ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC SỐ 1 – tháng 5/2012 doc

14 1,127 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

Hệ thống tư liệu Dạy và học Hóa họcHệ thống tư liệuDạy và học Hóa họchttp://dayhoahoc.comhttp://trungtamABC.comĐÁP ÁN CHI TIẾTĐỀ THI SỐ 1 tháng 5/2012(Thời gian: 90 phút)Câu 1 :Liên kết kim loại và liên kết ion đều cóA.lực liên kết tạo bởi cặp electron tự do.B.lực hút tĩnh điện giữa các tiểu phân mang điện trái dấu.C.sự nhường và nhận electron giữa các nguyên tử.D.lực hút tĩnh điện giữa ion dương và electron tự do.Hướng dẫnLiên kết kim loại tạo thành giữa các nguyên tử và ion kim loại do sự tham gia của các electron tự do.Liên kết ion hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấuĐáp án BCâu 2 :Cho 56,73 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H12O3N2tác dụng với 1050ml dung dịchKOH 1M, đun nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, sản phẩm thu được có một khí Y có khảnăng làm xanh giấy quỳ tím ẩm và dung dịch Z. Cô cạn cẩn thận Z, lượng chất rắn khan thuđược làA.70,89 gam.B.70,70 gam.C.65,67 gam.D.63,14 gam.Hướng dẫn:Sản phẩm thu được có khí Y làm xanh giấy quỳ tím ẩm có thể là NH3hoặc amin.Với CTPT trên, X là (CH3NH3)2CO30,4575 mol.(CH3NH3)2CO3+ 2KOH → K2CO3+ 2CH3NH2+ H2OMỗi 2 mol OH-trong KOH thay bằng 1 mol CO32-khối lượng tăng lên 60-17x2=26 gamKhối lượng chất rắn thu được là: 1,05x56 + 0,4575x29 = 70,7 gamĐáp án BCâu 3 :Nhiệt phân hoàn toàn 18 gam một muối nitrat kim loại thu được 8 gam oxit một kim loại. Côngthức của muối đó làA.Fe(NO3)2.B.Cu(NO3)2.C.Zn(NO3)2.D.Fe(NO3)3.Hướng dẫn:Trường hợp kim loại không biến đổi hóa trị thì 2NO3-thay thế bằng 1 O-2(khối lượng giảm 108 gam)Số mol NO3-= 2x(18-8)/108 molKhối lượng kim loại ứng với 1 mol điện tích dương là 18x108/20 = 97,2 (loại)Chỉ còn trường hợp kim loại biến đổi hóa trị (đáp án A)Thử lại: 0,1 mol Fe(NO3)2tạo 0,05 mol Fe2O3(8gam)Câu 4 :Trong các kim loại sau : Ba, K, Na, Sr, Fe, Al, Mg, Ca, Zn, số kim loại có thể tan trong nước ởnhiệt độ thường là :A.5B.7C.8D.3Hướng dẫn:Các kim loại Ba, K, Na, Sr, Ca tan trong nước ở nhiệt độ thườngMg tan trong nước nóngĐáp án ACâu 5 :Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 este đơn chức, no, mạch hở A, B cần 3,976 lít O2(đkc)thu được 6,38 gam CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp 2 ancollà đồng đẳng kế tiếp, 3,92 gam muối của 1 axit hữu cơ. A và B làA.HCOOC3H7và HCOOC2H5.B.CH3COOCH3và CH3COOC2H5.C.C2H5COOC2H5và C2H5COOCH3.D.CH3COOC2H5và CH3COOC3H7.Hướng dẫnHệ thống tư liệu Dạy và học Hóa họcKhi đốt cháy este no, đơn chức: số mol H2O = số mol CO2= 0,145 (mol)Áp dụng bảo toàn nguyên tố oxiSố mol nguyên tử oxi trong este = 0,145x3 (3,796/22,4)x2=0,08 (mol)Số mol este là 0,04 mol => 2 este có số C trung bình là 0,145/0,04 = 3,625.Khối lượng mol phân tử của muối là 3,92/0,04 = 98 (gam) (CH3COOK)Đáp án BCâu 6 :Cho V lit hỗn hợp khí X (gồm hai anken) tác dụng với H2vừa đủ (Ni, to) thu được hỗn hợp Y.