Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

39 7,859 182
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2012, 09:31

Luận Văn:Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh PHẦN MƠÛ ĐẦU Giáo dục thể chất (GDTC) trong các trường đại họcmột bộ phận quan trọng của mục tiêu giáo dục đào tạo, đồng thời là một mặt giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, tạo ra lớp người trí thức mới, có năng lực, phẩm chất, có sức khỏe, đó là những con người “ Phát triển về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức”. Muốn vậy, nhà trường không chỉ thực hiện nhiệm vụ giáo dục về trí tuệ khoa học, tri thức nghề nghiệp, mà còn phải giúp sinh viên trở thành một con người có sức khỏe lành mạnh. Mục tiêu chiến lược này thể hiện những yêu cầu mới bức bách về sức khỏe về thể lực của lớp người lao động mới trong công cuộc đổi mới nền kinh tế xã hội, đặc biệt là nền kinh tế trí thức nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ta hiện nay (Nghị quyết TW.II-Khóa VIII). Trong những năm qua, đã có không ít những công trình nghiên cứu khoa học, những buổi hội thảo có ý nghóa với nội dung xoay quanh những vấn đề cấp bách về GDTC của trường học nói chung khối đại học chuyên nghiệp nói riêng, với mục đích nâng cao chất lượng dạy học tập môn GDTC trong nhà trường. Đến nay, hầu hết các trường đại học đều thực hiện chương trình GDTC trong nhà trường đã có những bước tiến rõ rệt trong việc giảng dạy nội dung chương trình môn học GDTC. Nhiều cải tiến về phương pháp giảng dạy, nhiều giải pháp. Song song với những đổi mới tiến bộ trên, công tác GDTC trong các trường đại học vẫn gặp nhiều khó khăn, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của mục tiêu giáo dục đào tạo phát triển sự nghiệp TDTT của cả nước, cần phải phân tích những khó khăn, thực trạng giải pháp cụ thể được đặt ra cho mục tiêu là nâng cao hiệu quả giáo dục sức khỏe cho sinh viên.1 Để từng bước đẩy mạnh nâng cao chất lượng giảng dạy - học tập môn GDTC theo tinh thần các chỉ thò, nghò quyết của Đảng Nhà nước. Qua các công trình đã nghiên cứu về GDTC của các tác giả trong nước như: “Nghiên cứu xác đònh cơ chế chính sách giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện quy họach công tác TDTT ngành Giáo dục – Đào tạo từ năm 1998 – 2000 đònh hướng đến 2025” của các tác giả Nguyễn Kỳ Anh, Vũ Đức Thu (1998); “Thực trạng phát triển thể chất của học sinh, sinh viên trước thềm thế kỷ XXI” của các tác giả Lê Văn Lẫm, Vũ Đức Thu, Nguyễn Trọng Hải, Vũ Bích Huệ (2000), cùng tham khảo các chương trình giáo dục thể chất một số nước phát triển tiên tiến trên thế giới như : Trung Quốc, Singapore, Nhật, Anh, Mỹ… Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đđề tài “Nghiên cứu thực trạng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh”. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu thực trạng công tác giảng dạy - học tập môn giáo dục thể chất một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, đồng thời có các giải pháp kiến nghò cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên từ năm 2009 đến năm 2025, qua kết quả nghiên cứu, đánh giá thực trạng sức khỏe xây dựng thang điểm để đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện sức khoẻ cho sinh viên.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:21- Nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục thể chất hiện nay của một số trường Đại học tại TP. HCM.2- Nghiên cứu thực trạng sức khỏe, thể lực của các SV hiện nay một số trường Đại học tại TP. HCM.3- Qua kết quả nghiên cứu thực trạng thể lực, xây dựng thang đđiểm để đánh gía tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho sinh viên.4- Giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên từ năm 2009 – 2025. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU1. 1. QUAN ĐIỂM VỀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG HỌC 1. 1. 1. Quan điểm của Mác – Lê Nin chủ tòch Hồ Chí Minh về GDTC. 1. 1. 2. GDTC trong trường học – mối quan tâm của Đảng Nhà nước ta. 1. 1. 3. Mục tiêu, nhiệm vụ nội dung GDTC trong trường đại học. Nâng cao năng lực thể lực sức khỏe cho học sinh, sinh viênmột trong những mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà Nước, của ngành Giáo dục đào tạo nước ta trong giai đoạn hiện nay. 3Để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện tất cả các bậc học, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, thì nhất thiết phải coi trọng công tác Giáo dục thể chất trong trường học. Đặc biệt là khối trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp vì sinh viên là những nhân tố, lực lượng nồng cốt để phát triển đất nước. Đảng Nhà nước luôn luôn nhất quán: Về mục tiêu công tác giáo dục thể chất thể thao trường học là nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế văn hóa xã hội, phát triển hài hoà, có thể chất cường tráng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghề nghiệp có khả năng tiếp cận với thực tiễn lao động sản xuất của nền kinh tế thò trường theo đònh hướng xã hội chủ nghóa [35]. Căn cứ vào mục tiêu nêu trên, giáo dục thể chất thể thao trong trường học phải giải quyết ba nhiệm vụ: - Góp phần giáo dục đạo đức xã hội chủ nghóa, rèn luyện tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng niềm tin, lối sống lành mạnh, tinh thần tự giác rèn luyện thân thể, sẵn sàng phục vụ lao động sản xuất bảo vệ nước nhà. - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về nội dung phương pháp tập luyện thể dục thể thao, kỹ năng vận động kỹ thuật cơ bản một số môn thể thao thích hợp. Trên cơ sở đó, bồi dưỡng khả năng sử dụng các phương tiện để rèn luyện thân thể, tham gia tích cực vào việc tuyên truyền tổ chức các hoạt động thể dục thể thao của nhà trường xã hội.4 - Góp phần duy trì củng cố sức khoẻ, nâng cao trình độ thể lực cho sinh viên, phát triển cơ thể hài hoà, cân đối, rèn luyện thân thể, đạt những tiêu chuẩn thể lực quy đònh. Có thể thấy rằng, một trong những nhiệm vụ cơ bản quan trọng của giáo dục thể chất là không ngừng nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ chuẩn bò thể lực cho sinh viên. Nôvicốp A. D; Mátvêép L.P (1993); khẳng đònh: “… thể lực là một trong những nhân tố quan trọng nhất, quyết đònh hiệu quả hoạt động của con người, trong đó những đặc điểm cơ bản, nổi bật của quá trình giáo dục thể chất”. Quán triệt sâu sắc nội dung các nghò quyết, chỉ thò của Đảng, Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam, các văn bản pháp luật của chính phủ về công tác TDTT trong tình hình mới, cũng tiếp tục khẳng đònh, cần phải khắc phục thực trạng giảm sút thể lực của sinh viên hiện nay. Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành quy chế số 931/RLTC ngày 29 – 04 - 1993 về công tác GDTC trong nhà trường là: “Các trường từ Mầm non đến Đại học phải đảm bảo thực hiện dạy môn thể dục theo quy đònh cho học sinh, sinh viên”. Chương trình thể dục các hình thức GDTC khác được sắp xếp phù hợp với trình độ sức khỏe, giới tính lứa tuổi. Nhà trường phải có kế hoạch hướng dẫn học sinh, sinh viên tập luyện thường xuyên, tổ chức các ngày hội thể thao của trường xây dựng thành nề nếp truyền thống. “Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo lứa tuổi chỉ tiêu phát triển thể lực cho học sinh, sinh viên theo quy đònh của chương trình GDTC”. Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương trình GDTC trong các trường đại học theo quyết đònh số 203/QĐ – TDTT, ngày 23 tháng 1 năm 1989, quyết đònh 3244/GD-ĐT ngày 12 – 01 – 1995 5và số 1262/GD-ĐT ngày 12 – 04 - 1997. Sau khi hoàn thành chương trình GDTC, các trường cần tổ chức cấp chứng chỉ cho sinh viên theo đúng quy đònh tại chương 2, điều 1, khoản 1 của quy chế GDTC y tế trường học đã ban hành theo quyết đònh của Bộ trưởng Bộ GD – ĐT số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 3 – 05 – 2001. Nội dung như sau [9]: Chương trình gồm 150 tiết, với 5 học phần, tương ứng 5 đơn vò học trình TDTT. Mỗi đơn vò học trình TDTT được học trong một học kỳ, như vậy, chương trình GDTC được tiến hành trong hai năm rưỡi đầu của chương trình học tập. Cuối mỗi năm học, ngoài kiểm tra lý thuyết, kỹ chiến thuật môn thể thao đã học, sinh viên phải kiểm tra thể lực theo quy đònh của Bộ hay tiêu chuẩn của trường. Sinh viên tích luỹ đủ điểm của 5 học phần, trong đó có điểm “đạt” tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (RLTT) mới được cấp chứng chỉ môn học. Ngoại khoá là nội dung học tập bắt buộc chương trình GDTC cho sinh viên được cán bộ giảng dạy TDTT quản lý. Có thể tóm lược chương trình GDTC trong các trường đại học hiện nay qua phân bổ thời gian (khung chương trình) cho các nội dung học tập như sau:Bảng 1. 1. Phân phối nội dung thời gian học tập trong chương trình GDTC của Bộ Giáo dục Đào tạo.6TTNội dungTổng số giờNăm họcI II III IV123Lý luậnThực hành- Thể dục- Điền kinh-Các môn TT tự chọnCộngNgoại khoá141363248561503208162016606061616226060681410061016100Tổng cộng 470 120 120 114 116(Bộ Giáo dục Đào tạo, 1989) 1. 1. 4. Vấn đề giáo dục thể chất một số nước 1. 1. 4. 1. Giáo dục thể chất Liên Xô (trước đây) . 1. 1. 4. 2. Giáo dục thể chất Hoa Kỳ . 1. 1. 4. 3. Giáo dục thể chất Hungari . 1. 1. 4. 4. Giáo dục thể chất Trung Quốc.71. 2. CƠ SƠÛ KHOA HỌC CỦA GIÁO DỤC THỂ CHẤT.1. 2. 1. Khái niệm giáo dục thể chất. Thể chất: Thể chấtchỉ chất lượng thân thể con người. Đó là những đặc trưng tương đối ổn đònh về hình thái chức năng của cơ thể, được hình thành phát triển do bẩm sinh di truyền điều kiện sống (có giáo dục rèn luyện). Thể chất bao gồm thể hình, khả năng chức năng khả năng thích ứng [75]. Giáo dục thể chất: Mátvêép L.P, Nôvicốp A.D khái niệm rằng “Giáo dục thể chấtmột quá trình giải quyết những nhiệm vụ giáo dụcgiáo dưỡng nhất đònh mà đặc điểm của quá trình này là có tất cả các dấu hiệu chung của quá trình sư phạm, hoặc là được thực hiện dưới hình thức tự giáo dục” [58, tr 7 - 8]. Nguyễn Toán đã khái niệm: “Giáo dục thể chấtmột bộ phận của thể dục thể thao. Giáo dục thể chất còn là một trong những hoạt động cơ bản, có đònh hướng rõ của thể dục thể thao trong xã hội, một quá trình tổ chức để truyền thụ tiếp thu những giá trò của TDTT trong hệ thống giáo dụcgiáo dưỡng chung (chủ yếu là trong nhà trường)… Giáo dục thể chấtmột loại hình giáo dục mà nội dung chuyên biệt là dạy học vận động (động tác) phát triển có chủ đònh các tố chất vận động của con người” [75, tr.21 - 22]. Phát triển thể chất phụ thuộc nhiều vào yếu tố tạo thành sự biến đổi của nó diễn ra theo quy luật di truyền các quy luật phát triển sinh học tự nhiên theo lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, phương pháp biện pháp giáo dục cũng như môi trường sống.81. 2. 2. Giáo dục thể chất đối với sinh viên . GDTC là một quá trình sư phạm nhằm hoàn thiện về mặt thể chất chức năng của cơ thể con người, nhằm hình thành củng cố những kỹ năng kỹ xảo vận động cơ bản trong đời sống, trong lao động. GDTC là một bộ phận của TDTT, là một trong những hình thái hoạt động cơ bản của định hướng rõ của TDTT trong xã hội. Hay cụ thể nói cách khác GDTC là loại hình giáo dục mà nội dung chuyên biệt là dạy học vận động phát triển có chủ định các tố chất thể lực của con người. GDTC thể thao trường học duy trì cũng cố sức khỏe, nâng cao trình độ thể lực cho sinh viên, rèn luyện thân thể để đạt tiêu chuẩn thể lực theo quy đònh. Trangcho sinh viên kiến thức lý luận cơ bản về những nội dung, phương pháp tập luyện TDTT, kỹ năng vận động kỹ thuật động tác cơ bản một số môn thể thao. Rèn luyện cho sinh viên có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, xây dựng lối sống lành mạnh, tinh thần tự giác rèn luyện thân thể. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các trường xây dựng rèn luyện phong trào thể thao mạnh mẽ sâu rộng: “Thực hiện GDTC trong tất cả các trường học, làm cho việc tập luyện TDTT trở thành nếp sống hằng ngày của hầu hết sinh viên…”[77]. GDTC trong các trường đại học góp phần quan trọng trong việc “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài…” xây dựng những lớp người chủ nhân tương lai cho đất nước Trên cở sở tư tưởng đó, GDTC đối với các sinh viênmột việc không thể thiếu được trong công tác giáo dục đào tạo. Sức khỏe được coi như là một vốn quý nhất của con người, là tài sản vô 9giá của quốc gia. Nhà nước ta đặt công tác TDTT là ngang hàng với những công tác cách mạng khác.1. 2. 3. Tình hình sức khoẻ, thể lực của sinh viên nước ta.1. 3. Đ C Ặ ĐI M SINH LÝ L A TU I SINH VIÊN (18 Ể Ứ – 21 tuổi). Cơ thể con người từ lúc sinh ra cho đến khoảng 21 tuổi phát triển theo chiều hướng đi lên, sau đó chậm lại dần suy giảm theo quy luật sinh học. Do đó, sự thích nghi của các hệ thống cơ quan trong cơ thể con người đối với những điều kiện sống mới thay đổi của môi trường cũng trở nên khó khăn. 1. 3. 1. Hệ thần kinh: 1. 3. 2. Hệ vận động: 1. 3. 3. Hệ tuần hoàn: 1. 3. 4. Hệ hấp: 1. 3. 5. Trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng . 1. 4. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT THỂ LỰC CỦA SV. 1. 4. 1. Đặc điểm các tố chất thể lực của sinh viên:10[...]... giá thực trạng thể chất của các sinh viên, chúng tôi tiến hành thực nghiệm kiểm tra 3 trường đại học tại TP HCM ; Đại học Luật; Đại học sư phạm Kỹ Thuật đại học Tôn Đức Thắng, bởi ba trường trên có những điểm đặc thù khác nhau về điều kiện sân bãi, tổng số tiết, thời gian phân bố học tập… Thực trạng thể chất của các sinh viên, được nghiên cứu trên 3 mặt: Hình thái, chức năng sinh lý cơ thể các. .. cưỡng” vào điều kiện tài chánh của nhà trường Nếu tiếp tục thì hậu quả sẽ thảm hại cho nền giáo dục đất nước Vì thế, cần phải có giải pháp cụ thể để công tác GDTC các trường đại học được từng bước cải thiện, nhằm nâng cao sức khỏe về thể chất sinh viên ngày một tốt hơn đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 3 2 Nghiên cứu thực trạng thể chất của sinh viên hiện nay một số trường tại. .. môn giáo viên GDTC của 18 trường đại học tại TP HCM, sinh viên của một số trường đại học tại thành phố HCM: Luật 500 nam, 430 nữ; Sư phạm KT: 445 nam, 345 nữ; Tôn Đức Thắng: 300 nam, 300 nữ 2 2 2 Thời gian nghiên cứu Đề tài được tiến hành từ tháng 6/2007 đến tháng 04/2009 : 2 2 3 Đòa điểm nghiên cứu 12 Nghiên cứu được tiến hành tại các cơ sở: Trường Đại học Luật một số trường Đại học tại TP HCM... được tiến hành trong hai năm rưỡi đầu của chương trình học tập Chúng tôi nghiên cứu thực trạng thể chất của sinh viên các khóa, bao gồm sinh viên mới vào trường (năm 0), sinh viên năm thứ I, II, III năm thứ IV Qua nghiên cứu, chúng tôi thu được các kết quả sau: 19 BẢNG 3 6 THỰC TRẠNG THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN CÁC KHĨA ĐẠI HỌC LUẬT ST T CÁC CHỈ SỐ NĂM 0 ( x ± δ NA M n=1 50 NỮ n=1 50 ± δ NAM n=15 0 NĂM... 2, 3 CĨ GIẢNG GIẢI HỌC KỲ 17 Nhận xét chung: Qua các bảng thống kê trên một số trường Đại học tại TP HCM được nghiên cứu trên cho thấy hệ thống GD đại học còn nhiều bất cập, nhiều trường không đưa lý luận vào thực tiễn, ngược lại họ phủ nhận điều đó bằng cách rút giờ học môn GDTC hoặc dùng mọi biện pháp cụ thể để vô hiệu hóa môn học này, tình hình Giáo dục thể chất lên xuống một cách tùy tiện, tổ... đánh giá thể lực, những chỉ số này đã được các nhà khoa học sử dụng rộng rãi trong chương trình nghiên cứu quốc gia 3 2 1 Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng thể chất của sinh viên các năm (khóa) trường đại học Luật TP HCM 18 Trường Đại học Luật có chương trình GDTC gồm 150 tiết, với 5 học phần, tương ứng 5 đơn vò học trình Mỗi đơn vò học trình là 30 tiết được học trong một học kỳ, gồm 5 học kỳ Chương... 25.000 đ 0 18.ĐH MỞ BÁN CƠNG 4 NAM 4 600 220 25.000 đ 0 10 BẢNG 3 4 THỰC TRẠNG VỀ GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐH TẠI TP.HCM 16 TÊN CÁC TRƯỜNG SỐ TIẾT HỌC TRONG HỌC KỲ ĐẠI HỌC TẠI TP HCM SỐ TIẾT HỌC TRONG MỘT BUỔI SỐ BUỔI HỌC TRONG TUẦN SỈ SỐ LỚP HỌC SẮP XẾP HỌC THEO CA 1, 2, 3, 4 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC GDTC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 1 ĐH BÁCH KHOA 30 X 3 HỌC KỲ 02 01... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3 1 Nghiên cứu thực trạng cơng tác giáo dục thể chất hiện nay của một số trường Đại học tại TP HCM 3 1 1 Sự quan tâm của Ban giám hiệu đối với môn học GDTC 3 1 2 Việc thực hiện chương trình GDTC của các trường 3 1 3 Về đội ngũ giáo viên chuyên trách TDTT 3 1 4 Vấn đề sân bãi tập luyện trang thiết bò 3 1 5 Sự ham thích học tập, tập luyện môn GDTC của sinh viên 3 1 6 Sự phối hợp... tăng dần cao nhất là năm thứ IV Nguyên nhân có xu hướng trên bởi sinh viên không được tổ chức học tập GDTC rèn luyện TDTT thường xuyên trong suốt 4 năm học, nhất là một năm rưỡi cuối năm học 3 2 2 Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng thể chất của sinh viên các khóa trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật có chương trình GDTC gồm 150 tiết, với 5 đơn vò học trình,... chất của sinh viên các khóa trường đại học Tôn Đức Thắng TP HCM Trường Đại học Tôn Đức Thắng có chương trình GDTC gồm 135 tiết, với 3 học phần (mỗi học phần là 45 tiết) Chương trình GDTC được tiến hành trong 3 học kỳ đầu Chúng tôi nghiên cứu thực trạng thể chất của sinh viên các khóa đang học tập môn GDTC, bao gồm năm thứ I, II, Qua nghiên cứu, chúng tôi thu được các kết quả sau: Diễn biến các chỉ tiêu . hành nghiên cứu đđề tài Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ. Hồ Chí Minh . MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu thực trạng công tác giảng dạy - học tập môn giáo dục thể chất ở một số trường đại học tại thành phố Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, 4. 4. Giáo dục thể chất ở Trung Quốc. 2. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2. Khái niệm giáo dục thể chất. Giáo dục thể chất đối với sinh viên, 3. Tình hình sức khoẻ, thể lực của sinh viên nước ta 3. Đ C Ặ ĐI M SINH LÝ L A TU I SINH VIÊN 18 3. 3. Hệ tuần hoàn: 3. 4. Hệ hô hấp: 4. Đặc điểm các tố chất thể lực của sinh viên 4. 2. Cơ sở sinh lý của GDTC sinh viên ., 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. 5. Phương pháp kiểm tra y học 1. 6. Phương pháp toán học thống kê . TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU. 1. Đối tượng nghiên cứu. Thời gian nghiên cứu. 3. Đòa điểm nghiên cứu., 2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá theo điểm từng chỉ tiêu:

Từ khóa liên quan