BÀI GIẢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH _Th.S Trần Viết Dương ppt

30 4,897 36
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 07:20

QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH Người soạn: Th.S Trần Viết DươngBài 18 I. CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VIỆT NAM1. Khái niệm và trò của chính sách dân số. a- Khái niệm chính sách dân sốCó rất nhiều quan niệm về chính sách dân số:-Chính sách dân số là các cố gắng nhằm tác động tới kích thước, cơ cấu, sự phân bố hay các đặc tính của dân số.-Chính sách dân số là các biện pháp chương trình được thiết kế, nhằm đóng góp vào việc đạt mục tiêu kinh tế xã hội, dân số, chính trị, các mục tiêu công cộng khác.-Chính sách dân số là văn bản pháp quy của mỗi quốc gia nhằm thay đổi hoặc sửa đổi các quá trình dân số hiện hành theo những mục tiêu nhất định vì sự phồn vinh của đất nước - Là văn bản do nhà nước ban hành.- Chính sách dân số bao trùm hết các vấn đề về dân số(quy mô, cơ cấu, lao động )- Chính sách dân số phải đưa ra các mục tiêu và biện pháp cụ thể đồng thời đưa ra các kêt quả dự báo để xây dựng kế hoạch hoạt động cùng chính sách hỗ trợVậy bản chất của chính sách dân số là gì? B- Phân loại chính sách dân số-Chính sách dân số theo nghĩa hẹp: Gồm các biện pháp chương trình tác động trực tiếp đến quá trình biến đổi dân số(sinh đẻ, tử vong,di dân)- Chính sách dân số theo nghĩa rộng(chính sách thích ứng): Vận động tự nhiên, vận động cơ học Chính sách dân số theo nghĩa hẹpChính sách dân số theo nghĩa rộngChính sách dân sốSinh đẻ, tử vongDi cưVận động tự nhiênVận động cơ họcVận động xã hộiTSXDSMTTSXDSTSXDS Tái sản xuất dân số(Tái sản xuất dân cư): Là một quá trình liên tục kế tiếp nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác để duy trì sự phát triển lâu bền của xã hội. Cõu hi trc nghimDân số Việt Nam tăng nhanh là do các quan niệmA-Trời sinh voi, trời sinh cỏB- Có con trai để nối dõi tông đờngC- Đông con hơn nhiều củaD - Tất cả đáp án trên Tăng dấn số? Giảm dân số? - Điều tiết sự phát triển dân số hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội thông qua điều tiết mức sinhHợp lýc. Vai trò của chính sách dân số- KHHGĐ - Điều chỉnh quá trình di cư, nhập cư để phân bố lại lực lượng lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động: di dân trong nước và di dân quốc tế. - Cùng với các bộ phận khác trong hệ thống chính sách kinh tế xã hội, chính sách dân số góp phần quan tâm đầy đủ hơn đến bà mẹ trẻ em, người già, giảm tỷ lệ tử vong và nâng cao tuổi thọ.[...]... v cụng tỏc dõn s, tng iu tra dõn s nh k -nước ta, biện pháp tốt nhất để giảm tỷ lệ tăng dân số là A-Dùng biện pháp tránh thai B-Triệt sản C-Người dân bỏ những quan niệm lạc hậu, thấy đư ợc sự cần thiết thực hiện quy mô gia đình nhỏ D- Phê phán những quan điểm lạc hậu Nói đến chất lượng dân số là nói đến A-Yếu tố thể chất B-Yếu tố tinh thần C-Yếu tố trí tuệ D-Tất cả đáp án trên XIN CM N S LNG NGHE... xõy dng gia ỡnh + Vic thc hin chc nng qun dõn s trong thi k ny c nõng lờn mt bc rừ rt c v lp k hoch, t chc thc hin v giỏm sỏt ỏnh giỏ Cụng tỏc qun dõn s trong giai on ny ó gúp phn quan trng vo vic thc hin thnh cụng chin lc dõn s - k hoch hoỏ gia ỡnh ca Vit Nam giai on 199 3-2 000 - - Giai on 200 1-2 010: Cụng tỏc qun dõn s chuyn sang giai on mi gn lin vi vic trin khai chin lc dõn s Vit Nam giai... qun dõn s thụng qua bn giai on: - Giai on I (trc 1975) Giai on II (t 1975 n 1984) Giai on III (t 1984 n 2000) Giai on IV (t 2001 n 2010) - - - Giai on trc nm 1975: Nc ta tm thi b chia ct lm hai min Cụng tỏc dõn s hai min cú s khỏc nhau min Bc, vn qun dõn s ó c quan tõm ca nhng nm u ca thp k 60, cũn min Nam bt u quan tõm n cụng tỏc ny t 1971 Tuy nhiờn trong hon cnh chin tranh, vn qun dõn... trong giai on hin nay cũn cú nhiu hn ch - - - Giai on 197 5-1 984: + Sau khi thng nht t nc, cụng tỏc quan dõn s c t ra trong phm vi c nc Giai on ny kt thỳc bng s ra i ca U ban dõn s v sinh cú k hoch vi Quyt nh 58/HBT ngy 11/4/1984 ca Hi ng B trng S ra i ca U ban dõn s v sinh cú k hoch ó chm dt thi k b mỏy qun kiờm nhim i vi cụng tỏc dõn s + Nhỡn chung, thi k t nm 1984 tr v trc, vn qun dõn... thc hin cụng tỏc dõn s - Ban hnh v t chc thc hin cỏc vn bn quy phm phỏp lut v DS KHHG - T chc phi hp v thc hin cụng tỏc dõn s gia cỏc c quan Nh nc, on th nhõn dõn v t chc, cỏ nhõn tham gia cụng tỏc dõn s Qun hng dn nghip v v t chc b mỏy v cỏn b qun nh nc v dõn s - T chc qun thu thp v x lý, khai thỏc, lu tr thụng tin, s liu dõn s, cụng tỏc ng ký dõn s v h c s d liu quc gia v cụng tỏc dõn s,... dõn s Giai on ny cú mt s c im ch yu sau õy: + V b mỏy t chc qun lý: sau khi U ban Dõn s v sinh cú k hoch ra i nm 1984, n ngy 19/6/1991, Hi ng B trng Ra Ngh nh s 193/N-HBT quy nh chc nng, nhim v, quyn hn i vi b mỏy qun dõn s v i tờn U ban Dõn s-sinh cú k hoch thnh U ban Dõn s-K hoch hoỏ gia ỡnh Sau Ngh nh ny, b mỏy qun dõn s chuyờn trỏch tng bc hỡnh thnh - * n nm 1995, v c bn b mỏy qun dõn... V mc tiờu qun lý: ó cú Chin lc dõn s-K hoch hoỏ gia ỡnh giai on 199 3-2 000 Chin lc cp ti chng trỡnh, mc tiờu cho tng thi k t 199 3-1 995 v t 199 6-2 000 + V i tng qun lý: cỏc i tng bao gm mi cụng dõn v ton xó hi, trong ú tp trung vo 7 nhúm i tng ch yu, 4 nhúm c xỏc nh cú ý ngha quan trng c v sỏch lc v chin lc l: + Nhng cp v chng trong tui sinh (ph n t 15 n 49); nam gii; cỏc nh lónh o qun lý, nhng ngi... cu cú th d dng tip cn cỏc dch v trờn II.Qun nh nc v DS-KHHG Khỏi nim qun dõn s: Qun dõn s c hiu l s tỏc ng liờn tc, cú t chc, cú nh hng ca Nh nc núi chung, ca U ban Dõn s- gia ỡnh v tr em cỏc cp núi riờng n mi cụng dõn v ton xó hi, trong nhng thi gian nht nh, vi mc tiờu nht nh, nhm thc hin thnh cụng chin lc dõn s 2 Ni dung QLNN v cụng tỏc DS KHHG - Xõy dng t chc v ch o thc hin chin lc, quy.. .- Gúp phn tỏc ng n vic nõng cao trỡnh dõn trớ, chuyờn mụn, nghip v, to iu kin cho vic phỏt trin con ngi ton din v c th cht v tinh thn - Gii quyt tt mi quan h dõn s- ti nguyờn mụi trng, hn ch t nn xó hi 2 Chớnh sỏch dõn s - k hoch hoỏ gia ỡnh a.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca chớnh sỏch DS- KHHG + Cỏc nc phỏt trin trờn th gii, c bit l Chõu õu, ó quan tõm n vn qun dõn s t rt sm... tng c tỏc ng chớnh trong giai on ny l ph n cú chng trong tui sinh + Vic thc hin cỏc chc nng qun cũn hn ch c v khõu lp k hoch, t chc thc hin v giỏm sỏt ỏnh giỏ + V kt qu: cụng tỏc qun dõn s ó gúp phn nht nh lm gim t l tng dõn s, song nhỡn chung cũn nhiu hn ch, cha thc hin c mc tiờu gim sinh ra Giai on t nm 1984 n 2000: + Cụng tỏc qun dõn s nc ta chuyn sang mt giai on mi, nhm gii quyt nhim . QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN S - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH Người soạn: Th. S Trần Viết Dương Bài 18 I. CHÍNH S CH DÂN S VIỆT NAM1. Khái. chính s ch dân s . a- Khái niệm chính s ch dân s Có rất nhiều quan niệm về chính s ch dân s : - Chính s ch dân s là các cố gắng nhằm tác động tới kích th ớc,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH _Th.S Trần Viết Dương ppt, BÀI GIẢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH _Th.S Trần Viết Dương ppt, BÀI GIẢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH _Th.S Trần Viết Dương ppt, II.Quản lý nhà nước về DS-KHHGĐ

Từ khóa liên quan