Nhân bản vô tính động vật pptx

19 1,172 19
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 02:20

Đ I H C KHOA H CẠ Ọ ỌB môn Khoa h c s s ngộ ọ ự ốNHÂN B N TÍNH Đ NG V TẢ Ộ Ậ N I DUNGỘ1. Khái ni m nhân b n tínhệ ả2. L ch s nhân b n tínhị ử ả3. Quy trình chung nhân b n tính đ ng v tả ộ ậ4. Đ c đi m, m c đích, m t h n chặ ể ụ ặ ạ ế5. Thành t u và đ nh h ng phát tri n ự ị ướ ể6. Nhân b n tính c u Dollyả ừ 1. Khái ni mệNhân b n tính là hi n t ng chuy n nhân ả ệ ượ ểc a m t t bào soma vào m t t bào tr ng đã l y ủ ộ ế ộ ế ứ ấm t nhân, r i kích thích phát tri n thành phôi, t ấ ồ ể ừđó làm cho phôi phát tri n thành m t c th m i.ể ộ ơ ể ớ 2. L ch s nhân b n tínhị ử ả 1952, John Gordon l n đ u tiên nhân b n chầ ầ ả ế Th p k 90, các nhà khoa h c Pháp công b s ra đ i ậ ỉ ọ ố ự ờc a 6 con th nhân b n tính t phôi p l nh 32 t ủ ỏ ả ừ ướ ạ ếbào  Năm 1997, Ian Wilmus t o ra đ ng v t có vú nhân ạ ộ ậb n đ u tiên, c u Dolly.ả ầ ừ 8/2005, Ti n sĩ Hwang cho ra đ i con chó đ u tiên ế ờ ầb ng sinh s n tính.ằ ả… -L y 1 tr ng trong noãn bào c a m t cá th gi ng ấ ứ ủ ộ ể ốcái. -Rút b nhân c a tr ngỏ ủ ứ-L y nhân c a m t cá th khác đ a vào tr ng đã ấ ủ ộ ể ư ứlo i nhânạ-Dùng đi n năng ho c hóa ch t kích thích tr ng ệ ặ ấ ứho t đ ng → t o ra 1 phôi.ạ ộ ạ-Phôi đ c đ a vào môi tr ng sinh h c đ c bi t ượ ư ườ ọ ặ ệđ có th phát tri n thành 1 thai hoàn ch nh.ể ể ể ỉ 3. Quy trình chung nhân b n tính đ ng v tả ộ ậ 4. Đ c đi m, m c đích, m t h n ch đ ng v t nhân ặ ể ụ ặ ạ ế ộ ậb nảĐ c đi m:ặ ể Con v t nhân b n tính có c u trúc di ậ ả ấtruy n gi ng v i t bào xoma c a c th cho nhânề ố ớ ế ủ ơ ể M c đích: ụ- Ph c v cho l i ích kinh t ụ ụ ợ ế- Thay th các b ph n cho con ng iế ộ ậ ườ-Ph c v cho nghiên c u và y h cụ ụ ứ ọ-Khôi ph c m t s loài đ ng v t b tuy t ch ng, b o ụ ộ ố ộ ậ ị ệ ủ ảt n ngu n gen quýồ ồ , c i thi n ch t l ng gi ng gia ả ệ ấ ượ ốsúc.  H n ch :ạ ế-T l s ng th pỷ ệ ố ấ-Ng i m mang thai ườ ẹcó th g p nguy hi mể ặ ể-Tu i th ng n ổ ọ ắ-Xác xu t th t b i caoấ ấ ạ Con v tậ c u ừDollyChó SnuppyHi u su tệ ấ277 tr ng ứ 29 phôi 3 con c u và ừduy nh t ấDolly s ng ốsót. 1095 phôi 123 con chó cái mang thai hộ3 con có ch a (1 ửchó con ch t ngay ếsau sinh, 1con ch t sau 22 ngày , ếcòn s ng sót 1 con ốtên Snuppy)Sinh lý Lão hóa s m,m c ớ ắb nh viêm ệph i…ổViêm ph i,ổTu i thổ ọ7 năm, th c ựt (11-12 ếnăm)Đ c ặđi mể 5. Nhân b n tính c u Dollyả ừa. L ch sị ử- Ian Wilmus, Keith Campbell và các c ng s ộ ựt o ra c u ạ ừ Dolly (5 tháng 7 năm 1996 - 14 tháng 2 năm 2003)- T 277 qu tr ng có 29 ừ ả ứphôi đ c t o thành, ch ượ ạ ỉcó 3 con c u đ c sinh ra ừ ượvà có duy nh t Dolly ấs ng sótố b. Quy trình[...]... tại chú ngựa này vẫn khỏe mạnh Ngựa nhân bản tính 6.4 Lợn nhân bản tính Năm 2005, Trung Quốc đã thành công trong việc nhân bản lợn → Đánh dấu bước tiến bộ về công nghệ sinh học của Trung Quốc Nhân bản tính ở Việt Nam  Năm 2006, viên công nghệ sinh học bước đầu thành công trong nhân bản phôi một số loài động vật hoang dã, quý hiếm  Nghiên cứu nhân bản tính đã được thực hiện trên các loài... nhà khoa học Nhật Bản đã thành công trong việc tạo chuột sống từ mẫu chuột chết cách đó 16 năm Mẫu chuột để đông lạnh sau 16 năm Hậu duệ của chuột chết 6.2 Khỉ Bằng công nghệ đột phá các nhà khoa học Anh lần đầu tiên nhân bản được 12 cái phôi từ những con khỉ trưởng thành Khỉ nhân bản tính 6.3 Ngựa Các nhà khoa học Ý đã phối giống thành công cho Prometea (chú ngựa nhân bản tính đầu tiên) Hiện... suất nhân bản cừu Dolly còn thấp, con vật nhân bản tạo ra tuổi thọ ngắn, hiện tượng lão hóa sớm…Nhưng nhân bản thành công cừu Dolly, đã đánh dấu bước ngoặt trong sự phát triển của sinh học hiện đại - Mở ra hướng nghiên cứu mới 6 Thành tựu 6.1 Chuột - Các nhà khoa học Mỹ đã nhân bản thành công chuột từ tế bào gốc của chuột trưởng thành được lấy từ da của loài gặm nhấm này Hình ảnh chuột nhân bản từ... số loài động vật hoang dã, quý hiếm  Nghiên cứu nhân bản tính đã được thực hiện trên các loài chuột, trâu, bò nhà, bò tót, gấu, khỉ và sao la  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết nhân bản tính gia súc trong giai đoạn 2006-2010 là vấn đề quan tâm hàng đầu . ọ ự ốNHÂN B N VÔ TÍNH Đ NG V TẢ Ộ Ậ N I DUNGỘ1. Khái ni m nhân b n vô tính ả2. L ch s nhân b n vô tính ử ả3. Quy trình chung nhân b n vô tính. ng a nhân b n vô tính đ u tiên). Hi n t i ự ả ầ ệ ạchú ng a này v n kh e m nh.ự ẫ ỏ ạ6.3. Ng aựNg a nhân b n vô tính ả 6.4. L n nhân b n vô tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân bản vô tính động vật pptx, Nhân bản vô tính động vật pptx, Nhân bản vô tính động vật pptx, Nhân bản vô tính cừu Dolly

Từ khóa liên quan