Quá trình lọc và bể lọc pot

26 374 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 05:20

     ! "•#$ %&'()$"*+, &-.)/012342)'•5'678)5 9*:";29-<=2)'8;92;>:5?@'6)'A"5?'6)78)'•)B CD/*/?)'*E*?'."/?)7F'2'."•G?59H,) I5&'6)J%?'6)'K L$" 7HA"*2)M)")MG?595'6N5JCC''6)'52K ILOC7HK LP)Q•'JP)QCRQ)&=7&S01T)Q"&A"*5'6)Q&•U&V7:01W))Q"&/& J=0V'DJP)Q•X -"=)JV)E;YT$TZ$"*[)>K[)%@)Y N?)L:%*5&20Y[)\2" "1]G"""NG"""N#'^2NK#'_*0())RLC'2N5"/@ 2N53W/%62N/' P2/`46A;]46A;]a)N**a)N**[...]... hoạt động Nước được dẫn từ bể lắng  bể lọc  lớp vật liệu lọc  lớp sỏi đỡ  bể chứa nước sạch Động lực của quá trình lọc • Nước  lớp vật liệu lọc với tốc độ tương đối lớn  hạt cặn bị đẩy sâu dần vào trong lớp cát lọc • Hiệu quả lọc: - Quá trình kết bám của các hạt cặn lên bề mặt hạt lọc - Quá trình tách cặn bẩn từ bề mặt hạt lọc  lớp cát lọc phía dưới Các loại lọc nhanh LỌC TRỰC TIẾP - Áp dụng nước... Tính toán bể lọc chậm - Diện tích bể lọc chậm Trong đó: 3 + Q: lưu lượng nước xử lý (m /h) + V: tốc độ lọc (m/h), tốc độ lọc phụ thuộc hàm lượng cặn Tốc độ lọc lấy theo bảng SS nguồn vào bể Tốc độ lọc (m/h) (mg/l) Bình thường Tăng cường 0 – 25 0.3 – 0.4 0.4 – 0.5 > 25 0.2 – 0.3 0.3 – 0.4 Khi xử lý nước ngầm 0.5 0.6 - Số bể lọc: Sơ bộ chọn bể theo công thức: Trong đó: + N: số bể lọc + Vtc: tốc độ lọc tăng...4 Bể lọc chậm • • • • Bể lọc chậm có thể xây bằng gạch hoặc bêtông cốt thép có dạng hình chữ nhật hoặc vuông Chiều rộng mỗi ngăn của bể không được lớn hơn 6m bề dài không lớn hơn 60m Số bể lọc chậm không ít hơn 2 Tốc độ lọc VL = 0,1 - 0,5m/h Nước từ máng phân phối đi vào bể qua lớp cát lọc với vận tốc rất nhỏ (0,1÷0,5)m/h Lớp cát lọc thường là cát thạch anh Chiều dày lớp cát lọc lớp sỏi... nước rửa bể; 7 Hệ thống thu nước sau lọc 8 Xả khô bể Ưu điểm nhược điểm Ưu điểm Nhược điểm - Khi cho nước qua bể lọc với vận tốc nhỏ (0,1-0,3m/h), - Diện tích lớn do tốc độ lọc chậm trên bề mặt cát - Khó tự động hoá cơ giới hoá, phải quản lý bằng thủ dần dần hình thành màng lọc Nhờ màng lọc hiệu quả xử công nặng nhọc lý cao, 95-99% cặn bẩn vi trùng có trong nước bị giữ lại trên màng lọc - Xử... qua 1m bể trong 1giờ (m /m h) + Σn: tổng số ngăn tập trung nước để rửa Cường độ rửa tính toán phải nằm trong giới hạn 1-2 l/s.m 2 - Dung tích nước cho 1 lần rửa 1 ngăn lọc: Trong đó: + fn : diện tích 1 ngăn cần rửa, b: chiều rộng 1 bể (m) l : chiều dài bể (m) n : số ngăn trong 1 bể + tr : thời gian rửa 1 ngăn lọc (giây) Tr = 10 - 20 phút Bể lọc chậm bằng than hoạt tính 5 .Bể lọc nhanh - Cấu tạo hoạt... Bảng: Cấu tạo lớp cát lọc lớp sỏi đỡ trong bể lọc chậm * Áp dụng: + Dùng cho trạm có công suất nhỏ Q ≤ 1000m3/mgđ, hàm lượng cặn ≤ 50mg/l, độ màu ≤ 500 + Khi phục hồi không lấy cát ra (xới bằng cơ khí rửa bằng nước) có thể áp dụng cho nhà máy có Q ≤ 30.000m3/ngđ, hàm lượng cặn ≤ 700mg/l, độ màu đến 500 Sơ đồ cấu tạo nguyên lí làm việc 1 Đường dẫn nước vào bể; 2 Cát lọc; 3 Lớp vật liệu đỡ... năm không nhiều Tốc độ lọc có thể thay đổi 4 – 25m/h LỌC NƯỚC QUA KEO TỤ - TẠO BÔNG - Lượng lớn bông cặn được giữ lại ở bể lắng Nước qua lọc chỉ chứa lượng nhỏ bông cặn Chu kỳ lọc dài LỌC TẠO BÔNG TIẾP XÚC - Thêm chất keo tụ, tăng cường khả năng giữ cặn; - Các polymer điện phân catonic thường được sử dụng  do thể tích bùn sinh ra nhỏ Dòng chảy qua lớp vật liệu có tác dụng như bể tạo bông để hình thành... của bể khi có 1 bể ngừng làm việc để rửa hoặc sửa chữa - Chiều cao toàn phần của bể: H = ht + hđ + hc + hn + hp (m ) Trong đó: + ht : chiều dày lớp sàn đáy thu nước lọc từ 0,3 - 0,5m + hđ : chiều dày lớp sỏi đỡ (m) + hc : chiều dày lớp cát (m) + hn : chiều cao lớp nước (0,8 - 1,8)m, thường lấy 1,5m + hp : chiều cao dự phòng (m), 0,3 - 0,5 m - Cường độ rửa lọc: Trong đó: 2 3 2 + q0 : lượng nước lọc. .. khả năng giữ cặn; - Các polymer điện phân catonic thường được sử dụng  do thể tích bùn sinh ra nhỏ Dòng chảy qua lớp vật liệu có tác dụng như bể tạo bông để hình thành bông trong lớp vật liệu; Tốc độ lọc 4 – 10m/h Tài liệu tham khảo • • • Bài giảng xử lý nước cấp, Nguyễn Lan Phương http://www.nuoc.com.vn http://www.tailieu.vn . IL/?59*39 '6)-G?59@;12Y)SSnguồn vào bể (mg/l)Tốc độ lọc (m/h)'M) G[)'M)c{!S!UN.v'):. -U=Z59)2)2/*Y$Yv,)A()-)GV2 eDiện ch bể lọc chậm.G2)5=CoC''6)'N.vK ILoC?59K
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình lọc và bể lọc pot, Quá trình lọc và bể lọc pot, Quá trình lọc và bể lọc pot

Từ khóa liên quan