giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.v.t.thủy

4 886 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 01:29

GIÁO ÁN TOÁN 7HÌNH HỌCTiết 61:TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁCI Mục tiêu bài học:- Học sinh biết khái niệm đường trung trực của mộ tam giác và mỗi tam giác có ba đường trung trực- Học sinh chứng minh được hai định lí của bài (Định lí về tính chất tam giác cân và tính chất ba đường trung trực của tam giác)- Biết khái niệm đường tròn ngoại tiếp tam giácLuyện cách vẽ ba đường trung trực của tam giác bằng thước và compaII. Chuẩn bị:Thày: Bài soạn; bảng phụ; thước; compaTrò: - Ôn tính chất đường trung trực của đoạn thẳng - Cách chứng minh một tam giác cân; cách dựng đường trung trực bằng thước; compa - Thước; compaIII. Các hoạt động dạy học:1. Kiểm tra:HS1: Cho tam giác ABC. Dùng thước và compa dựng ba đường trung trực của ba cạnh AB; BA; CA. Em có nhận xét gì vê ba đường trung trực này?HS2: Cho tam giác DEF (DE=DF). Vẽ đường trung trực của cạnh đáy EF. Chứng minh rằng đường trung trực này đi qua đỉnh D của tam giác? A B C d D E F ∆DEF: DE=DEGT d là trung trực của EFKL d đi qua D2. Bài mới:GV: - Vẽ tam giác ABC - Vẽ trung trực của cạnh BCTrong một tam giác; đường trung trực của mỗi cạnh được gọi là đường trung trực của tam giác đó? Vậy mỗi tam giác có mấy đường trung trực?? Trong một tam giác bất kì đường trung trực của một cạnh có nhất thiết đi qua đỉnh đối diện với cạnh ấy hay không?? Trường hợp nào đường trung trực của tam giác đi qua đỉnh đối diện với cạnh ấy?? Đoạn thẳng DI nối đỉnh của tam giác với trung điểm của cạnh đối diện. Vậy DI là đườngcủa tam giác DEF?? Phát biểu tính chất đường trung trực ứng với cạnh đáy của tam giác cân?GV: Nhấn mạnh: Vậy trong tam giác cân đường phân giác của góc ở đỉnh đồng thời là trung trực của cạnh đáy, cũng đồng thời là trung tuyến của tam giác? Một em đọc định lí?1. Đường trung trực của tam giác: aA B Ca. Nhận xét: (SGK-78)b. Tính chất: (SGK-78) d A B M C ∆ABC: AB=ACGT d⊥BC tại trung điểm MKL d là đường trung tuyến2. Tính chất ba đường trung trực của tam giác:a. Định lí (SGK-78) ? Vẽ hình trong trường hợp tam giác ABC tù?GV: Hướng dẫn học sinh cách chứng minh? Hãy ghi giả thiết - kết luận của định lí?GV: Hướng dẫn:Để chứng minh định lí này cần dựa vào định lí thuận và đảo tính chất đường trung trực của một đoạn thẳngGV: Gt: Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác? Để xác định tâm đường tròn ngoại tiếp ta cần vẽ mấy đường trung trực? Vì sao?? Hãy tìm tâm đường tròn ngoại tiếp trong ba trường hợp: Tam giác tù; tam giác nhọn; tam giác vuông?? Nhận xét vị trí của điểm O đối với tam giác trong ba trường hợp?B Oc A C b ∆ABC b là trung trực của ACGT c là trung trực của AB b và c cắt nhau tại OKL O nằm trên trung trực của BC OA=OB=OCChứng minhVì O nằm trên đường trung trực b của đoạn thẳng AC nên OA=OC (1)Vì O nằm trên đường trung trực c của đoạn thẳng AB nên OA=OB (2)Từ (1) và (2) ⇒ OB=OC (=OA)Do đó O nằm trên đường trung trực của cạnh BC (t/c đường trung trực)Vậy 3 đường trung trực của ∆ABC cùng đi qua điểm O và ta có:OA=OB=OCb. Chú ý:O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác3. Luyện tập:Bài 53 (SGK-80)? Một em đọc đề bài 53?? Phải chọn vị trí của giếng ở đâu để khoảng cách từ giếng đến các nhà bằng nhau?GV: Vẽ tam giácba đỉnh là địa điểm của ba gia đìnhHS: Xác định O là nơi đào giếngHS: - Đọc đề - Vẽ hình và ghi GT – KL? Một em hãy chứng minh định lí?? Ngoài ra còn cách nào khác?3. Củng cố:4. Hướng dẫn về nhà:- Làm bài tập: 54; 55 SGK-80 và 65; 66 SBT-31- Vị trí phải chọn là điểm chung của cả ba đường trung trực của tam giác ba đỉnh tại vị trí của ba ngôi nhàBài 52 (SGK-79) A B M C ∆ABCGT MB=MC=21BC AM⊥BCKL ∆ABC cânChứng minhCách 1:Xét ∆AMB và ∆AMC có:AM chung MB=MC (gt)090ˆˆ== CMABMAVậy ∆AMB=∆AMC (g.c.g)⇒ AB = AC (2 cạnh tương ứng)∆⇒ABC cân tại ACách 2:AM là trung trực ứng với cạnh BC của ∆ABC (gt) ⇒ AB = AC ∆⇒ABC cân tại A . GIÁO ÁN TOÁN 7 – HÌNH HỌCTi t 61: T NH CH T BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁCI Mục tiêu bài học: - Học sinh bi t khái niệm đường trung trực của mộ tam. giác v mỗi tam giác có ba đường trung trực - Học sinh chứng minh được hai định lí của bài (Định lí v t nh ch t tam giác cân v t nh ch t ba đường trung
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.v.t.thủy, giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.v.t.thủy, giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.v.t.thủy

Từ khóa liên quan