BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ"Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mai và dich vụ Tuân Lộc" potx

6 636 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 09:20

  !"#!$%&'$( )*+,-* /-/01.12-3*21/4$56,-*07'89(:;<0=>?@ AB"C7D*EBF GH-B%I=HJBK8418L 8LMN8L4M7=OF 8*+P7OQ E7R2S:= 5T>TTUVWAXAY*':Z[%$%I\!* Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh tại Công ty]&M8$%&'$(:Z88BL6I^_%^KB^K&E&(B^KL!B5`'aB^KZ$B5`'$bIJB^c&d+)B$)"5`'`HM+L8M^+B5`'K:ZLe"f:!B$GLK gE&hB:6iIBI5LK 42 8`$%@eZ%P84/'$($GHjY`+4/$(g )GI@k %P842.1.2. Tình hình kinh doanh tại Công ty. !"#$% &  /M8  l A4VWm4UnT W4nm>4XTT V4XmU4A>X$= A4>VW4TTT A4V?X4>TT W4UnW4XXUI<o HLe@&M8 ?W>4n>X ?Wm4nX? >T?4WWVI<@ >n4TTT >A4TTT >n4mX>*$%LS mAV4?>A m?A4nWA mU?4TUU*S$8 ?mn4U>X ?mU4VVT ?U>4>Vn0$ ' "# 39*fIF]/]V  * XXX4nTm >AT4nVA >VW4AA? 5 GI&M8KI WX4XAU nA4UmV Am4UV>*p G:8  5 >nT4?>W >?>4VmW >>m4TAW( Nguồn tại phòng kế toán công ty cung cấp)II)'(#)*"+( ,( */01%2345"6#738"0"9/( 3 #:* ;% 63" <=38*6#>?@A( >B%C3D.(K8B#) qRj8hK5^++j";B#) `+L%#) RbrM[RGI c2+^=B8P^=BJ`8$% Es0#^c>4?t40$ ' "# 40*fIF]/]V  E=F */01%2345"6#738"0* Chức năng, nhiệm vụ bộ máy quản lýY^=L%"C^R^l BPK^u % aM!^+:Hg )@&M8j8$%' aK"f%"f$%$uo [M!^+:Hg )@&M8j84YIP^=L%$K&"f:h^u %IEh5Ij8^=42vIP^=I(+Lw$hj8[^S^"pIEB' K"f^=$uo u!$%Kj8[@^=IE4+ Phòng tổ chức hành chính: *%qR`+BL8M^+BuL"#Bo HLe!L"f@&M8B88`HM$KB@r0$ ' "# 41*fIF]/]V xyz,{.|}x]~,x•x•€]•TOÁNx‚z•€ƒ27„GH ";@…L GBo H'%<B$b"L" BLgrB`HM$K#o 847EL%`+IG 8 u^!$%:ZLe8^=$%`+IG@M4+ Phòng tài chính kế toán:K$(j8IJ%L%GI :q:B%@MHj8BL%#hKo HLeB@\8%<42;:q:$%!M^\!M$%rM&†[[M!^+@&M8j84qpI:=LK @5MB@\8"f&‡$KhK5^+%<@5M$%@5MM^#$'h +B^cC )I^l^jB<gB:=LK l5M^=4+, Phòng kỹ thuật:*%K$(I( $u Bo HLeE:hK o H$KBL^f`+IG@rM^ˆRbK$( +IJ$%' M%M%K"f^=$uaM!^+j8[4 +, Phòng bán hàng:*%K$(8" M^=$uKI$(M!^+@&M8$%o HLe)L"p%Mj8BhKK$(`` %8MM4+, Phòng nghiên cứu thị trường.QE&h5L"p@&M8&%!$%6!#:;K$(B( $%^u @K'"C!vC^\4[@5#+@&M8B^l "B^) l o 8@%B7/j8444^\‰^P!M8&M8:=@&M8#:; cLh$u"C$%$=:ŠPj848M&'[ c%M%%j( 8`$%$G \%MBGI%$u@MB8@HMe@5^=^\^u %B"f&‡qRhKpI^c 8`40$ ' "# 42*fIF]/]V  7u %B"f&‡qRhK$K%M%$%hK<: ˆ@%^\!M8&M8:==^8M47H`HM^\@`'^+"f+ c%f$f:R!8Lp5#$%M^=j!84I'(#)*"+( ,((738"/(JK"L/3"6#738"0"9/( 3 #:* ;% 63" <=38*6#>?@A( >B%C3D.(+@5MPK$(hK^l^j5^+!MiI@5%<j8BLGI`MM%<B )I@'IC^l^j<gˆIj&M8KI8o 5^'^ˆ^64E=FE=F */0JK"L/3"6#738"0Chức năng, nhiệm vụ bộ máy kế toán:- Kế toán trưởngL%"C' K M%`+@5M!BL%"CqR^u %`+@5MB@\8$%hK$KiIBL E \R‰4M%8B@5M";J"f&‡9^!M$KL" %LK B:q:@5MBLh8a$%H5[R@5MMIdpI$f[[@&M8j84- Kế toán tổng hợpP8"CI(4]5MqpIhKK$(rM:hIEj8@5M";4]5MqpIPK$(@\8<pIIIj8R‰BqpI`MM`%Bo 5Mj8$%M% =^\LGI`HE^=%@MH$%`MM%<40$ ' "# 43*fIF]/]V ]5M`%]5MqpI]5M"; YKế toán bán hàngrM&†[[ M%B:@MHpIH BIHHj8Mo [@&M8$f`!%B@%^=$f%"f4Q^'[[`%j8%$IJ@&M8^\‰^P<R";M‰E$@&M8$%^"88@5o H`% =Bo eM^=@\84Y[R@5MI&(R‰:qY^+@5MI&(bY"#II< 5"#II@) ‰Y 5?T‹Y"#II<@) 8M07"#II@) 8M^"CŒY"#II<%c@M"#II`[o E8o u =@•4Y"#II<'%c@MrM"#II@@8"Cg 4YhKrMF7mW`8%%?mŽTVŽ>TTUj8Y0$ ' "# 44*fIF]/]V . 5T>TTUVWAXAY*':Z[%$%I!* Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh tại Công ty ]&M8$%&'$(:Z88BL6I^_%^KB^K&E&(B^KL!B5`'aB^KZ$B5`'$bIJB^c&d+)B$)"5`'`HM+L8M^+B5`'K:ZLe"f:!B$GLK. 8`$%@eZ%P84/'$($GHjY`+4/$(g )GI@k %P842.1.2. Tình hình kinh doanh tại Công ty.  !"#$% &
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ"Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mai và dich vụ Tuân Lộc" potx, BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ"Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mai và dich vụ Tuân Lộc" potx, BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ"Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mai và dich vụ Tuân Lộc" potx

Từ khóa liên quan