ĐỀ THI MÔN HẾT MÔN TRR & LTDT - LẦN 2 (Đề 2) LỚP: Cao đẳng khóa 7 – năm học 2008-2009 pot

1 298 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

TRƯỜNG CĐDL CNTT TP.HCM ĐỀ THI MÔN HẾT MÔN TRR & LTDT - LẦN 2 (Đề 2)Khoa CNTT LỚP: Cao đẳng khóa 7 năm học 2008-2009.* * * (TG 90 phút Không được xem tài liệu)Bài 1(2đ): Cần bầu một ủy ban gồm 6 đại biểu, chọn từ 8 Bà và 8 Ông ứng viên. Có bao nhiêu cách chọntrong mỗi trường hợp sau:a) Chọn tùy í?b) Chọn số Bà bằng số Ông?c) Chọn số Bà ít hơn số Ông?d) Chọn phải có cả Bà và Ông?Bài 2(3đ): Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool sau, bằng phương pháp biểu đồ Karnaugh.F(x,y,z,t) = xyzt + xyt + xyt + xyzt + xyt + xyz Bài 3(2đ): Một nét vẽ là một lần đặt bút xuống vẽ cho đến khi nhấc bút lên. Để vẽ hình sau phải cần ítnhất bao nhiêu nét vẽ, giải thích.Bài 4(3đ): Cho đơn đồ thị có trọng số G=(V,E) như sau:Viết ma trận trọng số của nó. Thể hiện sự hoạt động của thuật toán Dijkstra với đồ thị trên, đểtìm đường đi ngắn nhất từ B đến các đỉnh còn lại. Liệt kê các lộ trình này.Hết.45232617 51BDEACF1237458610111291317161415 . CĐDL CNTT TP.HCM ĐỀ THI MÔN HẾT MÔN TRR & LTDT - LẦN 2 (Đề 2) Khoa CNTT LỚP: Cao đẳng khóa 7 – năm học 20 0 8 -2 009.* * * (TG 90 phút – Không được xem. các đỉnh còn lại. Liệt kê các lộ trình này. Hết. 45 2 3 2 61 7 51BDEACF1 2 3 7 45861011 12 913 17 161415
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI MÔN HẾT MÔN TRR & LTDT - LẦN 2 (Đề 2) LỚP: Cao đẳng khóa 7 – năm học 2008-2009 pot, ĐỀ THI MÔN HẾT MÔN TRR & LTDT - LẦN 2 (Đề 2) LỚP: Cao đẳng khóa 7 – năm học 2008-2009 pot, ĐỀ THI MÔN HẾT MÔN TRR & LTDT - LẦN 2 (Đề 2) LỚP: Cao đẳng khóa 7 – năm học 2008-2009 pot

Từ khóa liên quan