luận văn:Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực quản trị tai công ty quản lý đường sắt Hà Thái pdf

57 2,062 6
  • Loading ...
1/57 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2014, 05:20

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Hoàn thiện quản nguồn nhân lực quản trị tai công ty quản đường sắt Thái.” Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2 MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 3 Chương 1 : Cơ sở luận về quản nguồn nhân lực quản trị tại doanh nghiệp. 5 1.Nguồn nhân lực quản trị tại doanh nghiệp. 5 1.1.Khái niệm. 5 1.2.Phân loại. 5 1.2.1.Phân loại theo cấp. 7 1.2.2.Phân loại theo chức năng. 10 1.3. Yêu cầu đối với nguồn nhân lực quản trị. 10 1.3.1. Trình độ chuyên môn và trình độ quản lý. 11 1.3.2. Thực hiện công việc. 12 1.3.3. Kỹ năng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 14 1.3.4. Tiềm năng phát triển. 15 2. Quản nguồn nhân lực quản trị. 15 2.1. Khái niệm. 15 2.2. Nội dung của quản nguồn nhân lực quản trị. 15 2.2.1. Lựa chọn và tuyển dụng nguồn nhân lực quản trị. 15 2.2.2. Bố trí, sử dụng nguồn nhân lực quản trị. 18 2.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nguồn nhân lực quản trị. 19 2.2.4. Các yếu tố về tiền lương, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỉ luật. 21 Chương 2 : Thực trạng quản nguồn nhân lực quản trị tại công ty quản đường sắt Thái. 20 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 31.Khái quát về công ty quản đường sắt Thái 22 1.1. Giới thiệu công ty. 22 1.2. Tình hình lao động chung của công ty. 22 1.2.1. Số lượng và cơ cấu lao động. 22 1.2.2. Chất lượng lao động. 23 1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty quản đường sắt Thái 25 2.Đội ngũ nguồn nhân lực quản trị tại công ty quản đường sắt Thái. 26 2.1.Giám đốc. 26 2.2. Phó giám đốc kĩ thuật cầu. 26 2.3. Phó giám đốc kĩ thuật đường. 26 2.4. Phó giám đốc nội chính. 27 2.5. Đội ngũ cán bộ ở các phòng ban. 27 2.5.1. Phòng hành chính tổng hợp 27 2.5.2. Phòng tổ chức cán bộ lao động. 28 2.5.3. Phòng kế hoạch. 32 2.5.4. Phòng kĩ thuật. 34 2.5.5. Phòng vật tư, thiết bị. 36 2.5.6. Phòng kế toán tài chính. 38 2.5.7. Phòng y tế. 39 3. Thực trạng quản nguồn nhân lực quản trị tại công ty. 40 3.1.Việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. 40 3.2.Bố trí, sử dụng cán bộ. 41 3.3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 42 3.4.Các yếu tố về tiền lương. 43 3.5.Các chương trình phúc lợi, bảo hiểm, bảo hộ. 45 4. Đánh giá về công tác quản cán bộ của công ty. 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 44.1. Ưu điểm. 45 4.2. Nhược điểm. 46 4.3. Nguyên nhân. 46 Chương 3 : Một số giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực quản trị tại công ty quản đường sắt Thái. 47 1.Các giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực quản trị. 47 1.1.Đặt ra các yêu cầu cụ thể cho đội ngũ cán bộ công ty. 47 1.2.Tuyển chọn nguồn nhân lực quản trị có chất lượng. 48 1.3.Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý. 49 1.4.Các giải pháp về việc sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý. 50 1.5.Tổ chức nơi làm việc, sử dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại để phục vụ cho công tác quản lý. 51 1.6.Các giải pháp tác động vào mặt tinh thần của cán bộ. 52 2.Một số kiến nghị. 53 3.Điều kiện để thực hiện kiến nghị thành công 53 Kết luận. 54 Danh mục tài liệu tham khảo. 55 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 5 Lời mở đầu. Con người là một yếu tố mang ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành và phát triển của bất kì một tổ chức, đơn vị nào. Đặc biệt nguồn nhân lực quản trị của một công ty càng có ý nghĩa to lớn, quyết định sự phát triển của công ty. Vì thế sự hoàn thiện nguồn nhân lực quản trị chính là sự hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty. Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp quốc daonh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều đứng trước vấn đề chuyển dịch cơ cấu đổi mới công nghệ để tự vươn lên khẳng định mình. Do nền kinh tế chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường, nhiều doanh nghiệp đã khẩn trương đổi mới quản đòi hỏi hoạt động theo hướng hiện đại hóa. Hiện đại hóa hoạt động cả về chức năng, tổ chức, thiết bị, nghiệp vụ và đặc biệt là nguồn nhân lực quản trị. Để một doanh nghiệp đứng vững trong nền kinh tế hiện nay và ngày càng phát triển, đảm bảo mục tiêu chung của tổ chức thì các bộ phận trong một tổ chức phải được phối hợp một cách linh hoạt và có hiệu quả nhất, sự phối hợp giữa các bộ phận đó được đặt dưới sự kiểm soát của bộ máy quản lý, vì thế phải hoàn thiện bộ máy quản lý, hoàn thiện việc quản nguồn nhân lực quản trị của công ty. Để hoàn thiện nguồn nhân lực quản trị của một công ty là một công việc khó khăn, lâu dài, đòi hỏi cần phải có một kế hoạch cụ thể. Nguồn nhân lực của một công ty phải đảm bảo về số lượng và đặc biệt là chất lượng. Để làm được điều đó thì công ty phải có kế hoạch cụ thể từ khâu tuyển chọn, tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực quản trị, có những tiêu chuẩn cụ thể đặt ra cho mỗi vị trí của các cán bộ quản lý. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 6 Được thực tập tại công ty quản đường sắt Thái, nhận thấy nguồn nhân lực quản trị tại công ty còn có rất nhiều vấn đề và việc quản lý, sử dụng nguồn nhân lực quản trị tại công ty chưa thật sự có hiệu quả vì vậy việc hoàn thiện nguồn nhân lực quản trị tại công ty là một việc làm cần thiết để phát triển hơn nữa công ty trong thời gian tới. Vì thế em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện quản nguồn nhân lực quản trị tai công ty quản đường sắt Thái ” Nội dung chính của bản báo cáo gồm 3 phần : Chương 1 : Cơ sở luận về nguồn nhân lực quản trị tại doanh nghiệp. Chương 2 : Thực trạng việc quản nguồn nhân lực quản trị tại công ty quảnđường sắt Thái. Chương 3 : Một số giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực quản trị tại công ty quản đường sắt Thái. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 7Chương 1 : Cơ sở luận về quản nguồn nhân lực quản trị tại doanh nghiệp. 1. Nguồn nhân lực quản trị tại doanh nghiệp. 1.1. Khái niệm. Có rất nhiều định nghĩa về nguồn nhân lực quản trị, ở một góc độ nào đấy nguồn nhân lực quản trị có thể gọi là các nhà quản trị hay các cán bộ quản lý, các cán bộ chuyên môn. Trong phạm vi của một tổ chức kinh doanh, thuật ngữ “ các nhà quản trị” ( managers ) có thể được sử dụng để chỉ những nhà điều hành cấp cao nhất của tổ chức. Chẳng hạn như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc là những người có trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động của tổ chức. Theo định nghĩa đơn giản của chúng ta, “các nhà quản trị ”là tất cả những người hiện đang đảm nhiệm những chức vụ khác nhau trong tổ chức kinh doanh. Các trưởng phòng, quản đốc và đốc công đều là nhà quản trị vì họ phải giao thiệp với cấp dưới và tiến hành công việc thông qua họ. Các nhà quản trị cũng có thể được gọi là cán bộ quản lý. Theo từ điển Anh - Việt thì cán bộ quản ( Manager ) là người điều hành hoạt động của các tổ chức kinh doanh theo một phương pháp nhất định nhằm thực hiện những chính sách và mục tiêu kinh doanh đề ra. Giáo trình Tổ chức lao động khoa học – 1994 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân xác định “ Lao động quản được hiểu là tất cả những người lao động hoạt động trong bộ máy quản và tham gia vào việc thực hiện các chức năng quản lý”.Trên cơ sở đó giáo trình này xác định cán bộ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 8quản bao gồm : Giám đốc, Phó giám đốc, Quản đốc, và phó quản đốc, các trưởng ngành, đốc công, trưởng phó các phòng ban trong bộ máy quản của xí nghiệp. Giáo trình Khoa học quản tập II – 2002 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân viết : “ Cán bộ quản là những người thực hiện các chức năng quản nhằm đảm bảo cho tổ chức đạt đựoc mục đích của mình với kết quả và hiệu quả cao ”. Giáo trình quản trị doanh nghiệp – 2004 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân dựa trên việc phân loại lao động trong doanh nghiệp thành 2 loại : lao động trực tiếp và lao động gián tiếp đã xác định “Người thuộc về bộ máy đièu hành doanh nghiệp là lao động gián tiếp, lao động quản lý ”. Như vậy, quan điểm này đã đồng nghĩa lao động gián tiếp và lao động quản lý. Tóm lại ta có thể định nghĩa “ nguồn nhân lực quản trị hay các cán bộ quản ” như sau : Cán bộ quản là là những người giữ một chức vụ nhất định trong bộ máy quản lý, thực hiện chức năng quản nói chung, hay quản các hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp Vậy bằng cách nào ta có thể nhận ra một nhà quản trị ? Câu trả lời thật đơn giản – Căn cứ vào chính chức vụ mà họ đang đảm nhiệm, nhưng điều quan trọng hơn là là căn cứ vào chức năng hoạt động của họ, bởi nhiều người đang giữ cương vị quản nhưng họ không có chức danh “ nhà quản trị ” .Trường hợp này rất phổ biến trong các tổ chức phi lợi nhuận hay những tổ chức cung cấp dịch vụ dân sự. 1.2. Phân loại. Có nhiều cách phân loại các nhà quản trị, có thể theo vị trí hoăc theo chức năng. 1.2.1. Phân loại theo cấp. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 9 Theo tiêu trí này các nhà quản trị được chia thành 3 loại; Quản trị viên cấp cao ( Top manager ) : Bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách từng phần việc, chịu trách nhiệm về đường lối, chiến lược, các công tác tổ chức hành chính tổng hợp của doanh nghiệp. Có thể nêu lên những nhóm công tác chính sau : - Xác định mục tiêu doanh nghiệp từng thời kỳ, phương hướng, biện pháp lớn. - Tạo dựng bộ máy quản trị doanh nghiệp : Phê duyệt về cơ cấu tổ chức, chương trình hoạt động và vấn đề nhân sự như : tuyển dụng, lựa chọn quản trị viên cấp dưới, giao trách nhiệm, uỷ quyền, thăng cấp, quyết định mức lương… - Phối hợp hoạt động của các bên có liên quan. - Xác định nguồn lực và đầu tư kinh phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Quyết định các biện pháp kiểm tra, kiểm soát như chế độ báo cáo, kiểm tra, định giá, khắc phục hậu quả. - Chịu trách nhiệm hoàn toàn về mỗi quyết định ảnh hưởng tốt, xấu đến doanh nghiệp. - Báo cáo trước hội đồng quản trị và Đại hội công nhân viên chức. Quản trị viên trung gian ( Mddle Manager ) : Bao gồm quản đốc phân xưởng, trưởng phòng ban chức năng. Đó là đội ngũ những quản trị viên trung gian có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện phương hướng, đường lối của quản trị viên hàng đầu đã phê duyệt cho ngành mình, bộ phận chuyên môn của mình. Như vậy, quản trị vien trung gian là người đứng đầu một ngành hoặc một bộ phận, là người chịu trách nhiệm duy nhất trước quản trị viên hàng đầu. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 Nhiệm vụ của quản trị viên trung gian là : - Nghiên cứu, nắm vững những quyết định cảu quản trị viên hàng đầu về nhiệm vụ cảu ngành, bộ phận mình trong từng thời kỳ, mục đích, yêu cầu, phạm vi quan hệ với các bộ phận, với các ngành khác. - Đề nghị những chương trình, kế hoạch hoạt động, đưa ra mô hình tổ chức thích hợp, lựa chọn, đề bạt những người có khả năng vào những công việc phù hợp, chọn nhân viên kiểm tra, kiểm soát. - Giao việc cụ thể cho từng nhân viên, tránh bố trí một người đảm nhận nhiều công việc không liên quan gi tới nhau. - Dự trù kinh phí trình cấp trên phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí ấy. - Thường xuyên rà soát kết quả và hiệu quả của từng công việc. - Báo cáo kịp thời với quản trị viên hàng đầu về kết quả, vướng mắc theo sự uỷ quyền và chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi công việc của đơn vị và việc làm của nhân viên cấp dưới. Những điều chú ý với quản trị viên trung gian : - Phải nắm vững mục đích, ý định của cấp trên. Báo cáo kịp thời cho cấp trên biết về các hoạt động của đơn vị mình. - Tìm hiểu, xác định mối liên hệ của các đơn vị mình với các đơn vị khác và tìm cách phối hợp hoạt động nhiệt tình, chặt chẽ với các đơn vị khác có liên quan. - Phải nắm vững lịch của từng người trong đơn vị. Hướng dẫn công việc cho mọi người và đánh giá đúng mức kết quả của từng người, động viên, khích lệ họ làm việc. [...]... đạt tránh tình trạng mượn hình thức kỉ luật để trù úm, vùi dập cán bộ 23 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chương 2 : Thực trạng quản nguồn nhân lực quản trị tại công ty quản đường sắt Thái 1 Khái quát về công ty quản đường sắt Thái 1.1 Giới thiệu công ty - Tên Công ty : Công ty Quản Đường sắt Thái - Trụ sở : Xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Nội Xí Nghiệp quản đường sắt. .. Nghiệp quản Đường săt Thái thành Công ty Quản Đường sắt Thái, là Công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích - Công ty quản đường sắt Thái là đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, duy tu, sửa chữa theo từng cấp kỹ thuật hệ thống cầu đường, bảo đẩm an toàn chạy tàu thông suốt trong mọi tình huống - Công ty quản Đường sắt Thái xây dựng các công trình quy mô vừa và nhỏ ngoài nhiệm vụ công. .. Khái niệm Quản nguồn nhân lực quản trị là việc dùng các biện pháp kinh tế, xã hội, tinh thần và các biện pháp khác tác động vào các cán bộ quản để tạo ra một bộ máy quản hoạt động hiệu quả nhất, giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đã đề ra 2.2 Nội dung của quản nguồn nhân lực quản trị 2.2.1 Lựa chọn và tuyển dụng nguồn nhân lực quản trị Lựa chọn và tuyển dụng cán bộ quản công việc... yếu trong quản trị kinh doanh gồm : Chức năng quản nhân sự, quản Marketing, tài chính kế toán, nghiên cứu và phát triển, quản các hoạt động tác nghiệp Vì vậy cán bộ quản theo chức năng sẽ gồm có : - Cán bộ quản nhân sự - Cán bộ quản Marketing - Cán bộ quản tài chính, kế toán - Cán bộ quản nghiên cứu và phát triển - Cán bộ quản các hoạt động tác nghiệp Cán bộ quản phân loại... Quán Triều Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Như vậy, cơ cấu tổ chức Công ty được bố trí theo kiểu trực tuyến chức năng Trong đó giám đốc Công ty là ngưòi chỉ huy cao nhất, giúp việc giám đốc gồm 3 phó giám đốc và 8 phòng ban chức năng 2 Đội ngũ nguồn nhân lực quản trị tại công ty quản đường sắt Thái Nguồn nhân lực quản trị tại công ty bao gồm giám đốc, các phó giám đốc, và các cán bộ tại các phòng... quá trình quản Người cán bộ quản phải có kinh nghiệm trong công tác bao gồm : kinh nghiệm nghề nghiệp, kinh nghiệm quản lý, điều hành công việc… 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.3.4 Tiềm năng phát triển Đánh giá về tiềm năng phát triển là việc đánh giá khả năng của cán bộ quản có thể tiếp tục phát triển ở những cương vị cao hơn trong tương lai hay không 2 Quản nguồn nhân lực quản trị 2.1... người quản theo các phòng ban, hay các bộ phận chức năng Đó cũng chính là những người làm các công việc mang tính chuyên môn hoá 1.3 Yêu cầu đối với nguồn nhân lực quản trị Yêu cầu đối với cán bộ quản là những yêu cầu, đòi hỏi về chất lượng cán bộ quản Chất lượng cán bộ quản thể hiện ở đức và tài Đức và tài là 2 tiêu chuẩn cơ bản nhất của người cán bộ quản Chất lượng của đội ngũ cán bộ quản. .. năng về tổ chức quản Kỹ năng về tổ chức quản là yếu tố quan trọng của người cán bộ làm công tác quản Kỹ năng tổ chức quản của người cán bộ quản được thể hiện ở các măt cụ thể sau : + Có năng lực tổ chức, chỉ huy, phân công và khă năng lôi cuốn, tập hợp, giáo dục, thúc đẩy mọi người thực hiện công việc và hoàn thành nhiệm vụ Có khả năng thấu hiểu lòng người, nắm được tâm của người lao... quản đường sắt Thái là xí nghiệp nhà nước hoạt động công ích được thành lập theo Quyết định số 872/1998/CQ-TCCB-LĐ ngày 17/4/1998 của Bộ giao thông vận tải và phân cấp quản đối với XNQLĐS Thái, trực thuộc liên hiệp đường sắt Việt Nam Theo công văn số 537/BGTVT-TCCB-LĐ ngày 29/1/2007 của Bộ Giao thông vận tải và văn bản số 288/ĐS-TCCB ngày 13/2/2007 của tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam đã đổi... Giám đốc được bố trí hợp lý, ngành nghề đào tạo là phù hợp với tính chất ngành đường sắt Ngoài ra, các vị lãnh đạo trong ban Giám đốc đều đã được đào tạo qua các trường lớp quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, luận chính trị theo đánh giá của cán bộ công nhân viên trong Công ty thì ban giám đốc là những đồng chí có năng lực, có phẩm chất chính trị vững vàng, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được . sở lý luận về nguồn nhân lực quản trị tại doanh nghiệp. Chương 2 : Thực trạng việc quản lý nguồn nhân lực quản trị tại công ty quản lý đường sắt Hà Thái. . 1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty quản lý đường sắt Hà Thái 25 2.Đội ngũ nguồn nhân lực quản trị tại công ty quản lý đường sắt Hà Thái. 26 2.1.Giám đốc.
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn:Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực quản trị tai công ty quản lý đường sắt Hà Thái pdf, luận văn:Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực quản trị tai công ty quản lý đường sắt Hà Thái pdf, luận văn:Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực quản trị tai công ty quản lý đường sắt Hà Thái pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn