BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THẨM MỸ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI THỊ PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

130 2,318 27
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 14:29

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘIBÙI THỊ PHÒNGBIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THẨM MỸ CỦA HIỆU TRƯỞNGTRƯỜNG TIỂU HỌCLUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC QUẢN GIÁO DỤCHÀ NỘI - 2012TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘIBÙI THỊ PHÒNGBIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THẨM MỸ CỦA HIỆU TRƯỞNGTRƯỜNG TIỂU HỌCChuyên ngành : Quản giáo dụcMã ngành : 60.14.01.14LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC QUẢN GIÁO DỤCNgười hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ KIM DUNGHÀ NỘI - 2012LỜI CẢM ƠN  !"#$%&'()(*+, /+!)!$!+0.'+123TS. Nguyễn Thị Kim Dung45678!!59: "3(;<=>"8!&$!3$!$!7?$@AB./")"#%$@C%&'+2+!@+123"3D!3>E0F239G+$+2+!@+123"5H!#+I5J!H.K$4L678!09H@,++MJ+2+&!N+F7$!O+PQ!3>!#+<0F239G+, =JR,L$!59: "3<2"8!!#+7J$!+NAK'S>, /+!)!$!+0 .'T>2.!U ,+2+!@+123,+2+%7+J!G!@!$!#+(!"5V!#+?2.,W!D!>,41!8 4!7.,"!Q,1K3$6H3QU!7X,=JR "3!>!#+7J$$.7?AY 6"M+;*,!593!0?$!!U.!+N!3>!#++Z>%0!)+!Q!H+!&7?!1"2!!C!S !&([AB."M.3!75X+(O[JF+Z>+2+!@+123$+2+%H\!UJATác giả Bùi Thị PhòngDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTTT Viết đầy đủ Viết tắt]^_`abcde]f]]]^]_]`]a]b]c]d]e^f^]g.!H+.h!7>2.!U>3i2%L<0F2%L3$L)H+%L!@$!$3H3'(j7+!M1!U!1239G+!k..hK3HL9H@!#+K#+(!239G+$$3H323239G+..323+'%0Dh?(;E0F!3HLE0F239G+"!#++'(jV!#+l4WKE4I4WKKKImW4D4IEKEKIKMỤC LỤC DANH MỤC BẢNGB ng 2.1: i ng hi u tr ngả Độ ũ ệ ưở 59B ng 2.2: i ng giáo viên m thu t gi ng d y n m h c 2011 – 2012:ả Độ ũ ĩ ậ ả ạ ă ọ 60B ng2.3: Vai trò c a GDTM i v i HS ti u h c%ả ủ đố ớ ể ọ 61B ng 2.4 . Giáo d c th m m cho h c sinh Ti u h c(%)ả ụ ẩ ĩ ọ ể ọ 66B ng 2.5. K t qu giáo d c th m m cho h c sinh Ti u h c (%).ả ế ả ụ ẩ ĩ ọ ể ọ 69B ng 2.6: Bi n pháp qu n ho t ng giáo d c th m m (%)ả ệ ả ạ độ ụ ẩ ĩ 72B ng 2.7. Ph ng pháp GDTM c a GV d nh cho HS(%)ả ươ ủ à 74B ng 2.8. K t qu kh o nghi m tính c n thi t v tính kh thi các bi n pháp ả ế ả ả ệ ầ ế à ả ệ xu t %đề ấ 101DANH MỤC SƠ ĐỒS 2.1 .Vai trò c a GDTM i v i h c sinh ti u h cơđồ ủ đố ớ ọ ể ọ 65S 2.2. S c n thi t v tính kh thi c a bi n phápơđồ ự ầ ế ề ả ủ ệ 103MỞ ĐẦU1. do chọn đề tài: 1.1. Vai trò giáo dục thẩm mĩ trong nhà trường.7 239G+?.^ffe!M.H!TnWG+239G+$$3H3+3 5U4>.J!2"V3$9U,+[H3N+,"!N+,(N+!3o,!k..p$!Q!UJ,"!$!F5jL+7J9)L+$+!Z!h>/6!Lq$nE>). @Z&239G+J!k.+!M,H3N+,F!N++19),239G+(N+!3o$239G+!k.. prWs+!3!#+(!$@++!&5X+J!2"V239G+"3>3H.j5+>qA[!V[+YN+9G+," 9G+,!V9G+,W$.L"3!S+35!8!!$!!)+2+!+35U4>.!UHt_duAE0F239G+!k..p;N>v!>!, !&$!U.G+!&5X+"3!3HL239G++Z>!$"5,[JJ!0<@&.;<>!U S>nN+w" w!V Wpq"3 (OJ!2"V+35j+2+.G+239G+AE>U.Q+2xJ+2/M$@>@"M J!N +HJ95!5!1+[.L<@y!+!k$3+G!VA87@U+<0F!3HL239G+!k.. h(z[JJ!)+>3!7!N++{!5.<>"#+Z>W;!&!U"oA1.2. Vai trò của GDTM đối với HS ở trường tiểu học 239G+!k..p$.L"3!SL9<>"#+Z>239G+3$9U;!&!U"o[+!$!#+(!rKIsV!#+["A239G+!k..p$.L%LJ!7<>"#+Z>Q239G+J!v!1,[$<2"8!!3HL+!+Z>!$23 9G+$55X+239G+!|.!8!!$!$J!2"Vj55X+239G+!S<>!U!k..p=*!U!O+ %|+2+!!1<>+2+J!5' U!k..p,}+%U$J!5'U!U!7!|.[JJ!J!2"V!)+2+!3$9U!$!3$+!355X+239G+A14[+2+!!2+,239G+ !k..p+!3!#+(!!O++!M$<2"8!!$239G+=JN>"o%&v.8!"j!$!.L+!Z!V!k..p +!!O+<>!U!k..p=*A! !%j>"+Z>W"M<>"#+!=>+J!0y!!5+!3+2+ >@~+MJJ!v!1A1.3. Thực trạng định hướng giá trị nói chung và giá trị thẩm mỹ nói riêngcủa thế hệ trẻ +H!!S !$!O3H5X+Q!& /6!L,+!=>+{}J!1 !S![!?,!2+!!N+AAA$.L"3!S!2+!!N+[$ !S!U5X/>",J!>!HF5j+2+!.H,(>(=QJ!k.+!MH3N+,+!Z!h>+2!),55j+'!L,!O+9G+[+!Q!5J!2"VAU<>,!>.!{,6J! +!5>5X+?+!} ,k@Y$>$MQ/6!L%N+/=+AQ23H!Mj.L%LJ!7!#+(!+[!S%V!U+Z>;(; !O +9G,+2+2"y%y03L!-3!5Q+>3+2+2"y7+!M,/ !x+2+2"y!!A ~!S%V!U(@!32QH3N+,!-3[,+0./=+!k..p,!y!&!k..p$F5j!k..p+Z> !#+(!>+[!S+!@V%&![V.(32A!y!&!k..p+Z>J!"o!5n+3 !@Q!1%&q,"19HN%Q,!7.+! +U+!+!k+2xJ,  "@Q!; +Z>9)L+U4>.AAAA$.L"3!S@!)$93!O+&239G+!k..p+!3KI"3+2+!$"5[+!$ +12++!•H3239G+!k..p[">%y/ !xA4!Q'+[$.+{+!•.> !!8!!N+!'$$3!O++!M+!M5XAAA1.4. Vai trò và thực trạng quảnhoạt động GDTM trongtrường tiểu học. D!3>!#+!+N6+!•">>"<>"# +Z><0 "3 !3HL+Z>%M+Nv+!N+$3$!$"5+{!1J!0$3HUAV!3HL23 9G+rKs[+!$!3HLW["+[!U2<0!8<0 +Z>5N!$"5[>"!1!CA@!,+Y U+239G+!k..p+!5>5X++!="#"3!O+P239G+KI!8+12+<0 !3HL$@+{+!5>5X+5$<>).!O+(OA! !8!S 93 ",+!=1O>+!#MQT“Biện pháp quản hoạt động giáo dục thẩmcủa hiệu trưởng trườngtiểu học” $.Q$!+N+Z>.8!A2. Mục đích nghiên cứu "+'(j! +N 7$!O+"H+!M5X23 9G+!k..p$<0F!3HL239G+!k..pj"5V!#+,Q/M.L(;%UJ!2J<0F!3HL239G+!k..h+!3KIj"5V!#+A3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. _A]AD!2+!!V!+NTK3HL239G+!k..h+Z>!U"5j"5V!#+A_A^A;5X!+N TE0F!3HL239G+!k..p+Z>!U"5j"5V!#+A 4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.€!H.!+NTQ$7J"$3!+N$Q/M.L(;%UJ!2J<0F!3HL239G+!k..h+Z>!U "5j"5V!#++17J,<7K>$"5wK$4LA;5X!+NTKU"5j,23$ !#+(!,.:!03(2Emj?."5V!#++17J"<7K>$"5K$4LA5ANhiệm vụ nghiên cứu. aA]A4!+N+'(jF7+Z>239G+!k..h$<0F!3HL239G+!k..pj"5V!#+AaA^A8.!V$2!2!O+"H+!M5X239G+!k..p$<0F!3HL239G+!k..hj"5V!#+A3aA_AQ /M.L(;%UJ!2J<0F!3HL 23 9G+!k..h+Z>!U"5j"5V!#+!L+y>%$<7K>$"5K$4LA6 . Giả thuyết khoa học.2+%UJ!2J<0F!3HL239G+!k..p&5X+!U"5j!O+!U!;!M$\%L!8+!M5X23 9G+ !k. .p+{!5!U<0<0 +Z>%>2.!UrKs!$"5(z5X+)+>3A7. Phương pháp nghiên cứu.7.1. Phương pháp nghiên cứu luận €!) +!,(3(2!,!2<2!32,v<>!SMQ !@&Q<0F!3HLW+Z>!U"5j"5V!#+A7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễnQ">%|%0!C,M@F&+2%L <0F$23 $"o,J!) +!!O+"HQ+!M5XWA€!CMK,23rs,J!G!@!, "o$J!CM()23QJ!5'J!2J<>(2!3HL9H@!#+,!3HL<0FrKEs,J!5'J!2J!+N(0J!k.A€!5'J!2J<>(29O!-39•.L(;!3HL239G+!k..pTE>(2!3HL9H@!#++2+.1!U!7,+2+!3HL239G+$+0!<>!J!#+,"5!#+,">!&%yJ!G+G239G+!k..p7.3. Các phương pháp bổ trợ khác: €!5'J!2J!;32!#+,J!CM,2!2L+7J$!2<2!+N$J!.Q.-/+-!|./‚F+2+(;U~Q">!5X+A8. Đóng góp mới của đề tài.€!2!U!O+"H<0F !3HL239G+!k..h+Z>!U"5j"5V!#+<7K>$"5K$4LAQ/M.L(;%UJ!2J<0F!3HL239G+!k..h+!3!U"5jj"5V!#+<7K>$"5K$4LA4[...]... trúc của luận văn Ngoài các phần: Mở đầu; Kết luận và khuyến nghị; Danh mục tài liệu tham khảo; Phụ lục; Luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở luận về quản hoạt động giáo dục thẩm của Hiệu trưởng trường tiểu học Chương 2: Thực trạng giáo dục thẩm mỹ quản hoạt động giáo dục thẩm của hiệu trưởng trường tiểu học- Quận Hai Bà Trưng- HN Chương 3: Một số biện pháp quản hoạt động giáo. .. nhà khoa học Việt Nam tiếp cận quản giáo dục( QLGD), quản trường học, quản hoạt động dạy học( HĐDH) nói chung và hoạt động GDTM nói riêng Bằng sự tổng hoà các tri thức của QLGD, giáo dục học, Tâm học, Xã hội học, Kinh tế học, , các nhà khoa học đã thể hiện trong các công trình nghiên cứu của mình một cách khoa học về các vấn đề sau: 1 Khái niệm quản lý, QLGD, quản trường học, quản lý. .. luận và thực tiễn quản giáo dục quản HĐDH trong các trường học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước 5 Nghiên cứu các biện pháp quản HĐDH ở các bậc học khác nhau nhưng tập trung vào quản HĐDH của người hiệu trưởng, còn nghiên cứu quản hoạt động giáo dục thẩm mỹ cho HS thì chưa có tác giả nào đề cập tới Việc quản. .. động đa dạng và phức tạp khác của nhà trường đều hướng vào hoạt động trung tâm đó Vì vậy, trọng tâm của việc quản trường học quản hoạt động dạy học giáo dục Đó chính là quản hoạt động lao động sư phạm của người thầy và hoạt động học tập rèn luyện của học sinh mà nó được diễn ra chủ yếu trong hoạt động dạy học Quản HĐDH là quản một quá trình xã hội, một quá trình sư phạm đặc thù, nó... hoạt động ngoài giờ lên lớp Hoạt động giáo dục trên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt động ngoại khoá về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo. .. Chương 3: Một số biện pháp quản hoạt động giáo dục thẩm của hiệu trưởng trường tiểu học 5 Chương 1 CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÂM MỸ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Tổng quan những nghiên cứu liên quan đến hoạt động giáo dục thẩm mĩ Nghiên cứu về GDTM ở nước ta bắt đầu từ những năm 50 của thế kỉ trước Tuy nhiên trong thời gian đầu không... nhà trường tiến lên trạng thái mới" 15 Bản chất của hoạt động quản trong nhà trường quản hoạt động dạy học, tức là làm sao cho hoạt động đó từ trạng thái này sang trạng thái khác để dần dần tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo Quản nhà trường là một hoạt động được thực hiện trên cơ sở những quy luật chung của quản lý, đồng thời có những nét đặc thù riêng của Quản nhà trường. .. tiến công tác quản giáo dục để quản hiệu quả các hoạt động trong nhà trường Công tác quản trong nhà trường cao đẳng và đại học được thực hiện theo 3 cấp độ quản đó là cấp trường, cấp khoa và cấp bộ môn (tương đương với cấp cao, cấp trung gian và cấp cơ sở) Tóm lại: "Quản nhà trường là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vận... chức cơ sở giáo dục, trực tiếp làm công tác giáo dục thế hệ trẻ một cách toàn diện, tổ chức thực hiện mục tiêu giáo dục Nó là tế bào của bất cứ hệ thống giáo dục ở cấp nào Theo tác giả Phạm Viết Vượng: "Quản trường học là lao động của các cơ quan quản nhằm tập hợp và tổ chức lao động của giáo viên, học sinh và các lực lượng giáo dục khác, cũng như huy động tối đa các nguồn lực giáo dục để nâng... ứng Quản giáo dục có tính xã hội cao Bởi vậy, cần tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội: kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng phục vụ cho công tác giáo dục Nhà trường là đối tượng cuối cùng và cơ bản nhất của quản giáo dục, trong đó đội ngũ giáo viên và học sinh là đối tượng quản quan trọng nhất 1.2.3 Quản nhà trường Vấn đề cơ bản của QLGD là quản nhà trường, nhà trường . !&([AB."M.3!75X+(O[JF+Z>+2+!@+123$+2+%H!UJATác giả Bùi Thị PhòngDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTTT Viết đầy đủ Viết tắt]^_`abcde]f]]]^]_]`]a]b]c]d]e^f^]g.!H+.h!7>2.!U>3i2%L<0F2%L3$L)H+%L!@$!$3H3'(j7+!M1!U!1239G+!k..hK3HL9H@!#+K#+(!239G+$$3H323239G+..323+'%0Dh?(;E0F!3HLE0F239G+"!#++'(jV!#+l4WKE4I4WKKKImW4D4IEKEKIKMỤC. tắt]^_`abcde]f]]]^]_]`]a]b]c]d]e^f^]g.!H+.h!7>2.!U>3i2%L<0F2%L3$L)H+%L!@$!$3H3'(j7+!M1!U!1239G+!k..hK3HL9H@!#+K#+(!239G+$$3H323239G+..323+'%0Dh?(;E0F!3HLE0F239G+"!#++'(jV!#+l4WKE4I4WKKKImW4D4IEKEKIKMỤC LỤC DANH MỤC BẢNGB ng 2.1: i ng hi u tr ngả Độ ũ ệ ưở 59B ng 2.2: i ng giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THẨM MỸ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI THỊ PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THẨM MỸ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI THỊ PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THẨM MỸ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI THỊ PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn