Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN (2).DOC

80 401 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2012, 11:16

Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN (2). MỤC LỤCMỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯ ƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNHCỦA NGÂN HÀNG THƯ ƠNG MẠI 7 1.1. Những vấn đề cơ bản về bảo lãnh của NHTM . 7 1.1.1. Khái niệm bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 7 1.1.2. Phân loại bảo lãnh . 9 1.1.3. Quy trình bảo lãnh . 14 1.1.4. Chính sách bảo lãnh 18 1.2. Vai trò của bảo lãnh ngân hàng 20 1.2.1. Đối với doanh nghiệp 20 1.2.2. Đối với ngân hàng . 20 1.2.3. Đối với nền kinh tế 21 1.3. Chất lượng bảo lãnh . 21 1.3.1. KháI niệm 21 1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh 21 1.3.2. Tiêu chuẩn phản ánh chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng . . 23 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng bảo lãnh . 25 1.4. Rủi ro trong bảo lãnh của NHTM 26 1.4.1. Khái niệm rủi ro bảo lãnh của NHTM 26 1.4.2. Các loại rủi ro trong bảo lãnh của NHTM . 27 CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNHCHI NHÁNH NGÂN HÀNG BIDV HÀ NỘI 31 2.1. Vài nét về chi nhánh Ngân hàng BIDV Hà Nội . 31 2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của Ngân hàng . 31 12.1.2. Cơ cấu tổ chức . 32 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh . 34 2.2. Những quy định trong hoạt động bảo lãnh tại NH BIDV 35 2.2.1. Các văn bản quy định 35 2.2.2. Một số quy định . 37 2.2.3. Phí bảo lãnh . 39 2.2.4.Quỹ bảo lãnh và mức bảo lãnh 40 2.2.5. Tài sản thế chấp . 40 2.2.6. Thẩm quyền của chi nhánh . 41 2.3. Thực trạng chất lượng bảo lónh tại Ngõn hàng BIDV Hà Nội 41 2.3.1. Doanh số bảo lãnh của BIDV HN 42 2.3.2. Kết quả thu phí bảo lãnh . 44 2.3.3. Cơ cấu các loại hình bảo lãnh . 45 2.3.4. Bảo lãnh theo cơ cấu thành phầnh kinh tế . 47 2.3.5. Tình hình các hình thức bảo đảm cho bảo lãnh tại NHĐT-PT HN 48 2.3.6. Nhận xét chung 49 2.3.7. Những thiếu sót và hạn chế trong hoạt động bảo lãnh tại NHĐT- PT HN 50 2.3.8. Nguyên nhân 54 CHƯƠNG 3MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH Ở BIDV HN 62 3.1. Định hướng của chi nhánh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh 62 3.2. Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh 63 3.2.1.Chính sách khách hàng . 63 3.2.2. Đa dạng hoá phát triển sản phẩm 64 23.2.3. Hoàn thiện và bổ sung quy trình bảo lãnh 66 3.2.4. Tăng cường thực hiện công tác Marketing nhằm tạo điều kiện mở rộng thị trường bảo lãnh của ngân hàng . 69 3.2.5. Nâng cao trình độ cán bộ và phân công hợp lý cán bộ làm nghiệp bảo lãnh 74 3.3. Kiến nghị . 76 3.3.1.Cấp trên cần hoàn thiện hành lang pháp lý . 76 3.3.2. Kiến nghị với NHNNVN 76 3.3.3. Kiến nghị với NHĐT-PT VN . 77 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80 3BẢNG KÊ CÁC CHỮ VIẾT TẮTNHĐTPTHN Ngân hàng đầu tư phát triển Hà NộiNHNN Ngân hàng Nhà nướcNHTM Ngân hàng Thương mạiDNQD Doanh nghiệp quốc doanhDNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh4LỜI MỞ ĐẦUNgày nay, xu hướng Thương mại quốc tế đã và đang trở thành mói quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Thương mại quốc tế ngoài việc đem lại cho bản thân quốc gia đó một lợi thế cạnh tranh thương mại, tạo điều kiện khai thác tiềm lực kinh tế nội bộ quốc gia mà còn thúc đẩy tiến trình toàn cầu hoá một nền kinh tế thế giới.Xu hướng một nền kinh tế toàn cầu hoá đã tạo động lực phát triển cho Việt nam chuyển đổi nền kinh tế theo hướng Công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Trong tiến trình này, ngành ngân hàng luôn có vai trò như “huyết mạch” nói các thành phần kinh tế với nhau bằng các nghiệp vụ đặc thù gồm hai lĩnh vực cơ bản: cung cấp tín dụng và thực hiện các dịch vụ ngân hàng mà không một doanh nghiệp nào có thể thay thế được. Từ đó có thể thấy ngân hàng có vai trò không thể phủ nhận trong nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Nhưng trong việc thực hiện cung cấp tín dụng cũng như thực hiện dịch vụ ngân hàng luôn gắn liền vơí hai hệ quả rui ro và chi phí. Từ đó phát sinh nhu cầu thực tế chống đỡ với những rủi ro trong các thương vụ giữa đôi: Chủ nợ và khách nợ mua và bán… Trong thời gian thực tập tại chi nhánh NHĐT-PT HN, em đã tìm hiểu và nhận thấy hoạt động bảo lãnh là một hoạt động mới mẻ và có nhiều vấn đề cần nghiên cưú nên em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN”Luận văn chia làm 3 chương:Chương I: Lý luận chung về chất lượng bảo lãnh của Ngân hàng thương mạiChương II: Thực trạng chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN5Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN.Để hoàn thành đề tài này, em đã nhận được sự hướng dẫn rất quý báu của cô giáo hướng dẫn phó giáo sư, tiến sĩ Phan Thị Thu Hà và các thầy cô trong khoa Ngân hàng- Tài chính. Ngoài ra, trong thời gian thực tập, em còn được sự giúp đỡ tận tình của bác Giám đốc ngân hàng, cô cùng các Anh Chị, Cô Chú tại trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội.Em xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô và các cô chú trong ngân hàng.Em xin chân thành cảm ơn.!6CHƯƠNG 1LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNHCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Những vấn đề cơ bản về bảo lãnh của NHTM1.1.1. Khái niệm bảo lãnh của Ngân hàng thương mạiTrong pháp luật dân sự ở nước ta, kháI niệm bảo lãnh được nêu trong điều 366 của Bộ luật dân sự: “ Bảo lãnh là việc người thứ ba (người bảo lãnh ) cam kết với bên có quyền (người nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghiã vụ (người được bảo lãnh), nếu khi đến hạn mà người đ-ược bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ….”Trong pháp lệnh hợp đồng kinh tế: “Bảo lãnh tài sản là sự bảo đảm bằng tài sản thuộc quyền sở hữu của người nhận bảo lãnh để chịu trách nhiệm tài sản thay cho người được bảo lãnh khi người này vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết….”Từ đó ta đưa ra kháI niệm chung về bảo lãnh như sau: “Bảo lãnh là sự cam kết của người nhận bảo lãnh sẽ thực hiện đầy đủ các nghiã vụ và quyền lợi nếu người xin bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với bên yêu cầu bảo lãnh”.Trong quy chế “Bảo lãnh ngân hàng” được ban hành kèm theo Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25 tháng 08 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và theo QĐ số 112/2003/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN ban hành ngày 11/02/2003 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế bảo lãnh đã chỉ rõ: “Bảo lãnh ngân hàng” là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách 7hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phảI nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng số tiền đã được trả thay.Bên bảo lãnh là các tổ chức tín dụng bao gồm Ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng đầu tư, ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, ngân hàng hợp tác, các loại hình ngân hàng khác và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.Bên được bảo lãnh là các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài bao gồm các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam như doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể; các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng; Hợp tác xã và các tổ chức khác có đủ điều kiện quy định tại Điều 94 của Bộ Luật Dân sự; Các tổ chức kinh tế nước ngoài tham gia các hợp đồng hợp tác liên doanh và tham gia đấu thầu các dự án đầu tư tại Việt Nam hoặc vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam. Ngân hàng sẽ không được bảo lãnh đối với những người như sau: Thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của các tổ chức tín dụng; Cán bộ, nhân viên của chính tổ chức tín dụng đó thực hiện nhiệm vụ thẩm định, quyết định bảo lãnh; Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc). 81.1.2. Phân loại bảo lãnh 1.1.2.1. Phân theo mục đích của bảo lãnha. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng:Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là một bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh bảo đảm việc thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng với bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết. Trong trường hợp khách hàng không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng, tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.Đây là loại bảo lãnh được dùng phổ biến nhất và có thể không phảI yêu cầu một loại bảo lãnh nào khác ngoài nó trong quá trình mua bán hàng hoá hoặc dự thầu xây dựng.b. Bảo lãnh dự thầu:Bảo lãnh dự thầu là cam kết của ngân hàng với bên mời thầu bảo đảm nghĩa vụ tham gia dự thầu của khách hàng. Trong trường hợp khách hàng bị phạt do vi phạm quy định dự thầu mà không nộp hoặc nộp không đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ đã cam kết. Thực chất mục đích của bảo lãnh dự thầu là bảo đảm việc người dự thầu không rút lui, không ký hợp đồng hoặc thay đổi ý định khi đã trúng thầu.c. Bảo lãnh thanh toán:Bảo lãnh thanh toán được sử dụng trong các hợp đồng mua bán thiết bị hàng hoá trả chậm. Quan hệ giữa người bán và người mua thực chất là quan hệ tín dụng thương mại, theo đó người mua chấp nhận trả tiền hàng hoá theo kỳ hạn nợ cụ thể. Trong trường hợp người mua không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền theo hợp đồng thì ngân hàng bảo lãnh chịu trách nhiệm trả thay cho người mua như đã cam kết9d. Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm theo hợp đồng:Loại bảo lãnh được sử dụng như trong lĩnh vực xây lắp để bảo hành cho các công trình hoặc các hợp đồng nhận thiết bị toàn bộ để bảo hành chất l-ượng máy móc thiết bị. Ngân hàng phát hành cho bên nhận bảo lãnh bảo đảm khách hàng thực hiện đúng các khoản thoả thuận về chất lượng của sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trong trường hợp khách hàng bị phạt do không thực hiện đúng các thoả thuận trong hợp đồng về chất lượng sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh mà không nộp hoặc nộp không đầy đủ tiền phạt cho bên nhận bảo lãnh, tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.e. Bảo lãnh hoàn lại thanh toán:Bảo lãnh hoàn lại thanh toán là do tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh vê việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước của khách hàng theo hợp đồng đã ký với bên nhận bảo lãnh. Trong trường hợp khách hàng vi phạm các cam kết với bên nhận bảo lãnh và phảI hoàn trả số tiền cung ứng trước cho bên nhận bảo lãnh thì tổ chức tín dụng sẽ hoàn trả số tiền ứng trước cho bên nhận bảo lãnh.1.1.2.2. Phân theo phương thức phát hành bảo lãnha. Bảo lãnh trực tiếp:Đây là loại hình bảo lãnh đơn giản nhất, được thực hiện dựa trên mối quan hệ giữa 3 bên trong quan hệ bảo lãnh, trong đó ngân hàng bảo lãnh cam kết thanh toán trực tiếp với ngừơI hưởng thụ không cần phảI qua một ngân hàng trung gian nào cả. Sau khi ngân hàng đã bồi thường cho người thụ hư-ởng bảo lãnh, ngân hàng có thể trực tiếp truy đòi bồi hoàn từ người được bảo lãnh 10[...]... 2.3.4. Bảo lãnh theo cơ cấu thành phầnh kinh tế 47 2.3.5. Tình hình các hình thức bảo đảm cho bảo lãnh tại NHĐT-PT HN 48 2.3.6. Nhận xét chung 49 2.3.7. Những thiếu sót và hạn chế trong hoạt động bảo lãnh tại NHĐT- PT HN 50 2.3.8. Nguyên nhân 54 CHƯƠNG 3MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH Ở BIDV HN 62 3.1. Định hướng của chi nhánh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh 62... đang được bảo lãnh. 2.2.6. Thẩm quyền của chi nhánh Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam uỷ nhiệm cho giám đốc chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bảo lãnh trong phạm vi quỹ bảo lãnh của chi nhánh cho các loại sau:- Bảo lãnh dự thầu.- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.- Bảo lãnh tiền ứng trước.- Bảo lãnh bảo hành chất lượng sản phẩm.Trong trường hợp vượt quỹ bảo lãnh của doanh... Xử lý sau khi phát hành bảo lãnh. 1. Theo dõi phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh và thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. +Theo dõi việc phát sinh và nghĩa vụ bảo lãnh đối với các loại bảo lãnh như bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng và cam kết bảo lãnh khác.