LUẬT KINH DOANH (DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA) 2007 pot

125 377 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2014, 04:23

HC VIN CÔNG NGH BU CHÍNH VIN THÔNG LUT KINH DOANH (Dùng cho sinh viên h đào to đi hc t xa) Lu hành ni b HÀ NI - 2007 HC VIN CÔNG NGH BU CHÍNH VIN THÔNG LUT KINH DOANH Biên son : CN. TRN OÀN HNH 3LI NÓI U Pháp Lut kinh doanh nói chung và Lut kinh doanh nói riêng đc coi là b phn cu thành ca c ch kinh t, gi vai trò ngày càng quan trng trong đi sng kinh t ca đt nc. Lý lun v Lut kinh doanh hin nay  nc ta đang là mt vn đ phc tp do Vit Nam đang trong quá trình đi mi c ch qun lý kinh t và hi nhp vào nn kinh t khu vc và th gii. Trong điu kin khi môi trng pháp lut đang chu nhng thay đi thì vic nghiên cu h thng pháp Lut kinh doanh hin hành đang đt ra nhiu vn đ lý lun mi. Trong nhng nm qua, cùng vi s chuyn đi nhanh chóng ca nn kinh t Vit Nam, pháp lut kinh t đã thay đi c bn ngành lut kinh t đc đi tên gi thành Lut kinh doanh, Lut thng mi cho phù hp hn vi các quan h kinh t trong tình hình mi. Lut kinh doanh đã đc đa vào ging dy ti các trng chuyên ngành lut nh Khoa Lut - Trng i hc quc gia Hà ni, i hc Lut Hà ni và các trng đào to v kinh t và qun tr kinh doanh. Cng nh vy đây là môn hc thuc phn kin thc giáo dc đi cng theo chng trình khung đào to đi hc ngành Qun tr kinh doanh ca Hc vin công ngh bu chính vin thông. ây là môn hc ht sc cn thit cho các nhà qun lý kinh doanh trong tng lai vì nó trang b nhng kin thc ht sc c bn, thc t v các thành phn kinh t hin nay trong nn kinh t th trng Vit Nam nh pháp lut v các loi hình doanh nghip trong nc và nc ngoài đang tn ti. Cng nh các hin tng ca đi sng kinh t nh pháp lut v các loi hp đng trong thng mi, v phá sn, v cnh tranh và chng đc quyn, v các phng thc gii quyt tranh chp trong kinh doanh Tài liu đc kt cu thành 7 chng theo đ cng môn Lut kinh doanh dành cho chng trình đi hc ngành Qun tr kinh doanh ca Hc vin CNBCVT. Trong đó chng I trình bày các vn đ lý lun chung v Lut kinh doanh, các chng sau trình bày v các loi hình doanh nghip, pháp lut v đu t, pháp lut v các loi hp đng trong thng mi, pháp lut v phá sn, pháp lut v cnh tranh và chng đc quyn, pháp lut v các phng thc gii quyt tranh chp trong kinh doanh ây là nhng quan h kinh t rt ph bin đang tn ti trong đi sng xã hi hin nay cn đc điu chnh bng pháp lut. Do đc biên son ln đu tiên mt cách chính thc, mc dù tác gi đã c gng cp nhp nhng vn bn pháp lut mi nht trong lnh vc này và có s tham kho giáo trình, tài liu ca mt s trng i hc nhng không th tránh khi nhng thiu sót và hn ch nht đnh. Mong nhn đc s đóng góp đ tài liu đc hoàn thin hn./. Hà Ni, tháng 04 nm 2007 Tác gi [...]... và trong quá trình kinh doanh gi a các ch th kinh doanh v i nhau 2 it ng i u ch nh c a Lu t kinh doanh: - Quan h qu n lý kinh t - Quan h kinh t phát sinh trong quá trình kinh doanh gi a các ch th kinh doanh - Quan h kinh t phát sinh trong n i b m t s doanh nghi p - Quan h phát sinh trong ho t ng tài phán c i m và c s pháp lý c a t ng nhóm quan h 3 Ph ng pháp i u ch nh c a Lu t kinh doanh: - Ph ng pháp... Lý lu n chung v Lu t kinh doanh 5 Vai trò c a Lu t kinh doanh trong n n kinh t - Vai trò c a Lu t kinh doanh trong n n kinh t t p trung - Vai trò c a Lu t kinh doanh trong n n kinh t th tr CÂU H I ÔN T P CH ng NG I 1 Các quan ni m v Lu t kinh doanh? Khái ni m Lu t kinh doanh? 2 it ng và ph ng pháp i u ch nh c a Lu t kinh doanh? 3 i u ki n (d u hi u) tr thành ch th c a Lu t kinh doanh i v i c quan, t... th c a Lu t kinh doanh i v i cá nhân? 5 Phân lo i ch th c a Lu t kinh doanh? 6 Khái ni m ch th kinh doanh? 7 Vai trò c a Lu t kinh doanh trong n n kinh t t p trung? 8 Vai trò c a Lu t kinh doanh trong n n kinh t th tr 12 ng? Ch ng II: Pháp lu t v doanh nghi p nhà n CH c NG II: PHÁP LU T V DOANH NGHI P NHÀ N GI I THI U CH C NG II N n kinh t Vi t Nam ang v n ng và phát tri n theo c ch n n kinh t nhi u... nhà n c 2.5.2 Quy n và ngh a v v kinh doanh: i u 15 - 16 Lu t DNNN - V c b n công ty nhà n c có các quy n kinh doanh t ng t nh các doanh nghi p ho t ng theo quy nh c a Lu t doanh nghi p nh : ch ng t ch c s n xu t kinh doanh, t ch c b máy qu n lý theo yêu c u kinh doanh và b o m kinh doanh có hi u qu ; kinh doanh nh ng ngành ngh pháp lu t không c m; m r ng quy mô kinh doanh theo kh n ng c a công ty và... c a Lu t kinh doanh: - i u ki n + tr thành ch th c a Lu t kinh doanh i v i c quan, t ch c: c thành l p h p pháp Có tài s n riêng Có th m quy n kinh t + i v i cá nhân: Có n ng l c hành vi dân s hoàn toàn Có gi y phép ho t ng ký kinh doanh ng, ã ng ký kinh doanh ho c c c p gi y ch ng nh n - Phân lo i ch th c a Lu t kinh doanh + Các c quan qu n lý nhà n + Các c v kinh t n v kinh t - Ch th kinh doanh +... t kinh doanh - Lu t kinh doanh quy nh i u ki n và trình t th t c gi i quy t vi c phá s n doanh nghi p, nh m b o m quy n và l i ích h p pháp cho các ch n , doanh nghi p m c n và các bên có liên quan; thúc y doanh nghi p ho t ng kinh doanh có hi u qu và b o m tr t t k c ng trong ho t ng kinh t và tr t t xã h i Tóm l i, trong n n kinh t th tr ng Lu t kinh doanh óng vai trò h t s c quan tr ng Nó m b o cho. .. ký kinh doanh N u mu n thay i ngành, ngh kinh doanh công ty ph i làm th t c thay i n i d ng ng ký kinh doanh t i c quan ng ký kinh doanh Pháp lu t b t bu c công ty kinh doanh theo ngành ngh ã ng ký là nh m m b o l i ích chung c a xã h i, s qu n lý c a nhà n c M i ho t ng kinh doanh c a công ty ch c ti n hành trong ph m vi ngành ngh ã ng ký Trong ph m vi ngành ngh ã ng ký, công ty có quy n t ch kinh doanh. .. hàng hoá t n c ngoài ph c v cho ho t ng kinh doanh, phù h p v i ch c n ng kinh doanh ã c xác nh trong gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh c a công ty Ho t ng kinh doanh xu t kh u, nh p kh u c a công ty ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t - Quy n tuy n, thuê và s d ng lao ng theo yêu c u kinh doanh: Vi c tuy n d ng, thuê m n lao ng là quy n c a công ty C n c vào yêu c u kinh doanh, công ty t quy t nh... th kinh doanh nói chung và công ty nói riêng Theo quy nh c a pháp lu t công ty có nh ng ngh a v sau: 33 Ch ng III: Pháp lu t v các lo i hình doanh nghi p - Ho t ng kinh doanh theo úng các ngành, ngh ã ng ký: Vi c kinh doanh ngành, ngh nào là tùy thu c vào s l a ch n c a công ty Khi ã l a ch n c ngành, ngh kinh doanh công ty ph i ng ký kinh doanh Trong quá trình ho t ng công ty có ngh a v ph i kinh doanh. .. soát các ho t ng kinh doanh c a các ch th kinh doanh m t cách hi u qu , ng th i không can thi p sâu vào ho t ng c a các t ch c kinh t , góp ph n m b o n n kinh t qu c dân n nh và t ng tr ng v ng ch c TÓM T T CH NG I 1 Khái ni m Lu t kinh doanh: Lu t kinh doanh là t ng h p các quy ph m pháp lu t do Nhà n c ban hành, i u ch nh các quan h kinh t phát sinh trong quá trình t ch c và qu n lý kinh t c a nhà . vào kinh doanh nhm tng ngun vn kinh doanh, m rng các hot đng kinh doanh, các hình thc t chc kinh doanh, các ngành ngh, lnh vc kinh doanh. . - Lut kinh doanh điu chnh các hành vi kinh doanh ca các ch th kinh doanh, đm bo hot đng kinh doanh din ra lành mnh. - Lut kinh doanh quy
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT KINH DOANH (DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA) 2007 pot, LUẬT KINH DOANH (DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA) 2007 pot, LUẬT KINH DOANH (DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA) 2007 pot

Từ khóa liên quan