quản trị hành chính văn phòng - chương 1-nhập môn quản trị hành chính văn phòng

21 2,701 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 21:14

CHƯƠNG 1NHẬP MÔN QUẢN TRỊHÀNH CHÍNH VĂN PHÒNGI.NHỮNG KHÁI NIỆMII.CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CỦA HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆPIII.NHÀ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNGI. NHỮNG KHÁI NIỆM I.1 Quản trị Có nhiều định nghĩa về quản trị Quản trị là những phương thức đạt mục tiêu chungthông qua sự phối hợp hoạt động của các cá nhân và tổchức. Quản trị là nghệ thuật sử dụng nguồn lực nhằm đạtmục tiêu với hiệu quả mong muốn Quản trị là quá trình hoạch định, tổ chức, điềuhành và kiểm tra các nguồn lực nhằm đạt được mụctiêu chung. Nói đến quản trị là nói đến yếu tố con người vàthông qua hoạt động của con người để đạt mục tiêu. Quá trình quản trị thường được thực hiện qua các chứcnăng quản trị (PODC hay POLC) QUẢN : duy trì, ổn định, giữ vững TRỊ : sự thay đổi, năng động, biến đổi Do đó có thể hiểu “Quản trị là duy trì sự ổn địnhtrong sự biến động” Vấn đề : Quản tri kinh doanh là gì ? I.2 Hành chính Hoạt động hành chính xuất hiện gắn liền với sự rađời của nhà nước. Nó có 2 nghĩa chính Theo nghĩa rộng : hành chính gắn liền với tínhquyền lực nhà nước. Do đó :” Hành chính là côngviệc của các cơ quan quyền lực nhà nước sử dụngquyền lực nhà nước trong quản lý và điều hành xãhội”. Khái niệm này dẫn tới loại hình hành chínhCÔNG Theo nghĩa hẹp : hành chính gắn liền với nghĩaphục vụ (hỗ trợ). Do đó có thể hiểu : “Hành chính làcác hoạt động điều hành công việc của một tổ chứcnhằm bảo đảm quá trình hoạt động thông suốt và hiệuquả của bộ máy quản lý” . Khái niệm này dẫn tới loạihình hành chính TƯ.  Hành chính doanh nghiệp là một loại của hànhchính tư, diễn ra ở các doanh nghiệp, phục vụ mục tiêuphát triển của doanh nghiệp đó. Những lưu ý quan trọng Trên tầm vi mô, cần phân biệt giữa quản trị vàhành chính. Cần phân biệt giữa hành chính công và hành chínhtư. Mục tiêu cơ bản của hành chính doanh nghiệp làgì ? Sự khác biệt cơ bản của hoạt động hành chínhdoanh nghiệp trong nền kinh tế kế hoạch hoá và nềnkinh tế thị trường. 1.3 Văn phòng Có nhiều cách tiếp cận Tiếp cận quyền lực : văn phòng là nơi làm việc củamột cấp quản lý (văn phòng thủ tướng, văn phòngchính phủ …) Tiếp cận chức năng : văn phòng là nơi thực hiệnmột loại hình công việc (văn phòng luật sư, văn phòngcông chứng …) Tiếp cận hoạt động : văn phòng là trụ sở làm việccủa một đơn vị (doanh nghiệp, cơ quan …) Tóm lại Văn phòng là địa điểm làm việc của một tổ chức, làtrung tâm xử lý thông tin và điều hành hoạt động, đồng thời là trung tâm giao tiếp giữa tổ chức với bênngoài. Văn phòng doanh nghiệp là bộ máy điều hành tổnghợp, là nơi thu thập xử lý thông tin hỗ trợ cho quản trị, là nơi bảo đảm các điều kiện vật chất kỹ thuật nhằm hỗtrợ phục vụ cho các hoạt động của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp Doanh nghiệp luôn gắn liền với hoạt động của vănphòng (ngay cả trong khái niệm văn phòng ảo). Hoạt động văn phòng luôn gắn liền với yếu tố con người, quản lý con người. Văn phòng là bộ mặt của doanh nghiệp, vì nó lànơi giao tiếp của doanh nghiệp với khách hàng và đốitác. Bốn yếu tố cấu thành văn phòng Con người : các nhà quản trị, nhân viên … Hệ thống trang thiết bị : máy móc văn phòng, trangbị kỹ thuật, yếu tố vật chất … Hệ thống nguyên tắc thủ tục : cơ cấu, phân quyền, nguyên tắc, thủ tục … Hệ thống nghiệp vụ hành chính văn phòng Hiệu quả hoạt động hành chính văn phòng phụ thuộcvào chất lượng và mối quan hệ giữa các yếu tố trên[...]... Có nhiều lọai nhà quản trị trong doanh nghiệp : nhà quản trị tổng quát và nhà quản trị chức năng Nhà quản trị hành chính văn phòng là những nhà quản trị chức năng, có quyền tổ chức điều hành các họat động hành chính văn phòng doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về kết quả họat động hành chính văn phòng theo quyền hạn và trách nhiệm của mình  Vấn đề : Nhà quản trị hành chính văn phòng trước đây và hiện...   Cấu trúc của các nhà quản trị hành chính trong doanh nghiệp  Cấp cao : giám đốc hành chính; phó GĐ hành chính tổ chức; trợ lý hành chính …  Cấp giữa : chánh phó văn phòng, trưởng phó phòng hành chính …  Cấp thấp : tổ trưởng tổ phó; nhóm trưởng nhóm phó …  Vấn đề : vị trí và ảnh hưởng của nhà quản trị hành chính văn phòng trong doanh nghiệp Nhà quản trị hành chính văn phòng cũng cần có những... trong ra quyết định điều hành doanh nghiệp  Hệ thống hành chính văn phòng doanh nghiệp phải thiết kế trên quan điểm ASS :  Hoạt động hành chính văn phòng doanh nghiệp là một quá trình  Hành chính văn phòng doanh nghiệp đòi hỏi tính chuyên môn hoá và tính chuyên nghiệp  Hành chính văn phòng doanh nghiệp phải tuân thủ mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp  Hành chính văn phòng đòi hỏi phải xác định... Hành chính văn phòng doanh nghiệp là các hoạt động thu thập xử lý thông tin, tham mưu tổng hợp, hỗ trợ và phục vụ cho bộ máy quản lý của doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp  Quản trị hành chính văn phòng là quá trình hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm soát các hoạt động hành chính văn phòng trong doanh nghiệp nhằm bảo đảm xử lý thông tin và hỗ trợ kịp thời cho các cấp quản. .. máy quản lý và quá trình quản lý của doanh nghiệp  Quản lý tài sản, kiểm kê, đánh giá tài sản III NHÀ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG  III.1 Khái niệm  Nhà quản trị là những người có quyền ra lệnh và điều hành công việc của những người khác và chịu trách nhiệm trước kết quả của họ  Nhà quản trị phải có người dưới quyền  Nhà quản trị phải gắn bó chặt chẽ quyền và trách nhiệm  Có nhiều lọai nhà quản. .. tính quyền lực tương xứng với trách nhiệm II CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CỦA HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG  II.1 Chức năng của hành chính văn phòngHành chính văn phòng doanh nghiệp trong kinh tế thị trường có 2 chức năng cơ bản, đó là chức năng thông tin (tham mưu tổng hợp) và chức năng phục vụ hỗ trợ, chúng kết hợp tạo ra hệ thống hành chính văn phòng hỗ trợ (ASS : Administration Support System)  Chức năng thông... máy quản lý      II.2 Nhiệm vụ Xây dựng kế họach họat động cho bộ máy quản lý và chương trình hành động cho các nhà quản trị Thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin phục vụ các nhà quản trị và quá trình quản trị Theo dõi việc thực hiện quyết định, tham mưu cho các cấp quản lý giải quyết các vấn đề phát sinh Tổ chức công tác văn thư, biên tập và ban hành văn bản  Tổ chức công tác lưu trữ, bảo quản, ...  Đặc điểm ngành nghề họat động  Mức độ phức tạp và quan trọng của công tác hành chính  Nhu cầu và mức độ giao tiếp trong họat động của doanh nghiệp  Đối với các doanh nghiệp nhỏ không cần nhà quản trị hành chính cấp cao  III.2 Tiêu chuẩn của nhà quản trị HCVP  Có khả năng quản trị  Am hiểu chuyên môn nghiệp vụ hành chính  Có khả năng huấn luyện đào tạo  Khả năng giao tiếp và ngọai giao  Khả... nhất định  Kỹ năng tư duy : khả năng nhận thức vấn đề, tư duy về hành chính  Kỹ năng nhân sự : nghệ thuật lãnh đạo con người; giải quyết mâu thuẫn  Kỹ năng truyền thông : phát biểu; truyền đạt; thuyết phục …  Kỹ năng chuyên môn : am hiểu nghiệp vụ hành chính văn phòng và các nghiệp vụ liên quan…   Sự tồn tại của cấp quản trị hành chính cấp cao phụ thuộc vào  Qui mô họat động của doanh nghiệp  . CHƯƠNG 1NHẬP MÔN QUẢN TRỊHÀNH CHÍNH VĂN PHÒNGI.NHỮNG KHÁI NIỆMII.CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CỦA HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆPIII.NHÀ QUẢN TRỊ. chức năng Nhà quản trị hành chính văn phòng là những nhà quản trị chức năng, có quyền tổ chức điều hành các họatđộng hành chính văn phòng doanh nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: quản trị hành chính văn phòng - chương 1-nhập môn quản trị hành chính văn phòng, quản trị hành chính văn phòng - chương 1-nhập môn quản trị hành chính văn phòng, quản trị hành chính văn phòng - chương 1-nhập môn quản trị hành chính văn phòng

Từ khóa liên quan