+Theo dõi giảI ngân, thực hiện nhận nợ (đối với bảo lãnh thanh tốn, bảo lãnh hồn thanh toán, bảo lãnh vay vốn)- Hạch toán số dư bảo lãnh - Theo dõi thực hiện... hoạt động bảo lãnh tại NH BIDV 35 2.2.1. Các văn bản quy định 35 2.2.2. Một số quy định 37 2.2.3. Phí bảo lãnh 39 2.2.4.Quỹ bảo lãnh và mức bảo lãnh 40 2.2.5. Tài sản thế chấp 40 2.2.6. Thẩm quyền của chi nhánh 41 2.3. Thực trạng chất lượng bảo lónh tại Ngõn hàng BIDV Hà Nội 41 2.3.1. Doanh số bảo lãnh của BIDV HN 42 2.3.2. Kết quả thu phí bảo lãnh 44 2.3.3. Cơ cấu các loại hình bảo lãnh 45... chức của chi nhánh NHĐT &PTHN32 - Ngân hàng phải luôn luôn đảm bảo rằng khi phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh thì ngân hàng sẽ thu lại được tiền từ người được bảo lãnh một cách nhanh nhất.1.3.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàngCác tiêu chuẩn trên là để đánh giá chất lượng của một nghiệp vụ bảo lãnh. Tuy nhiên, để đánh giá chất lượng hoạt động bảo lãnh tại một ngân... trường. Bảo lãnh ngân hàng góp phần tăng cường mối quan hệ thương mại quốc tế giữa các quốc gia.1.3. Chất lượng bảo lãnh 1.3.1. KháI niệmMột nghiệp vụ bảo lãnh được coi là có chất lượng khi nó đem lại lợi ích cho tất cả các chủ thể tham gia. Bản thân ngân hàng khi tiến hành một nghiệp vụ bảo lãnh cũng lng mong muốn nó có chất lượng cao nhất. Vởy chất lượng bảo lãnh là gì, ta sẽ xem xét chất lượng bảo. .. bảo lãnh 1. Thẩm định hồ sơ bảo lãnh + Chuyển hồ sơ bảo lãnh + Thẩm định hồ sơ+ Lập tờ trình- Ra quyết định bảo lãnh Bước 3 : Phát hành bảo lãnh - Hoàn chỉnh lại hồ sơ bảo lãnh (nếu có yêu cầu)- Thực hiện các biện pháp đảm bảo - Ký hợp đồng bảo lãnh và phát hành thư bảo lãnh - Về thời hạn xem xét phát hành bảo lãnh Thời hạn tối đa không qua 30 ngày kể từ ngày chi nhánh nhận được hồ sơ đầy... bảng số liệu và biểu đồ ta thấy rằng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng là những loại bảo lãnh luôn chi m tỷ trọng cao trong tổng doanh số hoạt động bảo lãnh, đặc biệt là bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Do khách hàng chủ yếu của NHĐT-PT HN là các công ty, tổng công ty xây lắp nên loại bảo lãnh này thường xuyên được sử dụng- Bảo lãnh dự thầu: Năm 2006 bảo lãnh dự thầu đạt doanh số là: 375.235... khoáng sản phù hợp với nội dung xin bảo lãnh. c. Bảo lãnh tiền ứng trước:38 + Đôn đốc nghĩa vụ thực hiện bảo lãnh + Gia hạn bảo lãnh +Xử lý khi phảI trả nợ thay• Trích tiền gửi ký quỹ bảo lãnh thanh tốn trả bên thụ hưởng (nếu có)• Đàm phán với bên cho vay để gia hạn nợ cho khách hàngBước 5 : Kết thúc bảo lãnh - Tất toán bảo lãnh - GiảI toả tài sản bảo đảm bảo lãnh - Đánh giá kết quả, rút kinh... vụ bảo lãnh mà ngân hàng đã thực hiện.- Tổng phí thu được từ dịch vụ bảo lãnh trên tổng doanh thu dịch vụ ngân hàng. Nếu hệ số này lớn chứng tỏ hoạt động dịch vụ bảo lãnh tại ngân hàng rất phát triển, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh không phải là nhỏ. - Chỉ tiêu: +Số lượng các nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trên tổng số lượng các nghiệp vụ bảo lãnh . Thực trạng chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN5 Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN. Để hoàn. đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN Luận văn chia làm 3 chương:Chương I: Lý luận chung về chất lượng bảo lãnh của
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN (2).DOC, Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN (2).DOC, Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN (2).DOC, Phân theo phương thức phát hành bảo lãnh, Phân loại theo đối tượng bảo lãnh Phân loại theo hình thức sử dụng, Quy trình bảo lãnh Sau đây là quy trình bảo lãnh cơ bản tại BIDV Hà Nội, Nhân tố khách hàng Ngân hàng bảo lãnh, Rủi ro tín dụng Rủi ro hối đối Mức độ rủi ro trong bảo lãnh ngân hàng, Đối với ngân hàng Cơ cấu tổ chức, Phạm vi bảo lãnh Điều kiện được bảo lãnh, Phí bảo lãnh Tài sản thế chấp, Thẩm quyền của chi nhánh, Doanh số bảo lãnh của BIDV HN Bảng 2: Doanh số bảo lãnh của BIDV HN Kết quả thu phí bảo lãnh Bảng 3: Phí bảo lãnh của BIDV HN, Cơ cấu các loại hình bảo lãnh Bảng 4: Cơ cấu theo loại hình bảo lãnh:, Bảo lãnh theo cơ cấu thành phầnh kinh tế, Nhận xét chung, Về cơ chế chính sách còn nhiều bất cập Về đối tượng khách hàng cần được mở rộng cả DNQD DNNQD Quy tr ình bảo lãnh chưa hợp lí, Đa dạng hoá phát triển sản phẩm, Chiến lược nghiên cứu thị trường, Xây dựng chiến lược khách hàng, Kiến nghị với NHĐT-PT VN

Từ khóa liên quan