Đốt cháy hoàn toàn V lit Y thu được 26,4 gam CO2và nước. Nếu đốt cháy V lit hỗn hợp Y thìlượng nước thu được có thể làA.12,6 gam.B.7,2 gam.C.10,8 gam.D.5,4 gam.Hướng dẫnLượng nước khi đốt cháy anken bằng lượng CO2là 0,6 mol <=> 10,8 gam.Khi cộng thêm H2rồi đốt cháy thì lượng nước phải nhiều hơn.Đáp án ACâu 7 :Cho 0,1 mol CH3COOH vào cốc chứa 30ml dung dịch kiềm MOH 20% (d = 1.2 g/ml). Cô cạndung dịch thu được hỗn hợp A. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9,54 g chất rắn khan và m ghỗn hợp CO2và H2O. Giá trị m làA.10,98 gam.B.2,14 gam.C.8,26 gam.D.10,8 gam.Hướng dẫnKhối lượng dung dịch kiềm là 36 gam, trong đó có 7,2 gam MOH.Khối lượng chất rắn khan M2CO3thu được là 9,54 gam tăng 2,34 gam so với 2MOH ban đầu nên số molMOH là 2x2,34/(60-17x2) = 0,18 molLượng kiềm dư so với axit nên A là hỗn hợp 0,08 mol MOH và 0,1 mol CH3COOM đốt cháy tạo0,09 mol M2CO30,1x2 0,09 = 0,11 mol CO20,08/2+0,1x3/2 = 0,19 mol H2OM = 0,11x44 + 0,19x18 = 8,26 gamĐáp án ACâu 8 :Cho hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức A, ancol metylic và este của chúng. Đốt cháyhoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X thu được 2,688 lít CO2(đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, 2,76gam X phản ứng vừa đủ 30ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH. Công thứccủa A có thể làA.CH2=CH-CH2-COOH.B.CH3-CH2-CH2-COOH.C.CH2=CH-COOH.D.CH3-CH2-COOH.Hướng dẫnGọi a, b, c là số mol của axit CxHyCOOH , este CxHyCOOCH3, và ancol là CH3OHsố mol axit + mol este = số mol NaOH = a + b = 0,03số mol ancol : a + c = 0,03 => a = cqui đổi hh X thành hh X' gồm (a+c) mol este CxHyCOOCH3và a mol H2O hay 0,03 mol CnH2n-2kO2số mol CO2: => 0,03n = 2,688/22,4 = 0,12 => n = 4số mol H2O => a + 0,03 (n-k) = 0.1 => a = 0,03k - 0,02Nếu k = 1 => a = 0,01 => công thức phân tử este C4H6O2=> CT cấu tạo CH2=CH-COOCH3==>axit làCH2=CH-COOHĐáp án CCâu 9 :Cho peptit X : H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH. Tên gọi của X làA.Ala-Ala-Gly.B.Gly-Ala-Gly.C.Gly-Gly-Ala.D.Ala-Gly-Ala.Hướng dẫnGlyxin: H2NCH2COOH ; Alanin : H2NCH2(CH3)COOHĐáp án BHệ thống tư liệu Dạy và học Hóa họcCâu 10 :Dùng ba muối để pha chế thành dung dịch chứa các ion với tỉ lệ số mol K+:Mg2+:Cl-:SO42-là14 :5 :10 :7. Ba muối đã dùng làA.MgSO4, K2SO4, MgCl2.B.MgSO4, MgCl2, KClC.MgCl2, K2SO4, KCl.D.MgSO4, K2SO4, KCl.Hướng dẫnĐiện tích tạo bởi K+và SO42-là nhiều nhất nên ta tổ hợp để có 2 muối K+và 2 muối SO42-, vì vậy ta dùng10KCl, 2K2SO4và 5MgSO4Câu 11 :Cho các chất : metyl benzoat, natriphenolat, ancol benzylic, phenylamoni clorua, glixerol,protein. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH làA.3B.2C.4D.5Hướng dẫn: Các chất metyl benzoat, phenylamoni clorua, protein thủy phân được trong môi trường kiềmĐáp án ACâu 12 :Cho các phản ứng: Fe+HI, FeO+HI, Fe3O4+HI, Fe2O3+ HI, FeS+HI, Fe(NO3)2+HI. Có baonhiêu trường hợp phản ứng xảy ra là phản ứng oxi hóa - khử?A.3.B.2.C.5.D.4.Hướng dẫn:Lưu ý phản ứng của Fe3+với I-tạo Fe2+và I2.Lưu ý, ion NO3-trong môi trường axit vẫn có tính oxi hóaĐáp án DCâu 13 :Dùng CO để khử hoàn toàn 2,88g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3thu được 2,24g chất rắn. Mặtkhác cùng lượng hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl thu được 224 ml khí(đktc). Nồng độ mol/l của dd HCl là:A.0,5MB.1,6MC.1MD.0,8MHướng dẫnĐặt số mol Fe, FeO, Fe2O3lần lượt là x, y, z56x + 72y + 160z = 2,8856x + 56y + 56.2y = 2,24 (Bảo toàn Fe)x = 0,01→ x = y = z = 0,01 mol2 2 6z = 1M0,1HClx yV+ +=→ Đáp án CCâu 14 :Trộn 0,3 mol H2với 0,38 mol hỗn hợp anken A và ankin B trong bình kín chứa Ni. Bật tia lửađiện để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X từ từ đi qua dung dịch Br2dư, sau khi phản ứng kết thúc thấy có 0,28 mol Br2phản ứng. Phần trăm thể tích A, B trong Xtương ứng làA.18,63; 37,25.B.26,47; 29,41.C.37,25; 18,63.D.29,41; 26,47.Hướng dẫnGọi số mol ankan, ankin lần lượt là x, y; x + y = 0,38 (1)Số mol liên kết pi trong 2 hidrocacbon là x + 2y = 0,3 + 0,28 = 0,58 (2)Số mol ankin là 0,2 molSố mol anken là 0,18 molĐáp án BCâu 15 :Cho các cặp chất sau: CuCl2và H2S; PbS và HCl; FeSO4và H2S; NaOH và Cr(OH)2;Na2[Zn(OH)4] và HCl. Số cặp chất xảy ra phản ứng làA.3B.4C.5D.2Hướng dẫn:Lưu ý CuS không tan trong axit thườngĐáp án DHệ thống tư liệu Dạy và học Hóa họcCâu 16 :Điện phân dung dịch chứa Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, AgNO3, Au(NO3)3. Tại catot, thứ tự chất bị điệnphân là.A.Au3+, Ag+, Fe3+, Cu2+, H2O, Fe2+.B.Au3+, Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, H2O.C.Au3+, Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+, H2O.D.Au3+, Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+, H2O.Hướng dẫn:Đáp án B.Dựa vào dãy điện hóa và nguyên tắc α: Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu ; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag ; Au3+/AuCâu 17 :Để chứng minhảnh hưởng qua lại của nhóm OH và nhân thơm trong phenol người ta tiến hành phản ứngA.phenol với nước brom và với với dung dịch HNO3.B.phenol với nước brom và với dung dịch NaOH.C.phenol với nước brom và với Na.D.phenol với nước brom và với andehit fomic.Hướng dẫn:Đáp án: BCặp electron chưa tham gia liên kết của nguyên tử oxi do ở các cách các electron π của vòng benzene chỉmột liên kết σ nên tham gia liên hợp với các electron π của vòng benzene làm cho mật độ electron dịchchuyển vào vòng benzene điều đó dẫn tới hệ quả sau:- Liên kết O–H trở lên phân cực hơn, làm cho nguyên tử hiđro linh động hơn.- Mật độ electron ở vòng benzene tăng lên, nhất là ở các vị trí o và p, làm cho phản ứng thế dễ dàng hơnso với benzene và đồng đẳng của nó.- Liên kết C–O trở lên bền vững hơn so với ở ancol, vì thế nhóm -OH phenol không bị thế bởi gốc axitnhư nhóm OH ancol.Câu 18 :Hoà tan 7,68 g hỗn hợp Fe2O3và Cu trong dung dịch HCl dư thấy còn lại 3,2 gam chất rắn khôngtan. Khối lượng của Fe2O3ban đầu là:A.2,3 gam.B.4,48 gam.C.4,84 gam.D.3,2 gam.Hướng dẫn:Vì sau phản ứng còn lượng dư Cu kim loại ⇒ dung dịch chứa muối Fe2+và Cu2+Fe2O3+ 6H+→ 2Fe3++ 3H2Ox 2xCu + 2Fe3+→ Cu2++ 2Fe2+x 2x⇒ 160x + 64x = 7,68 3,2 ⇒ x = 0,02 ⇒ mFe2O3ban đầu = 3,2gamĐáp án: DCâu 19 :Cho các chất sau : (1) CH3COONa, (2) C2H6, (3) CaC2, (4) C4H10, (5) Al4C3. Các chất có thểdùng để điều chế CH4bằng một phản ứng làA.(1), (4), (5).B.(2), (4), (5).C.(1), (3), (5).D.(1), (2), (5).Hướng dẫn:(1) CH3COONa + NaOH0CaO, t→Na2CO3+ CH4(3) C4H10Cracking→C3H6+ CH4(5) Al4C3+ 12H2O0CaO, t→4Al(OH)3+ 3CH4Hệ thống tư liệu Dạy và học Hóa họcĐáp án: CCâu 20 :Cho hỗn hợp bột FeCO3và CaCO3vào dung dịch HNO3loãng, dư, sau phản ứng hoàn toàn thuđược hỗn hợp 2 khí có tỉ khối hơi so với H2là 20,6 (trong đó có một khí hóa nâu trong khôngkhí). Phần trăm số mol của FeCO3trong hỗn hợp ban đầu làA.75%.B.77,68%.C.50%.D.80%.Hướng dẫn:Hỗn hợp khí có một khí hóa nâu nên khí đó là NO ⇒ hỗn hợp khí là: NO và CO2Xét 1 mol hỗn hợp khí. Dùng phương pháp đường chéo ⇒ nCO2= 0,8mol ; nNO = 0,2mol⇒ nFeCO3= 0,6mol ⇒ nCaCO3= 0,2mol⇒ %(V) FeCO3= 0,6*100/0,8 = 75%Đáp án: ACâu 21 :Khi cho Fe2O3và Cu vào dung dịch H2SO4loãng, dư được chất rắn X và dung dịch Y. Dãy gồmcác chất đều tác dụng được Y là:A.Cl2, KMnO4, NaOH, BaCl2.B.BaCl2, HCl, KNO3, NH3.C.KI, NH3, H2S, NH4Cl.D.Cl2, K2Cr2O7, HNO3, Na2SO4.Hướng dẫn:Fe2O3+ 6H+→ 2Fe3++ H2OCu + 2Fe3+→ Cu2++ 2Fe2+Chất rắn X là Cu và dung dịch Y có chứa: Fe2+; Cu2+; H+; SO42-Các chất không phản ứng với dung dịch Y là: HCl; NH4Cl ; Na2SO4Đáp án: ACâu 22 :Để thu được muối ăn tinh khiết từ hỗn hợp NaCl, Na2SO4, CaSO4, NaBr và CaCl2cần dùngA.dung dịch BaCl2, K2CO3, axit HCl, khí Cl2.B.dung dịch BaCl2, CuSO4, khí HCl, khí Cl2.C.nước, BaCl2, Na2CO3, Cl2.D.nước, BaCl2, K2CO3, dung dịch H2SO4đặc, khí Cl2.Hướng dẫn:Để thu được NaCl tinh khiết thì mục đích ta phải loại bỏ: SO42-; Br-và Ca2++ loại bỏ SO42-phải dùng BaCl2+ loại bỏ Br-phải dùng Cl2+ loại bỏ Ca2+dùng CO32-BaCl2+ Na2SO4→ NaCl + BaSO4BaCl2+ CaSO4→ CaCl2+ BaSO4Na2CO3+ CaCl2→ NaCl + CaCO3Hệ thống tư liệu Dạy và học Hóa họcCl2+ 2NaBr → 2NaCl + Br2Đáp án: CCâu 23 :Nung bột Al với bột S trong bình kín (không có không khí) thu được hỗn hợp chất rắn X. Chohỗn hợp X vào dung dịch HCl dư sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y và một phầnchất rắn không tan. Khẳng định không đúng làA.Hỗn hợp X có khả năng tan hết trong dd HNO3đặc nóng dư.B.Cho hỗn hợp X vào nước có khí thoát ra.C.Trong hỗn hợp X có 3 chất hóa học.D.Hỗn hợp X có khả năng tan hết trong dung dịch NaOH dư.Hướng dẫn:Al + S → Al2S3Al2S3+ 6HCl → 2AlCl3+ 3H2SAl + HCl → AlCl3+ H2Phần không tan là S (lưu huỳnh)Do đó X chứa: Al2S3; Al và S+ X tan hết trong HNO3đặc, nóng dưS + 4HNO3→ SO2+ 4NO2+ 2H2O+ X cho vào H2O có khí thoát raAl2S3+ 6H2O → 2Al(OH)3+ 3H2S+ X có 3 chất+ X không có khả năng hòa tan hết trong dung dịch NaOH (vì S không tan)Đáp án: DCâu 24 :Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau.- Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí H2(đktc).- Cho phần 2 vào một lượng dư H2O, thu được 0,448 lít khí H2(đktc) và m gam hỗn hợp kimloại Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H2(đktc).Khối lượng (tính theo gam) của K, Al, Fe trong mỗi phần hỗn hợp X lần lượt là:A.0,39; 0,54; 1,40.B.0,39; 0,54; 0,56.C.0,78; 1,08; 0,56.D.0,78; 0,54; 1,12.Hướng dẫn:K + H2O → K++ OH-+ 1/2H2Al + OH-+ H2O → [Al(OH)4]-+ 3/2H2+ phần 2: Al dư ⇒ 2x = 0,02 ⇒ x = 0,01+ phần 2. nAl dư = 0,01molDo đó trong mỗi phần: nK = 0,01mol ; nAl = 0,02molHệ thống tư liệu Dạy và học Hóa họcY chứa: Fe và Al (0,01mol)⇒ nFe = 0,025 0,015 = 0,01mol ⇒ mK = 0,39gam ; mAl = 0,54gam ; mFe = 0,56gamĐáp án: BCâu 25 :Trong các chất H2S, KI, HBr, H3PO4, Ag, Cu, Mg. Số chất có khả năng khử ion Fe3+trongdung dịch về thành ion Fe2+làA.5B.6C.3D.4Hướng dẫn:H2S + 2Fe3+→ 2Fe2++ S + 2H+2KI + Fe3+→ 2Fe2++ I2+ 2K+Cu + 2Fe3+→ Cu2++ 2Fe2+Mg + 2Fe3+→ Mg2++ 2Fe2+Đáp án: DCâu 26 :Cho các chất sau : Al, NH4Cl, Al2O3, CrO3, Cr, Zn, K2CO3. Số chất khi cho vào dung dịchBa(OH)2(đun nóng nhẹ) có sản phẩm khí bay ra làA.2.B.3.C.1.D.4.Hướng dẫn:2Al + Ba(OH)2+ 2H2O → Ba(AlO2)2+ 2H22NH4Cl + Ba(OH)2→ BaCl2+ 2NH3+ 2H2OZn + Ba(OH)2→ BaZnO2+ H2Đáp án: BCâu 27 :Cho 20,9 gam hỗn hợp phenol, p-crezol, o-crezol phản ứng với NaOH 2M thì thấy lượngNaOH dùng vừa đủ là 100ml. Phần trăm khối lượng phenol trong hỗn hợp đầu là :A.4,7%B.25,0%.C.67,5%.D.22,5%Hướng dẫn:Ta có: 94x + 108y = 20,9 và x + y = 0,2 ⇒ x = 0,05 ; y = 0,15%(m) C6H5OH = 0,05*98/20,9 = 22,5%Đáp án: DHệ thống tư liệu Dạy và học Hóa họcCâu 28 :Cho dung dịch HCl đặc vào bình kín chứa tinh thể KMnO4rồi đưa mẩu giấy quỳ tím ẩm vào. Hiệntượng quan sát được là.A.quỳ mất màu rồi hóa đỏ.B.quỳ mất màu rồi hóa xanh.C.quỳ hóa đỏ rồi mất màu.D.quỳ không đổi màu.Đáp án CGiải thích: Khi cho HCl đặc vào bình kính chứa KMnO4sinh ra khí Cl2(ẩm)16HCl + 2KMnO4→ 2KCl + 2MnCl2+ 5Cl2+ 8H2OKhi cho quỳ tìm vào thấy quỳ tìm hóa đỏ doCl2+ H2O → HCl + HClOSau đó mất màu do HclO có tính oxi hóa mạnh hơn HClCâu 29 :Cho hợp chất A có công thức MX2có 46,67% M về khối lượng và có tổng số 58 hạt proton.Trong hạt nhân nguyên tử M, số nơtron nhiều hơn số proton 4 hạt. Trong hạt nhân X, số nơtronbằng số proton. A làA.PbCl2.B.FeS2.C.ZnSi2.D.CaCl2.Hướng dẫn:Ta có:(1)M 2X M 7= =140 160 X 4⇒(2) PM+ 2PX= 58(3) NM- PM= 4 ⇒ M = 2PM+ 4(4) NX= PX⇒ X = 2PX⇒ PM= 26 ; PX= 16 ⇒ FeS2Đáp án: BCâu 30 :Cho phản ứng :FeSO4+ HNO3+ H2SO4→ Fe2(SO4)3+ NO + H2O.Hệ số nguyên tối giản của H2O trong phản ứng trên làA.2B.5C.4D.3Hướng dẫn:2Fe2+- 2e → 2Fe3+NO3-+ 3e → NO6FeSO4+ 2HNO3+ 3H2SO4→ 3Fe2(SO4)3+ 2NO + 4H2O.Đáp án : CHệ thống tư liệu Dạy và học Hóa họcCâu 31 :Trong các phát biểu sau :1. Glucozơ và fructozơ khi tác dụng với H2(Ni, to) đều tạo ra cùng một sản phẩm.2. Saccarozơ vừa có tính chất của ancol đa chức, vừa có tính chất của anđehit.3. Xenlulozơ và tinh bột là đồng phân của nhau.4. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng được với dung dịch nước brom.5. Glucozơ dạng mạch vòng chỉ có tính chất của ancol đa chức.Số phát biểu đúng làA.1B.2C.3D.4Hướng dẫn:Saccarozơ không còn nhóm chức có khả năng phản ứng tráng bạcXenlulozơ có mạch dài hơn tinh bột nên không là đồng phân.Fructozơ không tác dụng với dung dịch nước brom do không có nhóm –CHOGlocozơ mạch vòng ngoài tính chất của ancol đa chức còn có phản ứng ở nhóm OH hemiaxetal (phản ứngtráng bạc)Đáp án : ACâu 32 :Cho m gam hỗn hợp Ca, CaC2vào nước dư, thu được hỗn hợp khí X (có tỉ khối so với metan là0,625) và dung dịch Y. Để trung hòa Y cần 600ml dung dịch HCl 0,5M. Giá trị của m làA.7,2.B.3,2.C.8,4.D.4,0.Hướng dẫn:Ca + 2H2O → Ca2++ 2OH-+ H2CaC2+ 2H2O → Ca2++ 2OH-+ C2H2OH-+ H+→ H2O0,3 0,3⇒ nX = 0,15 ⇒ nH2= 0,1mol ; nC2H2= 0,05mol ⇒ m = 40*0,1 + 64*0,05 = 7,2 gamĐáp án: ACâu 33 :Hoà tan hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3trong 400 ml dung dịch HCl a mol/lít được dung dịch Yvà còn lại 1 gam đồng không tan. Nhúng thanh Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xong,nhấc thanh Mg ra thấy khối lượng tăng 4 gam so với ban đầu và có 1,12 lít khí H2(đktc) bayra Khối lượng của Cu trong X và giá trị của a làA.1,0g và a = 1MB.3,2g và 2M.C.4,2g và 2M.D.4,2g và a = 1M.Hướng dẫn:Fe2O3+ 6H+→ 2Fe3++ 3H2Ox 6x 2xCu + 2Fe3+→ Cu2++ 2Fe2+x 2x x 2xMg + 2H+→ Mg2++ H20,05 0,1 0,05Mg + Cu2+→ Mg2++ Cux x xMg + Fe2+→ Mg2++ Fe2x 2x 2xHệ thống tư liệu Dạy và học Hóa học⇒ 64x + 112x 24(3x + 0,05) = 4 ⇒ x = 0,05⇒ a = 1M ; mCu = 4,2gamĐáp án: DCâu 34 :Chia 156,8 gam hỗn hợp L gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3thành hai phần bằng nhau. Cho phần thứnhất tác dụng hết với dung dịch HCl dư được 155,4 gam muối khan. Phần thứ hai tác dụng vừađủ với dung dịch M là hỗn hợp HCl, H2SO4loãng thu được 167,9 gam muối khan. Số mol củaHCl trong dung dịch M làA.1,50 mol.B.1,80 molC.1,75 molD.1,00 mol.Hướng dẫn:+ phần 1: nH+=2(155,4 78,4)71 16−−= 2,8mol ⇒ nO = 1,4mol ⇒ mFe = 56 gam+ phần 2: nSO42-=167,9 155,496 71−−= 0,5mol ⇒ nCl-=167,9 96 0,5 5635,5− × −= 1,8mol⇒ nHCl = 1,8molĐáp án: BCâu 35 :Trộn dung dịch chứa 0,02 mol NaOH, 0,06 mol Ba(OH)2với dung dịch chứa 0,02 molAl2(SO4)3thu được lượng kết tủa làA.15,54 gam.B.13,98 gam.C.15,8 gam.D.17,1 gam.Hướng dẫn:Ta có: nOH-= 0,14mol ; nBa2+= 0,06mol ; nAl3+= 0,02mol ; nSO42-= 0,06molAl3++ 3OH-→ Al(OH)30,04 0,12 0,04Al(OH)3+ OH-→ [Al(OH)4]-0,04 0,02 0,02Ba2++ SO42-→ BaSO40,06 0,06 0,06⇒ m = 0,06x233 + 0,02x = 15,54 gamĐáp án: ACâu 36 :Đun hỗn hợp gồm glixerol, axit axetic, axit fomic, axit propanoic, H2SO4đặc ở nhiệt độ thíchhợp. Số trieste có thể thu được làA.9B.18C.15D.12Hướng dẫn:Tạo ra 18 triesteĐáp án: C[...]... là A 15 ,15 gam B 14 ,32 gam C 16 ,88 gam D 17 ,95 gam Hướng dẫn: Trong 10 gam hỗn hợp thì gọi số mol của mỗi muối lần lượt là Al2(SO4)3 a mol và K2SO4 b mol 342a + 17 4b = 10 (1) Số mol oxi nguyên tử chiếm 64,52% 12 a + 4b = 0,6452.( 17 a + 7b ) => 1, 0 316 a - 0, 516 4b = 0 (2) Số mol lần lượt a = 0, 014 5 và b = 0,0289 Tổng số mol của gốc SO4 = 0,0724.233= 16 ,87 gam Đáp án C Hệ thống tư liệu Dạy và học Hóa học. .. -a/2 -a ( a là số mol Al pư) có pt khối lượng: 51a + 52 a = 20,6 > a = 0,2 mol Phần 2 : tác dụng vs V(l)_HCl 1 M Pt : Cr + 2HCl=> CrCl2 + H2 0,2 -0,4 Al2O3 + 6HCl > 2AlCl3 + 3H2O 0 ,1 -0,6 Al + 3HCl > AlCl3 + 3/2 H2 0,05 -0, 15 nHCl = 1, 15 mol Đáp án D Câu 41 : Một hỗn hợp gồm Al2(SO4)3 và K2SO4, trong đó số nguyên tử oxi chiếm 64,52% tổng số nguyên tử có trong hỗn hợp Hoà tan 10 gam hỗn hợp... 6H2O Theo phương trình phản ứng thì số mol HCHO là 0,095 mol Vậy m HCHO = 2,85 gam => C% = 38% Đáp án B Câu 48 : Cho 0 ,1 mol α-amino axit X dạng H2NRCOOH phản ứng hết với HCl thu được 11 ,15 gam muối X là A glyxin B phenylalanin C valin D alanin Hướng dẫn: M m uối = 11 1,5 => M R = 14 => H2NNH2COOH => glyxin Đáp án A Câu 49 : Cho 8,96 lít hỗn hợp 2 khí H2 và CO (đktc) đi qua ống sứ đựng 0,2 mol Al2O3 và... D 2,24 Hướng dẫn: Quy hỗn hợp hỗn hợp về thành Fe và O2 Ta có 56a + 32b =22,72 (1) Số mol muối sắt III = 0,32 mol => a = 0,32 (2) Đây => b = 0 ,15 mol Sau đó áp dụng pp bảo toàn mol e ta có Hệ thống tư liệu Dạy và học Hóa học 0,32.3 0 ,15 .4 = (V NO/22,4).3 => V = 2,688 (lit) Đáp án A Câu 46 : Tiến hành các thí nghiệm : 1 Cho Ba vào dung dịch H2SO4 dư 2 Fe tác dụng với dung dịch FeCl3 dư 3 Cho Zn tác... Cho phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 1, 68 lít khí (đktc) Phần 2 phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M (loãng, nóng) Giá trị của V là A 1, 05 B 0,65 C 1, 00 D 1, 15 Hướng dẫn: Al + Cr2O3 > X ( 43,9 g) Phần1( 21, 95 g): tác dụng với NaOH tạo H2 > Al dư, Cr2O3 hết hhX gồm : Al dư, Cr , Al2O3 nH2 = 0,075 mol Pt : Al > 3/2 H2 0,05 0,075 nAl dư = 0,05 mol > mAl dư = 1, 35 g mhh = 21, 95 g... Mol 0,025………………………0 ,1 => CM HNO3 = 0 ,1/ 2 = 0,05 M => pH = 1, 3 Đáp án D Câu 38 : Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X Trong các hóa chất sau: KMnO4, Cl2, NaOH, CuSO4, Cu, KNO3, KI Số chất tác dụng với dung dịch X là: A 5 B 7 C 4 D 6 Hướng dẫn: Trong dung dịch X có Fe2+ và Fe3+, H+ Tác dụng với Fe2+: KMnO4, Cl2, NaOH, KNO3 (H+) Tác dụng với Fe3+: NaOH, Cu, KI Đáp án D Câu 39 : Trong... 2,4M B 54,92g và 1, 2M C 48,60g và 2M D 65,34g và 1, 6M Hướng dẫn: Sau phản ứng còn lại 0,9 gam kim loại chứng tỏ Fe dư Vậy khối lượng đã tham gia phản ứng là 17 ,04 gam Ta quy hỗn hợp này về thành Fe và O2 Và số mol lần lượt là a và b 56a + 32b = 17 ,04 (1) Bán phản ứng oxi hoá khử như sau O2 + 4e  2O2− → Fe  Fe2+ + 2e → a 2a b 4b N 5+ + 3e  N 2+ → 0,3 0 ,1 => 2a -4b = 0,3 (2) Từ 1 và 2 => a =... tư liệu Dạy và học Hóa học Câu 37 : Nung hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 54 gam Fe(NO3)2 trong bình kín, chân không Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X Cho X phản ứng hết với nước, thu được 2 lít dung dịch Y pH của dung dịch Y là A 0,664 B 0,523 C 1 D 1, 3 Hướng dẫn: Phản ứng nhiệt phân như sau : 4Fe(NO3)2 =>2 Fe2O3 + 8NO2 + O2 Mol 0,3 …………………… 0,6……… 0,075 2 Cu + O2 => 2CuO Mol 0 ,1 .0,05 Vậy sau... dịch NaHSO4 dư Số thí nghiệm không tạo kết tủa là A 4 B 2 C 3 D 5 Hướng dẫn: Đáp án B Câu 47 : Cho 7,5 gam dung dịch fomalin tác dụng với Cu(OH)2 dư trong môi trường NaOH, thu được 27,36 gam kết tủa Nồng độ fomandehit trong dung dịch trên là A 40% B 38% C 35% D 39% Hướng dẫn: Số mol của Cu2O là : 0 ,19 mol HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH >Na2CO3 + 2Cu2O + 6H2O Theo phương trình phản ứng thì số mol HCHO là... Trong các đặc điểm sau: 1 Tạo kết tủa khi tác dụng với dung dịch NaOH 2 Làm giảm tác dụng giặt tẩy của xà phòng 3 Làm hao tổn lượng bột giặt tổng hợp khi giặt rửa 4 Tạo kết tủa với dung dịch Na3PO4 5 Có chứa các ion Ca2+ và Mg2+ 6 Tạo kết tủa khi đun nóng Nước cứng tạm thời có A 3 đặc điểm B 6 đặc điểm C 5 đặc điểm Hướng dẫn: Đáp án C D 4 đặc điểm Hệ thống tư liệu Dạy và học Hóa học Câu 40 : Thực hiện . liệu Dạy và học Hóa học Hệ thống tư liệuDạy và học Hóa học http://dayhoahoc.comhttp://trungtamABC.comĐÁP ÁN CHI TIẾTĐỀ THI SỐ 1 – tháng 5/2 012 (Thời gian:. cháy tạo0,09 mol M2CO30,1x2 – 0,09 = 0 ,11 mol CO20,08/2+0,1x3/2 = 0 ,19 mol H2OM = 0 ,11 x44 + 0 ,19 x18 = 8,26 gam Đáp án ACâu 8 :Cho hỗn hợp X gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC SỐ 1 – tháng 5/2012 doc, ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC SỐ 1 – tháng 5/2012 doc, ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC SỐ 1 – tháng 5/2012 doc