Nghiên cứu áp dụng SXSH và đề xuất chính sách khuyến khích áp dụng SXSH cho ngành da giày tại TPHCM potx

121 520 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 03:20

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ ThS.THÁI VĂN NAMLỜI CẢM ƠNLời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Khoa Môi Trường-TrườngĐH Kỹ thuật-Công nghệ TP.HCM đã truyền đạt kiến thức cho em trong suốt hơn4 năm của khoá học.Xin cảm ơn GS.TSKH.Lê Huy Bá ThS.Thái Văn Nam, là người trực tiếp giảngdạy hướng dẫn tốt nghiệp các Thầy đã quan tâm giúp đỡ hướng dẫn tận tìnhcho em trong thời gian qua.Xin cảm ơn Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường TP.HCM, đặc biệt cảm ơn Cô NguyễnThò Truyền các Chò ở Trung tâm Sản xuất sạch hơn đã giúp đỡ, chỉ bảo tậntình trong thời gian em thực tập thực hiện đồ án này.Xin cảm ơn Xí nghiệp giày Lega 2 đã cung cấp một số tài liệu tạo điều kiệnđể em được nghiên cứu áp dụng Sản xuất sạch hơn tại xí nghiệp.Xin chân thành cảm ơn.TP.HCM tháng 12 năm 2006 Sinh viên thực hiện Trònh Minh Mỹ Hạnh SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH iĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ ThS.THÁI VĂN NAMMỤC LỤCLời cảm ơn iMục lục iiDanh mục các chữ viết tắt vDanh mục các bảng viDanh mục các đồ thò viiDanh mục các sơ đồ viiiChương 1 MỞ ĐẦU1.1.Đặt vấn đề 11.2.Sự cần thiết của đề tài 21.3.Mục tiêu đề tài 31.4.Nội dung đề tài 31.5.Giới hạn đề tài 41.6.Phương pháp nghiên cứu 41.7.Bố cục đề tài 7Chương 2TỔNG QUAN TÀI LIỆU2.1. Tổng quan tài liệu về SXSH 82.1.1.Đònh nghóa Sản xuất sạch hơn 82.1.2.Kỹ thuật Sản xuất sạch hơn 92.1.3.Phương pháp luận của một chương trình Sản xuất sạch hơn 112.1.4.Lợi ích của SXSH 122.1.5.Tình hình áp dụng Sản xuất sạch hơn 132.1.6.Xu hướng áp dụng SXSH hiện nay 162.1.7.Lộ trình Sản xuất sạch hơn ở Việt Nam trong thời gian tới 17SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH iiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ ThS.THÁI VĂN NAM2.2.Tổng quan về ngành da giày 182.2.1.Giới thiệu về ngành da giày 182.2.2.Vấn đề môi trường của ngành da giày 232.2.3.Tình hình quản lý chất thải da giày hiện nay 27Chương 3 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA MỘT SỐ DOANH NGHIỆPVÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT HỘ GIA ĐÌNH TẠI TP.HCM3.1.Kết quả điều tra về quan điểm môi trường 303.2.Kết quả điều tra hiện trạng quản lý môi trường 313.2.1.Môi trường không khí 313.2.2.Chất thải rắn 323.2.3.Vấn đề môi trường cần quan tâm 333.2.4.Biện pháp kiểm soát môi trường 343.3.Kết quả điều tra về Sản xuất sạch hơn 353.3.1.Nhận thức về SXSH 353.3.2.Ý kiến về việc áp dụng SXSH 373.3.3.Chính sách khuyến khích áp dụng SXSH 45Chương 4 NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG SXSH TẠI XN GIÀY LEGA 24.1.Giới thiệu về Xí nghiệp giày Lega 2 474.2.Tổng quan về sản xuất 484.3.Hiện trạng môi trường 534.4.Phân tích nguyên nhân đề xuất các giải pháp SXSH 554.5.Lựa chọn các giải pháp SXSH 564.6.Nhận xét về chương trình SXSH tại XN giày Lega 2 65SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH iiiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ ThS.THÁI VĂN NAMChương 5 ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCHÁP DỤNG SXSH CHO NGÀNH DA GIÀY TẠI TP.HCM5.1.Cơ sở để xây dựng chính sách 665.1.1.Các quy đònh liên quan đến SXSH 665.1.2.Các quy đònh liên quan đến ngành da giày 695.1.3.Kết quả điều tra tại một số DN cơ sở sản xuất hộ gia đình 725.1.4.Nghiên cứu áp dụng SXSH tại XN giày Lega 2 755.2.Đề xuất chính sách khuyến khích áp dụng SXSH 765.2.1.Quy đònh chung 775.2.2.Chính sách khuyến khích 775.2.3.Tổ chức thực hiện 81Chương 6 KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ6.1.Kết luận 846.2.Kiến nghò 86Tài liệu tham khảo 88Phụ lục 1Phụ lục 1 1Phụ lục 2 6Phụ lục 3 8Phụ lục 4 13SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH ivĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ ThS.THÁI VĂN NAMDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTBVMT : Bảo vệ môi trườngCPC : Tổ hợp sản xuất sạch hơnCTNH : Chất thải nguy hạiCTR : Chất thải rắnDN : Doanh nghiệpĐTM : Đánh giá tác động môi trườngKHCN&MT : Khoa học Công nghệ Môi trườngSXSH : Sản xuất sạch hơnXN : Xí nghiệpUNEP : Chương trình Môi trường Liên Hợp QuốcUNIDO : Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH vĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ ThS.THÁI VĂN NAMDANH MỤC CÁC BẢNGBảng 2.1.Kết quả trình diễn kỹ thuật SXSH của một số DN 14Bảng 2.2.Xem xét lợi ích SXSH về mặt tài chính 15Bảng 2.3.Xem xét lợi ích SXSH về mặt môi trường 16Bảng 2.4.Sản lượng giày da Việt Nam 2000-2004 18Bảng 2.5.Kim ngạch xuất khẩu da giày Việt Nam theo lónh vực kinh tế 18Bảng 2.6.Một số thò trường xuất khẩu giày da đạt kim ngạch cao 19Bảng 2.7.Nồng độ bụi tại một số nhà máy sản xuất giày da 23Bảng 2.8.Lượng da sử dụng thải bỏ của Tp.HCM năm 2000 24Bảng 2.9.Các thành phần hoá học trong da phế thải 25Bảng 2.10.Hàm lượng Crôm tổng trong da phế thải 25Bảng 2.11.Tiếng ồn tại một số nhà máy sản xuất giày 26Bảng 4.1.Đònh mức sử dụng nguyên phụ liệu 49Bảng 4.2.Thống kê tình hình suất tiêu hao năng lượng tại XN 51Bảng 4.3.Phân tích nguyên nhân đề xuất các giải pháp SXSH 55Bảng 4.4.Sàng lọc các giải pháp SXSH 57Bảng 4.5.Đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế của các giải pháp SXSH 59Bảng 4.6.Đánh giá tính khả thi về mặt môi trường của các giải pháp SXSH 60Bảng 4.7.Đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật của các giải pháp SXSH 61Bảng 4.8.Phương pháp trọng số để lựa chọn các giải pháp SXSH 62Bảng 4.9.Bảng lợi ích của các giải pháp đã thực hiện 63Bảng 4.10.Thứ tự ưu tiên thực hiện các giải pháp 64SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH viĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ ThS.THÁI VĂN NAMDANH MỤC CÁC ĐỒ THỊĐồ thò 2.1.Số DN thực hiện SXSH theo các năm 13Đồ thò 2.2.Số DN thực hiện SXSH theo ngành 13Đồ thò 2.3.Các giải pháp SXSH 14Đồ thò 3.1.Biểu diễn kết quả điều tra mức độ quan tâm đến môi trường 30Đồ thò 3.2.Biểu diễn kết quả điều tra mong muốn cải thiện môi trường 30Đồ thò 3.3.Biểu diễn kết quả điều tra về lượng hơi dung môi, bụi, tiếng ồn 31Đồ thò 3.4.Biểu diễn kết quả điều tra về thiết bò xử lý khí 31Đồ thò 3.5.Biểu diễn kết quả điều tra tình hình phân loại rác 32Đồ thò 3.6.Biểu diễn kết quả điều tra tình hình quản lý chất thải rắn 32Đồ thò 3.7.Biểu diễn kết quả điều tra vấn đề môi trường cần quan tâm 33Đồ thò 3.8.Biểu diễn kết quả điều tra biện pháp kiểm soát môi trường 34Đồ thò 3.9.Biểu diễn kết quả điều tra nhận thức về SXSH 35Đồ thò 3.10.Biểu diễn kết quả điều tra cách tiếp cận SXSH 36Đồ thò 3.11.Biểu diễn kết quả điều tra tình hình tham gia các khoá đào tạo 37 Đồ thò 3.12.Biểu diễn kết quả điều tra ý kiến về lợi ích của SXSH 37Đồ thò 3.13.Biểu diễn kết quả điều tra về các cơ hội SXSH 38Đồ thò 3.14.Biểu diễn kết quả điều tra có nên áp dụng SXSH 39Đồ thò 3.15.Biểu diễn kết quả điều tra các giải pháp SXSH được quan tâm 39Đồ thò 3.16.Biểu diễn kết quả điều tra ở DN 40Đồ thò 3.17.Biểu diễn kết quả điều tra ở cơ sở hộ gia đình 40Đồ thò 3.18.Biểu diễn kết quả điều tra về yêu cầu hỗ trợ 41Đồ thò 3.19.Biểu diễn kết quả điều tra ý kiến về việc xây dựng chính sách 45Đồ thò 3.20.Biểu diễn kết quả điều tra áp dụng SXSH khi có chính sách 46Đồ thò 4.1.Phân bố năng lượng sử dụng tại XN giày Lega 2 51Đồ thò 4.2.Suất tiêu hao năng lượng của XN giày Lega 2 52SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH viiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ ThS.THÁI VĂN NAMDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1.Phương pháp nghiên cứu 5Sơ đồ 2.1.Tổng quan các kỹ thuật Sản xuất sạch hơn 10Sơ đồ 2.2.Phương pháp luận của chương trình SXSH 11Sơ đồ 4.1.Quy trình sản xuất tại XN giày Lega 2 48Sơ đồ 5.1.Cơ cấu của chính sách khuyến khích áp dụng SXSH 76Sơ đồ 5.2.Tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích áp dụng SXSH 81SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH viiiChương 1MỞ ĐẦU1.1.ĐẶT VẤN ĐỀNgày nay, bên cạnh sự tăng trưởng kinh tế, sự phát triển xã hội là những tháchthức về môi trường mà con người đang phải đối mặt. Để giải quyết vấn đề nàynhiều giải pháp đã được đưa ra thực hiện đem lại kết quả rất khả quan, màmột trong những giải pháp đó phải kể đến Sản xuất sạch hơn (SXSH).Từ giữa những năm 1980, các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, Canada, HàLan, Thụy Điển, Đan Mạnh,… từ năm 1993, một số nước Châu Á Đông Âunhư Ấn Độ, Sigapore, Thái Lan, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungari,… đã áp dụngSXSH. Ở Việt Nam, khái niệm này được đưa vào năm 1996. Từ đó đến nay,SXSH đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình từ phía các Bộ, ngànhvà các doanh nghiệp (DN) trong cả nước. Vì mang lại nhiều lợi ích thiết thực nênsố lượng các DN áp dụng SXSH cũng ngày càng tăng, tuy nhiên con số này cònrất thấp so với số DN hiện có. Tại TP.HCM, SXSH được biết đến qua dự án “Giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp”thực hiện từ năm 1996 đến năm 2004 dưới sự tài trợ của tổ chức SIDA vàUNIDO. Là một trung tâm công nghiệp, thương mại dòch vụ lớn có tốc độ tăngtrưởng công nghiệp cao nên TP đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trườngvà suy giảm chất lượng cuộc sống. Vì thế, lãnh đạo các cơ quan chức năng rấtquan tâm đến SXSH. Kế hoạch của TP là đến năm 2008 sẽ triển khai SXSH cho135 DN thuộc các ngành công nghiệp gây ô nhiễm điển hình. Còn về da giày, thì đây là ngành đã ra đời từ hàng trăm năm trước trải qua baothăng trầm của lòch sử, đến nay trở thành một ngành nghề truyền thống của dântộc. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp này phát triển khá nhanh đượcĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ ThS. THÁI VĂN NAMxem là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn xuất khẩu. Theo BộThương mại, da giày là một trong bốn mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao, xếpsau dầu thô, hàng dệt may thuỷ sản, thu hút nhiều lao động góp phần thúcđẩy quá trình công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, đây cũng làngành có tác động đáng kể đến môi trường khi mà phần lớn chất thải của ngànhlà chất thải nguy hại (CTNH). Một số DN sử dụng công nghệ thiết bò lạc hậu,mở rộng sản xuất nhiều lần quản lý lỏng lẻo, chồng chéo nên cơ hội tiềmnăng áp dụng SXSH của ngành là tương đối lớn.Chính vì thế, việc trình diễn SXSH ở các DN thuộc ngành da giày hứa hẹn mộtkết quả khả quan. Hy vọng với sự quan tâm của nhà nước các cấp ngành cóliên quan cùng với nỗ lực của doanh nghiệp SXSH sẽ mang lại những lợi ích thiếtthực cho DN cũng như cho cộng đồng.1.2.SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀINgày 22/9/1999, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường (KHCN &MT) đã ký vào Tuyên ngôn quốc tế về SXSH, thể hiện cam kết của Chính phủtrong việc phát triển đất nước theo hướng bền vững. Ngày 6 tháng 5 năm 2002,Bộ KHCN&MT cũng đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về SXSH, nhằmđẩy mạnh việc áp dụng SXSH sao cho SXSH trở thành một công cụ quản lý hiệuquả về mặt kinh tế đem lại lợi ích cho các DN.Từ trước đến nay, SXSH được biết đến nhiều ở các ngành giấy, dệt, chế biến thựcphẩm thời gian gần đây là các ngành hoá chất, cơ khí, vật liệu xây dựng, cònvới ngành da giày thì SXSH hầu như chưa được triển khai. Trong khi đó, đây lạilà ngành có những tác động đáng kể đến môi trường khi CTNH của ngành chiếm35% lượng chất thải nguy hại của cả ngành công nghiệp(*).SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH 2(*) Mức độ thải ra các chất gây nguy hại ở các ngành nghề được phân bổ như sau: ngành giày da(35%), dệt nhuộm (25%), điện-điện tử (25%), dược phẩm (5%) ngành nghề khác (10%). [...]... CỦA ĐỀ TÀI 1.5.1.Phạm vi nghiên cứu  Do thời gian có hạn nên đồ án chỉ dừng lại ở việc đề xuất các giải pháp SXSH cho XN giày Lega 2  Đề xuất chính sách khuyến khích áp dụng SXSH cho ngành da giày TP.HCM 1.5.2.Đối tượng nghiên cứu Xí nghiệp giày Lega 2 nói riêng ngành da giày TP.HCM 1.5.3.Thời gian thực hiện Luận văn được thực hiện từ ngày 1/10/2006 đến ngày 27/12/2006 1.6.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU... lợi, khó khăn, nguyện vọng khi tiếp cận giải pháp này những ý kiến về việc xây dựng chính sáchNghiên cứu áp dụng SXSH: Tìm hiểu về XN giày Lega 2, đề xuất đánh giá tính khả thi để lựa chọn các giải pháp mà xí nghiệp có thể thực hiện  Trên cơ sở nghiên cứu thực tế dữ liệu điều tra xây dựng chính sách khuyến khích áp dụng SXSH cho ngành da giày tại TP.HCM SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH 3 ĐỒ ÁN TỐT... Điều tra thực tế một số DN da giày tại TP.HCM Nghiên cứu áp dụng điển hình tại XN giày Lega 2 Tổng hợp, phân tích số liệu Đề xuất chính sách Trao đổi ý kiến với chuyên gia Hoàn thiện chính sách Sơ đồ 1.1.Phương pháp nghiên cứu 1.6.2.Phương pháp cụ thể 1.6.2.1.Phương pháp tổng hợp biên hội tài liệu Mục đích: Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến SXSH ngành da giày để tạo cơ sở cho việc thực hiện đồ án... DN cơ sở hộ gia đình về việc áp dụng SXSH Chương 4  Giới thiệu về Xí nghiệp giày lega 2  Tổng quan về sản xuất hiện trạng môi trường  Đề xuất các giải pháp SXSH Chương 5  Đưa ra những cơ sở để xây dựng chính sáchĐề xuất chính sách khuyến khích áp dụng SXSH cho ngành da giày tại TP.HCM Chương 6  Kết quả của đồ án  Những kiến nghò với cơ quan chức năng với doanh nghiệp SVTH:TRỊNH MINH... giải pháp SXSH Để khuyến khích các DN áp dụng SXSH, TP.HCM đang xây dựng chính sách khuyến khích áp dụng SXSH Tuy nhiên, để phù hợp với điều kiện, đặc điểm thì cần phải xây dựng chính sách riêng cho từng ngành giày da là một trong số đó 1.3.MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI  Giảm thiểu chất thải, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất để đem lại lợi ích cho XN giày Lega 2 hạn chế