Luận văn:Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện thoại Tây thành phố doc

178 1,679 5
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2014, 20:21

HUTECHHOÀN THIN CÔNG TÁC QUN TR NGUN NHÂN LC TI CÔNG TY IN THOI TÂY THÀNH PH (COMPLETE THE WORK OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT OF CITY WESTERN TELEPHONE COMPANY) PHAN THANH TN, TS. LÊ KINH VNH (*) Khoa Qun tr kinh doanh, i hc K Thut Công Ngh TP.HCM, Vit nam * i hc Giao thông Vn ti TP.HCM TÓM TT  tài đúc kt lý lun kinh nghim trong lnh vc qun tr ngun nhân lc và nghiên cu thc trng qun tr ngun nhân lc ti Công ty in thoi Tây Thành ph thông qua vic phân tích tình hình áp dng các chính sách v qun tr ngun nhân lc, tình hình trin khai thc hin các chc nng ca qun tr ngun nhân lc và các kt qu thu đc th hin qua các s liu báo cáo… T thc trng này s cho chúng ta nhng đánh giá tng quan-toàn din v thành qu và tn ti hn ch trong công tác qun tr ngun nhân lc ca Công ty qua các mt nh: + Phân tích công vic; + Hoch đnh ngun nhân lc; + Tuyn dng nhân s; + S dng nhân s; + ào to và phát trin ngun nhân lc; + Phân phi lng, thng; + ánh giá thành tích; + Môi trng và điu kin làm vic Trên c s đó, đ tài kt hp vn dng lý lun v qun tr ngun nhân lc nhm tìm ra mt s gii pháp nâng cao hiu qu s dng ngun nhân lc cho Công ty in thoi Tây Thành ph mt cách hu hiu và c th nht. Các kt qu s đt đc: - tài góp phn giúp Lãnh đo và cán b trc tip làm công tác qun tr ngun nhân lc ti Công ty in thoi Tây Thành ph có mt cái nhìn tng th v qun tr ngun nhân lc. ng thi nó có tác dng nh là mt bn nghiên cu tin kh thi h tr và giúp công ty s dng tt hn ngun nhân lc ca mình, góp phn đnh hình chin lc phát trin ngun nhân lc và giúp công ty có th cnh tranh tt hn trong bi cnh hi nhp kinh t toàn cu. -Ngoài ra, công trình là tài liu tham kho tt cho sinh viên có nhu cu nghiên cu các chuyên ngành Qun tr kinh doanh liên quan đn Công ty in thoi Tây Thành ph nói riêng và Tp đoàn Bu chính Vin thông Vit Nam (VNPT) nói chung. HUTECHABSTRACT COMPLETE THE WORK OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT OF CITY WESTERN TELEPHONE COMPANY The topic concluding experienced theory in field of human force source management and real status research at City Western Telephone Company (WHTC-VNPT) through the analyze situation applied policies of human force source management. Situation staring and implementing function of human force source management and collected results represented by reported data … From this real status we can receive overall appraisal for the achievement and existence limited from operation of Company human force source management such as: + Assignment analyze; + Hunan force planning; + Personnel recruitment; + Personnel using; + Human force development and training; + Salary distribution, Reward; + Achievement appraisal; + Working condition and environment; On such base the topic combining theoretical handling of human force management in order to seek solutions enhancing using result of human force at City Western Telephone Company (WHTC-VNPT) most effective. HUTECH1. M U Làm th nào đ qun tr ngun nhân lc có hiu qu là vn đ khó khn và th thách ln nht đi vi các doanh nghip trong nn kinh t chuyn đi. S bin đng mnh m ca môi trng kinh doanh, tính cht khc lit ca cnh tranh và yêu cn phi đáp ng nhu cu ngày càng cao ca nhân viên trong nn kinh t th trng đã và đang to ra sc ép ln, đòi hi các qun tr gia Vit Nam phi có các quan đim mi, lnh hi đc nhng phng pháp mi và nm vng đc nhng k nng mi v qun tr con ngi. Ngày nay, các công ty thành đt và ni ting luôn xem nhân lc là mt tài sn quý báu, là mt sn phm giá tr nht ca công ty. Và các nhà lãnh đo công ty hàng đu th gii đu hiu rng các công ty hn thua nhau  ch h có đc mt lc lng nhân s nh th nào. Trong bi cnh hi nhp kinh t th gii, Vit Nam gia nhp WTO, hu ht các doanh nghip Vit Nam không đ mnh v tài chính và công ngh đ cnh tranh vi các công ty khng l trên th gii. Cái mà các doanh nghip Vit Nam nên trông cy vào chính là ngun nhân lc ca mình. Tuy nhiên, mt thc t là khoa hc và ngh thut qun tr ngun nhân lc cha đc ng dng hiu qu ti các doanh nghip Vit Nam. Công ty in thoi Tây Thành ph là mt doanh nghip nhà nc trc thuc Tp đoàn Bu chính Vin thông Vit Nam (VNPT) đc chính thc thành lp nm 2002. Chc chn rng, có s đóng góp nht đnh ca công tác qun tr ngun nhân lc vào s thành đt ca công ty. Tuy nhiên, tôi nhn thy rng, công tác qun tr ngun nhân lc ca công ty vn còn nhiu bt cp so vi s thay đi nhanh chóng ca xã hi và công ty cha có s đu t tha đáng cho ngun nhân lc. Vi nhng kin thc đc trang b trong quá trình hc tp ti trng i hc K thut Công ngh TP.HCM (HUTECH) và vi mong mun đóng góp ít sc lc vào s phát trin ca Công ty, tôi mnh dn chn đ tài “Hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti Công ty in thoi Tây Thành ph” đ làm lun vn tt nghip. Hình 1.1. Logo Công ty in Thoi Tây Thành Ph 2. NI DUNG 2.1 Nhng phân tích và đánh giá thc trng ch yu i vi ngành vin thông, theo đánh giá ca Ngân hàng th gii (s liu đn tháng 8/2008) thì VNPT ch còn chim 70,98% th phn  lnh vc vin thông trong nc, trong khi các đi th cnh tranh còn li chim hn 30%. Ngoài ra, vic Vit Nam gia nhp WTO thì áp lc cnh tranh t c ác tp đoàn vin thông nc ngoài đang din ra vô cùng gay gt qua vic chính ph cho phép liên doanh vi nc ngoài s là mt c hi nh nhng là mt thách thc ln mang tính sng còn. Hình 2.1: Biu đ th phn đin thoi c đnh (Ngun: www.saigonnews.vn tháng 6/2011) SPT 1.01% EVN 15.51% Viettel 12.5% VNPT 70.98% HUTECHTóm li, vi tình hình kinh t đt nc thay đi, yêu cu Công ty phi có nhng s điu chnh v k hoch, chin lc kinh doanh ca mình dn đn s thay đi trong các chin lc và chính sách qun tr ngun nhân lc ca Công ty. Tái c cu là mt hng điu chnh thích ng vi nn kinh t v mô cho Công ty in thoi Tây Thành ph (CTTTTP) nhm phân b li ngun lc s dng hiu qu hn và thc hin theo c ch th trng. Qua quá trình phân tích và đánh giá thc trng ca hot đng qun tr ngun nhân lc ti CTTTTP, đ tài tng hp đánh giá nhng thành qu-tn ti hn ch ca hot đng qun tr ngun nhân lc ti CTTTTP qua bng 2.3 di đây. Bng 2.1: Tng hp đánh giá nhng thành qu-tn ti hn ch ca hot đng qun tr ngun nhân lc ti CTTTTP STT Công tác Thành qu Tn ti hn ch 1 Phân tích công vic + Có h thng phân tích công vic cho các hot đng sn xut trc tip; + Cha có h thng phân tích công vic cho các hot đng sn xut gián tip; 2 Hoch đnh ngun nhân lc + Cha có các chin lc, d báo ngun nhân lc lâu dài; 3 Tuyn dng nhân s + c tin hành theo đúng trình t quy đnh, minh bch, công khai; + T phát, thiu đng b, thiu chính xác; + Cha thu hút tt ngun nhân lc t bên ngoài; 4 S dng nhân s + Tuân th đúng các quy đnh ca Pháp lut, các Ngh quyt ca ng… + Cha gn kt hiu qu gia các khâu hoch đnh -tuyn dng-s dng-duy trì-đào to, phát trin ngun nhân lc; 5 ào to và phát trin ngun nhân lc + ã xây dng đc mc tiêu, k hoch, quy ch v đào to và phát trin ngun nhân lc; + T chc nhiu khóa đào to tp hun; + Nhiu khóa đào to cha hiu qu, còn mang tính t phát, b đng; + Thiu đánh giá kt qu; + Cha khuyn khích vic t hc đ nâng cao trình đ; 6 Phân phi lng, thng + Phân chia qu lng, qu phúc li đúng quy đnh; + To thu nhp n đnh cho CBCNV; + Các mc lng vn còn cng nhc theo quy đnh ca Nhà nc và ca VNPT; 7 ánh giá thành tích + ánh giá thành tích tp th tng đi bài bn; + ánh giá thành tích cá nhân mang nng tính hình thc, cha công bng; 8 Môi trng và điu kin làm vic + m bo khá tt; 2.2 Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti Công ty in thoi Tây thành ph Trên c s phân tích thc trng qun tr ngun nhân lc ti CTTTTP, đ tài đa ra mt s gii pháp, kin ngh nhm hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti Công ty qua bng 2.2, bao gm các gii pháp: + Gii pháp 1: Xây dng h thng phân tích và xây dng bn mô t công vic cho tt c các v trí; Công tác phân tích công vic đc xem là hot đng c bn nht và là c s đ tin hành các hot đng qun tr ngun nhân lc khác. Tuy nhiên CTTTTP cha có mt h thng phân tích công vic bài bn và đng b, còn hn 50% s lng công vic cha đc phân tích c th (ch yu là hot đng sn xut gián tip). Vi nhng thành qu và hn ch tn ti ca công tác phân tích công vic ti CTTTTP, đ tài đ ngh CTTTTP phi có mt h thng phân tích và xây dng bn mô t công vic cho tt c các v trí (t công nhân dây máy lp đt đin thoi, nhân viên đo th trc đài, tài x, bo v, y tá, vn th đn chuyên viên đu t, k toán, k thut nghip v, lao đng tin lng…) làm c s cho các hot đng qun tr ngun nhân lc. + Gii pháp 2: Cp nht thông tin nhân s và d báo tiêu chun công vic trong tng lai thng xuyên; Công tác hoch đnh ngun nhân lc ca Công ty còn yu kém, cha có các chin lc, d báo lâu dài cho ngun nhân lc ca Công ty. CTTTT cn phi cp nht thông tin nhân s và d báo tiêu chun công vic trong tng lai thng xuyên nhm đánh giá đúng tình hình hin ti, d báo cho tng lai đ h tr cho các gii pháp qun tr ngun nhân lc đi đúng hng; HUTECH + Gii pháp 3: Hn ch tuyn dng ngun nhân lc bên ngoài qua ngi thân trong ngành; Gii pháp này nhn mnh vic cp thit phi hn ch tuyn dng ngun nhân lc bên ngoài qua ngi thân trong ngành và m rng tuyn dng ngun nhân lc bên ngoài nhm tuyn đc ngi có đ phm cht, trình đ và nng lc phù hp cho tng công vic c th và gim tình trng tha ngi không có đ trình đ và nng lc cn thit; + Gii pháp 4: Phân tích nhu cu đào to, trin khai, kim tra, đánh giá hiu qu đào to cht ch; CTTTTP đã đ ra mc tiêu và k hoch đào to đúng đn và phù hp. Tuy nhiên vic không xây dng các bn mô t, phân tích công vic và bng tiêu chun thc hin tng công vic c th  tng v trí trong b máy nhân s đã không to ra c s đánh giá kh nng thc hin công tác chuyên môn ca tng CBCNV. Không xác đnh đc chính xác nhng nghip v chuyên môn nào còn yu kém, cn t chc nhng khóa đào to ngn hn hay dài hn? i tng đào to là ai? Hiu qu đào to nh th nào? Vi thc trng trên, đ tài da ra gii pháp cn phân tích nhu cu đào to, trin khai, kim tra, đánh giá hiu qu đào to cht ch nhm nâng cao nng lc ca nhân viên, đm bo có đ các k nng, trình đ lành ngh cn thit đ hoàn thành tt các công vic đc giao; + Gii pháp 5: i mi c ch tr lng bng phng pháp 3Ps; Nhìn chung CTTTTP đã xây dng quy ch v phân chia qu lng, thng, qu phúc li khá chi tit và cht ch cho tng loi đi tng, cho tng loi đn v. Tuy nhiên, là doanh nghip Nhà nc nên CTTTTP cng không tránh khi vic các mc lng đc xây dng cng nhc theo quy đnh ca Nhà nc và ca Tp đoàn BCVTVN, mang nng c ch tng lng “bình quân, dàn đu” . Ngoài ra, vi kt qu kho sát thu thp đc thì d thy CBCNV vn cha hài lòng vi mc lng, thng so vi nng lc, nng sut làm vic ca cá nhân đã đóng góp cho doanh thu ca công ty . T đó, đ tài đa ra gii pháp đi mi c ch tr lng bng phng pháp 3Ps nhm to đng lc đ CBCNV phát huy ht kh nng làm vic theo đúng hng mc tiêu, chin lc ca Công ty. + Gii pháp 6: ng dng mnh chính sách luân chuyn công vic; CTTTTP trin khai công tác s dng ngun nhân lc tuân th đúng các quy đnh ca Pháp lut, các Ngh quyt ca ng…Tuy nhiên, công tác s dng ngun nhân lc ca CTTTTP đang tn ti các hn ch c bn do cha gn kt hiu qu gia các khâu hoch đnh-tuyn dng-s dng-duy trì-đào to, phát trin ngun nhân lc.  khc phc hn ch trên, đ tài mnh dn kin ngh Lãnh đo CTTTTP ng dng mnh chính sách luân chuyn công vic nhm to không khí hng khi khám phá các công vic mi và nâng cp trình đ cho cho toàn th CBCNV. Các gii pháp hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti CTTTTP nh nêu trên đc trình bày tóm tt ti bng 2.2 di đây: Bng 2.2 Tng hp các nhóm gii pháp hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc STT Nhóm gii pháp Tên gii pháp Ý ngha gii pháp 1 Nhóm gii pháp thu hút ngun nhân lc (GP1): Xây dng h thng phân tích và xây dng bn mô t công vic cho tt c các v trí; (GP1): Làm c s cho các hot đng qun tr ngun nhân lc; (GP2): Cp nht thông tin nhân s và d báo tiêu chun công vic trong tng lai thng xuyên; (GP2): Nhm đánh giá đúng tình hình hin ti, d báo cho tng lai đ h tr cho các gii pháp qun tr ngun nhân lc đi đúng hng; (GP3): Hn ch tuyn dng ngun nhân lc bên ngoài qua ngi thân trong ngành; (GP3): Nhm tuyn đc ngi có đ phm cht, trình đ và nng lc phù hp cho tng công vic c th và gim tình trng tha ngi không có đ trình đ và nng lc cn thit; 2 Nhóm gii pháp đào to và phát trin ngun nhân lc (GP4): Phân tích nhu cu đào to, trin khai, kim tra, đánh giá hiu qu đào to cht ch; (GP4): Nâng cao nng lc ca nhân viên, đm bo có đ các k nng, trình đ lành ngh cn thit đ hoàn thành tt các công vic đc giao; 3 Nhóm gii pháp to đng lc và duy trì ngun nhân (GP5): i mi c ch tr lng bng phng pháp 3Ps; (GP5): Nhm to đng lc đ CBCNV phát huy ht kh nng làm HUTECHlc vic theo đúng hng mc tiêu, chin lc ca Công ty; (GP6): ng dng mnh chính sách luân chuyn công vic; (GP6): To không khí hng khi khám phá các công vic mi và nâng cp trình đ cho cho toàn th CBCNV; 3. KT QU  tài này nhm giúp Công ty in thoi Tây Thành ph có mt cái nhìn tng th v qun tr ngun nhân lc; đng thi nó có tác dng nh là mt bn nghiên cu tin kh thi h tr và giúp công ty s dng tt hn ngun nhân lc ca mình, góp phn đnh hình chin lc phát trin ngun nhân lc và giúp công ty có th cnh tranh tt hn trong bi cnh hi nhp kinh t toàn cu. 4. KT LUN Trong môi trng cnh tranh gay gt và có nhiu bin đng trên th trng dch v thông tin đin thoi nh hin nay ti TP.H Chí Minh, vic có đc mt ngun nhân lc có cht lng cao s là yu t quyt đnh đn s thành công ca doanh nghip. Do đó, đnh hng phát trin ngun nhân lc là vn đ quan trng và cp bách đi vi CTTTTP.  đt đc điu này thì các nhà qun tr ngun nhân lc phi xem công tác phát trin ngun nhân lc là mi quan tâm hàng đu ca mình, nhm có đc các chính sách nhân s phù hp vi tng thi k và phi có phng pháp và công c thc hin chính sách đó sao cho đt hiu qu cao và hài hoà gia li ích ca doanh nghip vi tng cá nhân, c gng tho mãn nhu cu ngày càng cao ca nhân viên. Trên c s s dng tng hp các phng pháp nghiên cu, đ tài đã gii quyt đc mt s vn đ c bn: + H thng hóa c s lý lun chung liên quan đn công tác qun tr ngun nhân lc trong doanh nghip: Khái nim, đc đim, vai trò, ni dung công tác qun tr ngun nhân lc và nhng yu t nh hng đn công tác qun tr ngun nhân lc và xu hng đi mi qun tr ngun nhân lc hin nay. Góp phn khng đnh, trong các ngun lc ca mt doanh nghip thì ngun nhân lc có đim đc bit là nó hin din  tt c các khâu trong quá trình hot đng ca doanh nghip và nó quyt đnh đn hiu qu mang li ca các ngun lc khác. + Trên c s gii thiu v quá trình hình thành CTTTTP, chc nng nhim v, b máy t chc, kt qu hot đng sn xut kinh doanh trong giai đon t nm 2005 – nm 2010. Qua đó, phân tích đánh giá tình hình thc hin các chc nng v qun tr ngun nhân lc ti CTTTTP. ng thi xác đnh thc trng ngun nhân lc hin nay ca CTTTTP: nêu ra mt mnh, mt yu và nguyên nhân làm hn ch cht lng qun tr ngun nhân lc ca CTTTTP. + Sau cùng, đ tài đa ra mt s gii pháp, kin ngh nhm hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti Công ty.  tài này đc thc hin vi s n lc c gng nhm đt kt qu tt tuy nhiên cng không tránh khi mt s hn ch nht đnh. Vì vy, rt mong nhn đc nhiu ý kin đóng góp b sung ca Quý Thy, Cô, Lãnh đo đn v và đng nghip đ đ tài hoàn chnh hn và kh thi hn trong thc t. TÀI LIU THAM KHO 1. Qun tr ngun nhân lc, TS. Trn Kim Dung, NXB Thng kê, nm 2005. 2. Qun tr nhân s, TS. Nguyn Thanh Hi, NXB Thng kê, nm 2002 3. Giáo trình Tâm lý và ngh thut lãnh đo, PGS.TS. Lê Thanh Hà, chng trình đào to và bi dng 1000 giám đc, nm 2003. 4. Qun tr ngun nhân lc, TS. Nguyn Thanh Hi, Vin qun tr doanh nghip. 5. Qun tr hc, TS. Nguyn Thanh Hi, NXB Thng kê. 6. Qun tr hc, TS. Lê Thanh Hà (ch biên), PGS.TS. Nguyn Th Liên Dip, TS. Phan Th Minh Châu, NXB Tr, nm 1996. 7. Phát trin ngun nhân lc, kinh nghim th gii và thc tin nc ta, PTS. Trn Vn Tùng, Lê Ái Lâm, NXB Chính tr quc gia, 1996. 8. Ngh thut lãnh đo, MBA Nguyn Hu Lam, NXB Giáo dc, 1996. 9. Qun tr ngun nhân lc, George T.Milkovich – John W.Boudreau, NXB Thng kê, nm 2002. 10. Qun tr d án đu t, TS. Lê Kinh Vnh, NXB Khoa hc-K thut, 2004. 11. Tuyn dng và đãi ng ngi tài (Cm nang kinh doanh-HARVARD), Biên dch: Trn Th Bích Nga, Phm Ngc Sáu, NXB Tng hp TP.HCM, nm 2006. 12. Phng pháp và k nng qun lý nhân s , Vin nghiên cu và đào to v qun lý, Lê Anh Cng, NXB Lao đng xã hi. HUTECHLUN VN TT NGHIP  HOÀN THIN CÔNG TÁC QUN TR NGUN NHÂN LC TI CÔNG TY IN THOI TÂY THÀNH PHCBHD: TS. Lê Kinh VnhHVTH: Phan Thanh TnHUTECHNI DUNG LUN VNLI M UCHNG 1. TNG QUAN C S LÝ LUN V QTNNLCHNG 2. PHÂN TÍCH VÀ ÁNH GIÁ THC TRNG CÔNG TÁC QTNNL TI CTTTTPCHNG 3. HOÀN THIN CÔNG TÁC QTNNL TI CTTTTPKT LUN CHUNGTÀI LIU THAM KHOPH LCHUTECHTR S CÔNG TY IN THOI TÂY THÀNH PHS 2 HÙNG VNG, PHNG 1, QUN 10, TP.H CHÍ MINHHUTECHLOGO TH HIN TRIT LÝ KINH DOANH CA CTTTTP[...]... Internet…) H U TE Thu th chuyên gia, Lãnh T C -T Công tác 2 Ho nhân l 3 4 Tuy nhân s S T + Có h th phân tích + có h th phân công vi cho các ho tích công vi cho các ho s xu tr ti ; s xu gián ti ; C H 1 Phân tích công vi Thành qu H U TE Stt +C có các chi báo ngu nhân l d lâu dài; + T phát, thi b ti hành theo thi chính xác; trình t quy + thu hút t ngu minh b công khai; nhân l t bên ngoài; + + g k hi qu + Tuân... ngu nhân l ; T C -T 6 7 8 tri l Phân ph thành tích Thành qu T + ã xây d m tiêu, k ho quy ch v t và phát tri ngu NL; + T ch nhi khóa t t hu + Nhi khóa t hi qu còn mang tính t phát, b ; + Thi giá k qu ; + khuy khích vi t h nâng cao trình C H 5 Công tác H U TE STT + Phân chia qu phúc l quy + T thu nh cho CBCNV; + t b + ; + Các m c giá thành tích + giá thành tích cá nhân bài mang n tính hình th công. .. ch ch (GP5): ch tr 3 Nhóm gi t duy trì ngu nhân l Ý ngh C H Nhóm gi tích (GP4): Nâng cao l c t nhân viên, b có các k tra, trình lành ngh c thi qu hoàn thành t các công vi ; giao; H U TE Stt (TT) m b pháp 3Ps; (GP6): d m chính sách luân chuy công vi ; (GP5): Nh t l CBCNV phát huy h kh làm vi theo m tiêu, chi c Công ty; (GP6): T không khí h kh khám phá các công vi m và nâng c trình cho cho toàn th CBCNV;... (GP1): Xây d h th phân tích và xây (GP1): Làm d b mô t công vi qu tr ngu cho t c các v trí; (GP2): C tin nhân s tiêu chu trong xuyên; s cho các ho nhân l ; nh thông (GP2): Nh giá tình và d báo hình hi t d báo cho lai công vi h tr cho các gi pháp qu tr lai ngu nhân l ; (GP3): Nh tuy có (GP3): H ch tuy ph ch trình và l d ngu nhân l bên phù h cho t công vi c th và ngoài qua thân gi tình tr th không có...C Công ty WHTC P Bình chánh Hóc Môn TCCB- C H ) Hành chính - Tân Bình P KT-TK- TC - NV H U TE ( P Ban Trung Tâm Kinh doanh Trung Tâm CMTD-UCTT ho Hình thành m nhân l H U TE Nghiên c C H M TÍNH C Khoa h C H d Nhi môn cao t l có hi Yêu c t nh H U TE chính và công ngh Vì v -có trình ph t hành Ph ” là c TÀI LI Qu Qu Qu Qu Châu, NXB... TE B/ C H A/ + Tái c - K Lu kh nhân l phát tri C H H U TE v có m và r góp b lu H U TE Trân tr C H L trong th i H U TE C H - ii H U TE TP HCM ngày 17 tháng 04 C H (Ghi rõ 1 3 4 5 iii PHÒNG QLKH - - - TP HCM, ngày 2012 II- IIIIVV- H U TE I- C H MSHV: 1084011032 15/09/2011 15/03/2012 iv H U TE C H công trình nào khác v H U TE Tây T C H www.caohockinhte.info... trình nào khác v H U TE Tây T C H www.caohockinhte.info vi + H U TE + C H và vii ABSTRACT The topic concluding experienced theory in field of human force source management and real status research at City Western Telephone Company (WHTC-VNPT) through the analyze situation applied policies of human force source management Situation staring and implementing function of human force source management and... Achievement appraisal; + Working condition and environment; On such base the topic combining theoretical handling of human force management in order to seek solutions enhancing using result of human force at City Western Telephone Company (WHTC-VNPT) most effective viii Trang .iii iv v vi ABSTRACT vii viii C H .xiii xiv... 25 25 C H 26 26 28 H U TE Performance Indicators-KPI) 31 32 34 34 34 34 34 35 36 37 37 37 2.1.1 Quá trình hình thành 37 39 39 40 x 43 44 44 45 46 47 48 2.1.5 : 48 51 52 C H 2.1.5 53 53... 92 92 3.3.1 X 94 C H 3.3.2 C (GP2) 94 3.3.4 H U TE ngành (GP3) 95 99 3.3.5 101 (GP6) 105 106 106 107 hông Thành 107 108 109 112 I II XI XV xii : XXI XVIII XXI : XXI . công tác qun tr ngun nhân lc ca Công ty qua các mt nh: + Phân tích công vic; + Hoch đnh ngun nhân lc; + Tuyn dng nhân s; + S dng nhân. tip làm công tác qun tr ngun nhân lc ti Công ty in thoi Tây Thành ph có mt cái nhìn tng th v qun tr ngun nhân lc. ng thi nó có tác dng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn:Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện thoại Tây thành phố doc, Luận văn:Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện thoại Tây thành phố doc, Luận văn:Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện thoại Tây thành phố doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn