BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT ppt

21 1,413 18
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 02:20

BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTBÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTHOA CÁIHOA ĐỰCSinh sản vô tínhĐây là hình thức sinh sản gì?Đây là hình thức sinh sản gì?Sinh sản hữu tính BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTBÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTI. Khái niệm1. Khái niệm: Là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái thông qua quá trình thụ tinh tạo nên hợp tử.Hợp tử phát triển thành cơ thể mới.2. Đặc điểm: Có sự hình thành và hợp nhất giao tử, Có sự trao đổi tái tổ hợp của 2 bộ gen.  Gắn liền với giảm phân tạo giao tử và thụ tinh tạo thành hợp tử. Ưu việt hơn sinh sản vô tính:+ Tạo sự đa dạng di truyền, cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa + Tăng khả năng thích nghi với môi trường của thế hệ sau. Sinh sản hữu tính có cả thực vật có hoa và không có hoa.II 2n II 2n II 2nII 2nII 2nII 2n×Cá thể ♂Cá thể ♀I nI nGiảm phânThụ tinhHợp tửGiao tử 678912345BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTBÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTI. Khái niệmII. Sinh sản hữu tính thực vật có hoa:* Cấu tạo hoa: Bao phấn Chỉ nhị Tràng hoa Đài hoa Cuống hoa Đầu nhụyVòi nhụyTúi phôiBầu nhụyKể tên các bộ phận của hoa? Tế bào mẹ trong bao phấn (2n)4 bào tử đơn bội (n)Bào tử đơn bội (n)Hạt phấnBao phấnTrình bày quá trình hình thành hạt phấn?Giảm phânNguyên phânBÀI 42BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTI. Khái niệmII. Sinh sản hữu tính thực vật có hoa1. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôia. Hình thành hạt phấnTế bào sinh sảnTế bào ống phấn BÀI 42BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT•I. Khái niệm•II. Sinh sản hữu tính thực vật có hoa•1. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi•a. Hình thành hạt phấn  1 tế bào mẹ (2n) GP 4 tiểu bào tử đơn bội (n) NP hạt phấn (1 tb dinh dưỡng + 1 tb sinh sản) TB mẹ của đại bào tử (2n)Giảm phânNP 3 lầnBÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTBÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTI. Khái niệmII. Sinh sản hữu tính thực vật có hoa1. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôib. Hình thành túi phôiQuan sát, mô tả quá trình hình thành túi phôi? 1 tế bào mẹ (2n) GP 3 tế bào con (thoái hóa) (n) + 1 đại bào tử (n) NP túi phôi (3 tế bào đối cực + 1 tế bào trứng + 2 tế bào kèm + 2 nhân cực) Bầu nhụyGiảm phânBÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTBÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTI. Khái niệmII. Sinh sản hữu tính thực vật có hoa1. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôib. Hình thành túi phôiNguyên phânNoãn có tế bào mẹ(2n)Noãn với đại bào tử sống sót (n)Túi phôiSự tương đồng của quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi?HoaBao phấnTế bào mẹ trong bao phấn (2n)Bốn tiểu bào tử đơn bội (n)Bào tử đơn bội (n)Hạt phấnGiảm phânNguyên phân a) Thụ phấn:Khái niệm: Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị tới nhụy.Nhị Nhụy Thụ phấn là gì BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTI. Khái niệmII. Sinh sản hữu tính thực vật có hoa1. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi2. Thụ phấn và thụ tinh: Cây đựcCây BCây AThế nào là tự thụ phấn ?Thế nào là thụ phấn chéo ?Bài 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTBÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTI. Khái niệmII. Sinh sản hữu tính thực vật có hoa1. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi2. Thụ phấn và thụ tinh:a) Thụ phấn:Khái niệm: Các hình thức thụ phấn:+ Tự thụ phấn+ Giao phấn. GióCon ngườiCôn trùngThực vật thụ phấnnhờ những tác nhân nào ? Bài 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTBÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬTI. Khái niệmII. Sinh sản hữu tính thực vật có hoa1. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi2. Thụ phấn và thụ tinh:a) Thụ phấn:Các phương thức thụ phấn: + Tác nhân tự nhiên: gió, côn trùng + Nhân tạo: con người…Khái niệm: Các hình thức thụ phấn: + Tự thụ phấn + Giao phấn.[...]...BÀI 42: Bài 42: SẢN HỮUHỮU TÍNH THỰC VẬT SINH SINH SẢN TÍNH THỰC VẬT I Khái niệm II Sinh sản hữu tính thực vật có hoa 1 Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi 2 thụ phấn và thụ tinh: a) Thụ phấn: Khái niệm: Các hình thức thụ phấn: Các phương thức thụ phấn: Sự nảy mầm của hạt phấn: Hạt phấn sau rơi vào đầu nhuỵ: + Tb dinh dưỡng phân hoá → ống phấn + TB sinh sản NP 2 giao tử... của nhân giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để hình thành Nhân tế bào Túi phôi trứng nên hợp tử, khởi đầu của cá thể mới BÀI 42: Bài 42: SẢN HỮUHỮU TÍNH THỰC VẬT SINH SINH SẢN TÍNH THỰC VẬT I Khái niệm Nhân II Sinh sản hữu tính thực vật Nội nhũ cực (2n) có hoa (3n) 1 Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi 2 Thụ phấn và thụ tinh: a) Thụ phấn b) Thụ tinh  Khái niệm:  Thụ... 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm sau: Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm sau: Câu 1: Một tế bào mẹ hạt phấn giảm phân cho bao nhiêu hạt phấn? A 8 C 4 B 16 D 1 Câu 2: Trứng được thụ tinh ở: A Túi phôi C Đầu nhụy B Bao phấn D Ống phấn BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm sau: Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm sau: Câu 3: Ý nghĩa sinh. .. đực BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I Khái niệm Thụ tinh là gì? II Sinh sản hữu tính thực vật có hoa Hợp tử Nhân giao tử 1 Quá trình hình thành hạt phấn đực và túi phôi 2 Thụ phấn và thụ tinh: a) Thụ phấn b) Thụ tinh  Khái niệm: Thụ tinh là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để hình thành Nhân tế bào Túi phôi trứng nên hợp tử, khởi đầu của cá thể mới BÀI... quả và kết hạt Hợp tử Noãn thụ tinh Hạt Bầu nhụy Quả Noãn được Noãn không thụ tinh được thụ tinh Quả đơn tính Phôi (thân mầm, rễ mầm, lá mầm TB tam Nội nhũ(giàu chất bội dinh dưỡng) Quả Hạt Bầu nhụy Phân loại quả và hạt? BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I Khái niệm II Sinh sản hữu tính thực vật Có thể điều khiển tốc Vai trò của quả đối có hoa độ chínphát triểnđược với sự của quả của 1 Quá trình... nghĩa của thụ tinhxảy phấn và kép là kép con tự dưỡng kép gì? giao tử Nhân cực Tế bào tam ra các gi? làkhác nhau loài +đực (2) nghi (2n) với những biến đổi Thích + cao bội (3n) không? Vì sao? của môi trường để duy trì nòi giống BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I Khái niệm II Sinh sản hữu tính thực vật có hoa 1 Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi 2 Thụ phấn và thụ tinh 3 Sự tạo quả và... kép TV hạt kín là gì? A.Tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử) B Hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển C Hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội D Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm sau: Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm sau: Câu 4: thực vật. .. tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để hình thành nên hợp tử C Sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào đối cực D Sự hợp nhất của nhân tế bào sinh sản với nhân của tế bào trứng BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm sau: Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm sau: Câu 5: Ý kiến nào sau đây mô tả đặc điểm của quả giả là đúng? A Quả giả không có hạt... khiển sinh sản thực vật? a Sự biến đổi sinh lý khi quả chín b Điều kiện ảnh hưởng đến sự chín quả Trình bày những biến đổi về  Etilen,dụng sinh cao → kích thích nhiệt độ lí nông III Ứng thái và trongkhi quả nghiệp hình sự Dùng đất đèn →quả chín nhanh  chín quả chín Nồng độ CO2 cao, nhiệt độ thấp →  Auxin + nhiệt độ thấp → bảo ức chế sự chín quả quản quả  Dùng auxin, giberelin → quả không hạt BÀI . sinh sản gì? Sinh sản hữu tính BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬTBÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬTI. Khái niệm1. Khái niệm: Là hình thức sinh. 678912345BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬTBÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬTI. Khái niệmII. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa:* Cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT ppt, BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT ppt, BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT ppt