MÔN HỌC: ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG pdf

14 1,694 35
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

Bộ môn mạng và truyền Thông Nguyễn Văn Nguyên 1 DANH SÁCH VÀ YÊU CẦU CÁC ĐỀ TÀI CỦA ĐỒ ÁN MÔN HỌC MÔN HỌC : ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: Ths.Nguyễn Văn Nguyên 1.1. Đề tài số 1: Tìm hiểu giao thức SMTP và POP3. Ứng dụng xây dựng chương trình gửi và nhận mail 1.1.1. Yêu cầu: 1. Giới thiệu về giao thức HTTP, HTTPS 2. Sự khác nhau giữa HTTP và HTTPS 3. Giới thiệu quá trình gửi và nhận e-mail, các giao thức gửi (SMTP) và nhận (POP3, IMAP,… ) e-mail 4. Xây dựng chương trình và kết quả demo (có thể xây dựng hai lớp sau) + Xây dựng lớp MailUser: Nhận mail + Xây dựng lớp SendMailReader: Gửi mail 5. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 6. Gặp giáo viên hướng dẫn, làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 7. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình Java, C#, Visual C++,… 8. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn cho phép Tài liệu tham khảo Bộ môn mạng và truyền Thông Nguyễn Văn Nguyên 2 [1] Nguyễn Phương Lan-Hoàng Đức Hải, Java lập trình mạng, Nhà xuất bản giáo dục, 2001 [2] Nguyễn cao Đạt , Giáo trình lập trình mạng, Trường Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh [3] Hoàng Ngọc Giao, Lập trình Java thế nào?, Nhà xuất bản thống kê Hà Nội, 1998 [4] Nguyễn Phương Lan-Hoàng Đức Hải, Java ứng dụng Web với JSP/Serverlet, Nhà xuất bản lao động xã hội [5] http://www.java.sun.com 1.1.2. Đề tài số 2: Xây dựng chương trình cắt và truyền file có dung lượng lớn qua LAN dựa vào mô hình client-server Yêu cầu: 1. Giới thiệu giao thức TCP/IP 2. Trình bày Socket và cổng 3. Mô hình Client/Server 4. Xây dựng chương trình DEMO 5. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 6. Gặp giáo viên hướng dẫn, làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 7. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình Java, C#, Visual C++ 8. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn cho phép Bộ môn mạng và truyền Thông Nguyễn Văn Nguyên 3 Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Phương Lan-Hoàng Đức Hải, Java lập trình mạng, Nhà xuất bản giáo dục, 2001 [2] Nguyễn Phương Lan-Hoàng Đức Hải, Java ấn bản sinh viên, Nhà xuất bản giáo dục, 2001 [3] http://www.java.sun.com 1.1.3. Đề tài 3: Ứng dụng giao thức ICMP để xây dựng chương trình SCAN IP cho hệ thống LAN Yêu cầu: 1. Giới thiệu TCP/IP 2. Giao thức ICMP 3. Xây dựng chương trình DEMO dựa trên giao thức đã tìm hiểu 4.Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 5. Gặp giáo viên hướng dẫn, làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 6. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình Java, C#, Visual C++,… 9. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn cho phép Tài liệu tham khảo [2] Nguyễn Phương Lan-Hoàng Đức Hải, Java ấn bản sinh viên, Nhà xuất bản giáo dục, 2001 Bộ môn mạng và truyền Thông Nguyễn Văn Nguyên 4 [3] http://www.java.sun.com 1.1.4. Đề tài số 4: Tìm hiểu giao thức UDP và viết chương trình truyền file dựa vào giao thức UDP trên môi trường LAN Yêu cầu: 1. Giới thiệu chồng giao thức TCP/IP 2. Giới thiệu giao thức UDP 3. Thiết kế và xây dựng chương trình 4. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 5. Gặp giáo viên hướng dẫn, làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 9. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình Java. 10. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn cho phép Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Phương Lan-Hoàng Đức Hải, Java lập trình mạng [2] Elliotte Rusty Harold, Java Network Programming [3]http://java.sun.com 1.1.5. Đề tài số 5: Xây dựng chương trình truyền file sử dụng hai giao thức IP và UDP Yêu cầu: 1. Giới thiệu hệ hai giao thức IP và UDP Bộ môn mạng và truyền Thông Nguyễn Văn Nguyên 5 2. So sánh ưu và nhược điểm của hai giao thức này 3. Xây dựng chương trình DEMO 5.Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 6. Gặp giáo viên hướng dẫn, làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 7. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình Visual C++ 9. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn cho phép Tài liệu tham khảo [1] Lê Ngọc Thạnh, Lập trình windows với MFC Visual C++6.0, NXB thống kê, 2002 [2] Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Huy Công, Giáo trình lập trình mạng và truyền thông 1.1.6. Đề tài số 6: Xây dựng chương trình Chat sử dụng giao thức TCP/IP Yêu cầu 1. Giới thiệu về chồng giao thức TCP/IP 2. Xây dựng chương trình với nhiều tài khoản đăng nhập 3. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 4. Gặp giáo viên hướng dẫn, làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian Bộ môn mạng và truyền Thông Nguyễn Văn Nguyên 6 5. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình C trên Linux hoặc ubuntu 6. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn cho phép Tài liệu tham khảo [1] http://www.congdongjava.com [2] Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải, lập trình Linux-Tập 1,NXB Giáo dục [3] http://www.javavietnam.org 1.1.7. Đề tài số 7: Tìm hiểu RMI. Ứng dụng xây dựng chương trình giám sát LAN Yêu cầu: 1. Giơi thiệu lập trình phân tán 2. Phương thức triệu gọi từ xa, vai trò các lớp trung gian (stub và skeletion) 3. Cài đặt ứng dụng phân tán RMI 4. Xây dựng chương trình thực hiện các chức năng sau: a. Xem tổng số máy có trong Lab b. Xem số máy sử dụng và số máy rảnh c. Có khả năng phân phối máy sử dụng d. Tìm phòng, tìm máy rảnh e. Thêm, xóa thông tin của máy trong từng Lab 5. Kết quả DEMO minh họa Bộ môn mạng và truyền Thông Nguyễn Văn Nguyên 7 5. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 6. Gặp giáo viên hướng dẫn, làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 7. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn cho phép Tài liệu tham khảo [1] TS. Lê Văn Sơn - Hệ tin học phân tán - Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2002. [2] Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Huy Công, Giáo trình lập trình mạng và truyền thông 1.1.8. Đề tài số 8: Ứng dụng Multitheard để xây dựng chương trình SCAN IP trong môi trường mạng Yêu cầu: 1. Giới thiệu các lớp IP version 4 Bộ môn mạng và truyền Thông Nguyễn Văn Nguyên 8 2. Tìm hiểu multitheard sử dụng khoảng 16 theard, 32theard, 64 theard, 128 thead. So sánh tốc độ Scan 3. Xây dựng chương trình ứng dụng sao cho có thể đạt kết quả như sau 4. Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 5. Gặp giáo viên hướng dẫn, làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 6. Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn cho phép Bộ môn mạng và truyền Thông Nguyễn Văn Nguyên 9 Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Phương Lan – Hoàng Đức Hải. JAVA Lập trình mạng. Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội. [2] Nguyễn Phương Lan – Hoàng Đức Hải. Lập trình JAVA, NXB Lao động – Xã hội. [3] Darrel Ince & Adam Freemat, Programming the Internet with Java, Addison-Wesley. [4] http://www.ebook.edu.vn/?page=1.39&view=4628 [5] http://www.ebook.edu.vn/?page=1.1&view=9085). 1.1.9. Đề tài số 9: Tìm hiểu Socket và xây dựng chương trình theo mô hình client-server Yêu cầu: 1. Giới thiệu về mô hình client /server 2. Tìm hiểu về socket 3. Xây dựng chương trình ứng dụng : a) Client gởi 1 lệnh đến Server (vd: Bạn là ai ?), Server xử lý và trả lời là địa chi IP (ví dụ: 192.168.1.33) b) Client gởi một biểu thức đến Server (vd : 15+12 ), Server tính toán và trả về kết quả về Client Ví dụ 1 : Tính biểu thức 168*(78+93)/3 Kết qủa thực tế : 45192 Bộ môn mạng và truyền Thông Nguyễn Văn Nguyên 10 Lệnh nhập vào : =168*(78+pow[9,3])/3 Kết quả tính toán của chương trình : [...]... Nguyên Bộ môn mạng và truyền Thông 1.1.11 13 Đề tài số 11: Tìm hiểu và sử dụng kỹ thuật lập trình với Socket xây dựng chương trình tư vấn tuyển sinh cao đẳng, đại học theo mô hình Client - Server 1.1.12 Đề tài số 12: Tìm hiểu sử dụng kỹ thuật lập trình với Socket xây dựng chương trình tư vấn chăm sóc sắc đẹp 1.1.13 Đề tài số 13; Tìm hiểu và sử dụng kỹ thuật lập trình với Socket xây dựng chương trình Remote... 14: Tìm hiểu và sử dụng kỹ thuật lập trình với Socket xây dựng chương trình tính tiền dịch vụ Internet theo mô hình Client - Server 1.1.15 Đề tài số 15:Tìm hiểu và sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình xem điểm thi theo mô hình Client - Server 1.1.16 Đề tài số 16: Tìm hiểu sử dụng kỹ thuật lập trình với Socket xây dựng chương trình xem tử vi trong mạng LAN theo mô hình Client - Server...Bộ môn mạng và truyền Thông 11 Ví dụ 2 : Truy vấn địa chỉ của máy chủ Thực tế : Tên máy chủ : nguyen2011 Địa chỉ IP của máy chủ : 192.168.1.35 Kết quả của chương trình : Tên máy chủ : nguyen2011 Địa chỉ IP : 192.168.1.35 4 Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 5 Gặp giáo viên hướng dẫn, làm đúng yêu cầu của giáo viên... trong mạng LAN theo mô hình Client - Server 1.1.17 Đề tài số 17: Cho topology mạng với cấu hình như dưới đây Các máy S1, S2, S3 cùng chứa file DATA.dat Nguyễn Văn Nguyên 14 Bộ môn mạng và truyền Thông S1 X kbps S2 Y kbps 10 Mbps R S3 C 1 Z kbps Thiết kế giao thức và viết chương trình máy chủ cài trên máy S1, S2, S3 và chương trình máy khách cài trên máy C1 để có thể download file DATA.dat từ nhiều máy... FTP 2 Tìm hiểu Theard 3 Xây dựng chương trình ứng dụng thực hiện download và upload 1 file 4 Viết báo cáo theo mẫu Bộ môn mạng và Truyền thông 5 Gặp giáo viên hướng dẫn, làm đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và báo cáo tiến độ đúng thời gian 6 Làm 10 đến 15 slide để bảo vệ sau khi được giáo viên hướng dẫn cho phép Tài liệu tham khảo [1] Trần Tiến Dũng, Giáo trình Lý thuyết và bài tập Java,1999 [2]... tham khảo [1] Trần Tiến Dũng, Giáo trình Lý thuyết và bài tập Java,1999 [2] H M Deitel, P J Deitel, Java How to Program 6th Edition, 2004 [3] Core Java [4] Hoàng Đức Hải, Nguyễn Phương Lan, Java Tập 2, 2004 [5] http://javavietnam.org [6] Sun Microsystems , The Java Tutorials, 2007 Nguyễn Văn Nguyên Bộ môn mạng và truyền Thông 1.1.10 12 Đề tài số 10: Xây dựng chương trình download và upload file dựa... trình máy chủ cài trên máy S1, S2, S3 và chương trình máy khách cài trên máy C1 để có thể download file DATA.dat từ nhiều máy chủ S1, S2, S3 cùng một lúc Yêu cầu: File download về không bị lỗi Cấu hình mạng - Băng thông giữa các máy chủ và router R không được biết trước (nằm trong khoảng 100kbps ~ 1000kbps) Băng thông giữa router R và máy khách C1 là 10Mbps Liên kết giữa máy chủ và router R có tỷ lệ . Bộ môn mạng và truyền Thông Nguyễn Văn Nguyên 1 DANH SÁCH VÀ YÊU CẦU CÁC ĐỀ TÀI CỦA ĐỒ ÁN MÔN HỌC MÔN HỌC : ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG CÁN BỘ HƯỚNG. Phương Lan-Hoàng Đức Hải, Java lập trình mạng, Nhà xuất bản giáo dục, 2001 [2] Nguyễn cao Đạt , Giáo trình lập trình mạng, Trường Đại học Bách Khoa Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔN HỌC: ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG pdf, MÔN HỌC: ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG pdf, MÔN HỌC: ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG pdf