15 Đề thi lý thuyết trường điện tử kèm đáp án doc

83 3,932 121
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖtnam Bé m«n ®iÖn tö viÔn th«ng– §éc lËp - do - H¹nh phóc thuyết trường điện từ90 phútViết  !""#$$%"& %'() *+$, /'"#! /0"123'"#/45'.6$78)"$','"#/$792:;<=>/&','"#&?"@'"A$B+"B+ ! CD %8E<F<GH=IGmmCi Ω==−σεεJK$")"?+)28'AL'8$'D %MN'"#'"#$%""#"OPDQR!S2.4MT'"#MU+V1""A.P'U.MT+-W)"MT'"#M4PD2.XSdtDSdJldHSSl∫∫∫∂∂+=FEOFIE$%1$5"Y.#"@!&'"#LFDHHE+$,T /D !MT'"#MN1Y.8H$%18+ %"XSdtDSJdSdHrotldHSS Sl∫∫ ∫∫∂∂+==FEZ$7[.\6']PDM?"42.XdcJJtDJHrot+=∂∂+=FIEF'"A$E^V.$%"&8',MN'"#"6_:GEJσ=:`G=J68M?XdcoJtEHrot=∂∂=GεF=EOaXbT'"#M"'"#&"V"6c?+L&+!'MT'"#MN OP"X+R"A.P'U.1$P'"#L!Md %a+$,T M4  MN / $  $T'+D $,T /+F %D"VMN'"#E+ %"+&]SY.!T /8A$,4R$+4 %H4 !R$+'"#$%"+ "$+?"4']2.XSdtBldESl∫∫∂∂−=FeEF'"A$E^V.!Md'U0"[5+V!")"[.\4']2.XtBErot∂∂−=FfEZL&"V"6?+'"6&+!IgPDP"XQD \2h"V"6+'"#&'.46L&+!F'&2P i /E]?"C"#&L&"V"6 %Aj?"',)".H.%"6#$"V)"."6d.ALM?2M? !?+628'"#L.)"5!2!FI'"A$E %"&'()$%"&$/D8B$k"'"A$.+!$%"&!iBHHDEH2+2+)".L'%"XEDHB Hεµ==^V."V.!i6.5!dk',']!%)X===zzyyxxHBHBHBµµµ===zzyyxxEDEDEDεεεF'"A$EC5")"!$%"&D'()$5"Y.#"@!i6']!'UY.!X++=++=++=zzzyzyxzxzzyzyyyxyxyzxzyxyxxxxHHHBHHHBHHHBµµµµµµµµµ++=++=++=zzzyzyxzxzzyzyyyxyxyzxzyxyxxxxEEEDEEEDEEEDεεεεεεεεε*!R25εµH8A']"VM)"M?2.X=zzzyzxyzyyyxxzxyxxµµµµµµµµµµHBµ=⇒=zzzyzxyzyyyxxzxyxxεεεεεεεεεεEDε=⇒F'"A$Eµk"',Ll$εk"','"#l$+hV %j?"!$%"&$1µε'.$/%"&D'()8',Ll$'"A/']L8B"L& %'S"mT$%"&8','"#l$'"A$%"&"+8F$%"&2$EFI'"A$E nMdIM?/4XqSdDS=∫oD[$7 ! /b+/D'5"P6b?"$k"'"A$6 .⇒= rDSdDSπ=∫F'"A$EE pi&]PDXC"A$B+" F`E8XY:;⇒b=>:;:9[=>⇒b:9[F<EE &]P"XC"A$B+ FqE8XY:GH⇒b:GF'"A$E! 8Xεσεεjp−=FpεR25P.#'5"ErrEJndâσ=rrEjJchdiωε=ωεσ=⇒chdindâJJ F=jEs25"@-1+-ht/s25"@MT'"#MNMT'"#MUFMT'"#MU1+'"#$%"HTMT'"#MNM".A+ "$+?"Eu ^V.EF <>ωεσωσεhay'D8/DD'"#$%"u ^V.EF ><ωεσωσεhay'D8/DMN'"#F'"A$E0")"?+)28'AL'8$'D %MN'"#'"#$%"Xωσε==ωεσhay=G=εωσhayλσωεσfGG==fG=⇒λσIGee−==⇒σλ:F<IEGF$Eλ)'D8/MN'"#L'48A V.Xu Z)"v`F<IEG$'D8/MN'"#u Z)"vqF<IEG$'D8/'"#$%"F'"A$E Khoa c«ng nghÖ th«ng tin céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖtnam Bé m«n ®iÖn tö viÔn th«ng– §éc lËp - do - H¹nh phóc  thuyết trường điện từ90 phútViếtI= JK2h4h28'"#L ,'"#/MT;45'.