622 TK 334 Kết chuyển hoặc phân bổ CPSX chung Chi phí NVSX TK 338 Các khoản trích theo lương của CNV SX TK 15 2 ,15 3 ,14 2 Chi phí vật liệu CCDC TK 214 Chi phí dịch vụ mua ngoài TK 3 31, 11 2 Chi phí dịch vụ mua ngoài TK 13 3 TK 11 1, 11 2 TK 15 4 Thuế GTGT khấu trừ Chi phí bằng tiền khác 15 d, Tổng hợp chi phí sản xuất của toàn doanh nghiệp. .. doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán kinh doanh độc lập thợ chủ về tài chính, là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Thủy tinh gốm xây dựng - Bộ xã hội - Trước đây, Công ty này có tên gọi là Nhà máy gạch lát hoa máy phanh ô tô Hà Nội Bắt đầu kể từ ngày 1/ 10/2003, Nhà máy này đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần sản xuất thương mại Vigracera, với 51% vốn Nhà nước Hiện nay, trụ sở chính công ty... 6 212 29 TK có 15 24 Số 42 Cái Số Giá lượng 10 ,00 15 24 Cái 10 ,00 15 24 Cái 10 ,00 15 24 Kg 210 ,00 ĐVT Thành tiền Bằng chữ: Không đồng chẵn Xuất ngày…… tháng……năm Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nhận Thủ kho Công ty cổ phần sản xuất Thương mại Viglacera 676 Hoàng Hoa Thám - Tây Hồ - Hà Nội PHIẾU XUẤT KHO Ngày 21 tháng 1 năm 2006 Số 40 Người nhận hàng: Đơn vị: BCSTRV - Triệu Văn Sơn... TAI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIGLACERA I ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY 1 Quá trình hình thành phát triển của công ty Công ty cổ phần sản xuất thương mại Vigracera tiền thân trước đây là nhà máy xi măng Hà Nội được quyết định thành lập vào ngày 08/ 01/ 1958 theo quyết định số: 24/BCN-KH4 do Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp Lê Thanh Nghị ký Công ty cổ phần sản xuất thương mại Vigracera là một công. .. thành công Công ty đã tiến hành sản xuất với sản lượng ban đầu là 2000 kg má phanh ô tô Từ đây, mặt hàng này được chính thức đưa vào kế hoạch sản xuất hàng năm của Nhà máy Từ tháng 10 /2003 thực hiện nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 /06/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty, Cổ phần Quyết định số 11 08-QĐ-BXD ngày 14 /08/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Nhà máy Gạch lát hoa . ánh chi phí nhân công trực tiếp trong k 12 TK 15 2 TK 6 21 TK 15 4Xuất dùng NVL dùng cho sản xuất Cuối kỳ kết chuyểnTK 11 1 ,11 2,3 31, 141TK 13 3NVL mua sử dụngPhế. SXChi phí vật liệu CCDCTK 214 Chi phí dịch vụ mua ngo iàTK 3 31, 11 2Chi phí dịch vụ mua ngo iàTK 11 1, 11 2Chi phí bằng tiền khácTK 13 3Thuế GTGT khấu trừd,
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp 1, Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp 1, Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp 1, Khái niệm chi phí sản xuất Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu., Khái niệm giá thành sản phẩm Phân loại giá thành sản phẩm, Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng, Đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang DD, Các phương pháp tính giá thành sản phẩm, Q trình hình thành và phát triển của cơng ty, Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơng ty Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tốn, Chứng từ sử dụng, Trình tự hạch tốn, Phương pháp tính giá thành sản phẩm

Từ khóa liên quan