kỹ năng lãnh đạo quản lý

30 6,890 24
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 21:19

Kỹ năng lãnh đạo quản lý là một kỹ năng mềm rất quan trọng không chỉ đối với các nhà lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đảng mà còn quan trong đối với các nhà quản trị doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và đối với mỗi con người có thể ứng dụng trong quản trị, quản lý chính bản thân và gia đình nhỏ bé của mình. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu khái quát một số khài niệm cơ bản và kỹ năng lãnh đạo quản lý, giúp bạn đọc có thể hình dung sơ bộ về vấn đề này. 03/11/1403/11/1411 MMỘỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ T SỐ VẤN ĐỀ VỀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝQUẢN LÝNhóm vấn đề chungNhóm vấn đề chung03/11/14 2““Để trở thành nhà lãnh đạo thì Để trở thành nhà lãnh đạo thì cần được đào tạo chứ không cần được đào tạo chứ không phải bẩm sinh đã có”phải bẩm sinh đã có”03/11/14 3Nội dung chínhNội dung chính I. Giới thiệu chung về lãnh I. Giới thiệu chung về lãnh đạo, quản lýđạo, quản lýII. Một số kỹ năng cơ bản II. Một số kỹ năng cơ bản của lãnh đạo, quản của lãnh đạo, quản III. Một số yêu cầu của III. Một số yêu cầu của người lãnh đạo, quản lýngười lãnh đạo, quản lý03/11/14 4 I. I. Giới thiệu chung về lãnh đạo, quản lýGiới thiệu chung về lãnh đạo, quản lý1. 1. Khái niệm lãnh đạoKhái niệm lãnh đạoLãnh đạo là “dẫn lối, chỉ Lãnh đạo là “dẫn lối, chỉ đường” cho mọi người hoạt đường” cho mọi người hoạt động để đạt được mục tiêu động để đạt được mục tiêu đề ra.đề ra.03/11/14 5Đặc trưng cơ bản của Đặc trưng cơ bản của hoạt động lãnh đạohoạt động lãnh đạo- Định hướng - Định hướng mục tiêumục tiêu - Thuyết phục, huy động sự - Thuyết phục, huy động sự tham gia, cam kết của mọi tham gia, cam kết của mọi người.người.03/11/14 6Gia đìnhGia đìnhCơ quan, đơn vị, nhóm, tổ,Cơ quan, đơn vị, nhóm, tổ,Địa phương…Địa phương…AA  BBHiện trạng Mục Hiện trạng Mục tiêutiêu Nhân tố cốt yếu trong hoạt động lãnh Nhân tố cốt yếu trong hoạt động lãnh đạo là đạo là khả năng gây ảnh hưởng và tổ khả năng gây ảnh hưởng và tổ chức quần chúng.chức quần chúng.03/11/14 72. Khái niệm quản lý2. Khái niệm quản lý Quản là sự tổ chức, điều hành các Quản là sự tổ chức, điều hành các hoạt động nhằm đạt được kết quả hoạt động nhằm đạt được kết quả nhất định.nhất định. Đặc trưng của hoạt động quản lýĐặc trưng của hoạt động quản lý Là quá trình tổ chức, điều hành Là quá trình tổ chức, điều hành những hoạt động cụ thể để thực những hoạt động cụ thể để thực hiện các mục tiêu đề ra.hiện các mục tiêu đề ra.03/11/14 8Nội dung cơ bản của hoạt động Nội dung cơ bản của hoạt động quản lýquản lýAA BB Lập kế hoạch hành động, ngân sách.Lập kế hoạch hành động, ngân sách. Tổ chức bộ máy, nhân lực để thực hiện Tổ chức bộ máy, nhân lực để thực hiện kế hoạch.kế hoạch. Kiểm tra, đánh giá kết quả.Kiểm tra, đánh giá kết quả.03/11/14 93. Mối quan hệ giữa lãnh đạo 3. Mối quan hệ giữa lãnh đạoquản lý.và quản lý. Trên thực tế, hoạt động lãnh Trên thực tế, hoạt động lãnh đạo và hoạt động quản đạo và hoạt động quản không tồn tại riêng lẻ, mà không tồn tại riêng lẻ, mà lồng ghép, đan xen, hỗ trợ lồng ghép, đan xen, hỗ trợ lẫn nhau. lẫn nhau. 03/11/14 10Lãnh đạo không thể tồn tại hay Lãnh đạo không thể tồn tại hay hoạt động riêng lẻ mà phải đặt hoạt động riêng lẻ mà phải đặt vào hoàn cảnh cụ thể và phải vào hoàn cảnh cụ thể và phải đáp ứng được các mục tiêu đề ra.đáp ứng được các mục tiêu đề ra.Người lãnh đạo phải thực hiện Người lãnh đạo phải thực hiện một số nhiệm vụ như người quản một số nhiệm vụ như người quản lý.lý.Người quản phải sử dụng một Người quản phải sử dụng một số kỹ năng lãnh đạo.số kỹ năng lãnh đạo.[...]... Chỉ số đánh giá phải có thông tin về số lượng, chất lượng, chân thực, hợp trên cơ sở các số liệu thu được - 03/11/14 29 Kết luận    Kỹ năng lãnh đạo, quản là một quá trình kết hợp nhuần nhuyễn giữa luận và thực tiễn Kỹ năng lãnh đạo, quản vừa là khoa học vừa là nghệ thuật Rèn luyện, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản là một quá trình 03/11/14 30 ...Vì vậy, kỹ năng, nghệ thuật lãnh đạo, quản không tách bạch biệt lập, mà luôn sóng đôi, tương tác, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung 03/11/14 11 II Một số kỹ năng lãnh đạo, quản cơ bản Câu hỏi: Theo anh, chị, để thực hiện hoạt động lãnh đạo, quản lý, cần có những kỹ năng gì? 03/11/14 12 Đặc điểm của người cán bộ cơ sở    Gần... tổ chức: Nhằm xác định chức năng quyền hạn nghĩa vụ của các cá nhân các bộ phận trong tổ chức Mối quan hệ công tác: Chỉ rõ các mối quan hệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 03/11/14 18 2.3 Một số kỹ năng cơ bản a Xây dựng bộ máy: + Xác định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và các thành viên trong tổ chức + Xác định cơ cấu cán bộ và mối quan hệ công tác + Chú ý phân cấp quản 03/11/14 19 b Xây dựng... phân cấp quản 03/11/14 19 b Xây dựng kế hoạch nhân sự: + Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức để xác định các bộ phận, chỉ tiêu nhân sự; + Xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể của từng loại công việc làm cơ sở để xác định tiêu chuẩn lựa chọn, bố trí người 03/11/14 20 * Lưu ý: Kế hoạch nhân sự phải cân nhắc kỹ về trình độ, năng lực, phẩm chất, độ tuổi, giới tính, sức khoẻ, mức lương… của các thành... bước) - Bước 1: Xác định mục tiêu - Bước 2: Xây dựng các phương án, dự trù kết quả - Bước 3: Lựa chọn phương án hành động - Bước 4: Xác định các điều kiện để thực hiện kế hoạch hành động 03/11/14 16 2 Kỹ năng xây dựng tổ chức 2.1 Định nghĩa: - Tổ chức là tập hợp người được tổ chức theo cơ cấu nhất định để hoạt động vì lợi ích chung - Xây dựng tổ chức là quá trình thiết lập và vận hành một tổ chức (bao... độ tuổi, giới tính, sức khoẻ, mức lương… của các thành viên 03/11/14 21 Các bước trong xây dựng nhân sự - Tuyển dụng Đánh giá Bố trí Quy hoạch Đào tạo, bồi dưỡng Luân chuyển, điều động 03/11/14 22 3 Kỹ năng kiểm tra, đánh giá 3.1 Kiểm tra: - Định nghĩa: Kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét - Mục tiêu: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch, phát hiện những khó khắn, vướng mắc, đề xuất... nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của dân Người tổ chức thực hiện chính sách Người trực tiếp giải quyết những vấn đề thực tiễn, những bức xúc của dân; trực tiếp chịu những áp lực của thực tiễn 03/11/14 13 1 Kỹ năng lập kế hoạch 1.1 Định nghĩa: Lập kế hoạch là lập một chương trình hành động gồm các chi tiết cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra 03/11/14 14 1.2 Các kiểu kế hoạch: - Ngắn hạn - Trung hạn -... mọi cấp, ngành - 03/11/14 25 - Cách thức tiến hành: + Điểm lại kế hoạch làm việc chi tiết; + Đánh giá tiến độ của từng phần việc; + Thảo luận về các cản trở, các vấn đề mới nảy sinh, bàn phương pháp xử + Sửa đổi kế hoạch nếu cần thiết 03/11/14 26 - Lưu ý: Cần tiến hành công tác kiểm tra thường xuyên kết hợp với kiểm tra bất thường Hình thức kiểm tra bất thường thường được áp dụng với những nơi có . lãnh đạo, quản lý, cần có lãnh đạo, quản lý, cần có những kỹ năng gì?những kỹ năng gì?II. Một sốII. Một số kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo, . về lãnh I. Giới thiệu chung về lãnh đạo, quản lý đạo, quản lý II. Một số kỹ năng cơ bản II. Một số kỹ năng cơ bản của lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo,
- Xem thêm -

Xem thêm: kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng lãnh đạo quản lý, I. Giới thiệu chung về lãnh đạo, quản lý, Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng xây dựng tổ chức, Kỹ năng kiểm tra, đánh giá

Từ khóa liên quan