TIỂU LUẬN: Phương hướng nhiệm vụ chính trong những năm tiếp theo của Vụ Hợp tác Quốc tế và một số giải pháp pdf

36 2,285 0
  • Loading ...
1/36 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 09:20

TIỂU LUẬN: Phương hướng nhiệm vụ chính trong những năm tiếp theo của Vụ Hợp tác Quốc tế một số giải pháp LỜI MỞ ĐẦU Nông nghiệp được biết đến như một lĩnh vực không những cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng công nghiệp chế biến thực phẩm mà còn sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ. Hiện tại cũng như tương lai, nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội mà không ngành nào có thể thay thế được. Trong giai đoạn hội nhập kinh tế của Việt Nam, mặc dù Đảng Nhà nước ta đưa ra mục tiêu phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá nhưng vai trò của ngành Nông nghiệp luôn luôn được đề cao được tạo rất nhiều cơ hội phát triển. Do đó, vai trò tham mưu, hoạch định các chính sách cho Nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ngày càng được nhấn mạnh. Bản báo cáo gồm 3 chương: Chương I: Giới thiệu tổng quan về Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vụ Hợp tác Quốc tế Chương II: Hoạt động của Vụ Hợp tác Quốc tế Chương III: Phương hướng nhiệm vụ chính trong những năm tiếp theo của Vụ Hợp tác Quốc tế một số giải pháp. CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ I. Quá trình hình thành phát triển của Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn 1.1. Quá trình hình thành của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn được thành lập từ năm 1995 trên cơ sở hợp nhất 3 Bộ: Nông nghiệp - Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp Thuỷ lợi. Ngày 31 tháng 7 năm 2007, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII, trong đó Quốc hội đã thông qua việc hợp nhất Bộ Thuỷ sản vào Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thành Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Ngày 03 tháng 01 năm 2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2008/NĐ-CP về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ 1.2. Sự phát triển của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn qua các thời kỳ 1.2.1. Thời kỳ từ năm 1987 đến năm 1995: Trong thời kỳ này, cơ cấu các bộ về nông nghiệp ở nước ta tồn tại 3 Bộ: Nông nghiệp - Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm trước đây được thành lập năm 1987 trên cơ sở sáp nhập 3 Bộ: Nông nghiệp, Lương thực Công nghiệp thực phẩm. Bộ Nông Nghiệp Công Nghiệp thực phẩm là Cơ quan của Hội đồng bộ trưởng, có trách nhiệm thống nhất quản lý Nhà Nước về nông nghiệp, lương thực công nghiệp thực phẩm trong phạm vi cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà Nước, bảo đảm nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho nhân dân, cho quốc phòng, nguyên liệu cho công nghiệp nông sản xuất khẩu. - Bộ Thuỷ lợi: là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước; về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ đê điều trong cả nước. - Bộ Lâm nghiệp: là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý, bảo vệ, xây dựng, phát triển rừng, sử dụng rừng, có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quản lý Nhà nước về bảo vệ phát triển rừng theo quy định tại Luật Bảo vệ phát triển rừng. 1.2.1. Thời kỳ từ năm 1995 đến nay: - Ngày 3/10-28/10/1995, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá 9 Nghị định về việc thành lập Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất 3 Bộ: Lâm nghiệp, Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm Thuỷ lợi đã được thông qua. - Ngày 01/11/1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. - Ngày 31 tháng 7 năm 2007, Quốc hội khoá XII đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII, trong đó Quốc hội đã thông qua việc hợp nhất Bộ Thuỷ sản vào Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thành Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. - Ngày 03 tháng 01 năm 2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2008/NĐ-CP về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Theo đó: "Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ”. II. Chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 2.1. Vị trí chức năng của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. 2.2. Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cụ thể: 1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm của toàn ngành; các chiến lược, quy hoạch vùng trọng điểm, liên vùng, liên tỉnh các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, diêm nghiệp, thuỷ lợi phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước; các dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ. 3. Ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó. 4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 5. Về nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi): a) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. b) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện sử dụng ngân sách cho các chương trình phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh trên động vật, thực vật; thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh động vật công bố dịch khi có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật có khả năng lây sang người. c) Công khai tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp được phê duyệt trong phạm vi cả nước. d) Chỉ đạo cơ cấu cây trồng, vật nuôi; kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi, thu hoạch, bảo quản tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất trồng trọt, chăn nuôi hàng năm. đ) Chỉ đạo xây dựng, kiểm tra thực hiện quy hoạch phát triển vùng cây trồng, vùng chăn nuôi tập trung, sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; kế hoạch sử dụng, bảo vệ cải tạo nâng cao độ phì đất nông nghiệp; chống xói mòn, sa mạc hoá sạt lở đất. 6. Về lâm nghiệp: a) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển lâm nghiệp; chế độ quản lý, bảo vệ những loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm danh mục những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. b) Công khai tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng được phê duyệt trong phạm vi cả nước. c) Thẩm định quy hoạch bảo vệ phát triển rừng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. d) Hướng dẫn, chỉ đạo điều tra, xác định, phân định ranh giới các loại rừng; thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đất để trồng rừng, lập hồ quản lý rừng công bố hiện trạng rừng hàng năm, kết quả kiểm kê rừng năm năm. 7. Về diêm nghiệp: a) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách phát triển diêm nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. b) Công khai tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển diêm nghiệp được phê duyệt trong phạm vi cả nước. c) Chỉ đạo kỹ thuật sản xuất, thu hoạch tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất hàng năm; 8. Về thuỷ sản: a) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách phát triển thuỷ sản sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. b) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí phân loại khu bảo tồn loài, sinh cảnh, khu dự trữ tài nguyên thiên nhiên thuỷ sinh; phân cấp quản lý khu bảo tồn có tầm quan trọng quốc gia quốc tế; quy chế quản lý về khai thác, bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. c) Công khai tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thuỷ sản được phê duyệt trong phạm vi cả nước. d) Hướng dẫn kiểm tra thực hiện quy hoạch khai thác, bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quy định về tiêu chí phân loại khu bảo tồn loài, sinh cảnh; khu dự trữ tài nguyên thiên nhiên thuỷ sinh; hướng dẫn về phân cấp quy chế quản lý khu bảo tồn có tầm quan trọng quốc gia quốc tế. 9. Về Thuỷ lợi: a) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuỷ lợi, đê điều; phòng, chống tác hại do nước, xâm nhập mặn gây ra sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành. b) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chiến lược, quy hoạch thuỷ lợi; chiến lược phòng chống giảm nhẹ thiên tai sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. c) Chủ trì xây dựng quy hoạch thuỷ lợi các vùng, các hồ chứa nước phục vụ nông nghiệp, phục vụ đa mục tiêu gắn với các ngành kinh tế - xã hội. d) Phê duyệt quy hoạch đê điều, quy hoạch thuỷ lợi liên quan từ hai tỉnh trở lên phục vụ phòng, chống lũ, lụt, tiêu úng, cấp nước, phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, cải tạo đất, phòng, chống sạt lở ven sông, ven biển, cấp thoát nước nông thôn. 10. Về phát triển nông thôn: a) Là đầu mối chủ trì trình Chính phủ về cơ chế, chính sách về phát triển nông thôn, cơ chế, chính sách quy định phân công, phân cấp thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến di dân, tái định cư trong nông thôn. b) Tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế chương trình tổng thể phát triển nông thôn; chiến lược phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn gắn với hộ gia đình hợp tác xã; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt. c) Tổng hợp, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn cấp xã. 11. Chỉ đạo thực hiện, tổng hợp quản lý các chương trình, dự án đầu tư, các công trình quan trọng quốc gia về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo phân cấp của Chính phủ; xây dựng, quản lý kết quả điều tra cơ bản, ngân hàng dữ liệu về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 12. Về chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh nông sản, lâm sản, thủy sản và muối: a) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy hoạch, chương trình, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến gắn với sản xuất thị trường các ngành hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; chính sách phát triển cơ điện nông nghiệp, ngành nghề, làng nghề gắn với hộ gia đình hợp tác xã sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển chế biến đối với các ngành hàng lĩnh vực cơ điện, ngành nghề, làng nghề nông thôn, bảo quản sau thu hoạch thuộc phạm vi quản lý của Bộ. 13. Quản lý dự trữ quốc gia về giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y hàng hoá khác theo phân công của Chính phủ. 14. Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học khuyến nông trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ nông, nghề muối, chế biến, bảo quản nông, lâm sản, muối ngành nghề nông thôn. 15. Về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản muối: a) Hướng dẫn, triển khai áp dụng hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: thực hành sản xuất tốt, quy phạm thực hành nuôi trồng tốt, quy tắc nuôi trồng có trách nhiệm, thực hành vệ sinh tốt hệ thống phân tích mối nguy hiểm về an toàn thực phẩm kiểm soát điểm tới hạn trong sản xuất, chế biến vận chuyển. b) Chỉ đạo giám sát, kiểm tra tồn dư kháng sinh, hoá chất độc hại các tác nhân gây bệnh cho động vật, thực vật trong nông sản, lâm sản, muối, thuỷ sản trước khi thu hoạch trong các khâu chế, bảo quản, chế biến, vận chuyển; kiểm soát giết mổ động vật vệ sinh thú y. 16. Về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn: chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường các quy định khác của pháp luật liên quan đối với sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất thải trong nông nghiệp. 17. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 18. Quản lý việc đăng kiểm, đăng ký, tàu cá kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị, vật tư, các chất đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các hoạt động thuộc các ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. 19. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật. 20. Quyết định chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 21. Về thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước: a) Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án sau khi được phê duyệt; [...]... giá những thành tựu hạn chế trong huy động sử dụng vốn đầu tư lĩnh vực Nông nghiệp theo các nguồn huy động 28 CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG NĂM 2010 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN .31 I Phương hướng, nhiệm vụ chính của Vụ trong năm 2010 31 1 Bối cảnh hoạt động chung .31 2 Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2010 31 II Một số giải pháp. .. hợp tác quốc tế hội nhập quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 2.3.2 Nhiệm vụ quyền hạn của Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn có nhiệm vụ cụ thể sau: 1 Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng chiến lược, cơ chế chính sách, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế công tác. .. dụng vốn đầu tư trong lĩnh vực quan trọng này, góp phần vào sự phát triển chung của cả nền kinh tế CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG NĂM 2010 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN I Phương hướng, nhiệm vụ chính của Vụ trong năm 2010 1 Bối cảnh hoạt động chung Năm 2010 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cả nước cùng phấn đấu chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long... buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp theo quy định của pháp luật 29 Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật 2.3 Chức năng, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ hợp tác Quốc tế 2.3.1 Vị trí chức năng của Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Hợp tác quốc tế là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát... năng của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 5 2.2 Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 5 2.3 Chức năng, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ hợp tác Quốc tế .12 CHƯƠNG II HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 17 I Tổng quan về công tác quản lý chung của Vụ Hợp tác Quốc tế năm 200917 1 Công tác xây dựng chương trình, đề án, văn bản pháp quy nội bộ 17 2 Công tác chuẩn bị và. .. trường tiếp tục có những biến đông, tỷ lệ lạm phát cao sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng, ảnh hưởng đến mục tiêu xoá đói giảm nghèo nâng cao đời sống của nhân dân Để góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế của cả nước của ngành Nông nghiệp, Vụ Hợp tác Quốc tế đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010 2 Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2010 2.1 Phương hướng, nhiệm vụ công tác chung - Đẩy... các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn trước pháp luật về hoạt động của Vụ Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, trước pháp luật... giá tổng hợp báo cáo theo quy định việc thực hiện các điều ước quốc tế, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế hội nhập kinh tế quốc tế của ngành; các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, các hoạt động có liên quan đến người nước ngoài cán bộ thuộc Bộ, các hội nghị, hội thảo quốc tế trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 11 Theo dõi, tổng hợp trình Bộ trưởng các giải pháp về hợp tác quốc. .. Các chương trình hợp tác thuộc Vụ Chương trình hỗ trợ Quốc tế ISG Quan hệ đối tác Chương cấp nước vệ trình CARD sinh nông thôn Đối tác Cúm gia cầm (PAHI) Chương trình MSCP CHƯƠNG II HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ I Tổng quan về công tác quản lý chung của Vụ Hợp tác Quốc tế năm 2009 1 Công tác xây dựng chương trình, đề án, văn bản pháp quy nội bộ - Xây dựng kế hoạch phát triển năm 2010, xây dựng... trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: a) Phòng Hợp tác song phương b) Phòng Hợp tác đa phương c) Phòng Hội nhập đầu tư d) Phòng Tổng hợp đ) Văn phòng SPS Việt Nam * đồ tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế VỤ TRƯỞNG CÁC PHÓ VỤ TRƯỞNG Các phòng chuyên môn nghiệp vụ Phòng HT Song phương Phòng HT Phòng Hội Đa nhập Đầu tư phương Phòng Tổng hợp Văn phòng SPS Việt . TIỂU LUẬN: Phương hướng nhiệm vụ chính trong những năm tiếp theo của Vụ Hợp tác Quốc tế và một số giải pháp LỜI MỞ ĐẦU. nghiệp và Phát triển Nông thôn và Vụ Hợp tác Quốc tế Chương II: Hoạt động của Vụ Hợp tác Quốc tế Chương III: Phương hướng nhiệm vụ chính trong những năm tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN: Phương hướng nhiệm vụ chính trong những năm tiếp theo của Vụ Hợp tác Quốc tế và một số giải pháp pdf, TIỂU LUẬN: Phương hướng nhiệm vụ chính trong những năm tiếp theo của Vụ Hợp tác Quốc tế và một số giải pháp pdf, TIỂU LUẬN: Phương hướng nhiệm vụ chính trong những năm tiếp theo của Vụ Hợp tác Quốc tế và một số giải pháp pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn