BÁO CÁO : NGHIÊN CỨU Ơ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT pot

125 801 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 01:20

HộI HOá HọC VIệT NAM Báo cáo Đề Tài Nghiên cứu sở khoa học cho việc xây dựng giáo trình đào tạo tổ chức đào tạo về an toàn hoá chất cho một số doanh nghiệp hoá chất 6805 17/4/2008 Hà Nội, tháng 12/2007 2 Cơ quan chủ quản: BỘ CÔNG THƯƠNG Cơ quan chủ trì: Hội Hoá học Việt Nam Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Công nghệ Môi trường Đỗ Thanh Bái - Hội Hoá học Việt Nam Các cán bộ tham gia thực hiện: 1. Kỹ sư Lê Quốc Khánh - Hội Hoá học Việt Nam 2. Tiến sỹ Chử Văn Nguyên - Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam 3. Tiến sỹ Đặng Xuân Toàn – Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất 4. Kỹ sư Trần Quang Hân - Hội Hoá học Việt Nam 5. Cử nhân Nguyễn Khánh Hằng - Hội Hoá học Việt Nam 6. Cử nhân Vũ Quế Hương - Hội Hoá học Việt Nam 3Mục lục Mở ĐầU 6 PHẦN 1:TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT SỬ DỤNG HOÁ CHẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HOÁ CHẤT NHỮNG RỦI RO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOÁ CHẤT 7 1.1. Hiện trạng sản xuất sử dụng hoá chất của các doanh nghiệp thuộc ngành hoá chất 7 1.1.1. Ngành sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản: 12 1.1.2. Ngành sản xuất phân hoá học: 13 1.1.3. Nghành sản xuất pha chế thuốc trừ sâu: 15 1.1.4. Ngành sản xuất sơn, vecni dầu bóng: 24 1.1. 5. Ngành pin acquy: 25 1.1.6. Ngành sản xuất các sản phẩm cao su: 26 1.1.7. Ngành sản phẩm chất dẻo 28 1.2. Tình hình tai nạn, sự cố hóa chất những thiệt hại liên quan đến hoá chất trong ngoài nước 29 1.2.1. Tình hình tai nạn, sự cố hóa chất trong nước 29 1.2.2. Tình hình tai nạn, sự cố hóa chất trên thế giới 31 1.3. Kết luận rút ra từ các kết quả điều tra về hiện trạng về sản xuất, sử dụng hoá chất an toàn hoá chất 39 1.4. Cơ sở khoa học cho việc xây dựng giáo trình đào tạo về an toàn hoá chấttổ chức đào tạo về an toàn hoá chất 41 PHẦN 2: GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN HOÁ CHẤT CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH HOÁ CHẤT 44 2.1. ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT 44 2.1.1. Tác hại của hóa chất đối với sức khỏe con người 44 2.1.1.1 Sự độc hại của hóa chất 44 2.1.1.2. Loại hóa chất tiếp xúc 46 2.1.1.3. Nồng độ thời gian tiếp xúc 48 2.1.1.4. Ảnh hưởng kết hợp của các hóa chất 48 2.1.1.5. Tính mẫn cảm của người tiếp xúc 48 2.1.1.6. Các yếu tố làm tăng nguy cơ người lao động bị nhiễm độc 48 2.1.2. Tác hại của hóa chất đối với cơ thể con người 49 2.1.2.1. Kích thích 49 2.1.2. 2. Dị ứng 52 42.1.2.3. Gây ngạt 52 2.1.2.4- Gây mê gây tê 53 2.1.2.5- Gây tác hại tới hệ thống các cơ quan của cơ thể 53 2.1.2. 6- Ung thư 55 2.1.2.7- Hư thai (quái thai) 55 2.1.2.8- Ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai 56 2.1.2.9- Bệnh bụi phổi 56 2.1.3. Những nguy cơ cháy nổ 56 2.1.3.1. Cháy 56 2.1.3.2. Nổ 63 2.2. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 65 2.2.1. Nguyên tắc thay thế 66 2.2.2. Bao che hoặc cách ly nguồn phát sinh hóa chất nguy hiểm 68 2.2.3. Thông gió 69 2.2.4. Phương tiện bảo vệ cá nhân 70 2.3. KIỂM SOÁT HỆ THỐNG 76 2.3.1. Nhận diện hóa chất 76 2.3.2. Nhãn dán 77 2.3.3. Bản dữ liệu an toàn hóa chất 78 2.3.4. Bảo quản hóa chất 79 2.3.5. Các nguyên tắc vận chuyển hóa chất an toàn 83 2.3.6. An toàn trong sản xuất sử dụng hóa chất 85 2.3.7. Lau chùi, thu dọn 88 2.3.8. Thủ tục tiêu hủy,thải bỏ hóa chất 88 2.3.9. Giám sát sự tiếp xúc 89 2.3.10. Giám sát về y tế 90 2.3.11. Lưu giữ hồ 90 2.3.12. Đào tạo huấn luyện 91 2.4. CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP 93 2.4.1. Kế hoạch khẩn cấp 94 2.4.2. Những đội cấp cứu 94 2.4.3. tán 95 2.4.4. cứu 95 2.4.4.1. Bộ phận cứu 95 2.4.4. 2 - cứu cho những người bị nhiễm độc 96 2.4.4.3. Vai trò của các trung tâm thông tin về độc chất 99 2.4.5. Phòng cháy, chữa cháy 100 2.4.5.1. Chuẩn bị kế hoạch chữa cháy 100 2.4.5.2. Tổ chức các đội chữa cháy trong nhà máy 102 2.4.5.3- Phòng chống cháy tự động 102 52.4.5.4 Lựa chọn thiết bị chữa cháy 102 2.4.5.5. Chữa cháy 103 2.4.6. Quy trình xử lý rò rỉ hoặc tràn đổ hóa chất tại nơi làm việc 104 2.5. QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT HÓA CHẤT TẠI DOANH NGHIỆP 105 2.5.1. Thiết lập mục tiêu 106 2.5.2. Thiết lập chương trình 107 2.5.2.2. Thống kê hóa chất 109 2.5.2.3. Thủ tục mua bán 109 2.5.2.4. Đánh giá, phân loại dán nhãn 109 2.5.2. 5. Quản lý hóa chất hàng ngày 110 2.5.3- Hợp tác nhằm làm tốt hơn nữa sự kiểm soát ATHC 116 2.5.4 - Quản lý việc cấp, sử dụng bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân 117 2.5.5. Triển khai, đánh giá định kỳ luyện tập phương án khẩn cấp 118 2. 5.6. Thiết lập duy trì những quy trình giám sát sự tiếp xúc việc kiểm tra sức khỏe 119 2.5.7. Lập kế hoạch thực hiện chương trình huấn luyện 120 2. 6. ĐIỀU TRA BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC SỰ CỐ KHÁC 120 2.6.1. Điều tra tai nạn lao động các sự cố khác 120 2.6.2. Báo cáo tai nạn, bệnh nghề nghiệp các sự cố khác 120 PHẦN 3 : KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 121 Tài liệu tham khảo 122 PHỤ LỤC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO 124 6Mở đầu Ngành công nghiệp hoá chất được đánh giá là ngành công nghiệp gây ô nhiễm lớn đồng thời cũng là ngành tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro xảy ra nhiều tai nạn hoá chất. Để bảo vệ môi trường, cũng như đảm bảo an toàn cho người lao động, nâng cao nhận thức là yếu tố then chốt. Nếu các doanh nghiệp hoá chất đều quan tâm đến vấn đề an toàn hoá chất thì sẽ tránh hoặc giảm thiểu được những rủi ro gây ra bởi hoá chất. Một giáo trình đào tạo thiết thực về an toàn hoá chất là điều cần thiết, đã có một số cơ quan như Viện Hoá học công nghiệp, Viện Bảo hộ Lao động xây dựng giáo trình tổ chức đào tạo về an toàn hoá chất, nhưng cũng chưa có một bộ giáo trình hoàn thiện để các doanh nghiệp hoá chất có thể sử dụng. Trong bối cảnh Luật Hoá chất ra đời sẽ có hiệu lực vào năm 2008, các doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp hoá chất nói riêng sẽ phải có những thay đổi để thích ứng. Vì vậy, xây dựng một giáo trình đào tạo cho ngành hoá chất phù hợp với thực tế hiện nay càng cần thiết hơn bao giờ hết. Phần 1 của bản báo cáo này sẽ trình bày các kết quả của chương trình điều tra khảo sát về thực trạng sản xuất sử dụng hoá chất của các doanh nghiệp hoá chất, đồng thời cũng đưa ra những nguy cơ tiềm ẩn của từng ngành sản xuất trong công nghiệp hoá chất. Những kết luận về mức độ nhận thức, hiện trạng quản lý an toàn hoá chất cũng được đưa ra. Đây là cơ sở để có thể xây dựng giáo trình đào tạo về an toàn hoá chất phù hợp với điều kiện Việt Nam. Nội dung chi tiết của giáo trình được trình bày trong Phần 2 của báo cáo. Giáo trình này được viết dựa trên giáo trình đào tạo của Tổ chức Lao động quốc tế, đồng thời cũng được lồng ghép với các nội dung của Chương trình Chăm sóc Trách nhiệm tham khảo nhiều giáo trình tương tự trong nước quốc tế. Sản phẩm này đã được sử dụng cho các lớp tập huấn, đào tạo cho các doanh nghiệp thuộc ngành hoá chất. hy vọng rằng đây là sẽ là một tài liệu thiết thực, đáp ứng được nhu cầu nâng cao nhận thức về an toàn hoá chất, góp phần tạo nên sự phát triển bền vững cho ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam. 7PHẦN 1:TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT SỬ DỤNG HOÁ CHẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HOÁ CHẤT NHỮNG RỦI RO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOÁ CHẤT 1.1. Hiện trạng sản xuất sử dụng hoá chất của các doanh nghiệp thuộc ngành hoá chất Trong sự phát triển mạnh mẽ của các ngành các khu vực kinh tế trọng điểm, công nghiệp hoá chất Việt Nam cũng có tốc độ tăng trưởng cao, từ 15-20%. Hoá chất được sử dụng hầu như tất cả các ngành kinh tế: năng lượng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ sản, xây dựng, cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ khác. Đặc biệt trong các ngành chủ chốt như điện tử, cơ khí, giầy da, giấy, bột giấy, in ấn, mạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến các loại lâm sản, thuỷ sản khác với số lượng lớn về cả số lượng chủng loại hoá chất. Trên thế giới, hàng năm có khoảng 400 triệu tấn hoá chất được sản xuất với khoảng 80.000 loại hoá chất khác nhau được sử dụng bán trên thị trường. Ước tính khoảng 5.000 đến 10.000 hoá chất thương mại độc hại, trong đó có khoảng 150 - 200 hoá chất được coi là nguyên nhân gây ung thư. Trong những năm gần đây công nghiệp Việt Nam đã đang phát triển với nhịp độ cao. Cả nước có đến trên dưới 60 khu công nghiệp tập trung, nhìn chung do định hướng quy hoạch chưa rõ hay vấn đề quản lý địa chính chưa tốt nên các khu công nghiệp đều gần khu dân cư. Công nghệ thiết bị hiện đang sử dụng tại hầu hết các cơ sở công nghiệp kể cả mới cũ đều có chung một đặc trưng là hiệu suất các quá trình công nghiệp thấp, sử dụng nhiều lao động. Từ đó dẫn đến việc rò rỉ hoá chất độc chất thải vào môi trường lao động mà còn tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới các hệ sinh thái, kể cả con người. Trên thực tế những tai nạn tràn dầu trên sông, biển tác động đến hệ sinh thái trên một diện rộng đã xảy ra những rủi ro do hoá chất gây nên, chủ yếu là cháy, nổ trong sử dụng, lưu giữ bảo quản hoá chất, các tai nạn bệnh nghề nghiệp do tiếp xúc với hóa chất, những vụ ngộ độc hóa chất mà thông thường do ngộ độc thuốc trừ sâu thường xuyên xảy ra đã làm cho các nhà quản lý, dư luận cộng đồng đặc biệt quan tâm. Rủi ro do hóa chất những vấn đề về độc học môi trường cần được nghiên cứu và đánh giá nhằm giảm thiểu các tác động đó. Ở Việt Nam, theo con số thống kê chưa đầy đủ, số lượng các chủng loại hoá chất được sử dụng mỗi năm khoảng 9 triệu tấn, trong đó có tới 3 triệu tấn phân bón 4 triệu tấn sản phẩm dầu lửa. Những loại hoá chất khác được sử dụng với lượng 8tương đối lớn là: hoá chất công nghiệp, thuốc trừ dịch hại trong nông nghiệp trong y tế. Việc sử dụng hoá chất trong các nhà máy của ngành công nghiệp hoá chất được thống kê trong bảng 1, trong đó các ngành sử dụng hoá chất nhiều thường là các ngành hoá chất cơ bản, gia công thuốc trừ sâu, phân bón, chất dẻo- sơn-bao bì chất dẻo. Bảng 1: Các công ty, xí nghiệp chính thuộc khu vực nhà nước của 5 nhóm ngành sản xuất sử dụng lượng lớn nhiều chủng loại hoá chất STT Ngành Nhà máy khu vực chủ yếu 1 Ngành hoá chất cơ bản và dân dụng Cty CP Hoá chất Việt Trì, Cty CP Hoá chất Vinh, Cty CP Hoá chất Quảng Ngãi, Cty CP Hoá chất cơ bản Miền nam, Cty CP Công nghiệp hoá chất Đà Nẵng, Cty CP Công nghiệp Hoá chất vi sinh, Cty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang, Cty CP Hoá chất Vĩnh Thịnh, Cty CP Phương Đông, Cty CP Xà phòng Hà Nội, Cty CP Bột giặt Lix, Cty CP Bột giặt NET… 2 Ngành phân bón Cty TNHH 1 thành viên Apatit VN, Cty TNHH 1 thành viên Phân đạm hoá chất Hà Bắc, Cty Supe Phốt phát Hoá chất Lâm Thao, Cty Phân Lân nung chảy Văn Điển, Cty CP Phân lân Ninh Bình, Cty Phân bón Miền Nam, Cty Phân bón Bình Điền, Cty CP Phân bón Hoá chất Cần Thơ 3 Sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật Cty CP Thuốc sát trùng Việt Nam 4 Ngành sơn, cao su chất dẻo Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội, Công ty CP Sơn - Chất dẻo, Cty CP Công nghiệp cao su Miền Nam, Cty CP Cao su Đà Nẵng, Cty CP Cao su Sao vàng 5 Ngành hoá dầu khí công nghiệp Cty CP Phát triển phụ gia sản phẩm dầu mỏ, Cty TNHH 1 thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn, Cty CP Que hàn điện Việt Đức Hoá chất được cung cấp từ hai nguồn, một là tự sản xuất trong nước, hai là nhập khẩu. Ngành công nghiệp hoá chất của Việt Nam, nhất là ngành sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản phân bón đã hình thành từ rất sớm của thời kỳ công nghiệp hoá 9và theo hệ thống công nghệ thiết bị của Liên Xô Trung Quốc từ những năm 1960 nên hầu hết các thiết bị của ngành hoá chất Việt Nam đã quá cũ hoặc nếu mới cũng không đồng bộ (do thiếu kinh phí để đầu tư). Trong những năm gần đây, nhiều cơ sở công nghiệp hoá chất đã đầu tư trang thiết bị, đổi mới công nghệ, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Một đặc điểm quan trọng của các cơ sở sản xuất hoá chất Việt Nam là hiệu quả sử dụng nguyên liệu năng lượng thấp. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thất thoát hoá chất vào môi trường lao động môi trường chung, gây tác động trực tiếp đến sức khoẻ môi trường. Hoá chất nhập khẩu chiếm một tỉ lệ khá cao so với khối lượng sản xuất trong nước.Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu hoá chất tháng 12 năm 2007 đạt 167.625.789 USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu hoá chất cả nước năm 2007 lên 1.466.198.890 USD, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2006. Nguồn hoá chất được nhập khẩu nhiều nhất là Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Malaysia… Bảng 2: Thống kê hoá chất nhập năm 2007 Nước Kim ngạch nhập khẩu năm 2007 (USD)CH Ailen 1.469.756Ấn Độ 27.841.754Anh 2.790.006Áo 238.807Ả rập Xê út 962.114Bỉ 8.810.760Brazil 308.091Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất 1.956.258Canada 394.644Đài Loan 402.386.474CH LB Đức 21.265.074Extônia 359.666Hà Lan 5.781.187Hàn Quốc 92.329.784Hồng Kông 19.739.709Hungary 283.559Indonesia 56.855.185Italia 3.679.500Malaysia 109.812.927 10Mỹ 26.080.367Na Uy 1.209.503CH Nam Phi 403.237Liên bang Nga 1.488.992Nhật Bản 121.735.950Ôxtrâylia 7.941.821Phần Lan 605.426Pháp 8.309.787Philippine 903.968Singapore 178.449.106Tây Ban Nha 1.210.608Thái Lan 47.447.899Thổ Nhĩ Kỳ 2.525.743Thuỵ Điển 1.134.086Thuỵ Sĩ 848.379Trung Quốc 303.468.196Tổng 1.466.198.890(Nguồn: Vinanet, 20/3/2008) Các loại thuốc Bảo vệ thực vật lượng nhập khẩu lên đến 90%. Kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu nguyên liệu trong năm 2007 đạt 382.830.015 USD. Hoá chất dùng trong y tế cũng phải nhập khẩu phần lớn. Các loại hoá chất khác cũng nhập khẩu ít nhất là 50-60% nhu cầu sử dụng. Theo số liệu của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2007 tăng 15.4% so với năm 2006, doanh thu đạt 17.799 tỷ đồng. Sản lượng của một số sản phẩm chính của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam (VINACHEM) trong những năm gần đây được dẫn ra trong bảng dưới đây. Bảng 3: Sản xuất của VINACHEM năm 2006 2007 STT Sản phẩm Đơn vị tính Sản lượng năm 2006 Sản lượng năm 2007 Super lân chế biến (bao gồm super phốtphát lân nung chảy) triệu tấn 1,35 1,415 Phân đạm urê nghìn tấn 173,55 183,0 Phân NPK triệu tấn 1.563 1.832 Xút nghìn tấn 26,34 28,95 Axit sunphuric nghìn tấn 368 368[...]... Pha ch : axit, mầu, Chất bảo quản Cô đặc Pha chế Thành phẩm 1.1.4 Ngành sản xuất sơn, vecni dầu bóng: Ngành sản xuất sơn, verni mực in của Việt Nam rất đa dạng Hà Nội có hai cơ sở sản xuất lớn là Công ty CP Sơn tổng hợp Hà Nội Công ty Hoá chất Sơn Hà Nội Khu Đồng Nai có cơ sở liên doanh Sơn Đông Á Trong thành phố Hồ Chí Minh có ít nhất 10 cơ sở sản xuất sơn với quy mô khác nhau Các cơ sở tư... vực an toàn phòng ngừa rủi ro do các sự cố hoá chất đặc biệt quan tâm đến việc thống kê phân tích các tai nạn rủi ro do hoạt động công nghiệp, đặc biệt là trong một số ngành tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao l : Hoá chất, khai thác chế biến dầu khí, khai thác mỏ Số liệu thống kê phân tích sự cố rủi ro là hoạt động quan trọng cho quá trình đánh giá quản lý rủi ro vì vậy có khá nhiều cơ quan nghiên. .. xuất hoá chất cơ bản - Sản xuất chất giặt rửa - Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật - Sản xuất sản phẩm điện hoá ( pin acquy) - Sản xuất sơn chất dẻo - Sản xuất sản phẩm từ công nghệ hoá dầu - Sản xuất sản phẩm phục vụ ngành cơ khí xây dựng ( que hàn khí công nghiệp) Ngành công nghiệp hoá chấtmột trong các ngành sử dụng nhiều hoá chất nhất, đa dạng nhất về phương diện thải độc chất vào môi... cơ sở sản xuất sản phẩm chất dẻo là Cty CP Sơn – Chất dẻo tại Tp Hồ Chí Minh, chuyên sane xuất baochất dẻo, chi tiết, phụ tùng, ống dẫn bằng nhựa PVC Ngoài ra VINACHEM còn có 2 Công ty liên doanh sản xuất nhựa PVC chất hoá dẻo Đó là Cty TNHH Nhựa Hoá chất TPC VINA Cty Liên doanh hoá chất LG VINA Hoá chất sử dụng trong ngành này chia làm 3 loại: - Nhựa hạt: PP, PE, PVC, TDI - Phụ gia:... cần quan tâm vì bản thân đây là hoá chất độc được sử dụng với số lượng lớn 28 1.2 Tình hình tai nạn, sự cố hóa chất những thiệt hại liên quan đến hoá chất trong ngoài nước 1.2.1 Tình hình tai nạn, sự cố hóa chất trong nước Theo thống kê chưa đầy đủ, trong công nghiệp hoá chất hiện nay được sử dụng với một lượng khổng lồ, với trên 900.000 tấn hoá chất công nghiệp hơn 4 triệu tấn hoá chất. .. Trong báo cáo nghiên cứu về Y học lao động của Tiến sỹ Nguyễn Thị Hồng Tú Vụ Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã đưa ra những con số về các ca nhiễm bệnh nghề nghiệp liên quan đến hoá chất như sau: Bảng 6: Bệnh nghề nghiệp do hóa chất Bệnh nghề nghiệp 1997 1998 1999 2000 2001 Nhiễm độc chì 5 30 26 87 5 Nhiễm độc TNT 1 34 12 31 32 43 56 36 178 128 320 Nhiễm độc Nicotin Nhiễm độc chất BVTV 46 hoá 6 76 Tổng (Nguồn:... cực than hay điện cực titan, từ Clo sẽ sản xuất HCl các hợp chất khác của Clo Đặc biệt hiện nay nó được dùng phổ biến cho việc sát trùng nước sản xuất chất tẩy trắng Có một số ít cơ sở sản xuất một vài loại bột mầu, muối vô cơ nh : bột ôxyt sắt đỏ, crôm oxyt, kalicromat, di cromat, kẽm oxyt, phèn nhôm Ngành công nghiệp điện phân sản xuất Xút -Clo quy mô lớn Việt Nam về cơ bản chỉ có hai nơi là... thái cộng đồng Các dung môi pha chế là dầu khoáng, xylen, benomyl, metyl clorua Đây đều là những chất nguy hại hoặc dễ cháy Tại Hà Nội, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, có rất nhiều cơ sở đóng gói sang chai hoá chất BVTV Một số ít là cơ sở vốn đầu tư nước ngoài có trang bị tự động, có đội ngũ công nhân được đào tạo có hệ thống quản lý hoá chất độc chất thải nguy hại rất nghiêm ngặt, còn một số. .. sự cố rủi ro do việc sản xuất, vận chuyển, bảo quản, sử dụng hoá chất cần phải có nhiều loại thông tin trong đó các thông tin về hoá chất, về quản lý sử dụng hoá chất là những thông tin cơ bản Những kết quả điều tra nghiên cứu Việt Nam cho thấy việc sử dụng hoá chất thiếu sự kiểm soát hợp lý, thiếu hiểu biết hoặc không có trách nhiệm đã đang gây ra những nguy cơ cho sức khoẻ môi trường... Công đoạn nghiền sơn gốc pha chế sơn từ sơn gốc, pigment, phụ gia dung môi là nguồn quan trọng phát tán hơi dung môi bụi hoá chất độc đồng thời cũng tạo nên môi trường cực kỳ dễ phát hoả hoạn Những nguy cơ này tuỳ thuộc rất nhiều vào hệ thống thiết bị ý thức thực hiện các biện pháp an toàn Hiện tại hầu hết các cơ sở khảo sát đều đã có hệ thống tự động trong các khâu này nhìn chung là . HOá HọC VIệT NAM Báo cáo Đề Tài Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng giáo trình đào tạo và tổ chức đào tạo về an toàn. về hiện trạng về sản xuất, sử dụng hoá chất và an toàn hoá chất 39 1.4. Cơ sở khoa học cho việc xây dựng giáo trình đào tạo về an toàn hoá chất và
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO : NGHIÊN CỨU Ơ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT pot, BÁO CÁO : NGHIÊN CỨU Ơ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT pot, BÁO CÁO : NGHIÊN CỨU Ơ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT pot, Tinh hinh tai nan, su co hoa chat va nhung thiet hai lien quan den hoa chat trong va ngoai nuoc, Ket luan rut ra tu cac ket qua dieu tra ve hien trang ve san xuat , su dung hoa chat va an toan hoa chat, Dieu tra bao cao tai nan lao dong, benh nghe nghiep va cac su co khac