Khóa luận Tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ phần may Sông Hồng thực trạng và giải pháp” pptx

84 2,362 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

………… o0o ………… Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng YênKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ phần may Sông Hồng thực trạng giải pháp- i -MỤC LỤC iPhân tích tình hình t i chính à iCông Ty C ph n may Sông H ng ổ ầ ồ ith c tr ng v gi i phápự ạ à ả iM C L CỤ Ụ iiDANH M C CÁC B NGỤ Ả vDANH M C CÁC BI U , HÌNH VỤ Ể ĐỒ Ẽ vii viiiL I C M NỜ Ả Ơ viiiPH N M UẦ ỞĐẦ 21. Lý do ch n t iọ đề à 22. M c ích, m c tiêu nghiên c uụ đ ụ ứ 32.1. M c íchụ đ 32.2. M c tiêuụ 33. i t ng nghiên c uĐố ượ ứ 44. Nhi m v nghiên c uệ ụ ứ 45. Ph m vi nghiên c u c a t iạ ứ ủ đề à 46. Ph ng pháp nghiên c uươ ứ 41.1. Khái ni m, m c tiêu v nhi m v phân tích t i chính doanh nghi pệ ụ à ệ ụ à ệ 61.1.1. Khái ni mệ 61.1.2. M c tiêu v ý ngh a c a phân tích t i chính doanh nghi pụ à ĩ ủ à ệ 61.1.3. Nhi m v phân tích t i chínhệ ụ à 81.2. Trình t v các b c ti n h nh phân tíchự à ướ ế à 91.2.1. Thu th p thông tinậ 91.2.2. X lý thông tinử 91.2.3. D oán v quy t nhự đ à ế đị 91.3. N i dung phân tích tình hình t i chính doanh nghi pộ à ệ 101.3.1. Phân tích khái quát tình hình t i chínhà 101.3.1.1. Phân tích bi n ng t i s n v ngu n v nế độ à ả à ồ ố 101.3.1.2. Phân tích m i quan h cân i gi a t i s n v ngu n v nố ệ đố ữ à ả à ồ ố 121.3.2. Phân tích tình hình b trí c c u t i s n v ng n v nố ơ ấ à ả à ồ ố 141.3.2.1. B trí c c u t i s nố ơ ấ à ả 141.3.3. Phân tích kh n ng thanh toánả ă 151.3.3.1. H s thanh toán hi n h nhệ ố ệ à 151.3.3.2. H s thanh toán nhanhệ ố 151.3.3.3. H s thanh toán lãi vayệ ố 161.3.4. Phân tích kh n ng luân chuy n v nả ă ể ố 161.3.4.1. Luân chuy n kho n ph i thuể ả ả 16- ii -1.3.4.2. Luân chuy n h ng t n khoể à ồ 171.3.4.3. Luân chuy n v n l u ngể ố ư độ 171.3.4.3. Luân chuy n v n c nhể ố ố đị 181.3.4.5. Luân chuy n to n b v nể à ộ ố 181.3.5. Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanhệ ả ạ độ 191.3.5.1. Phân tích tình hình bi n ng c a giá v n h ng bán, chi phí bán ế độ ủ ố àh ng v chi phí qu n lý doanh nghi pà à ả ệ 191.3.5.2. K t qu ho t ng kinh doanhế ả ạ độ 191.3.6. Phân tich kh n ng sinh l iả ă ợ 201.3.6.1. T su t l i trên doanh thu (ROS)ỷ ấ ợ 201.3.6.2. T su t l i nhu n trên v n l u ngỷ ấ ợ ậ ố ư độ 201.3.6.3. T su t l i nhuân trên v n c nhỷ ấ ợ ố ố đị 201.3.6.4. T su t l i nhu n trên t ng t i s n (ROA)ỷ ấ ợ ậ ổ à ả 211.3.6.5. Kh n ng sinh l i qua ph ng trình Dupontả ă ờ ươ 211.4.1. B ng cân i k toánả đố ế 221.4.2. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanhế ả ạ độ 231.4.3. Báo cáo l u chuy n ti n tư ể ề ệ 231.5. Ph ng pháp phân tíchươ 241.5.1. Ph ng pháp so sánhươ 241.5.2. Ph ng pháp liên h cân iươ ệ đố 251.5.3. Phân tích t i chính DUPONTà 251.5.4. Ph ng pháp t l ươ ỷ ệ 251.5.5. Ph ng pháp thay th liên ho nươ ế à 262.1. Khái quát chung v công ty c ph n may Sông H ngề ổ ầ ồ 272.1.1. Quá trình xây d ng v tr ng th nh c a Công ty: ự à ưở à ủ 272.1.2. S n ph m v th tr ng chínhả ẩ à ị ườ 292.2. c i m b máy qu n lý c a công ty c ph n may Sông H ngĐặ đ ể ộ ả ủ ổ ầ ồ 302.2.1. S c c u t ch c b máy ơ đồ ơ ấ ổ ứ ộ 302.2.2. Ch c n ng nhi m v c a các b ph nứ ă ệ ụ ủ ộ ậ 312.3. Hình th c s n xu t v quy trình công ngh s n xu tứ ả ấ à ệ ả ấ 362.3.1. Hình th c s n xu t c a doanh nghi p ứ ả ấ ủ ệ 362.3.2. Quy trình công ngh s n xu tệ ả ấ 362.3.3. c i m v ngu n nhân l c c a công ty c phân may Sông H ngĐặ đ ể ề ồ ự ủ ổ ồ 372.4. Phân tích tình hình t i chính Công ty CP May Sông H ngà ồ 392.4.1. Phân tích khái quát tình hình t i chính công tyà 392.4.2. Phân tích tình hình b trí c c u t i s n v ngu n v nố ơ ấ à ả à ồ ố 432.4.3. Phân tích kh n ng thanh toánả ă 462.4.4. Phân tích kh n ng ho t ngả ă ạ độ 492.4.5. Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanhệ ả ạ độ 53- iii -2.4.6. Phân tích kh n ng sinh l iả ă ợ 562.5. ánh giá ho t ng phân tích t i chính công tyĐ ạ độ à 623.3.3. Nâng cao qu n tr t i chínhả ị à 72K T LU NẾ Ậ 73TÀI LI U THAM KH OỆ Ả 753.1 Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 3.1.1 Chiến lược sản xuất kinh doanh 3.1.3 Chiến lược tài chính 3.2 Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp Kết luận.DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTTT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ1 NV Nguồn vốn2 TS Tài sản3 VCSH Vốn chủ sở hữu4 TSCĐ Tài sản cố định5 TSLĐ Tài sản lưu động6 TSNH Tài sản ngắn hạn7 TSDH Tài sản dài hạn8 NVNH Nguồn vốn ngắn hạn9 NVDH Nguồn vốn dài hạn10 TTS Tổng tài sản11 CP Cổ phần12 ĐTNH Đầu tư ngắn hạn13 ĐVT Đơn vị tính14 HSTT Hệ số thanh toán15 HS Hế số16 VLĐ Vốn lưu động17 VCĐ Vốn cố định18 CCDV Cung cấp dịch vụ- iv -TT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ19 HĐBH Hoạt động bán hàng20 HĐKD Hoạt động kinh doanh21 LN Lợi nhuận22 LNTT Lợi nhuận trước thuế 23 LNST Lợi nhuận sau thuế24 GMC Công ty Cổ phần sản xuất thương mại & dịch vụ may Sài Gòn.25 NSP Công ty cổ phần may Phú Thịn- Nhà bè.26 TCM Công ty Cổ phần dệt may – Đầu tư thương mại Thành Công.27 TC- LĐ - TL Tổ chức, lao động, tiền lương28 XNK Xuất nhập khẩu29 SH2 Sông Hồng 230 TMQT Thương mại quốc tế31 P.TGĐ Phó tổng giám đốc32 VNĐ Việt Nam đồngDANH MỤC CÁC BẢNGBảng 2.1. cấu lao động của Công ty CP may Sông HồngBảng 2.2. Tinh hình biến động tài sản nguồn vốnBảng 2.3 Mối quan hệ cân đối giữa tài sản nguồn vốnBảng 2.4 Vốn lưu động thường xuyên nhu cầu VLĐ thường xuyênBảng 2.5. Bảng phân tích tỷ trọng tài sản ngắn hạn trong tổng tài sảnBảng 2.6. Tỷ trọng TSNH/TTS của GMC, NSB, TCM năm 2010Bảng 2.7. Bảng phân tích tỷ suất đầu tư TSCĐBảng 2.8. Bảng phân tích tỷ suất nợBảng 2.9. Bảng phân tích tỷ suất tự tài trợBảng 2.10. Bảng phân tích hệ số thanh toán hiện hànhBảng 2.11. Bảng phân tích hệ số thanh toán nhanhBảng 2.12: Bảng hệ số thanh toán nhanh của GMC, NSB, TCM năm 2010Bảng 2.13. Bảng phân tích hệ số thanh toán lãi vayBảng 2.14. Bảng phân tích tình hình luân chuyển khoản phải thuBảng 2.15. Bảng phân tích tình hình luân chuyển hàng tồn khoBảng 2.16. Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn lưu độngBảng 2.17. Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn cố định- v -Bảng 2.18. Bảng phân tích tình hình luân chuyển toàn bộ vốnBảng 2.19. Bảng phân tích tình hình biến động của giá, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệpBảng 2.20. Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanhBảng 2.21. Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thuBảng 2.22. Bảng phân tích Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu độngBảng 2.23. Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuân trên vốn cố địnhBảng 2.24. Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sảnBảng 2.25 :Chỉ tiêu ROA năm 2010 của GMC, NSB, TCM trung bình ngànhBảng 2.26. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu phân tích- vi -DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼSơ đồ 2.1: cấu tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần may Sông HồngSơ đồ 2.2:Hệ thống kế toán chứng từ ghi sổSơ đồ 2.3: Quy trình gia công sản phẩm may mặcSơ đồ 2.4: Dây chuyền sản xuất chăn ga gối đệm- vii -LỜI CẢM ƠNLời đầu tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, giáo khoa Kinh tế trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã trang bị truyền thụ kiến thức cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, học tập tại trường.Đặc biệt, tôi xin được bày tỏ những biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Nguyễn Xuân Huynh đã chu đáo, tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này.Đồng thời tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần May Sông Hồng cùng tập thể cán bộ công nhân viên trong phòng Thương Mại quốc tế của Công ty đặc biệt là người hướng dẫn thực tập anh Vũ Mạnh Hùng – phó phòng thương mại quốc tế đã nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt kỳ thực tập.Cuối cùng, tôi xin dành lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đó động viên, khuyến khích tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt kỳ thực tập bài khóa luận tốt nghiệp của mình.Hải Dướng, tháng 05 năm 2011SINH VIÊN(ký, ghi rõ họ tên)- viii -- i -- i -[...]... xin tìm hiểu phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần may Sông Hồng trong giới hạn khả năng mình Khóa luận ngoài phần mở đầu kết luận, gồm: Chương 1: sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Chương 2: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần may Sông Hồng Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần may Sông Hồng 2 Mục đích,... tích, tổng hợp, đánh giá tình hình tài chính Công ty Cổ phần may Sông Hồng trong những năm gần đây Từ đó, đề xuất một số biện pháp cần áp dụng để cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần may Sông Hồng trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn 2.2 Mục tiêu - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn về tình hình tài chính - Tìm hiểu về thực trạng hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần may Sông. .. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần may Sông Hồng 4 Nhiệm vụ nghiên cứu - Xây dựng sở lý luận cho đề tài - Tìm hiểu về thực trạng tình hình tài chính của Công ty Cổ phần may Sông Hồng - Đưa ra được những biện pháp nhằm Cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần may Sông Hồng 5 Phạm vi nghiên cứu của đề tài Không gian: Trên địa bàn của Công ty Cổ phần May Sông Hồng Thời gian: Từ ngày ... năm… Do đó, phân tích thẩm định vốn, nắm bắt kịp thời tình hình tài chính của Công ty để biện pháp xử lý khắc phục sớm là điều cần thiết quan trọng cũng là mục tiêu chính của đề tàiPhân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ phần may Sông Hồng thực tạng giải pháp” Đề tài nhằm tìm hiểu, phân tích đánh giá tình hình tài chính, vì thế quá trình -2- phân tích chủ yếu dựa vào sự biến động... Sông Hồng trong những năm gần đây - Phân tích, tổng hợp, đánh giá những kết quả đã đạt được những mặt còn tồn tại trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp - Tìm hiểu những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty Cổ phần may Sông Hồng -3- - Đưa ra một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần may Sông Hồng 3 Đối tượng nghiên cứu Tình hình tài chính của Công. .. Đánh giá khái quát tình hình tài chính - Phân tích cấu nguồn vốn tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Phân tích tình hình khả năng thanh toán - Phân tích hiệu quả sử dụng vốn - Dự báo nhu cầu tài chính 1.3.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ cung cấp một cách tổng quát tình hình tài chính trong kỳ kinh... pháp nghiên cứu lý luận Nghiên cứu các tài liệu nhằm xây dựng hệ thống lý luận về tình hình tài chính các yếu tố liên quan 6.2 Phương pháp điều tra thông qua phiếu câu hỏi Để tìm hiểu nhận thức, thái độ của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần May Sông Hồng về tình hình tài chính của của công ty Thu thập những thông tin đánh giá từ phía đội ngũ lao động gián tiếp tại công ty về các biện... phân tích tình hình tài chính sẽ giúp người sử dụng thông tin nắm được thực trạng hoạt động tài chính, xác định rõ nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình tài chính hoạt động kinh doanh Trên sở đó, đề xuất các giải pháp hữu hiệu ra các quyết định cần thiết để nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh doanh nâng cao hiệu quả kinh doanh Phân tích tình hình tài chính bao... tra, thực nghiệm thu được làm sở cho việc phân tích, đánh giá rút ra các kết luận khoa học của đề tài Thu thập số liệu thứ cấp thông qua Báo cáo Đại hội đồng cổ đông, báo cáo giá trị sảnxuất công nghiệp & doanh thu sản phẩm của công ty -5- CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, mục tiêu nhiệm vụ phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm - Tài chính. .. Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG 2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần may Sông Hồng - Tên giao dịch của công ty: Song Hong Garment Joint Stock Company - Địa chỉ: 105 Nguyễn Đức Thuận, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định - Logo: - Tổng giám đốc: Ông Bùi Đức Thịnh - Năm thành lập: 1988 - Số công nhân (năm 2006): 5.700 người - Diện tích (năm 2006): 160.000 m2 - Diện tích nhà . YênKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ phần may Sông Hồng thực trạng và giải pháp- i -MỤC LỤC iPhân tích tình hình t i chính. tài chính Công ty Cổ phần may Sông Hồng. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần may Sông Hồng. 2. Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận Tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ phần may Sông Hồng thực trạng và giải pháp” pptx, Khóa luận Tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ phần may Sông Hồng thực trạng và giải pháp” pptx, Khóa luận Tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ phần may Sông Hồng thực trạng và giải pháp” pptx

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm