phuong phap giai hoa vc ppt

71 193 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 02:20

Phạm ngọc sơnPhương pháp giải bài tậptrắc nghiệmDùng cho học sinh ôn luyện thi đại học năm 2008Hà nội - 2008Phần một : Hoá học vôcơChuyên đề 1Ph−ơng pháp áp dụng Định luật bảo toμn khốilựợngI- Nội dung định luật bảo toμn khối l−ợngTổng khối l−ợng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối l−ợng sảnphẩm.Ví dụ : trong phản ứng A + B → C + D Ta có : mA + mB = mC + mD- Hệ quả 1 : Gọi mT là tổng khối l−ợng các chất tr−ớc phản ứng, mS là tổng khốil−ợng các chất sau phản ứng. Dù cho phản ứng xảy ra vừa đủ hay có chất d−, hiệusuất phản ứng nhỏ hơn 100% thì vẫn có mS = mT.- Hệ quả 2 : Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim để tạo ra các hợp chất(nh− oxit, hiđroxit, muối) thì ta luôn có :Khối l−ợng hợp chất = khối l−ợng kim loại + khối l−ợng anion.- Hệ quả 3 : Khi cation kim loại thay đổi anion tạo ra hợp chất mới, sự chênh lệchkhối l−ợng giữa hai hợp chất bằng sự chênh lệch về khối l−ợng giữa các cation.- Hệ quả 4 : Tổng khối l−ợng của một nguyên tố tr−ớc phản ứng bằng tổng khối l−ợng của nguyên tố đó sau phản ứng.- Hệ quả 5 : Trong phản ứng khử oxit kim loại bằng CO, H2, Al+ Chất khử lấy oxi của oxit tạo ra CO2, H2O, Al2O3. Biết số mol CO, H2, Altham gia phản ứng hoặc số mol CO2, H2O, Al2O3 tạo ra, ta tính đ−ợc l−ợng oxitrong oxit (hay hỗn hợp oxit) và suy ra l−ợng kim loại (hay hỗn hợp kim loại).+ Khi khử oxit kim, CO hoặc H2 lấy oxi ra khỏi oxit. Khi đó ta có :n  n  n  nO ( trong oxit ) CO CO2H2 Oáp dụng định luật bảo toàn khối l−ợng tính khối l−ợng hỗn hợp oxit banđầu hoặc khối l−ợng kim loại thu đ−ợc sau phản ứng.2 32II- Bμi tập minhhoạBài 1. Cho 24,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dungdịch BaCl2. Sau phản ứng thu đ−ợc 39,4 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dungdịch thu đ−ợc m gam muối clorua. m có giá trị làA. 2,66 B. 22,6C. 26,6 D. 6,26H−ớng dẫn giải.nBaCl = nBaCO = 0, 2 (mol)áp dụng định luật bảo toàn khối l−ợng : mhh  mBaCl= mkết tủa + m=> m = 24,4 + 0,2.208 - 39,4 = 26,6 gamĐáp án C.Bài 2. Hòa tan 10,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một l−ợng vừa đủ dung dịchHCl thu đ−ợc 7,84 lít khí A (đktc) và 1,54 gam chất rắn B và dung dịch C. Cô cạndung dịch C thu đ−ợc m gam muối, m có giá trị là :A. 33,45 B. 33,25C. 32,99 D. 35,58H−ớng dẫn giải. Theo định luật bảo toàn khối l−ợng :m  m(Al Mg)  mCl− (10,14 − 1, 54) 0, 7.35, 5 6, 6 24, 85 33, 45 (gam)Đáp án ABài 3. Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Mg và Fe trong dung dịch HCl d− thấytạo ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đ−ợc gam muốikhan. Khối l−ợng muối khan thu đ−ợc làA. 1,71 gam B. 17,1 gamC. 3,42 gam D. 34,2 gamH−ớng dẫn giải.4 422Theo ph−ơng trình điện li nCl−  nH  2nH 2. 2, 24  0, 2 (mol)22, 4=> mmuốiĐáp án B. m kim loại mCl− 10 + 0,2.35,5 = 17,1 (gam)Bài 4. Trộn 5,4 gam Al với 6,0 gam Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứngnhiệt nhôm. Sau phản ứng ta thu đ−ợc m gam hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m làA. 2,24 gam B. 9,40 gamC. 10,20 gam D. 11,40 gamH−ớng dẫn giải. Theo định luật bảo toàn khối l−ợng :mhh sau = mhh tr−ớc = 5,4 + 6,0 = 11,4 (gam)Đáp án C.Bài 5. Cho 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung dịchH2SO4 loãng, d− thấy có 0,336 lít khí thoát ra (đktc). Khối l−ợng hỗn hợp muốisunfat khan thu đ−ợc làA. 2 gam B. 2,4 gamC. 3,92 gam D. 1,96 gamH−ớng dẫn giải. Ta có muối thu đ−ợc gồm MgSO4 và Al2(SO4)3. Theo định luậtbảo toàn khối l−ợng :mmuối  mKim loại mSO2− . Trong đó nSO2-  nH 0, 336  0, 015 (mol)22, 4mmuối 0, 52  0, 015.96 1, 96 gamĐáp án DBài 6. Cho 2,81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối l−ợng hỗnhợp các muối sunfat khan tạo ra làA. 3,81 gam B. 4,81 gamC. 5,21 gam D. 4,8 gam2 4 22 2 4 22 3H−ớng dẫn giải. áp dụng định luật bảo toàn khối l−ợng :moxit+ mH SO = mmuối + mH O ⇒ mmuối = moxit + mH SO- mH O2 4 2Trong đó : nH O = nH SO = 0, 3.0,1 = 0, 03 (mol)mmuối= 2, 81+ 0.03.98 - 0, 03.18 = 5, 21(gam)Đáp án C.Bài 7.Thổi một luồng khí CO d− qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm CuO,Fe2O3, FeO, Al2O3 nung nóng thu đ−ợc 2,5 gam chất rắn. Toàn bộ khí thoát ra sụcvào n−ớc vôi trong d− thấy có 15 gam kết tủa trắng. Khối l−ợng của hỗn hợp oxitkim loại ban đầu làA. 7,4 gam B. 4,9 gamC. 9,8 gam D. 23 gamH−ớng dẫn giải. Các ph−ơng trình hoá học :MxOy + yCO⎯to → xM + yCOCa(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2OTa có :moxit mkim loại  moxi15Trong đó nO  nCO  nCO nCaCO  0,15 (mol)100moxit 2,5  0,15.16  4, 9 (gam)Đáp án BBài 8. Chia 1,24 gam hỗn hợp hai kim loại có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau :- Phần 1: bị oxi hóa hoàn toàn thu đ−ợc 0,78 gam hỗn hợp oxit.- Phần 2: tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thu đ−ợc V lít H2(đktc). Cô cạn dung dịch thu đ−ợc m gam muối khan.1. Giá trị của V là44H2A. 2,24 lítB. 0,112 lítC. 5,6 lítD. 0,224 lít2. Giá trị của m làA. 1,58 gam B. 15,8 gamC. 2,54 gam D. 25,4 gamH−ớng dẫn giải.2- 2-1. Ta nhận thấy, khi kim loại tác dụng với oxi và H2SO4, số mol Obằng SO4 ,hay :nO  nSO2−  nH2 .m m m 0, 781, 240,16 (gam)Trong đóO oxit −kim loại  − 2 nH2 nO 0,16  0, 01 (mol). V  0, 01.22, 4  0, 224 (lít)16Đáp án Dm m m1, 240, 01.96 1, 58 (lít)2.muối Kim loại SO2− 2 Bài 9. Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit HCl d−thấy có 11,2 lít khí thoát ra (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khốil−ợng muối khan thu đ−ợc làA. 35,5 gam. B. 45,5 gam.C. 55,5 gam. D. 65,5 gam11,2H−ớng dẫn giải.n =2 22,4= 0,5 ⇒ nHCl  2nH 2.0, 5  1 moláp dụng định luật bảo toàn khối l−ợng, mKL+ mHCl = mMuối + mHiđrom  m m − mmuối kim loại HCl H2mmuối = 20 + 1.36,5 - 2.0,5 = 55,5 (gam).Đáp án A.2Bài 10. Sục hết một l−ợng khí clo vào dung dịch hỗn hợp NaBr và NaI, đun nóng thu đ−ợc 2,34 g NaCl. Số mol hỗn hợp NaBr và NaI đã phản ứng là:A. 0,1 mol B. 0,15 molC. 0,02 mol D. 0,04 molH−ớng dẫn giải. áp dụng định luật bảo toàn khối l−ợng :2, 34nNaBr + nNaI = nNaCl == 0,04 mol.58, 5Đáp án DBài 11. Hoà tan hết 38,60 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M trong dung dịchHCl d− thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc). Khối l−ợng hỗn hợp muối clorua khan thuđ−ợc làA. 48,75 gam B. 84,75 gamC. 74,85 gam D. 78,45 gamH−ớng dẫn giải. Ta có mMuối mKim lo ại  mCl−Trong đó nCl− nHCl  2nH 2.14, 56  1, 3(mol) . m = 38,6 + 1,3.35,5 = 84,75 (g).22, 4Đáp án BBài 12. Cho tan hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 290 mldung dịch HNO3, thu đ−ợc khí NO và dung dịch Y. Để tác dụng hết với các chấttrong dung dịch Y, cần 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Kết tủa tạo thành đemnung ngoài không khí đến khối l−ợng không đổi đ−ợc 32,03 gam chất rắn Z.a. Khối l−ợng mỗi chất trong X làA. 3,6 gam FeS và 4,4 gam FeS2B. 4,4 gam FeS và 3,6 gam FeS2C. 2,2 gam FeS và 5,8 gam FeS2D. 4,6 gam FeS và 3,4 gam FeS2b. Thể tích khí NO (đktc) thu đ−ợc làA. 1,12 lítB. 2,24 lítC. 3,36 lítD. 6,72 lít+3-c. Nồng độ mol của dung dịch HNO3 đã dùng làA. 1 M B. 1,5 M C. 2 M D. 0,5 MH−ớng dẫn giải.a. áp dụng định luật bảo toàn khối l−ợng đối với nguyên tố Fe và STa có : x mol FeS và y mol FeS2 → 0,5(x+y) mol Fe2O3 và (x+2y) mol BaSO4⎧88x + 120y = 8⎨⎩160.0,5(x+y) + 233(x+2y) = 32,03⎧88x⇒ ⎨ 120y  8⎩313x  546y 32, 03Giải hệ đ−ợc x = 0,05 và y = 0,03Khối l−ợng của FeS = 88.x = 88.0,05 = 4,4 gamKhối l−ợng của FeS2 : 8 - 4,4 = 3,6 gam.Đáp án B.b. áp dụng định luật bảo toàn electronFeS - 9e→ Fe+3 + S+60,05 … 0,45 (mol)FeS2 - 15e → Fe+ 2S+60,03 0,45 (mol)NO3+ 3e → NO3x ….…… x (mol)3x = 0,45 + 0,45 , x = 0,3 (mol). VNO = 0,3.22,4 = 6,72 (lit)Đáp án Dc. nFe3  x y  0, 08 mol. Để làm kết tủa hết l−ợng Fe3+cần 0,24 mol OH-hay0,12 mol Ba(OH)243322Kết tủa (x + 2y) = 0,11 mol SO 2-cần 0,11 mol Ba2+hay 0,11 mol Ba(OH)2Số mol Ba(OH)2 đã dùng = 0,12 + 0,11 = 0,23 < 0,25Còn : 0,25 - 0,23 = 0,02 mol Ba(OH)2 trung hoà với 0,04 mol HNO3 d−n HNO3 ( p −) n −  nNO3NO  n HNO ( d −) 0, 08.3  0, 3  0,04 0, 58 (mol)CM ( HNO3 ) 0, 580, 29 2 MĐáp án CBài 13. Thổi 8,96 lít CO (đktc) qua 16 gam FexOy nung nóng. Dẫn toàn bộ l−ợngkhí sau phản ứng qua dung dịch Ca(OH)2 d−, thấy tạo ra 30 gam kết tủa. Khốil−ợng sắt thu đ−ợc làA. 9,2 gam B. 6,4 gamC. 9,6 gam D. 11,2 gamH−ớng dẫn giải.yCO + FexOy → xFe + yCO2(1)y 1 x yn = 8,96 = 0,4 (mol)CO22,4CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)nCaCO =30100= 0,3 (mol) ⇒nCO = 0,3 (mol)→ nCO > nCO→ CO d− và FexOy hếtTheo định luật bảo toàn khối l−ợng có :m  m  m  mFexOyCO Fe CO216 + 28.0,3 = mFe + 0,3.44 → mFe= 11,2 (gam).Đáp án D2 3 22 3x y 2 3Bài 14. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm với 9,66 gam hỗn hợp X gồm FexOy vànhôm, thu đ−ợc hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH d−, thuđ−ợc dung dịch D, 0,672 lít khí (đktc) và chất không tan Z. Sục CO2 đến d− vàodung dịch D lọc kết tủa và nung đến khối l−ợng không đổi đ−ợc 5,1 gam chất rắn.a. Khối l−ợng của FexOy và Al trong X lần l−ợtlàA. 6,96 và 2,7 gam B. 5,04 và 4,62 gamC. 2,52 và 7,14 gam D. 4,26 và 5,4 gamb. Công thức của oxit sắt làA. FeO B. Fe2O3C. Fe3O4D. Không xác định đ−ợcH−ớng dẫn giải.a. 2yAl + 3FexOy →yAl2O3 + 3xFe (1) Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2(2)0,02 0,02 0,03NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3(3)2Al(OH)3⎯t⎯o → Al O + 3H O (4)Nhận xét : Tất cả l−ợng Al ban đầu đều chuyển hết về Al2O3 (4). Do đónAl ( ban đầu)  2.nAl O 2. 5,1102 0,1 (mol) →mAl 0,1.27  2,7 (gam)mFex Oy 9, 66 − 2,7  6, 96 (gam)Đáp án Ab.n 2.n  2. 5,1 0,1 (mol) →m  0,1.27  2,7 (gam)Al ( ban đầu)Al2 O3102 AlTheo định luật bảo toàn khối l−ợng nguyên tố oxi, ta có :nO( trong Fe O )  nO( trong Al O ) 1, 5.0, 08  0,12 (mol)[...]... metan bằng 1,5 thì thể tích H2 và CO cần lấy là A 4 lít và 22 lít B 22 lít và 4 lít C 8 lít và 44 lít D 44 lít và 8 lít H−ớng dẫn giải áp dông qui t¾c ®→êng chÐo V H2 2 4 24 ⇒ VCO 28 VH 2 VCO 4  22 22 Mặt khác V H 2  VCO  26 Vậy cần 4 lít H2 và 22 lít CO Đáp án A Bài 3 Khối l−ợng dung dịch NaCl 15% cần trộn với 200 gam dung dịch NaCl 30 % để thu đ−ợc dung dịch NaCl 20 % là A 250 gam B 300 gam
- Xem thêm -

Xem thêm: phuong phap giai hoa vc ppt, phuong phap giai hoa vc ppt, phuong phap giai hoa vc ppt