ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: Sinh học potx

4 307 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

S GD & T QUNG NAMTRNG THPT PHM PH TH THI TH I HC NM 2012 Mụn: Sinh hcThi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: I. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cõu, t cõu 1 n cõu 40)BT Cõu 1: Mt loi thc vt giao phn ngu nhiờn, bit A(thõn cao) tri hon ton so vi a( thõn thp), B( hoa vng) tri hon ton so vi b( hoa xanh); hai gen ny nm trờn 2 cp NST tng ng khỏc nhau. Mt qun th cõn bng di truyn cú A=0,2; B=0,6. T l kiu hỡnh thõn cao, hoa xanh trong qun th lA. 0,0144. B. 0,1536. C. 0,0576. D. 0,3024.Cõu 2: Thc vt cú hoa xut hin giai on no sau õy?A. K t thuc i Tõn sinh. B. K tam thuc i Tõn sinh.C. K Phn trng thuc i Trung sinh. D. K Jura thuc i Trung sinh.BT* Cõu 3: Cho qun th gm 100AA, 400 Aa, 500 aa. Gi s chn lc t nhiờn o thi kiu hỡnh ln. Trong s cỏc cỏ th F1 t l kiu hỡnh tri ng hp ca qun th t phi ny lA. 2/5. B. 1/2. C. 1/5. D. 3/5.Cõu 4: Cho cỏc d kin sau: 1- ADN vựng nhõn ca vi khun, 2- plasmid ca vi khun, 3- phag lama, 4-ADN ti th, 5- ADN nhõn thc. Yu t c s dng lm vect chuyn gen(th truyn) trong cụng ngh gen lA. 4,5. B. 1,2. C. 3,4. D. 2,3.Cõu 5: Cho cỏc d kin sau: 1- nguyờn tc bỏn bo ton, 2- nguyờn tc b sung, 3- tinh ch mARN s khai, 4- ch mch gc ca gen lm nhim v tng hp, 5- tng hp on mi. D kin ch cú trong c ch phiờn mó m khụng cú trong c ch nhõn ụi lA. 2, 3. B. 4, 5. C. 1, 2. D. 3, 4.BT Cõu 6: Một quần thể ngời có tỉ lệ nhóm máu A: 45%, máu O: 4%. Tần số tơng đối các alen quy định nhóm máu là:A. IA: 0,3; IB: 0,5; IO: 0,2. B. IA: 0,45; IB: 0,51; IO: 0,04.C. IA: 0,51; IB: 0,45; IO: 0,04. D. IA: 0,5; IB: 0,3; IO: 0,2.Cõu 7: Ngày nay, sự sống không còn tiếp tục đợc hình thành từ các chất vô cơ theo phơng thức hóa học vì:A. Các quy luật CLTN chi phối mạnh mẽ.B. Không có sự tơng tác giữa các chất hữu cơ đợc tổng hợp.C. Không tổng hợp đợc các hạt côaxecva nữa trong điều kiện hiện tại.D. Thiếu các điều kiện cần thiết và nếu có chất hữu cơ đợc hình thành ngoài cơ thể sống thì sẽ bị các vi khuẩn phân cấp hủy ngay.BT* Cõu 8: mt loi thc vt cú b NST 2n=14, A quy nh hoa tri hon ton so vi a quy nh hoa trng. Cho cõy hoa d hp lai vi cõy hoa thun chng i con thu c hu ht cõy hoa v mt vi cõy hoa trng. Bit khụng xy ra t bin gen v t bin cu trỳc NST. S lng NST cú trong t bo ca cõy hoa trng lA. 12. B. 14. C. 13. D. 15.Cõu 9: Trong một cái ao, kiểu quan hệ có thể xảy ra giữa hai loài cá có cùng nhu cầu thức ăn làA. cạnh tranh. B. vật ăn thịt- con mồi. C. ức chế cảm nhiễm. D. ký sinh.Cõu 10: Chuỗi thức ăn làA. tập hợp các sinh vật có mối quan hệ dinh dỡng.B. tập hợp gồm nhiều loài sinh vt có quan hệ dinh dỡng với nhau.C. tập hợp các sinh vật có mối quan hệ gắn bó với nhau.D. tập hợp nhiều loài sinh vật.Cõu 11: Các loài sâu ăn lá thờng có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này đợc hình thành doA. Chọn lọc tự nhiên tích lũy các biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều thế hệ.B. Khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trờng.C. ảnh hởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu.D. Chọn lọc tự nhiên tích lũy các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể sâu.Cõu 12: Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?A. Các cá thể tận dụng đợc nhiều nguồn sống từ môi trờng.B. Các cá thể hỗ trợ lẫn nhau chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trờng.C. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.D. Các cá thể tăng cờng cạnh tranh nhau để tranh giành nguồn sống.BTCõu 13: Kho sỏt s di truyn bnh M ngi qua ba th h nh sau : 1Xỏc sut ngi III2 mang gen bnh l bao nhiờu:A. 0,335. B. 0,75. C. 0,67. D. 0,25.Cõu 14 : Khỏi nim bin d cỏ th ca acuyn tng ng vi nhng loi bin d no trong quan nim hin i? A. Bin d t hp, t bin gen, t bin NSTB. Bin i, t bin gen, t bin NSTC. Bin d thng bin, t bin gen, t bin NSTD. Bin d t hp, t bin gen, t bin NST, thng binBTCõu 15: Mt c th cha cỏc cp gen d hp gim phõn bỡnh thng thy xut hin loi giao t AE BD = 17,5%. Hóy cho bit loi giao t no sau õy cũn cú th c to ra t quỏ trỡnh trờn, nu xy ra hoỏn v ch cp gen Aa?A. Giao t Ae BD = 7,5%. B. Giao t aE bd = 17,5%.C. Giao t ae BD = 7,5%. D. Giao t AE Bd = 17,5%.Cõu 16: Gi s trong mt gen cú mt baz xitozin tr thnh dng him (X*) thỡ sau 3 ln nhõn ụi s cú bao nhiờu gen t bin dng thay th G-X bng AT: A. 3. B. 4. C. 8. D. 7.Cõu 17: Nhn nh no khụng ỳng v vai trũ ca chn lc t nhiờn?A. Phõn hoỏ kh nng sng sút v sinh sn ca cỏc cỏ th trong qun th.B. Quy nh chiu hng v nhp iu tin hoỏ.C. Sng lc cỏc th t bin gúp phn hỡnh thnh loi mi.D. Tỏc ng trc tip lờn kiu gen, giỏn tip lờn kiu hỡnh. Cõu 18: c im no sau õy l khụng ỳng khi núi v dũng nng lng trong h sinh thỏi?A. Sinh vt úng vai trũ quan trng nht trong vic truyn nng lng t mụi trng vụ sinh vo chu trỡnh dinh dng l thc vt.B. Nng lng c truyn trong h sinh thỏi khụng theo chu trỡnh tun hon.C. mi bc dinh dng, phn ln nng lng b tiờu hao qua hụ hp, to nhit, cht thi, ch cú khong 10% nng lng truyn lờn bc dinh dng cao hn.D. Trong h sinh thỏi, hiu sut sinh thỏi c biu din bng biu thc: eff = . 100 Cõu 19: Trong chu trỡnh Sinh -a -húa nhúm sinh vt no trong trong s cỏc nhúm sinh vt sau õy cú kh nng bin i ni t dng 3NO thnh ni t dng 4NH+.A. Vi khun phn nitrỏt húa. B. ng vt a bo C. Vi khun c nh ni t trong t. D. Thc vt t dng.BT* Cõu 20: mt loi thc vt khi cho b m u thun chng hoa lai vi hoa trng F1 thu c 100% hoa hng. Cho F1 lai phõn tớch i con thu c 1: 2 hng: 1 trng. Nu cho F1 t th phn i con thu c 133 : 92 hng: 15 trng. Tớnh trng mu sc hoa tuõn theo quy lut di truynA. tng tỏc b sung. B. tri khụng hon ton.C. tng tỏc cng gp. D. tng tỏc ỏt ch.Cõu 21: Nhiu loi bnh ung th xut hin l do gen tin ung th b t bin thnh gen ung th. Khi b t bin, gen ny hot ng mnh hn v to ra quỏ nhiu sn phm lm tng tc phõn bo dn n khi u tng sinh quỏ mc m c th khụng kim soỏt c. Nhng gen ung th loi ny thng lA. gen tri v thng khụng di truyn c vỡ chỳng xut hin t bo sinh dng.B. gen ln v di truyn c vỡ chỳng xut hin t bo sinh dc.C. gen tri v di truyn c vỡ chỳng xut hin t bo sinh dc.D. gen ln v khụng di truyn c vỡ chỳng xut hin t bo sinh dngCõu 22: Bng chng no sau õy ng h gi thuyt cho rng vt cht di truyn xut hin u tiờn trờn Trỏi t cú th l ARN?A. ARN cú kớch thc nh hn ADN. B. ARN t nhõn ụi m khụng cn n enzim.C. ARN l hp cht hu c a phõn t. D. ARN cú thnh phn nuclờụtit loi uraxinCõu 23: Mt khụng gian sinh thỏi m ú tt c cỏc nhõn t sinh thỏi ca mụi trng nm trong gii hn cho phộp loi ú tn ti v phỏt trin. õy l khỏi nim vA. ni ca loi. B. sinh thỏi ca loi. C. gii hn sinh thỏi ca loi. D. sinh thỏi ca qun thBTCõu 24: Một quần thể, xét một gen có hai alen (A qu và a qu vng ), qun th ban u cú kh qu vng 20% ,sau 1 th h ngu phi ngời ta thấy số cá thể qu vng chim 9% . Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể này th h P là?A. 0.4 B. 0.3 C. 0.2 D.0.1Cõu 25: Cỏc b ba lm nhim v kt thỳc quỏ trỡnh dch mó ca sinh vt lA. UAA, UGG, UGA. B. UAA, UAG, UGA. C. AUG, UAA, UAG. D. UAG, AUG, UGA. 2CiCi+11 2 3 41 2 3 41 2IIIIIINam bỡnh thngNam b bnh MN bỡnh thngN b bnh MCâu 26: Cho lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng như sau :Cây dẻ Sóc Diều hâu Vi khuẩn và nấm Cây thông Xén tóc Chim gõ kiến Trăn Thằn lằn Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất trong lưới thức ăn trên là :A. Trăn B. Diều hâuC. Diều hâu, chim gõ kiến D. Trăn, diều hâuBTCâu 27: Ở một loài thực vật, A- quả chín sớm, a- quả chín muộn. Đem lai giữa các dạng cây tứ bội với nhau được F1. Muốn ngay F1 chỉ xuất hiện 1 loại kiểu hình thì có bao nhiêu phép lai cho kết quả trên?A. 10 B. 15 C. 9 D. 4Câu 28: Cả ba loại ARN ở sinh vật có cấu tạo tế bào đều có các đặc điểm chung: 1.Chỉ gồm một chuỗi polinuclêôtit.2.Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.3.Có bốn đơn phân.4.Các đơn phân liên kết theo nguyên tắc bổ sungPhương án đúng:A. 1,2,4 B. 1,3,4 C. 1,2,3 D. 1,2,3,4Câu 29: Loài giun dẹp Convolvuta roscoffensin sống trong cát vùng ngập thuỷ triều ven biển. Trong mô của giun dẹp có các tảo lục đơn bào sống. Khi thuỷ triều hạ xuống, giun dẹp phơi mình trên cát và khi đó tảo lục có khả năng quang hợp. Giun dẹp sống bằng chất tinh bột do tảo lục quang hợp tổng hợp nên. Quan hệ nào trong số các quan hệ sau đây là quan hệ giữa tảo lục và giun dẹp.A. Cộng sinh. B. Vật ăn thịt – con mồi.C. Kí sinh. D. Hợp tác.BT* Câu 30: Cho một loài thực vật có A( hoa đỏ) trội hoàn toàn so với a( hoa trắng), B(thân cao) trội hoàn toàn so với b( thân thấp), hai gen này cùng nằm trên một cặp NST tương đồng; D( quả ngọt) trội hoàn toàn so với d( quả chua) nằm trên cặp NST tương đồng khác. Cho F1 dị hợp về 3 cặp gen này tự thụ phấn, ở F2 thu được 4% cây có hoa trắng, thân thấp, quả chua. Giả sử quá trình sinh hạt phấn và noãn diễn ra như nhau. Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ, thân thấp, quả ngọt ở F2 chiếm tỉ lệA. 0,0225. B. 0,0675. C. 0,165. D. 0,495.Câu 31: Theo mô hình operon Lac, nếu có một gen đột biến mất 1 đoạn ADN thì trường hợp nào sau đây sẽ làm cho tất cả các gen cấu trúc mất khả năng phiên mã?A. đột biến làm mất vùng vận hành(O). B. đột biến làm mất vùng khởi động(P).C. đột biến làm mất gen điều hòa. D. đột biến làm mất một gen cấu trúc.Câu 32: Sự hình thành loài mới theo quan niệm của Đac uyn làA. loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian thông qua việc tích luỹ các biến đổi nhỏ trong một thời gian dài tương ứng với sự thay đổi ngoại cảnh và vai trò của chọn lọc tự nhiên.B. loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, theo con đường phân li tính trạng từ một gốc chung.C. loài mới được hình thành nhanh chóng do tác động trực tiếp của ngoại cảnh.D. loài mới được hình thành nhanh chóng do tác động của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng từ một gốc chung.BT*Câu 33: Locut A nằm trên NST thường quy định tính trạng màu mắt có 4 alen. Tiến hành hai phép lai-Phép lai 1: mắt đỏ x mắt nâu →25% đỏ, 50% nâu, 25% vàng -Phép lai 2: vàng x vàng →75% vàng, 25% trắngThứ tự từ trội đến lặn là:A. vàng →nâu →đỏ →trắng. B. nâu → vàng →đỏ→ trắng.C. nâu →đỏ →vàng → trắng. D. đỏ →nâu → vàng → trắng.Câu 34: Phương pháp nào sau đây không tạo ra được giống mới?A. Lai xa kết hợp với đa bội hóa.B. Chọn dòng tế bào xôma biến dị.C. Lai khác dòng thu được con lai F1, Sử dụng con lai F1 để nuôi lấy thịt.D. Dung hợp tế bào trần tạo ra tế bào lai, nuôi cấy phát triển thành cơ thể mới.Câu 35: Trình tự đúng về sự xuất hiện các dạng người cổ hóa thạch là:A. Homo habilis – Homo neanderthalensis -Homo erectus.B. Homo neanderthalensis - Homo habilis – Homo erectus.C. Homo habilis – Homo erectus - Homo neanderthalensis.D. Homo erectus – Homo habilis - Homo neanderthalensis.Câu 36: Lừa đực giao phối với ngựa cái sinh ra con la có khả năng sinh trưởng nhưng bất thụ. Kết luận nào sau đây là không đúng?A. La là một loài mới của tiến hoá. B. La là sản phẩm của lai xa. 3C. La mang đặc tính của cả lừa và ngựa. D. Lừa và ngựa không bị cách li cơ học.Câu 37: Các nhân tố tiến hoá chủ yếu chi phối sự hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật làA. biến động di truyền, giao phối, chọn lọc tự nhiên. B. di nhập gen, giao phối, chọn lọc tự nhiên.C. đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên. D. cách li sinh sản, giao phối, chọn lọc tự nhiên.Câu 38: Màu sắc hoa loa kèn do gen nằm trong tế bào chất qui định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh.Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được F1. cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 làA. 100% hoa vàng. B. 100% hoa màu xanh.C. 75% vàng: 25% xanh. D. trên mỗi cây đều có cả hoa vàng và xanh.BT* Câu 39: Một loài thực vật có bộ NST 2n=24. Số loại thể không và một kép xảy ra có tối đa ở loài này làA. 12 và 66. B. 78 và 66 C. 12 và 440. D. 10 và 660.Câu 40 : Cơ chế phát sinh biến dị tổ hợp là gì?A. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử đực và cái, tạo thành nhiều kiểu tổ hợp giao tử.B. Sự tổ hợp lại các gen do phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST, hay do sự hoán vị gen trong giảm phân.C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp tính trạng khi bố, mẹ có kiểu hình khác nhau.D. Sự giảm số lượng NST trong giảm phân đã tạo tiền đề cho sự hình thành các hợp tử lưỡng bội khác nhau.II. PHẦN RIÊNG (10 CÂU)A- Theo chương trình chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)Câu 41: Cho các ví dụ: 1- gai xương rồng, 2- gai hoa hồng, 3- gai thanh long, 4- tua cuốn đậu hà lan. Cơ quan tương đồng gồmA. 1,2,3. B. 1,3,4. C. 1,2,3,4. D. 2,3,4.Câu 42: Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để hạn chế “gánh nặng di truyền” cho xã hội?A. Mở các trung tâm chăm sóc người bị bệnh di truyền.B. Tư vấn di truyền, sàng lọc trước sinh.C. Tạo môi trường trong sạch hạn chế tác nhân gây đột biến.D. Liệu pháp gen.BT Câu 43: Một gen của thực vật gồm 150 chu kì xoắn, có tỉ lệ các nuclêôtit trên mạch gốc là A:T:G:X = 1:1:1:2, gen chứa 80% số nuclêôtit có nghĩa mỗi loại. số nuclêôtit loại X của ARN trưởng thành được tổng hợp từ gen trên làA. 300. B. 480. C. 240. D. 600.Câu 44: Hồ cá Châu Phi có hai loài cá có màu xám và màu đỏ, chúng có đặc điểm hình thái giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Trong sinh sản chúng chỉ chọn những con có cùng màu sắc để giao phối. Hai loài này có cùng nguồn gốc chung. Ví dụ trên thể hiện sự hình thành loài mới bằng con đườngA. cách li sinh sản. B. lai xa và đa bội hoá. C. cách li sinh thái. D. cách li tập tính.BT* Câu 45: Gen 1 gồm 5 alen thuộc cặp NST số 1, gen 2 có 3 alen nằm trên NST X không có alen trên Y. Số loại kiểu gen có tối đa trong quần thể gồm 100 cá thể làA. 135. B. 90. C. 100. D. 24.Câu 46: Chuối nhà tam bội 3n được hình thành từ chuối rừng lưỡng bội 2n. Nhận định nào sau đây là đúng?A. Chuối nhà tam bội không phải là loài mới vì nó không có khả năng sinh sản hữu tính.B. Trong qúa trình giảm phân một vài cặp NST không phân li tạo giao tử đột biến. Qua thụ tinh với giao tử bình thường tạo ra chuối nhà.C. Trong quá trình giảm phân ở bố hoặc mẹ tất cả các cặp NST đều không phân li trong giảm phân tạo giao tử đột biến, qua thụ tinh kết hợp với giao tử bình thường tạo chuối nhà.D. Các tế bào ở đỉnh sinh trưởng của chồi mầm đều không phân li trong nguyên phân.Câu 47: Theo quan niệm của thuyết tiến hoá hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng?A. Tất cả các biến dị là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.B. Tất cả các biến dị đều di truyền được và đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.C. Không phải tất cả các biến dị di truyền đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.D. Tất cả các biến dị di truyền đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.Câu 48: Phát biểu nào sau đây là đúng về sự tăng trưởng của quần thể sinh vật?A. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể là tối đa, mức tử vong là tối thiểu.B. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn lớn hơn mức tử vong.C. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn nhỏ hơn mức tử vong.D. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn tối đa, mức tử vong luôn tối thiểu.Câu 49: Cho các hiện tượng sau: 1- toàn bộ hoa liên hình có màu trắng ở nhiệt độ 20oC và màu đỏ ở 30oC, 2- cây rau mác lá ở trong nước có hình dải, ở trên không khí có hình mũi mác, 3- lá cây hoa giấy ở phần ngọn có màu đỏ, 4- cây cà chua quả đỏ( AA) lai với cây cà chua quả đỏ (Aa) đời con xuất hiện và cây quả trắng. Các hiện tượng thuộc thường biến làA. 2,3,4. B. 1,2,3. C. 1,2. D. 3,4.Câu 50: Tần số hoán vị gen của cơ thể bằng 50% xảy ra khiA. 100% số tế bào của cơ thể xảy ra hoán vị gen. B. 75% số tế bào của cơ thể xảy ra hoán vị gen.C. 50% số tế bào của cơ thể xảy ra hoán vị gen. D. 25% số tế bào của cơ thể xảy ra hoán vị gen. HẾT 4 . PH TH THI TH I HC NM 2012 Mụn: Sinh hc Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: I. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40. Trong h sinh thỏi, hiu sut sinh thỏi c biu din bng biu thc: eff = . 100 Cõu 19: Trong chu trỡnh Sinh -a -húa nhúm sinh vt no trong trong s cỏc nhúm sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: Sinh học potx, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: Sinh học potx, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: Sinh học potx