Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của C.ty XNK Thiết bị vật tư thông tin (EMICO)

36 648 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2012, 10:44

Ngày nay trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp (*************) đặc biệt quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (*************) mình, tự quyết định khâu sản xuất đến khâu tiê Lời nói đầu Ngày nay trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, tự quyết định khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm, kể cả vấn đề hoàn thiện bộ máy quản doanh nghiệp. Để cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trờng đầy biến động và phức tạp nh hiện nay cần phải có bộ máy quản sao cho phù hợp.Trong bài báo "Về cuộc cách mạng của ta" đã nhấn mạnh vai trò tổ chức, Lênin viết "Ngời nào có tổ chức, kỷ luật cao nhất và máy móc thiết bị tốt nhất ngời đó sẽ thắng". Do vậy chúng ta không thể coi thờng vấn đề tổ chức bộ máy quản trong doanh nghiệp.Bộ máy quản doanh nghiệp đợc coi là bộ phận đầu não đa ra những đờng lối chủ trơng sách lợc quan trọng của doanh nghiệp cho nên dù muốn hay không muốn doanh nghiệp phải phân tích xem xét vấn đề về công tác hoàn thiện bộ máy quản doanh nghiệp. Đó là những vấn đề của xã hội trong nền kinh tế thị trờng hiện nay của các doanh nghiệp.Việc nghiên cứu bộ máy tổ chức quản là để hiểu bộ máy tổ chức quản và tầm quan trọng của nó, từ đó tìm ra biện pháp thích hợp để ngày càng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản của doanh nghiệp, đa doanh nghiệp ngày càng phát triển có sức cạnh tranh trên thị trờng đem lại sự phát triển cho doanh nghiệp nói riêng và cho xã hội nói chung. Chính vì vậy mà em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản của Công ty xuất nhập khẩu thiết bị vật t thông tin" (EMICO).* Đánh giá chung:Từ khi thành lập cho đến nay, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt song Công ty vẫn luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ đợc giao. Đạt đợc những thành tích đó là do sự nỗ lực đoàn kết của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong 1Công ty, sự vững mạnh của cán bộ lãnh đạo đơn vị và của các phòng ban trong Công ty.Bên cạnh đó, hiện nay Công ty còn có một số mặt hạn chế cần khắc phục.Qua phân tích cho thấy:- Cán bộ công nhân viên tuổi đời cao khá đông, lao động trẻ không nhiều - Mặt bằng về trình độ còn thấp- Một số bộ phận còn thiếu cán bộ chuyên trách và nhân viên nghiệp vụ.Ngoài ra:- Việc thực hiện một số chức năng nhiệm vụ còn hạn chế- Công tác tổ chứcquản lao động cha đợc quan tâm đúng mức.Trên đây là phần phân tích về hiện trạng bộ máy quản của Công ty xuất nhập khẩu thiết bị vật t thông tin (EMICO). Qua các nguyên nhan chỉ ra ta thấy rằng: việc tiến hành hoàn thiện tổ chức bộ máy quản văn phòng không phải dễ dàng. Đòi hỏi phải lựa chọn những biện pháp phù hợp: phù hợp với hiện tại và phù hợp với tơng lai phát triển. Đây không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên trong Công ty. Trong đó, lãnh đạo Công ty, cán bộ quản các bộ phận đóng vai trò chủ đạo.2Phần thứ nhấtý nghĩa của hoàn thiện tổ chức Bộ máy quản tại Công ty XNK thiết bị vật t thông tin (EMiCO)I. luận chung về tổ chức bộ máy quản lý1. Quản lý.1.1. Khái niệm:Quản là sự tác động có hớng đúng của chủ thể quản lên đối tợng quản lý, nhằm duy trì hoạt động của hệ thống, sử dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng sẵn có, các cơ hội để đa hệ thống đi đến mục tiêu đã đề ra trong diều kiện biến động của môi trờng.QLDN là quá trình vận dụng những quy luật kinh tế, quy luật tự nhiên trong việc lựa chọn