những... VỀ NGÀNH DA GIÀY 2.2.1.Giới thiệu về ngành da giày 2.2.1.1.Tình hình hoạt động của ngành da giày Hiện nay, ngành da giày Việt Nam đang đứng thứ 4 trong số 8 nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc, Hồng Kông Italia Kim ngạch xuất khẩu của ngành vẫn đạt mức tăng trưởng đều đặn hàng năm Bảng 2.4.Sản lượng da giày Việt Nam 2000-2004 Loại sản phẩm Giày da các loại: Giày thể thao Giày nữ Giày. .. NGHIÊN CỨU 1.6.1.Phương pháp luận Da giàyngành sử dụng nhiều nguyên vật liệu có tác động đáng kể đến môi trường nên có nhiều cơ hội khi áp dụng SXSH Tuy nhiên, hiện nay, kỹ thuật này lại chưa được áp dụng nhiều thậm chí còn tương đối xa lạ với nhiều DN Vì vậy, nghiên cứu áp dụng ở một XN điển hình xây dựng chính sách phù hợp là việc làm cần thiết để tạo tiền đề khuyến khích các DN tham gia... trường thông qua việc đề xuất các giải pháp SXSHKhuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các DN da giày trên đòa bàn TP triển khai áp dụng SXSH thông qua việc xây dựng một chính sách phù hợp 1.4.NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI  Tổng hợp, biên hội tài liệu về SXSH, về ngành da giày  Điều tra thực tế ở một số DN cơ sở hộ gia đình để đánh giá hiện trạng quản lý môi trường, nhận thức về SXSH, thuận lợi, khó... ra một chính sách phù hợp Cách thức thực hiện: Thiết lập bảng câu hỏi thăm dò ý kiến doanh nghiệp bảng câu hỏi thăm dò ý kiến cơ sở sản xuất hộ gia đình (xem phần phụ lục 1) Sau đó điều tra từ 30-50% số doanh nghiệp cơ sở hộ gia đình trên đòa bàn TP 1.6.2.3.Phương pháp nghiên cứu áp dụng SXSH tại xí nghiệp giày Lega 2 Mục đích: Xem xét đề xuất các giải pháp SXSH cho XN giày Lega 2 qua đó... đánh giá khả năng áp dụng SXSH của ngành da giày tại TP.HCM Cách thức thực hiện: Khảo sát thực tế tại XN giày Lega 2, đề xuất các giải pháp, tính toán để lựa chọn giải pháp có tính khả thi với các phương pháp cụ thể là:  Phương pháp đánh giá nhanh: Dựa vào hệ số ô nhiễm để tính toán tải lượng phát thải sau đó so sánh với tiêu chuẩn để đánh giá hiện trạng môi trường  Phương pháp nghiên cứu dòng chất thải: . việc áp dụng SXSH 373.3.3 .Chính sách khuyến khích áp dụng SXSH 45Chương 4 NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG SXSH TẠI XN GIÀY LEGA 24.1.Giới thiệu về Xí nghiệp giày. pháp nghiên cứu áp dụng SXSH tại xí nghiệp giày Lega 2 Mục đích: Xem xét và đề xuất các giải pháp SXSH cho XN giày Lega 2 và quađó đánh giá khả năng áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu áp dụng SXSH và đề xuất chính sách khuyến khích áp dụng SXSH cho ngành da giày tại TPHCM potx, Nghiên cứu áp dụng SXSH và đề xuất chính sách khuyến khích áp dụng SXSH cho ngành da giày tại TPHCM potx, Nghiên cứu áp dụng SXSH và đề xuất chính sách khuyến khích áp dụng SXSH cho ngành da giày tại TPHCM potx, Hiệp hội da giày, ÁP DỤNG SXSH CHO NGÀNH DA GIÀY TẠI TP.HCM, DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, Bảng 2 .9.Các thành phần hoá học trong da phế thải, KẾT QUẢ ĐIỀU TRA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP VÀ, CƠ SỞ SẢN XUẤT DA GIÀY TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM, NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG SXSH TẠI XN GIÀY LEGA 2, Máy ép đế: Xưởng ép đế có 10 máy với 10 nòng phun keo vào khuôn ép đế., Tuần hoàn/tái sử dụng, Giải pháp công nghệ và bảo vệ môi trường, BẢNG THĂM DÒ Ý KIẾN CƠ SỞ SẢN XUẤT HỘ GIA ĐÌNH, Tổn thất khi đã bảo ôn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm