Luận văn: Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn) doc

100 602 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 17:20

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày trong luận văn này là trung thực và chưa được công bố ở các nghiên cứu khác. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Học viên Lê Chi Lan 2 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dụcĐại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đảm bảo Chất lượng Đào tạo - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, quý thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt khóa học và trong việc hoàn thành luận văn. Xin chân thành biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. PHẠM VĂN QUYẾT đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, cung cấp tài liệu học tập và nghiên cứu, mang lại cho em những tri thức quý báu, thiết thực để hoàn thành luận văn. Xin chân thành cảm ơn gia đình, các anh chị chuyên viên, đồng nghiệp trong cơ quan công tác và bạn bè đã tạo điều kiện thuận lợi, đóng góp những ý kiến quý báu cho tôi trong việc hoàn thành luận văn. Mặc dù rất cố gắng, nhưng thời gian có hạn nên việc thực hiện luận văn không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót, kính mong được sự góp ý của Thầy, Cô, đồng nghiệp và các bạn. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Tác giả của luận văn LÊ CHI LAN 3 MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các biểu đồ Danh mục các hộp PHẦN MỞ ĐẦU 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 6 1.1.1. Các công trình ngoài nước nghiên cứu về đảm bảo chất lượng giáo dục và hoạt động giảng dạy của giảng viên 6 1.1.2. Các công trình trong nước nghiên cứu về đảm bảo chất lượng giáo dục và hoạt động giảng dạy của giảng viên 8 1.2. Một số khái niệm cơ bản 13 1.2.1.Đảm bảo chất lượng 13 1.2.1.1. Khái niệm về đảm bảo chất lượng 13 1.2.1.2. Vai trò của đảm bảo chất lượng giáo dục 14 1.2.1.3. Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Việt Nam 15 1.2.2. Các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục 16 1.2.3. Phương pháp giảng dạy 17 1.2.3.1. Phương pháp giảng dạy truyền thống 18 1.2.3.2. Phương pháp giảng dạy tích cực 19 1.3. Một số vấn đề lý luận liên quan đến biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dụcphương pháp giảng dạy 23 4 1.3.1. Các biện pháp đảm bảo chất lượng đã và đang thực hiện 23 1.3.1.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT 24 1.3.1.2. Biện pháp đảm bảo chất lượng của tại các trường Đại học 26 1.3.1.3. Biện pháp đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Sài Gòn 28 1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp giảng dạy 30 Chương 2. VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 2.1. Thực trạng triển khai việc thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục và nhận biết của giảng viên về các biện pháp tại trường Đại học Sài Gòn 32 2.1.1. Công bố chương trình đào tạo 33 2.1.2. Công bố đề cương chi tiết từng môn học 34 2.1.3. Thực hiện công tác tự đánh giá 35 2.1.4. Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy 37 2.1.5. Chuyển đổi phương thức đào tạo 38 2.1.6. Thành lập Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 40 2.2. Việc áp dụng phương pháp giảng dạy của giảng viên trường Đại học Sài Gòn trước năm học: 2008 – 2009 và hiện nay (năm học: 2009 – 2010) 41 2.2.1. Phương pháp giảng dạy truyền thống 44 2.2.1.1. Phương pháp Thầy đọc – Trò ghi 44 2.2.1.2. Phương pháp Thầy giảng – Trò tự ghi 46 2.2.1.3. Phương pháp Thầy nêu vấn đề và hướng giải quyết 47 5 2.2.1.4. Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để giảng dạy 48 2.2.1.5. Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan 50 2.2.2. Phương pháp giảng dạy tích cực 51 2.2.2.1. Phương pháp nêu vấn đề 52 2.2.2.2. Phương pháp Seminar 54 2.2.2.3. Phương pháp làm đồ án môn học 57 2.2.2.4. Phương pháp thảo luận nhóm 58 2.2.2.5. Phương pháp tranh luận 59 Chương 3. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN 3.1. Tác động của biện pháp công bố chương trình đào tạo 63 3.2. Tác động của biện pháp mỗi môn học phải có đề cương chi tiết 65 3.3. Tác động của biện pháp tự đánh giá hằng năm 66 3.4. Tác động của biện pháp lấy ý kiến phản hồi của người học 68 3.5. Tác động của biện pháp chuyển đổi phương thức đào tạo sang học chế tín chỉ 71 3.6. Tác động của biện pháp thành lập Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 72 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 86 6 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung ĐBCLGD Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG Đại học Quốc gia GDĐH Giáo dục đại học GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GDĐH – TCCN Giáo dục đại học – Trung cấp chuyên nghiệp KTKĐCLGD Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục PPGD Phương pháp giảng dạy TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy Ban Nhân dân 7 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Ý kiến giảng viên về thời điểm thực hiện các biện pháp ĐBCLGD ở Trường 33 Bảng 2.2: Thống kê mô tả PPGD của giảng viên đã sử dụng trong trước năm học: 2008 - 2009 và hiện nay (năm học: 2009 – 2010) 43 Bảng 2.3: Tỷ lệ giảng viên sử dụng PPGD “Thầy đọc – Trò ghi” 45 Bảng 2.4: Tỷ lệ giảng viên sử dụng PPGD “Thầy giảng – Trò tự ghi” 46 Bảng 2.5: Tỷ lệ giảng viên sử dụng PPGD “Thầy nêu vấn đề và hướng giải quyết” 47 Bảng 2.6: Tỷ lệ giảng viên sử dụng PPGD “Sử dụng hệ thống các câu hỏi để giảng dạy” 48 Bảng 2.7: Tỷ lệ giảng viên sử dụng PPGD “Sử dụng phương tiện trực quan” 50 Bảng 2.8: Tỷ lệ giảng viên sử dụng PPGD “ Nêu vấn đề” 52 Bảng 2.9: Mối liên hệ giữa biến “”PPGD nêu vấn đề" và biến “Thời gian chuẩn bị cho 1 tiết giảng trước khi lên lớp” 54 Bảng 2.10: Tỷ lệ giảng viên sử dụng PPGD Seminar 55 Bảng 2.11: Mối liên hệ giữa biến “Phương pháp Seminar” với biến “Ngành học” 56 Bảng 2.12: Tỷ lệ giảng viên sử dụng PPGD “Làm đồ án môn học” 57 Bảng 2.13: Tỷ lệ giảng viên sử dụng PPGD “Thảo luận nhóm” 58 Bảng 2.14: Tỷ lệ giảng viên sử dụng PPGD “Tranh luận” 59 Bảng 3.1: So sánh chỉ số đánh giá của giảng viên và sinh viên về việc sử dụng PPGD trước và sau thời điểm Trường áp dụng biện pháp “Công bố chương trình đào tạo từ đầu khóa học” 63 8 Bảng 3.2: So sánh chỉ số đánh giá của giảng viên và sinh viên về việc sử dụng PPGD trước và sau thời điểm Trường áp dụng biện pháp “Mỗi môn học đều có đề cương chi tiết” 65 Bảng 3.3: So sánh chỉ số đánh giá của giảng viên và sinh viên về việc sử dụng PPGD trước và sau thời điểm Trường áp dụng biện pháp “Thực hiện công tác tự đánh giá công tác giảng dạy hằng năm” 67 Bảng 3.4: So sánh chỉ số đánh giá của giảng viên và sinh viên về việc sử dụng PPGD trước và sau thời điểm Trường áp dụng biện pháp “Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy môn học” 68 Bảng 3.5: So sánh chỉ số đánh giá của giảng viên và sinh viên về việc sử dụng PPGD trước và sau thời điểm Trường áp dụng biện pháp “Chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ” 71 Bảng 3.6: So sánh chỉ số đánh giá của giảng viên và sinh viên về việc sử dụng PPGD trước và sau thời điểm Trường áp dụng biện pháp “Thành lập Phòng KTKĐCLGD” 73 9 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ giảng viên sử dụng PPGD truyền thống 52 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ giảng viên sử dụng PPGD tích cực 61 DANH MỤC CÁC HỘP Hộp 2.1: Phỏng vấn sâu về PPGD mà giảng viên đã đang sử dụng 48 Hộp 2.2: Phỏng vấn sâu về việc áp dụng PPGD Seminar 56 Hộp 3.1: Phỏng vấn sâu về việc thay đổi PPGD của giảng viên 71 Hộp 3.2: Phỏng vấn sâu về việc tác động của các biện pháp ĐBCLGD tới PPGD của giảng viên 75 Hộp 3.3: Một số ý kiến của giảng viên về các biện pháp đảm bảo chất lượng đến việc thay đổi PPGD của giảng viên 76 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong xu thế hội nhập và phát triển, ngành giáo dục luôn được quan tâm hàng đầu, nhất là chất lượng giáo dục đại học (GDĐH). Để từng bước phát triển GDĐH theo chuẩn quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Trong thời gian qua, một số trường đã tiến hành xây dựng hệ thống chất lượng đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) và trong năm 2009 theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) 100% trường đại học, cao đẳng trong cả nước phải thực hiện công tác tự đánh giá.”. GDĐH được công nhận là một công cụ hiệu quả cho sự phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao và phát triển xã hội trên nhiều phương diện. GDĐH không đơn thuần là hướng tới cung cấp 1 đội ngũ nhân lực có trình độ cao phục vụ phát triển của xã hội mà còn là công cụ quan trọng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao cho xã hội. GDĐH theo xu thế toàn cầu hóa của thời đại mới đòi hỏi sự thay đổi cơ cấu và toàn diện các mặt hoạt động của các trường đại học. Tuy nhiên, ngày nay GDĐH của Việt Nam, cũng như của nhiều nước khác trong khu vực và trên thế giới, đang phải đối mặt với xu thế toàn cầu hoá kinh tế, đang ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống. Trong hoàn cảnh đó, sự cạnh tranh thị trường lao động có trình độ cao đang ngày càng trở nên gay gắt. Điều đó đòi hỏi những người tốt nghiệp đại học phải có những phẩm chất và kiến thức nhất định, mới có khả năng cạnh tranh thành công trên thị trường lao động ngày càng sôi động. Những xu thế này dẫn đến sự cần thiết phải xây dựng một hệ thống đảm bảo chất lượng GDĐH ở các nước trong khu vực sao cho GDĐH có thể so sánh với nhau, công nhận và thừa [...]... đề tài nghiên cứu Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn) Chúng tôi hy vọng đề tài sẽ thấy được hiệu quả của các biện pháp ĐBCLGD tác động như thế nào đối với PPGD của giảng viên tại trường Đại học Sài Gòn Trên cơ sở đó người giảng viên sẽ lựa chọn phương pháp phù hợp trong quá trình giảng dạy 2 Đối tượng... nghiên cứu của các nhà nghiên cứu cả trong và ngoài nước đụng chạm tới các vấn đề liên quan tới công tác đảm bảo chất lượng, các biện pháp đảm bảo chất lượng, các phương pháp giảng dạy đại học, mối quan hệ giữa đảm bảo chất lượng, các biện pháp ĐBCLGD với sự thay đổi của chất lượng giáo dục Tuy nhiên, về mối quan hệ giữa các biện pháp ĐBCLGD với PPGD đại học dường như còn rất hiếm gặp trong các nghiên cứu. .. quan đến các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục phương pháp giảng dạy 1.3.1 Các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục đã và đang thực hiện 1.3.1.1 Biện pháp đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT Để đảm bảo chất lượng Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục đại học thông qua một số chỉ thị, công văn…như sau: 23  Chỉ thị số 56/2008/CT-BGDĐT ngày 03/10/2008 của Bộ trưởng... Tìm hiểu tác động của các biện pháp ĐBCLGD tới sự thay đổi PPGD của giảng viên 4 Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu: 4.1 Câu hỏi nghiên cứu: Tác động của các biện pháp ĐBCLGD tới PPGD của giảng viên như thế nào? 4.2 Giả thiết nghiên cứu: - Hầu hết các biện pháp ĐBCLGD áp dụng ở Đại học Sài Gòn thời gian qua đều tác động đến PPGD của giảng viên - Dưới tác động của các biện pháp ĐBCLGD các PPGD... vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu : Tác động của các biện pháp ĐBCLGD tới PPGD của giảng viên  Khách thể nghiên cứu chủ yếu là nhóm giảng viên hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Sài Gòn Tuy nhiên để xem xét và nghiên cứu đầy đủ hơn các chiều cạnh của sự tác động, nghiên cứu hướng đến thu thập ý kiến đánh giá của nhóm sinh viên hiện đang học tại trường Đại học Sài Gòn  Phạm vi nghiên cứu + Phạm... lượng giáo dục Thực hiện nhiệm được giao, Cục đang chỉ đạo xây dựng hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trong cả nước [11] 1.2.2 Các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục Biện pháp là cách thức tiến hành làm để giải quyết một vấn đề cụ thể Vì vậy, biện pháp ĐBCLGD có thể hiểu là cách thức thực hiện nhằm mục đích đảm bảo chất lượng Để thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, các trường. .. nghiên cứu tác động của các biện pháp ĐBCLGD trong số các biện pháp trên 1.2.3 Phương pháp giảng dạy Phương pháp giảng dạy (PPGD) là một thành tố hết sức quan trọng của quá trình dạy học Khi đã xác định được mục đích, nội dung chương trình giảng dạy, thì PPGD của giáo viên sẽ quyết định chất lượng quá trình dạy học Trong triết học, vấn đề phương pháp được đề cập từ khá nhiều Thuật ngữ phương pháp bắt... thì giáo dục Việt Nam cần phải chú trọng hơn nữa việc nâng cao chất lượng Nhóm các tác giả đã nghiên cứu các thành tố dẫn đến chất lượng như việc cải tiến thi đại học, sinh viên đánh giá giảng viên, hoạt động học tập của sinh viên, học vị khoa học của giảng viên Thông qua đó PPGD là một trong những thành tố đảm bảo chất lượng trong GDĐH Nguyễn Phương Nga, Nguyễn Qúy Thanh (2010), Giáo dục đại học, đảm. .. bài báo, sách và các học giả nghiên cứu các biện pháp ĐBCLGD tại Việt Nam và yêu cầu bức thiết thay đổi nhanh chóng cách đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy (PPGD) Các trường đại học nói chung và trường Đại học Sài Gòn nói riêng đã tiến hành các biện pháp ĐBCLGD Trường Đại học Sài Gòn được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm và được mang tên Trường Đại học Sài Gòn từ năm 2007... công trình ở trong nước nghiên cứu về vần đề đảm bảo chất lượng trong giáo dục và hoạt động giảng dạy của giảng viên Th.S Nguyễn Thị Kim Thư (2006), “Một số quan điểm và mô hình về giảng dạy hiệu quả ở bậc đại học , Kỷ yếu hội thảo đảm bảo chất lượng trong đổi mới giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 8 [32], trong bài viết này tác giả đã nêu chất lượng giảng viên là một trong những yếu . nghiên cứu Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn) 2.2.2.5. Phương pháp tranh luận 59 Chương 3. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN 3.1. Tác động
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn) doc, Luận văn: Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn) doc, Luận văn: Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn) doc

Từ khóa liên quan