+A/Y.1 8! /H)"$%"','"#l$t'7+ % /JK$&','"#&wB+B+"Y.1 '8! [8(.+$%"&'"#$%"'jD'(),%?8$25t:=tGmGmG==σµµm"6',&','"#&28w$:GuIFZ<$Ex:GfJyo"A.P"!UP&"&',L&28$',MT%2.D."#"+"'U.0.22.6"6dL%!Md+1&]'"#&L&H %'S"c)"&]SY.!'"#L&"V"6+&""8XQdVSdDVS==∫∫ρFEG=∫dVBdivVFEZA/Z.\6']!PIP=2.Xρ=bdivFIEG=BdivF=EF'"A$ECA"#+"#+Mz"H"V"M?2.Xb?/4XGQb[[===∂∂−=∂∂+=∫∫∫∫∫∫∫∫SdBQdVldDSdldESdSdJldHSVSlSlρFeEb?"4XGQM"b==∂∂−=∂∂+=ρdivtBErottDJHrotFfE F'"A$E$%&'()*#+,-&.!*/01((−ρ=bDiv{GXD'&2P'"#&@'&+ % i /$8'"A$' ?"'"#/|YH'"A$.5"?"}Y−ρ=bDiv:GX'"#&2"aM+2h"V"6L&C&2P8+7 i /+7"V%h−GQb" =⇒'&2PL&L i /L"V%hFI'"A$E 8!+?"284h1']23MdXu O!X[84hu O!X[84h'P+7u [8~X[84hu [8•X[84'P+7[hd.,)w+&"" %"k"2h4h4h[8'"#L ".&','"#&L&8A'S"1a25)Z "28.V.Y.2!'"A$.5"wD8€6$,Y.•'?++'8pi?"$,'"A$5'U+ %"W)"&""'"A$.5"wh"#$,.A',U"VMk+$,'&(8"28'"#L4h(F4h.V/EhV.'"A$.5"w€6$,"84h"HT€6'&T84hT^V.+).28wY.+". "$'jj84hTY.1"H]?"84hTY.!"0"1238"28(4h.V/.%8)".8XE+2FE+2FGGϕβωβω+−=−=ztEyEztExEmymxF'"A$E‚'4w$Hw$"6',!28-Hƒ8#' "28([.ϕϕ2"+2ww =−+mymxmymxEEEEEEO"A.M"„$,"F'"A$Ew"8d)$$,8ƒ)"d+ϕϕ+2mymxmymxEEEEtg−=m)"w$`w$u …"w$:w$mƒ:†‡<4h4hTu …"ƒ:‡F:†H†HE4h(^ "'S"iw2€Y.W/]". "$'jjH)". \Xωπ=TH' 8?'&/*".Y.E".Y./-&$FI'"A$E nMdIM?/4XqSdDS=∫oD[$7 ! /b+/D'5"P6b?"$k"'"A$6 .⇒qrDSdDS==∫=πE pi&]PDXC"A$B+" F`E8XY:;⇒b=>:;⇒= rQDπ=%"& % /6t:tGb:tw:= rQπ⇒w:= rQεπF'"A$EE &]P"XC"A$B+ FqEP$"']IIraQq=L%P/$','"#/II=aQπρ=II= rqπρ=⇒IIIII=I=raQraQq==ππ7 !8= rqDπ=⇒raQrarQDIII==ππ==b:tw⇒raQEI=πε=F'"A$E! 8mmHE=℘$EFfGG=GGΩ====℘ππεµεµ⇒E<FfGGImAEHmmπ−=∏=FEQ"A.P"!UP&"&',L&XE+2F kttHH −=ωFE F'"A$EZ)"GG=µεπεµωfk ==E<FGIˆGGsmC ==µε⇒ˆGI=fCfkππ==Q"A.PP&"$',MT%2.D.XmmtbHE=∏H)"J$8"A.PFE F'"A$E Khoa c«ng nghÖ th«ng tin céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖtnam Bé m«n ®iÖn tö viÔn th«ng– §éc lËp - do - H¹nh phóc thuyết trường điện từ90 phútViếtJK!'U'". "#&'5")"-"V.Vi&','"#&L&6$74!"@"$%"& JK28'"#L(+$%"&MN'"# /&V?+B"$,d/'"#8$','"#/M"9oH?"'"A$!d +1! *+$25'"#'D %XJR25'"#$%"'5"εε==′C,MN'"#"6‰:GuI<Š$[...]... công nghệ thông tin nam Bộ môn điện tử viễn thông cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI S 4 Mụn: thuyt trng in t Thi gian : 90 phỳt Hỡnh thc thi : Vit Cõu 1 : (3 im) Hay xac nh iờu kiờn b ụi vi thnh phõn phap tuyn ca vộc t cng ụ iờn trng v t trng trờn bờ mt phõn cach gia hai mụi trng Cõu 2 : (3 im) Trỡnh by song phng trong mụi trng iờn mụi tng Cõu 3 : (2 im) Co 1 t phng... = 119 lõn d E m e (2 iờm) Khoa công nghệ thông tin nam Bộ môn điện tử viễn thông cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI S 6 Mụn: thuyt trng in t Thi gian : 90 phỳt Hỡnh thc thi : Vit Cõu 1 : (3 im) Hay trỡnh by vờ hờ phng trỡnh Maxwell dang biờn ụ phc Cõu 2 : (3 im) Trỡnh by song phng trong mụi trng iờn mụi tng Cõu 3 : (2 im) Ap dng nh lut Biụxava ờ tinh t trng tao bi... gia tr tc thi ca cng ụ t trng: H = H cos(t kt ) (1) (1 iờm) Vi k = à = 2f 4 0 à 0 v C = 1 = 3.10 8 (m / s) k = 2f 1 = 4f 0 à0 C 3.10 8 Biờu thc tc thi ca mt ụ dũng cụng suõt trung bỡnh l: tb = 1 E m H m , vi Hm co biờu thc nh (1) 2 (2 iờm) Khoa công nghệ thông tin nam Bộ môn điện tử viễn thông cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI S 7 Mụn: thuyt trng in t Thi gian... thỡ I i =1 i n - Trng hp a r b thỡ I i =1 H 2r = I H = I =I I =0H =0 i =I I 2b I 2r (2 iờm) Khoa công nghệ thông tin nam Bộ môn điện tử viễn thông cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI S 5 Mụn: thuyt trng in t Thi gian : 90 phỳt Hỡnh thc thi : Vit Cõu 1 : (3 im) Hay chng minh v phat biờu nh lut bao ton nng lng ụi vi trng iờn t Vộc t Poynting Cõu 2 : (3 im) Hay trỡnh... m = m Div B m = 0 (3 iờm) Cõu 2 : (3 im) jkz Ta khao sat song phng E = E m e Dang ph thuục vo thi gian(dang tc thi) nh sau: E = E m cos(t kz ) Trong mụi trng iờn mụi tng = 0 thỡ k l sụ thc: k = à Phng trỡnh mt ng pha ca song: t kz = const Hy = E x (3.5) à Suy ra: z = 1/k(t cosnt) (1 iờm) mụi thi iờm t mt ng pha ca song l mt phng z = const.Vn tục pha l vn tục di chuyờn ca mt ng pha, ký hiờu... phõn cach hai mụi trng (3 iờm) Cõu 2 : (3 im) jkz Ta khao sat song phng E = E m e Dang ph thuục vo thi gian(dang tc thi) nh sau: E = E m cos(t kz ) Trong mụi trng iờn mụi tng = 0 thỡ k l sụ thc: k = à Phng trỡnh mt ng pha ca song: t kz = const Hy = E x (3.5) à Suy ra: z = 1/k(t cosnt) (1 iờm) mụi thi iờm t mt ng pha ca song l mt phng z = const.Vn tục pha l vn tục di chuyờn ca mt ng pha, ký hiờu... : (3 im) a) nh ngha v cỏc gi thit nh ngha : Lng cc iờn l mụt dang dõy dõn thng, manh ngn trờn no co dũng iờn bin i do ngun ngoi cung cõp Trong thc t k thut, lng cc iờn l phõn t c ban ờ cõu tao nờn cac ngten dõy, ngten chõn t, Trng bc xa ca ngten ny l chng chõt trng bc xa ca tp hp vụ sụ cac lng cc iờn t nụi tip nhau Cỏc gi thit : - Mụi trng bao quanh lng cc iờn l iờn mụi tng (,à= hng sụ v = 0 ) -... thờ tich V 2 v ri ap dng nh lut ễtstrụgratski Gauss [ S ] E 2 àH 2 E H d S = ( + )dV + E 2 dV + J e EdV (1) t V 2 2 V V [ ] W E.H dS = + E 2 dV + J e EdV (2) t V S V (2 iờm) Xột ý ngha: E dV 2 V l cụng suõt tiờu hao di dang nhiờt trong thờ tich V ki hiờu Pt J e EdV l Cụng suõt do ngun ngoi sinh ra trong thờ tich V ký hiờu P e V W l tục ụ bin thi n nng lng iờn t trong V t ... kim loai khi song i sõu vo c mụt khoang d = 1mm ỏp ỏn: Cõu 1 : (3 im) Trng iờn t l mụt dang c biờt ca vt chõt, nờn no cng tuõn theo nh lut bao ton nng lng T vt nng lng iờn t trong mụt n v thờ tich : W = ( V E 2 àH 2 + )dV 2 2 H v E thay i theo thi gian v khụng gian, suy ra W cng thay i Ap dng phng trỡnh 1 v 2 c Maxwell : D rotH = J d + t ; H rotE = à t E rotH = J d + + Je t (1 iờm) ... (V/m) v f = 106Hz Lp biờu thc gia tr tc thi cng ụ t trng ca song v mt ụ dũng cụng suõt trung bỡnh ỏp ỏn: Cõu 1 : (3 im) Trong thc t thng gp cac dao ụng iờu hũa Mt khac 1 dao ụng iờu hũa khụng phai l iờu hũa thỡ bng phộp bin i Fourier bao gi cng co thờ phõn tich thnh tng ca cac dao ụng iờu hũa Vỡ vy viờc nghiờn cu trng iờu hũa nh mụt tp hp riờng ca trng iờn t l rõt cõn thit Cho dao ụng iờu hũa: A = A m cos(t . - Tù do - H¹nh phóc  Lý thuyết trường điện từ90 phútViết. - Tù do - H¹nh phóc   Lý thuyết trường điện từ90 phútViếtI=
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 Đề thi lý thuyết trường điện tử kèm đáp án doc, 15 Đề thi lý thuyết trường điện tử kèm đáp án doc, 15 Đề thi lý thuyết trường điện tử kèm đáp án doc

Từ khóa liên quan