Phiếu khảo sát về trách nhiệm xã hội của các Ngân hàng thương mại Việt Nam docx

5 759 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 11:20

Phiếu khảo sát về trách nhiệm hội của các Ngân hàng thương mại Việt NamChào Ông/Bà! Tôi là một sinh viên của Học viện Ngân hàng. Hiện tôi đang thực hiện một nghiên cứu nhằm phục vụ cho việc học tập. Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu về “Trách nhiệm hội của các ngân hàng thương mại Việt Nam”. Xin Ông/Bà vui lòng dành chút thời gian quý báu để giúp chúng tôi trả lời một số câu hỏi dưới đây. Đầu tiên, xin Ông/Bà vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân:• • • • • •  !"#$%• &'(• ) *+(• )+ *,(• ),(-./01+23456( 4.6"(74.784164'94867:3456".;4<.=41>?@4A AB#"67'1<.=634567@4%CD%#E• FG6'• FG0%H• 4164I/B7• 0A4164'47601,23456 J.6"(84164 'D7.1:• &'+K• )+ *K• ) *K• ) *+K• )+ *+K• )+K-./0123456( 4.68%;467:0123456L*'*67"MA(NJOB74(%P4:• QLR"M"# M6S"6 P.6T/OUQ• QV*"M"# M6S• Q'*4"M"# M6S0123456* *A(NJOB74(%P4.H H/Q4W2• )4164Q 4.6"(• )B74(%X4164YZA• 0AU%0%O• 0A%'94(Q4 8[4• 4\ZA012]73456^8?7416463456 4.6"(W1 *A(NJ:X0PL!5M%'94AYE• &7A%._8• &7A%._)4 \4• &74`"T%A%.a7bWS cO6'• &74164_$U 'DA(O d"NJ• 4S/1ZA01e2]73456^.`"_W!4#64164O3456'4 *Z_(A(NJ.62• f*• gJ• <7"(Q'=4• I`"_ZA01h2]73456^41643456 4.6"(_(A(NJQ4W"(4A78 4"MfiFj67?7 1S:X0PL!5M%'94AYE• GZ]4"6W<.a'94(• 147#.'D4?<%k^Bc"T• 0<(?A4\1._• l_6.;4OZA64• 0<(dW("64#%• [6 H'• F78 4ZA01h2]73456^41643456 4.6"(_(A(NJQ4W"(4A78 4gmFni67?7 1S:X0PL!5M%'94AYE• lUZ>]4 \4• A7BT• 0UD/• oKP^4($• L7• F78 4ZA01h2]73456^41643456 4.6"(_(A(NJQ4W"(4A78 4"MpqorG3istu67?7 1S:X0PL!5M%'94AYE• fS*Z7"SAB_A"M<7"(Q'=4• )dAB_AZQ4 <<7Z*<7"(Q'=4• 478 4<7"(Q'=4• F78 4ZA01v2]73456^"(_(A(NJO4164?w<'-4 *4"# M? 1S'*67:Tác độngmạnhTác động bìnhthườngKhông tácđộngNâng cao hình ảnh củaNgân hàngDoanh số bán hàng vàcung cấp dịch vụGiảm chi phí hoạt độngQuản lý tốt hơn các rủi roThu hút, giữ chân nhân sựtài năngTăng thị phầnTăng sự hài lòng củakhách hàngTăng khả năng cạnh tranhTạo quan hệ với ChínhquyềnThu hút các nhà đầu tư01+2]73456-48OA4164Z_(A(NJ.64:X0PL!5M%'94AYE• *"d• *4\1._• *=4• *?_ZS*Z)A/W• fQ4 8 'D.D74 D)"(_(A(NJ• -48ZA01++24164_(dA(NJP%<.67444S/1.63456d.6"(.1B68 1S:• 0P• fQ4• fQ4./W01+,2o'A.64'=/BC4^"(4164_(dA(NJPA 4 *3456ZWS* c._!/BC4?<%k^Bc"TO4164 PSZQ4:• 0P• fQ4• QZQ4W101+23456PaZ*4/"M"(_(A(NJO416493456 4.6"(ZQ4:Chân thành cảm ơn Ông/Bà đã giúp tôi hoàn thành bảng hỏi này!xL*/AQ4*^3456".;4./(].2F44S]v+E%y4.E7x'DzD-774.]&7]? A7A7I8BT4xMZ7<&c"TxMZ7<?4{ . Phiếu khảo sát về trách nhiệm xã hội của các Ngân hàng thương mại Việt Nam Chào Ông/Bà! Tôi là một sinh viên của Học viện Ngân hàng. Hiện tôi. phục vụ cho việc học tập. Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu về Trách nhiệm xã hội của các ngân hàng thương mại Việt Nam . Xin Ông/Bà vui lòng dành
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu khảo sát về trách nhiệm xã hội của các Ngân hàng thương mại Việt Nam docx, Phiếu khảo sát về trách nhiệm xã hội của các Ngân hàng thương mại Việt Nam docx, Phiếu khảo sát về trách nhiệm xã hội của các Ngân hàng thương mại Việt Nam docx

Từ khóa liên quan