Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp potx

64 1,222 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 19:20

Chương 4. thuyết về hành vi của doanh nghiệpI. thuyết về sản xuấtII. thuyết về chi phí, doanh thu, và lợi nhuậnIII. Tối đa hóa lợi nhuận và hành vi cung ứng của doanh nghiệpPham Van QuynhForeign Trade Universitypquynhf@gmail.comI. thuyết về sản xuất1. Quá trình sản xuấtĐầu vàoCông nghệ sản xuấtQ ≡ TPĐầu ra2. Các yếu tố sản xuất (đầu vào)•Các yếu tố sản xuất biến đổi (L – labor): số lượng của chúng có thể thay đổi được trong một thời gian ngắn. dụ: nguyên vật liệu, bao bì sản phẩm, lao động trực tiếp sản xuất…•Các yếu tố sản xuất cố định (K – capital): số lượng của chúng không thể thay đổi được trong một thời gian ngắn. dụ: nhà xưởng, máy móc thiết bị, lao động quản lý…Quá trình sản xuấtĐầu vàoLKCông nghệ sản xuấtQ ≡ TPĐầu ra3. Ngắn hạn và dài hạn•Ngắn hạn (short run): là khoảng thời gian mà DN chỉ có thể thay đổi các yếu tố sản xuất (ytsx) biến đổi (L). Trong ngắn hạn DN không thể thay đổi các ytsx cố định (K). Ngắn hạn: ít nhất một yếu tố sản xuất không thể thay đổi (K).•Dài hạn (Long run): khoảng thời gian mà DN có thể thay đổi tất cả các loại ytsx (L & K).•10 năm? 4. Hàm sản xuất (production function)-Hàm sản xuất mô tả số lượng đầu ra lớn nhất có thể sản xuất được từ các tập hợp đầu vào khác nhau.-Hàm sản xuất Cobb – Douglas:Q ≡ TP = Kα Lβ (0 < α, β < 1)Cụ thể hơn: Q = K0,5 L0,5Nếu K = 100, L = 400, Q = ?4.1. Hàm sản xuất trong ngắn hạn a)Tổng sản lượng (TP)Q ≡ TP = K0,5 L0,5 K không đổi (và K = 100, dụ)→ Q ≡ TP = 1000,5 L0,5 hay Q = f(L).Đường tổng sản lượng TPSản lượngTP ≡ QLTP1L1A0TP ≡ f(L)b) Sản lượng trung bình (AP) và sản lượng biên theo lao động (MPL )•Sản lượng trung bình (AP) average product: AP = TP/L = Q/L•Sản lượng biên theo lao động (MPL - maginal product of labor): số lượng thay đổi của TP khi L thay đổi 1 đơn vị.MPL= ∂TP/∂L = TP’(L) = Q’(L)L, TP, & MPL L TP MPL0 01 5 52 15 103 30 154 39 95 45 6[...]... = 2K + 3L? II thuyết về chi phí, doanh thu, và lợi nhuận 1 Chi phí: tiền mà DN phải chi để mua các yếu tố sản xuất (L và K) 1.1 chi phí kinh tế và chi phí kế toán - - Chi phí kế toán (accounting cost): chi phí mà DN trực tiếp chi trả (qua mua bán) Chi phí kinh tế (economic cost): = chi phí kế toán + chi phí cơ hội của các nguồn lực của chủ DN (OP) Các nguồn lực của chủ DN:lao động của chủ DN, vốn,... qui luật sản lượng biên giảm dần K không đổi (vì trong ngắn hạn), L↑ → K/L↓→ MPL↓ 4.2 Hàm sản xuất trong dài hạn: Q = f(L, K) a) Đường đồng phí (Isocost) - Đường đồng phí mô tả các tập hợp (L, K) mà doanh nghiệp phải trả cùng 1 mức chi phí (TC) - Phương trình: TC = L.PL + K.PK Cho trước TC, PL, PK ↔ K = - (PL/PK).L + TC/PK Đường đồng phí: TC = L.PL + K.PK - Độ dốc = K’(L) = -PL/Pk TCA = TCB K TC/Pk Đường... phí kinh tế (economic cost): = chi phí kế toán + chi phí cơ hội của các nguồn lực của chủ DN (OP) Các nguồn lực của chủ DN:lao động của chủ DN, vốn, đất đai… - Chi phí chìm (sunk cost): chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra và không thể thu hồi được 1.2 chi phí trong ngắn hạn a) Tổng chi phí kinh tế (TC) total cost TC = chi phí biến đổi (VC) + chi phí cố định (FC) • • • VC: variable cost – tiền trả cho...Đường tổng sản lượng TP Sản lượng TP ≡ f(L) TP ≡ Q A TP1 tg α = TP1/L1 = AP (L1) α 0 L1 L AP & MPL AP, MPL MPL 0 L1 L2 AP L * Quan hệ giữa AP và MPL: MPL đi qua điểm cao nhất của AP Chứng minh: APmax ↔ AP’(L) = 0 AP = TP/L ↔ AP’(L) = (TP/L)’ 2 = (TP’.L - TP.1)/L 2 = L(TP’ - TP/L)/L = (MPL- AP)/L →AP’(L) = 0 ↔ MPL= AP c) Qui luật sản lượng biên giảm dần (the law of diminishing... sản lượng càng lớn • • Dốc xuống từ trái qua phải, lồi so với gốc tọa độ Các đường đồng lượng không cắt nhau isoquant K TPA = TPB A K1 B K2 Q L 0 L1 L2 - Độ dốc đường đồng lượng = K’(L) = ΔK/ΔL Xem xét vi c di chuyển trên 1 đường đồng lượng: ∆TP = (∂TP/∂L) ∆L + (∂TP/∂K) ∆K 0 = MPL ∆L + MPK ∆K → ΔK/ΔL = - MPL/MPK ≡ MRTS (tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên) (Marginal rate of technical substitution) c Áp dụng... định trung bình (AFC) Average variable cost Average fixed cost * AC, AVC, AFC: AC = AVC + AFC AC, AVC, AFC AC1 AC AVC AVC1 AFC1 AFC 0 Q Q1 C) Chi phí biên (MC) Marginal cost - MC là số lượng tăng thêm của TC khi sản xuất thêm 1 đơn vị sản phẩm Q TC 0 10 1 45 35 2 55 10 60 5 3 MC = TC’(Q) = VC’(Q) MC * AC, AVC, AFC, MC AC, AVC, AFC, MC MC AC AC1 AVC AVC1 AFC1 MC1 AFC 0 Q Q1 Q2 Q3 d) Mối quan hệ giữa... AC’(Q) = (TC/Q)’ = (TC’.Q - TC.1)/Q 2 = Q(TC’ - TC/Q)/Q = (MC- AC)/Q → AC’(Q) = 0 ↔ MC= AC 2 MC & AC AC’(Q) = (MC- AC)/Q • • • MC > AC: AC & Q đồng biến MC < AC: AC & Q nghịch biến MC = AC: ACmin e) Dạng của các đường chi phí TC = VC + FC AC = TC/Q = AVC + AFC MC = TC’(Q) → AVC, AFC AFC = FC/Q AVC? . 4. Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp I. Lý thuyết về sản xuấtII. Lý thuyết về chi phí, doanh thu, và lợi nhuậnIII. Tối đa hóa lợi nhuận và hành vi. lợi nhuận và hành vi cung ứng của doanh nghiệp Pham Van QuynhForeign Trade Universitypquynhf@gmail.comI. Lý thuyết về sản xuất1. Quá trình sản xuấtĐầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp potx, Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp potx, Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp potx, Hàm sản xuất (production function), II. Lý thuyết về chi phí, doanh thu, và lợi nhuận, III. Tối đa hóa lợi nhuận và hành vi cung ứng của DN, Hành vi cung ứng của DN

Mục lục

Xem thêm