và xác định các biện pháp về kinh tế - xã hội, tổ chức kỹ thuật để tác động lên tập thể lao động từ đó họ tác động đến các yếu tố vật chất của SXKD.1.2. Quan niệm về tổ chức quản lý:Trong xã hội hiện tại, hình thức tổ chức của con ngời đi từ ****** nhóm làm thời đến những tổ chức có cơ cấu tổ chức bộ maý chặt chẽ. Hiện nay tổ chức có tất cả trong mọi ngành hoạt động trong xã hội ***** những tổ chức chính quyền là nổi bật về sản lợng quy mô và tác động lên đời sống con ngời. Chính nhờ có tổ chức mà con ngời hiện đại đạt đợc những thành tựu thần kỳ mà không có một cá nhân riêng rẽ nào có thể đạt đợc, tất cả chúng ta đều có thể chỉ ra một tổ chức trong xã hội. Nhng về mặt KH, định nghĩa tổ chức là một việc phức tạp. Hầu nh mỗi nhà nghiên cứu đều có những định nghĩa của riêng mình. Những định nghĩa này đều hớng đến một khía cạnh nhất định của tổ chức. Qua định nghĩa đó, chúng ta có định nghĩa một cách tóm tắt nh sau:Tổ chức là một sự tập hợp nhiều ngời, một cách có ý thức để nhằm hoàn thành các mục tiêu chung. Tổ chức là một thực tế có mục tiêu phải hoàn 3thành có đời sống và những hoạt động riêng của nó, để có thể tồn tại và phát triển.Tổ chức bộ máy QLDN là nội dung của công tác tổ chức DN. Nếu hiểu ở mức độ khái quát nhất thì tổ chức DN là tổ chức sự kết hợp các yếu tố sản xuất vì thế việc nghiên cứu tổ chức DN nói riêng không thể không xuất phát từ quan điểm phân chia hoạt động lao động của con ngời thành hai yếu tố sản xuất độc lập với nhau là lao động quản và lao động thực hiện làm cơ sở cho công tác tổ chức DN nói chung và tổ chức bộ máy quản doanh nghiệp nói riêng.2. Mục đích và ý nghĩa của tổ chức bộ máy quản lý.2.1. Mục đích của tổ chức bộ máy quản lýMục đích của quản doanh nghiệp là một mặt nhằm đạt đợc năng suất cao nhất trong sản xuất kinh doanh, mặt khác không ngừng hoàn thiện tổ chức lao động.2.2. Mục đích của tổ chức bộ máy quản lý.Điều hành bộ máy quản hoạt động có hiệu quả, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ hệ thống đặt ra, phân công lao động hợp lý, những ngời có khả năng chuyên môn thuộc lĩnh vực nào đợc phân công trách nhiệm về lĩnh vực đó, ngời không có khả năng thì chuyển đến bộ phận thích hợp.3. Nội dung của tổ chức bộ máy quản của doanh nghiệp.3.1. Chức năng và mối quan hệ.Chức năng quản là hoạt động riêng biệt của lao động quản lý, thể hiện những phơng thức tác động của chủ thể quản đến đối tợng quản lý. Việc xác định đúng đắn chức năng quản là tiền đề cần thiết khách quan để có thể quản doanh nghiệp theo hớng chuyên tinh giảm nhẹ và có hiệu lực không thể phân tích sự phù hợp giữa cơ cấu bộ máy quản với chức năng quản lý.* Chức năng định hớng:4Là chức năng dự kiến trớc con đờng phát triển trong tơng lai của doanh nghiệp mà chủ yếu đề cập đến mục tieu cuả doanh nghiệp và con đờng để đạt mục tiêu đó. Trong nền kinh tế thị trờng chức năng quyết định sự thành đạt, thất bại hay diệt vong của doanh nghiệp theo quan niệm truyền thống chức năng định hớng chính là công tác kế hoạch hoá dựa trên cơ sở thống kê kinh nghiệm để soạn thảo các mục tiêu và phơng án hành động h-ớng mục tiêu.* Chức năng tổ chức:Chức năng bao gồm 2 bộ phận gắn cơ hữu với nhau là tổ chức xây dựng và tổ chức quá trình tổ chức xây dựng, bao gồm mọi công việc liên quan đến công tác xây dựng một doanh nghiệp nh xây dựng một cơ cấu sản xuất công nghệ ở phơng thức sản xuất bao nhiêu bộ máy chức năng.Tổ chức quá trình hoạt động với nội dung cơ bản là tổ chức thực hiện các t tởng chiến lợc kế hoạch.* Chức năng phân phối:Khi định hớng phát triển thì đòi hỏi trớc hết là việc phân phối nhiệm vụ, phân quyền điều hành đờng vận động giữa các bộ phận. Đây là nhiệm vụ của công tác tổ chức khi nhiệm vụ đã đợc phân ra và phân phối cho mọi cấp và đến mọi cá nhân trong tổ chức tất yếu đòi hỏi phải hớng các nhiệm vụ đi theo mục tiêu.3.2. Bộ máy quản lý.a. Khái niệm bộ máy quản lý:Bộ máy quản của một tổ chức là hệ thống các con ngời cùng với các phơng tiện của tổ chức đơcj liên kết theo một số nguyên tắc và quy tắc nhất định mà tổ chức thừa nhận để lãnh đạo quản toàn bộ các hoạt động của hệ thống nhằm đạt đợc các mục tiêu đã định.b. Những yêu cầu của bộ máy quản doanh nghiệp:Bộ máy quản doanh nghiệp phải gọn nhẹ, đây là yêu cầu đầu tiên của bộ máy quản vì nếu bộ máy cồng kềnh thì mỗi lúc cần sự biểu quyết 5có nhiều ý kiến điều này làm cho bộ máy quản doanh nghiệp có hiệu quả thấp và chậm.Bộ máy quản doanh nghiệp hoạt động phải có hiệu lực. Nếu bộ máy quản của doanh nghiệp có đợc yêu cầu là gọn nhẹ nhng lại hoạt động không hiệu quả thì bộ máy đó vẫn cha đạt yêu cầu. Mệnh lệnh của chỉ thị đa ra phải đợc chấp hành đầy đủ và đúng.Bộ máy quản doanh nghiệp còn phải hoạt động có hiệu quả, mỗi hoạt động của bộ máy sau khi thực hiện phải có một kết quả nhất định đồng thời phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm cá nhân trên cơ sở đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của tập thể lao động trong doanh nghiệp, phải phù hợp với quy mô sản xuất thích ứng với những đặc diểm kinh tế và kinh tế của doanh nghiệp. Ngoài ra bộ máy quản trong tổ chức còn phải đảm bảo sự uyên tinh gọn nhẹ và có hiệu quả, tỷ lệ giữa nhân viên quản so với tổng số công nhân viên chức là nhỏ nhất mà vẫn hoàn thành đầy đủ các chức năng quản đồng thời mọi quyết định bộ máy đợc chuẩn bị chu đáo, khoa học sát với thực tế đợc mọi ngời tự giác chấp nhận.c. Phân công bộ máy điều hàh doanh nghiệp.Trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nớc các doanh nghiệp hiện đại đòi hỏi một sự chỉ huy sản xuất và kinh doanh theo một ý chí thống nhất tuyệt đối đòi hỏi sự phục tùng kỹ thuật hết sức nghiêm ngặt, sự điều khiển của bộ máy theo những nguyên tắc thống nhất từ trên xuống dới. Giám đốc doanh nghiệp là ngời đợc giao trách nhiệm quản doanh nghiệp, là ngời chỉ huy cao nhất trong doanh nghiệp, có nhiệm vụ quản toàn diện, chịu trách nhiệm toàn diện về mọi mặt sản xuất kỹ thuật kinh doanh và đời sống của doanh nghiệp. Giám đốc nên phân công quản sản xuất và kỹ thuật cho phó giám đốc. Ngời này có trách nhiệm tổ chức sản xuất đến khâu bố trí điều hành lao động tổ chức cấp phát vật t. Tuỳ theo từng mô hình mà mỗi doanh nghiệp có thể bầu 1 đến 2 phó giám đốc trở lên, mỗi phó giám đốc sẽ chịu trách nhiệm một phần trong cơ cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp. Phó giám đốc kỹ thuật, phó giám đốc sản xuất, từ đó các phó giám đốc phân công 6công việc đến từng phòng ban, phân xởng tổ đội (nếu là cơ sở sản xuất) toàn bộ hoạt động tài chính kế toán theo quyđịnh hiện nay đợc giao cho kế toán tr-ởng có vị trí nh phó giám đốc.d. Lao động quản lý.* Khái niệm lao động quản lý:Lao động quản là một dạng lao động đặc biệt của lao động sản xuất, để hoàn thành các chức năng sản xuất khác nhau cần thiết phải có quá trình quản lý. Trong doanh nghiệp lao động quản gồm những ngời lao động hoạt động trong bộ máy quản và những ngời thực hiện các chuức năng quản đó là: Giám đốc, Phó giám đốc, trởng phó các phòng ban . các nhân viên làm việc trong các phòng ban chức năng và một số ngời phục vụ khác. Lao động quản đóng vai trò rất quan trọng bởi lẽ chỉ cần một sai sót nhỏ có thể ảnh hởng đến quá trình lao động.* Nội dung của lao động quản lý:Lao động quản gồm nhiều đặc điểm cơ bản kết hợp lại với nhau. Nội dung mang tính chất kỹ thuật thể hiện ở các công việc thiết kế và phân tích chuyên môn, nội dung mang tính chất hành chính thể hiện ở việc thực hiên các công việc nhằm tổ chức thực hiện các phơng án, thiết kế, quy định nh: Lập kế hoạch, hớng dân công việc, điều chỉnh, kiểm tra và đánh giá công việc. Nội dung mang tính chất sáng tạo thể hiện ở việc thực hiện những công việc nh suy nghĩ, khai thác, tìm tòi và phát minh các sáng kiến mới, các quyết định và các phơng pháp để hoàn thành công việc.Nội dung mang tính chất thực hành đơn giản: Đó là thực hiện các công việc đơn giản theo các quyết định hớng dẫn sẵn có. Ngoài ra còn có nội dung mang tính chất hội họp và sự vụ khác nh: tham gia các cuộc họp về chuyên môn hoặc giải quyết công việc có tính chất thủ tục.4. Cơ cấu bộ máy quản lý.4.1. Khái niệm cơ cấu bộ máy quản lý:Cơ cấu bộ máy quản là tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau đợc chuyên môn hoá, đợc giao những 7nhiệm vụ nhất định và đợc bố trí theo từng cấp nhằm thực hiện các chức năng quản trong hệ thống. Cơ cấu bộ máy quản đợc hình thành bởi các bộ phận quản và các cấp quản lý.4.2. Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý4.2.1 Cơ cấu trực tuyến:Sơ đồ 1: Kiểu cơ cấu quản trực tuyến.Trong đó A1, A2 .An; B1, B2 . Bn là những ngời thực hiện trong các bộ phận.Đây là cơ cấu giản đơn nhất, một cấp dới có một thủ trởng cấp trên mà thi hành mệnh lệnh của ngời đó mà thôi. Ngời lãnh đạo trực tuyến phải thực hiên tất cả các chức năng về quản lý. Mối liên hệ đợc thực hiện theo chiều dọc. Kiểu cơ cấu này có u điểm là quy trách nhiệm rõ ràng, duy trì tính kỹ thuật và kiểm tra. Ngời lãnh đạo các tuyến phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với các hoạt động của cấp dới. Chính vì vậy mà duy trì chế độ một thủ trởng, bên cạnh đó kiểu cơ cấu này có nhợc điểm: đòi hỏi ngời lãnh đạo phải có kiến thức toàn diện, tổng hợp nó, khuyến khích sáng tạo của cấp dới, không tận dụng dới sự giúp đỡ t vấn của các chuyên gia và khi cần thiết liên hệ giữa 2 thành viên của các tuyến thì việc báo cáo thông tin theo đờng vòng8Lãnh đạo tổ chứcLãnh đạo tuyến 1Lãnh đạo tuyến 2A1B1A2 B2A3 B3Lãnh đạo tổ chứcLãnh đạo tổ chứcSơ đồ 2: Kiểu cơ cấu quản theo chức năng.Theo kiểu cơ cấu này, công tác quản đợc tổ chức theo chức năng, do đó hình thành là những ngời lãnh đạo đợc chuyên môn hoá, chỉ đảm nhiệm một chức năng nhất định, cấp dới không những chịu sự lãnh đạo của một bộ phận chức năng mà còn chịu sự lãnh đạo của ngời chủ doanh nghiệp và bộ phận chức năng khác.Ưu điểm của dạng cơ cấu này là: Thu hút các chuyên gia vào công tác quản lý, giải quyết các vấn đề chuyên môn một cách thành thạo và giảm bớt gánh nặng trách nhiệm quản cho ngời lãnh đạo. Cơ cấu theo chức năng có những hạn chế và không duy trì đợc tính kỹ thuật, kiểm tra và phối hợp ngời lãnh đạo tổ chức phải phối hợp với ngời lãnh đạo chức năng nhng do đó giải quyết nhiều mệnh lệnh nên lãnh đạo tổ chức không phối hợp đợc hết, dẫn đến ngời thừa hành phải chịu một lúc nhiều mệnh lệnh trái ngợc nhau.4.2.3. Cơ cấu trực tuyến chức năng:9Lãnh đạo tổ chứcA1 A3A2 AnLãnh đạo tổ chứcLãnh đạo chức năng ALãnh đạo tuyến 1 Lãnh đạo chức năng BLãnh đạo tuyến 2A1 A2 A3 B2 B3B1Trong đó A1, A2 . An; B1, B2 . Bn là những ngời thực hiện trong các bộ phận.Kiểu cơ cấu này là sự phối hợp giữa hai loại cơ cấu trực tuyến và chức năng. ở đây lao động và tổ chức đợc sự giúp đỡ của các phòng ban chức năng trong việc ra quyết định để hớng dẫn, điều khiển, kiểm tra tuyến mệnh lệnh theo tuyến đã đợc quy định. Ngời làm lãnh đạo các phòng ban chức năng có quyền ra quyết định cho ngời thừa hành ở các tuyến, các cơ cấu trực tuyến. Chức năng có u điểm: tận dụng đợc u điểm của 2 loại cơ cấu: cơ cấu trực tuyến và cơ cấu chức năng đó là phát huy đợc năng lực chuyên môn của các bộ phận chức năng đồng thời đảm bảo đợc quyền chỉ huy của hệ thống trực tuyến. Tuy nhiên dạng cơ cấu này có điểm hạn chế: do có quá nhiều bộ phận chức năng thờng phải họp hành nhiều gây căng thẳng và lãng phí thời gian. Ngoài ra, còn có thể xảy ra mâu thuẫn giữa ngời lãnh đạo và các tuyến với nhau do không thống nhất quyền hành và quan điểm.Trên đây là 3 kiểu cơ cấu tổ chứcbộ máy quản cơ bản, ngoài ra còn có các kiểu cơ cấu trực tuyến tham mu, cơ cấu hình thức và không hình thức.Xã hội ngày nay càng phát triển dẫn đến biến đổi mạnh mẽ trong các đơn vị. Song sự phát triển gắn liền với quá trình tập trung và chuyên môn hoá cao đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong quá trình hoạt động của tổ chức. Vì vậy hoàn thiện tổ chức bộ máy quản của Công ty là một tất yếu. Việc hoàn thiện chức năng làm cho việc thực hiện quản lao động có chất lợng cao hơn.5. Yêu cầu đối với tổ chức bộ máy quản doanh nghiệp.5.1. Thống nhất mục đích của tổ chức:Một mục đích chỉ tập hợp đợc sự hợp tác khi những ngời tham gia hiểu đợc bản chất và mối quan hệ mật thiết của mục đích đó nh là đối tợng của sự hợp tác. Nói cách khác, khi các cá nhân phải cảm nhận đợc mục đích 10[...]... bộ, thống nhất và dứt khoát II Các giải pháp Qua tìm hiểu và phân tích tình hình chung, cũng nh tổ chức bộ máy quản của Công ty ta nhận thấy đợc những mặt cạnh tranh và những hạn chế của bộ máy quản 28 Dới đây tôi xin đa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy của Công ty sao cho phù hợp với tình hình hiện nay 1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản Trong tình hình mới, cơ cấu tổ. .. tiến hành công tác hoàn thiện tổ chức bộ máy quản phải thận trọng không ồ ạt, đảm bảo thống nhất và hiệu quả Kết quả đạt đợc phải khớp với yêu cầu đề ra, hợp tình hợp lý, là bộ máy năng động và linh hoạt, không cồng kềnh 34 Kết luận Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trong các doanh nghiệp là một yêu cầu khách quan, phù hợp với xu hớng phát triển Trên cơ sở đợc hoàn thiện, bộ máy quản sẽ phù hợp và... trên là một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy quản của Công ty EMICO Sau đây tôi xin nêu ra một số kiến nghị để đảm bảo thực hiện công tác hoàn thiện đó là: + Lãnh đạo Công ty phải là ngời đề ra và chỉ đạo tiến hành công tác này Phòng tổ chức tổng hợp cụ thể là bộ phận tổ chức lao động thực hiện 33 công tác tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các bộ phận, cán bộ quản và phòng phải có trách nhiệm... định, vững chắc trong tổ chức 5.5 Linh hoạt và hiệu lực Bộ máy của tổ chức không đợc cứng nhắc, cố định mà phải năng động mềm dẻo để đảm bảo sự thích nghi và ứng phó kịp thời với những thay đôỉ của môi trờng.Phần II 11 Phân tích thực trạng tổ chức bộ máy quản của Công ty xuất nhập khẩu thiết bị vật t thông tin viết tắt EMICO 2.1 Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Emico Công... nền kinh tế thị trờng 2.8 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản 2.8.1 Cơ cấu chung Nh đã trình bày ở trên, Công ty có 6 phòng chức năng, mỗi phòng có một tổ chức nhất định Sơ đồ 4: Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty (trang 17) Qua sơ đồ 4 ta thấy cơ cấu tổ chức của Công ty thuộc kiểu trực tuyến chức năng Theo kiểu này Giám đốc là ngời có quyền cao nhất trong đơn vị Các bộ phận chức năng không trực tiếp ra mệnh... tổ chức bộ máy quản phải luôn hoàn thiện theo hớng ngày càng thích hợp với mục tiêu và nhiệm vụ công tác Việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản theo hớng đổi mới và khoa học đảm bảo chuyên tinh gọn nhẹ và hiệu quả là vấn đề phức tạp cha thể giải quyết trong thời gian ngắn Thời gian tới Công ty cần thiết thêm bộ phận chức năng bằng cách thành lập bộ phận mới, đáp ứng yêu cầu thể hiện trong chức. .. trình độ tin học ngoại ngữ, tuổi đời, sức khỏe, thậm chí cá giới tính Tuỳ theo công việc khác nhau mà có tiêu chuẩn khác nhau - Thứ hai: đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nớc về công tác tổ chức thi tuyển, hợp đồng thử việc đối với lao động đợc tuyển dụng III Một số kiến nghị để tiến hành tốt công tác hoàn thiện tổ chức bộ máy quản của Công ty xuất nhập khẩu thiết bị vật t thông tin (emico). .. Phải làm cho cán bộ công nhân viên trong Công ty phải hiểu rõ ý nghĩa của việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản đơn vị, đợc sự đồng tình và ủng hộ của từng cá nhân và tập thể lao động, thu hút họ tham gia vào công tác quản Đây là yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành công Bởi lẽ, công tác hoàn thiện không chỉ là trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo đơn vị mà còn là trách nhiệm của cả tập thể + Phải... xuất nhập khẩu thiết bị vật t thông tin đợc thành lập ngày 28/7/69 với tên đầu tiên là Công ty cung ứng vật t và thông tin, trực thuộc tổng cục thông tin lúc đó Sau khi thống nhất đớc nớc vào năm 1976 Công ty đợc chuyển sang cho uỷ banphát thanh và truyền hình quản Nhà nớc ban hành quyết định QĐ /213/ TC ngày 20/5/87 thành lập bộ văn hoá thông tin, Công ty đợc chuyển về trực thuộc bộ này Cuối năm... triển - Rà soát phân chia chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận và đi đến hoàn thiện kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác quản Cải thiện mối quan hệ công tác, lề lối làm việc, bổ sung và hoàn thiện nội quy, quy chế, sắp xếp và bồi dỡng cán bộ đúng chuyên môn, sở trờng - Tăng cờng mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài cơ quan - Hoàn thiện thêm việc xây dựng chức trách cho từng cán bộ công nhân viên đảm . động c a tổ ch c. Vì vậy hoàn thiện tổ ch c bộ máy quản lý c a C ng ty là một tất yếu. Vi c hoàn thiện ch c năng làm cho vi c th c hiện quản lý lao động c . thống. C c u bộ máy quản lý đ c hình thành bởi c c bộ phận quản lý và c c cấp quản lý. 4.2. C c kiểu c c u tổ ch c bộ máy quản lý4 .2.1 C c u tr c tuyến:Sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của C.ty XNK Thiết bị vật tư thông tin (EMICO), Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của C.ty XNK Thiết bị vật tư thông tin (EMICO), Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của C.ty XNK Thiết bị vật tư thông tin (EMICO), Mục đích của tổ chức bộ máy quản lý., Bộ máy quản lý. a. Khái niệm bộ máy quản lý:, Cơ cấu trực tuyến chức năng:, Hiệu quả Cân đối - Cân đối giữa quyền hành và trách nhiệm Linh hoạt và hiệu lực. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Emico, Chức năng và nhiệm vụ., M«i trêng vi m«: M«i trêng vÜ m«:, Các mặt hàng kinh doanh của Công ty. Cơ sở vật chất kỹ thuật: Đánh giá chung kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty., Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty EMICO., Cơ cấu lãnh đạo Công ty. Hiện trạng của các cán bộ các phòng chức năng: a. Phòng KD - XNK:, Phòng Tổ chức - Tổng hợp: + Chức năng cơ bản: Phòng Kế hoạch - Tài chính Phòng bảo vệ: Đội xe: + Chức năng và nhiệm vụ cơ bản:, Lãnh đạo Công ty Bổ sung bộ phận chức năng 1. Cán bộ lãnh đạo các phòng

Từ khóa liên quan