Chọn mẫu pptx

34 168 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 05:20

Chọn mẫu Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex 9-1 Nội dung Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex 9-2  Thảo luận khái niệm chọn mẫu và những lí do chọn mẫu.  Thảo luận vai trò của chọn mẫu trong tiến trình nghiên cứu marketing.  Thảo luận và tính toán phân phối mẫu, sai số chuẩn và khoảng tin cậy, và mô tả cách mà nhà nghiên cứu dùng những đại lượng thống kê này để đánh giá độ chính xác của mẫu. Nội dung Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex 9-3  Nhận diện những điểm khác biệt giữa phương pháp, và chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của các phương pháp.  Nhận diện những tiêu chuẩn liên quan đến việc xác định một phương pháp chọn mẫu thích hợp cho một dự án nghiên cứu cụ thể. Nội dung Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex 9-4  Thảo luận những phương pháp để tính qui mô mẫu.  Thảo luận những yếu tố cần được xem xét qui mô mẫu.  Xác định và giải thích các bước liên quan đến việc phát triển một kế hoạch chọn mẫu, và thiết kế các kế hoạch chọn mẫu khác nhau. Giới thiệu về chọn mẫu Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex 9-5  Chọn mẫu có thể được sử dụng khi việc nghiên cứu cả tổng thể là không thể hoặc không hợp lí hoặc không cần thiết. Tổng thể Mẫu Những thuật ngữ trong chọn mẫu Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex 9-6  Chọn mẫu  Lựa chọn một số lượng phần tử nhỏ hơn từ nhóm mục tiêu lớn hơn đã được xác định.  Điều tra tổng thể/dân số (Census)  Qui trình nghiên cứu bao gồm mọi phần tử của tổng thể mục tiêu đã được xác định.  Tổng thể mục tiêu đã được xác định  Một tập hợp của tổng thể được lấy ra cho điều tra. Những thuật ngữ trong chọn mẫu Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex 9-7  Tổng thể  Một tập hợp tất cả những phần tử thuộc đối tượng quan tâm của nghiên cứu.  Đơn vị lấy mẫu  Một phần tử cụ thể từ tổng thể mục tiêu đã được xác định từ đó dữ liệu và thông tin được rút ra.  Khung lấy mẫu  Một danh sách những đơn vị lấy mẫu đạt tiêu chuẩn, một danh sách tổng thể mục tiêu được xác định, ví dụ: danh bạ điện thoại, danh sách khách hàng. Đơn vị lấy mẫu Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex 9-8  Thông tin được thu từ mẫu (nhóm nhỏ) sẽ được suy ra cho nhóm lớn hơn (tổng thể mục tiêu).  Marketer và những người ra quyết định dựa trên giả thuyết rằng một mẫu có thể đại diện cho một tổng thể lớn hơn để từ đó đưa ra các quyết định của mình. Những thuật ngữ trong chọn mẫu Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex 9-9  Sai số trong khung lấy mẫu  Sai số xuất hiện khi khung lấy mẫu bao gồm những phần tử từ tổng thể mà:  Không phù hợp với đơn vị lấy mẫu hoặc không phù hợp với các phân đoạn hoàn chỉnh của tổng thể mục tiêu được xác định.  Những phân đoạn hoàn chỉnh của tổng thể mục tiêu được xác định không được bao hàm trong khung lấy mẫu. Đăng ký quá nhiều Bao gồm tất cả những đơn vị lấy mẫu của tổng thể mục tiêu được xác định cùng với những phần tử khác của tổng thể mà những phần tử này không phù hợp với hồ sơ/đặc điểm của đơn vị lấy mẫu. Đăng ký quá ít Khi những đơn vị lấy mẫu đạt chuẩn vô tình bị loại khỏi khung lấy mẫu Lý thuyết chọn mẫu Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex 9-10  Nhìn hình ở slide dưới  Giả định  Đơn vị lấy mẫu được phân phối ngẫu nhiên.  Phân phối mẫu của một đại lượng thống kê lấy mẫu cụ thể hình thành nên phân phối chuẩn.  Quy luật xấp xỉ phân phối chuẩn. [...]... Ortinau Slides prepared by Judy Rex Phương pháp chọn mẫu phi xác suất 9-20 Chọn mẫu thuận tiện  Chọn mẫu phán đoán  Chọn mẫu kiểm tra tỉ lệ  Chọn mẫu tích lũy nhanh  Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex Phương pháp chọn mẫu phi xác suất – Chọn mẫu thuận tiện 9-21  Mẫu được lấy tùy theo sự thuận tiện của người... Phương pháp chọn mẫu xác suất 9-15     Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (Simple Random Sampling) Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống (Systematic Random Sampling) Chọn mẫu phân tầng (Stratified Sampling) Chọn mẫu theo cụm (Cluster Sampling) Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex Phương pháp chọn mẫu xác suất– Chọn mẫu ngẫu... by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex Phương pháp chọn mẫu xác suất và phi xác suất 9-14   Chọn mẫu xác suất là kỹ thuật lấy mẫu trong đó xác suất mỗi đơn vị lẫy mẫu được chọn vào mẫu là biết trước và khác không Chọn mẫu phi xác suất là quá trình chọn mẫu ở đó xác suất được lựa chọn của mỗi đơn vị lấy mẫu là không được biết Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing... tự, nhà nghiên cứu lựa chọn thành viên đầu tiên của mẫu một cách ngẫu nhiên Một khoảng cách lấy mẫu không đổi được xác định để đảm bảo tính đại diện, và khoảng cách lẫy mẫu được sử dụng để lựa chọn mỗi thành viên thứ n tính từ thành viên đầu tiên cho đến khi đủ qui mô mẫu Phương pháp chọn mẫu này được sử dụng khi danh sách tổng thể là hoàn chỉnh Phương pháp này hiệu quả hơn chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản... nhiên, quay số ngẫu nhiên, hoặc một tiến trình chọn ngẫu nhiên khác  Việc này đảm bảo rằng xác suất mỗi đơn vị lấy mẫu trong tổng thể mục tiêu được chọn vào mẫu là biết trước, bằng nhau và khác không  Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex Phương pháp chọn mẫu xác suất– Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống (SYMRS) 9-17  ... prepared by Judy Rex Phương pháp chọn mẫu phi xác suất – Chọn mẫu kiểm tra tỉ lệ 9-24  Ví dụ, tỉ lệ có thể là giới tính, đã uống nước ngọt hơn bảy lần tuần trước và uống nước ngọt chỉ một lần vào tuần trước Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex 9-25 Phương pháp chọn mẫu phi xác suất – Chọn mẫu tích lũy nhanh quan đến... Judy Rex Phương pháp chọn mẫu phi xác suất – Chọn mẫu tích lũy nhanh 9-26  Ví dụ, những người sở hữu xe trên 1 tỉ có thể giới thiệu những người khác cũng sở hữu chiếc xe có trị giá như vậy Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex Tóm tắt sự khác nhau 9-27 Yếu tố so sánh Chọn mẫu xác suất Chọn mẫu phi xác suất Danh... Xác định qui mô mẫu phù hợp 9-31  Cần xem xét phương pháp chọn mẫu   Xác định mức độ đại diện của mẫu Và qui mô mẫu  Qui mô mẫu càng lớn thì càng chính xác (ở một mức độ nào đó) Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex Xác định qui mô mẫu phù hợp 9-32  Ba yếu tố cần xem xét để xác định qui mô mẫu phù hợp: 1 2... (strata)  Sau khi được phân tầng, đối với mỗi tầng, chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản sẽ được áp dụng  Nhân tố trọng số tỉ lệ hoặc không tỉ lệ có thể được áp dụng để ước lượng giá trị tổng thể  Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex Phương pháp chọn mẫu xác suất – Chọn mẫu theo cụm 9-19     Phương pháp này yêu cầu...Phân phối của mẫu và The CLT (định lí giới hạn trung tâm) 9-11 Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t/a Marketing Research 2e by Hair, Lukas, Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex Sai số lấy mẫu và không lấy mẫu 9-12  Sai số lấy mẫu liên quan đến bất kỳ một sai số hoặc sai lệch nào liên quan đến mẫu được sử dụng  Sai số không lấy mẫu liên quan đến bất kỳ một sai số . 9-14  Chọn mẫu xác suất là kỹ thuật lấy mẫu trong đó xác suất mỗi đơn vị lẫy mẫu được chọn vào mẫu là biết trước và khác không.  Chọn mẫu phi xác. Slides prepared by Judy Rex 9-20  Chọn mẫu thuận tiện  Chọn mẫu phán đoán  Chọn mẫu kiểm tra tỉ lệ  Chọn mẫu tích lũy nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chọn mẫu pptx, Chọn mẫu pptx, Chọn mẫu pptx