Phương pháp so sánh trong sử thi Ramayana pdf

149 1,038 13
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2014, 12:20

SVTH: PHẨM PHÛÚNG CHI 1 http://www.ebooks.vdcmedia.com MC LC Mc lc 1 CHÛÚNG MÚÃã ÀÊÌU 6 I. Lđ do chổn àïì tâi 6 1. Vïì khoa hổc : 6 2.Vïì nghiïåp v: 7 3.Vïì bẫn thên: 7 II. Phûúng phấp nghiïn cûáu: 8 III. Phẩm vi nghiïn cûáu: 8 1. Vïì vùn bẫn: 8 2. Vïì vêën àïì àùåt ra (Th phấp so sấnh trong sûã thi Ramayana): 8 IV. Lõch sûã vêën àïì: 8 1. Vïì sûã thi Ramayana: 8 2. Vïì th phấp so sấnh trong sûã thi Ramayana: 10 Phêìn nưåi dung 11 I. Khấi niïåm so sấnh, th phấp so sấnh: 11 1. Khấi niïåm so sấnh: 11 2. Th phấp so sấnh: 11 3. Xấc àõnh phẩm vi th phấp so sấnh trong àïì tâi: 13 II. Phên loẩi vâ cêëu trc ca th phấp so sấnh trong sûã thi Ramayana: 15 1. So sấnh chi tiïët (xem thưëng kï úã bẫng cëi) 15 SVTH: PHẨM PHÛÚNG CHI 2 http://www.ebooks.vdcmedia.com 2. So sấnh hònh tûúång: 17 3. So sấnh trong tû duy nhên vêåt: 20 III. Giấ trõ ca th phấp so sấnh trong sûã thi Ramayana: 21 1. Giấ trõ nhêån thûác ca th phấp so sấnh trong sûã thi Ramayana 21 2. Vai trô ca th phấp so sấnh trong viïåc xêy dûång nhên vêåt ca sûã thi Ramayana: 36 3. Vai trô ca th phấp so sấnh àưëi vúái kïët cêëu tấc phêím: 49 IV. Mưåt vâi nết àưëi chiïëu vïì th phấp so sấnh giûäa sûã thi Ramayana vúái sûã thi Iliất vâ trûúâng ca Àùm Sùn: 54 1. Sûã thi Iliất - nhûäng àiïím tûúng àưìng vâ khấc biïåt 54 2. Trûúâng ca Àùm Sùn - nhûäng àiïím tûúng àưìng vâ khấc biïåt 59 3. Nhêån xết chung: 61 Phêìn kïët lån 62 Ph Lc 64 Cấc so sấnh chi tiïët chó mâu sùỉc trong sûã thi Ramayana 129 Trđch mưåt sưë vđ d so sấnh chi tiïët tiïu biïíu trong sûã thi Iliất - Ưàixï 134 Trđch mưåt sưë vđ d so sấnh chi tiïët tiïu biïíu trong trûúâng ca Àùm Sùn 143 Thû mc tham khẫo 146 SVTH: PHẨM PHÛÚNG CHI 3 http://www.ebooks.vdcmedia.com LÚÂI MÚÃ ÀÊÌU 1. Nhâ vùn êën Àưå R. K Narayan khi biïn soẩn lẩi sûã thi Ramayana àậ nối vïì sûác sưëng trûúâng cûãu ca tấc phêím àố nhû sau: “Chuån nghe cố vễ khố tin nhûng tưi sùén sâng nối rùçng gêìn nhû tûâng ngûúâi mưåt trong sưë nùm trùm triïåu ngûúâi sưëng trïn àêët êën àưå say mï chuån Ramayana úã nhiïìu mûác àưå khấc nhau. Bêët cûá úã tíi vâo, bêët cûá quan àiïím nâo, hổc hânh giấo dc ra sao, hóåc võ trđ xậ hưåi nhû thïë nâo, ai vng giïët nhûäng phêìn ch ëu trong bẫn anh hng ca vâ khêm phc, kđnh trổng nhûäng nhên vêåt chđnh ca tấc phêím - Rama vâ Xita ” Khưng phẫi hổ nhêån thêëy úã nhûäng nhên vêåt lđ tûúãng êëy cấi chên lđ bêët biïën mâ lâ cấi chên lđ trong quấ trđnh phưi thai, cố nhiïìu trẫ giấ bùçng nhûäng va vêëp, bêìm giêåp. Hònh ẫnh nhûäng anh hng khưng hoân hẫo chđnh lâ hiïån thên cho khất vổng vïì sûå hoân hẫo tuåt mơ ca con ngûúâi ÊËn Àưå. Trong nhêån thûác àố khưng thïí khưng cố vai trô ca th phấp so sấnh. 2. Vêỵn lâ nhûäng con ngûúâi khao khất àïën cìng nhiïåt nhêån thûác bẫn chêët ca thïë giúái. Trong niïìm khao khất êëy lâ mưåt sûác sưëng trễ trung cìng nhiïåt nống bỗng dûä dưåi nhûng trêìm tõnh úã chiïìu sêu têm linh. Nố dêỵn àïën nhûäng kïët lån nhêån thûác nhiïìu khi vûúåt lïn rêët xa trđ tûúãng tûúång bònh thûúâng ca con ngûúâi. Trong khi àố thïë giúái Hi Lẩp cån dêng trâo sống búãi tham vổng chinh phc, tham vổng ài xa trïn cú súã tû duy phên tđch tónh tấo. Sûå sưëng têm linh con ngûúâi êën Àưå gùỉn vúái khưng gian v tr trẫi dâi, trẫi rưång theo nhûäng cấnh rûâng sêu thùèm cëi cng ht sêu trong cội suy tû. Àúâi sưëng con ngûúâi núi ni rûâng Têy Ngun lẩi gùỉn vúái khưng gian sinh tưìn. Chó tûâ mưåt ëu tưë nhỗ lâ th phấp so sấnh thưi cng gip chng ta khấm phấ vâi nết thïí hiïån têìm vùn hoấ ca sûã thi Ramayana. 3. Tuy nhiïn, ngûúâi viïët bâi nây chûa cẫm thêëy thoẫ àấng trong viïåc tòm hiïíu giấ trõ nhêån thûác ca th phấp so sấnh. đt nhiïìu côn cố thïë khai thấc tđnh chêët bi hng ca nố. Hún nûäa viïåc so sấnh cấc bưå sûã thi vúái nhau khưng thïí chó dûâng úã viïåc khẫo sất th phấp so sấnh mâ côn trïn nhiïìu phûúng diïån khấc nhû SVTH: PHẨM PHÛÚNG CHI 4 http://www.ebooks.vdcmedia.com nghïå thåt xêy dûång nhên vêåt, cẫnh khốc thûúng ngûúâi anh hng, vêën àïì trẫ th trong sûã thi Mưåt thiïëu sốt lúán ca bâi viïët nây lâ khưng cố àiïìu kiïån khẫo sất cấc bưå sûã thi dûúái dẩng ngun tấc. Chùỉc chùỉn viïåc tiïëp xc vúái vùn bẫn gưëc sệ àûa àïën khấ nhiïìu kïët lån th võ. Trong thúâi gian túái, chng tưi sệ cưë gùỉng khùỉc phc. SVTH: PHẨM PHÛÚNG CHI 5 http://www.ebooks.vdcmedia.com Qua nghïå thåt so sấnh, thïë giúái Têy Ngun hiïån lïn nhû mưåt cêåu bế lêìn àêìu nhòn thïë giúái vúái bao ngúä ngâng, thđch th, àùåt nhûäng cêu hỗi ngêy thú ngổng nghõu “cấi nây lâ cấi gò, nố giưëng cấi gò?”, thïë giúái Hi Lẩp lẩi giưëng mưåt châng trai trễ hùng hấi ài xa trẫ lúâi cho bùçng àûúåc cêu hỗi: “cố àiïìu gò úã chên trúâi kia, ta lâm gò àïí túái àûúåc àố “ vâ thïë giúái Ên Àưå lẩi lâ mưåt ngûúâi àûáng tíi trẫi àúâi, àem cấi sưi nưíi mưåt thúâi trễ trung dưëc cho nhûäng suy tû vơnh viïỵn vïì àúâi ngûúâi “ta lâ lâ ai, ta cố quan hïå thïë nâo vúái thïë giúái nây? “ SVTH: PHẨM PHÛÚNG CHI 6 http://www.ebooks.vdcmedia.com CHÛÚNG MÚÃ ÀÊÌU I. Lđ do chổn àïì tâi 1. Vïì khoa hổc : 1.1 Nhû àậ biïët, Ramayana lâ mưåt kiïåt tấc vùn chûúng thïë giúái, cố ẫnh hûúãng sêu rưång khưng chó vúái vùn hổc êën Àưå mâ lan rưång ra cẫ phûúng Àưng vâ phûúng Têy. Ngûúâi êën Àưå tûå hâo vïì Ramayana, úã àêu hổ cng nối: “Chûâng nâo sưng chûa cẩn ni chûa môn thò Ramayana côn lâm mï say lông ngûúâi vâ cûáu gip hổ ra khỗi tưåi lưỵi“ (tr. 63). Ramayana cng lâ àïì tâi vư têån cho cấc nhâ vùn, nhâ thú úã thïë kó sau. Ramayana tòm àûúåc qụ hûúng thûá hai ca mònh úã Àưng Nam ấ vúái Ramakiïn ca Thấi Lan, Ramayana ca Inàưnïxia, kõch ca Mianma, trûúâng ca Riïmkï ca Campuchia, Dẩ Thoa Viïn ca Viïåt Nam Ramayana lẩi àûúåc dõch sang tiïëng Anh (àêìu tiïn vâo nùm 1852 do Kirtee Bass dõch), tiïëng (do S.Goesio dõch), tiïëng Phấp (do Hypolite Fauch dõch) vúái lúâi múâi gổi: “Ngûúâi nâo àậ hoẩt àưång vâ ham mën nhiïìu hậy ëng cẩn cưëc rûúåu nây (Misúlï 1798 - 1874). Viïåc nghiïn cûáu sûã thi Ramayana lâ ngìn say mï ca khưng đt cấc nhâ khoa hổc . Tuy nhiïn, cho àïën nay, viïåc nghiïn cûác tấc phêím côn hẩn hểp, chûa xûáng àấng vúái têìm vốc ca nố. Thûåc ra, cng cố mưåt sưë bâi viïët giúái thiïåu vïì bưå Sûã thi Ramayana trong cấc giấo trđnh Cao àùèng, Àẩi hổc, mang tđnh chêët nïìn tẫng; mưåt sưë bâi àùng tẫi trïn tẩp chđ vùn hổc, tẩp chđ nhên dên ài sêu vâo mưåt sưë phûúng diïån c thïí ca tấc phêím, song, côn rêët hiïëm nhûäng bâi viïët chun sêu. Viïåc chổn àïì tâi: “Th phấp so sấnh trong sûã thi Ramayana”, chng tưi hi vổng sệ gốp phêìn nhỗ bế vâo viïåc nghiïn cûáu bưå sûã thi àưì sưå nây. SVTH: PHẨM PHÛÚNG CHI 7 http://www.ebooks.vdcmedia.com 1.2 Misúlï (1798-1874) nối: “Hậy cho tưi hûúáng vïì Chêu Ấ cao cẫ vâ Àưng phûúng thêm trêìm trong pht giêy”. Thûåc ra nguån vổng trúã vïì vúái nhûäng giấ trõ vùn hoấ phûúng Àưng lâ xu hûúáng chung trong têm thûác nhên loẩi ngây nay. Viïåt Nam cng cêìn quay trúã vïì vúái cưåi ngìn Chêu Ấ ca mònh. Viïåc giẫi mậ mưåt sưë vêën àïì thåc vùn hoấ ÊËn Àưå qua nghïå thåt so sấnh trong sûã thi Ramayana phêìn nâo àấp ûáng àûúåc nhu cêìu trúã vïì vúái cưåi ngìn Chêu Ấ àố. 1.3 Nhòn vâo thïí loẩi sûã thi ca vùn hổc nûúác nhâ, theo cấc nhâ nghiïn cûáu, dên tưåc kinh cng cố sûã thi song àậ bõ phên rậ, vúä vn thânh truìn thuët. Trong khi àố, cấc dên tưåc đt ngûúâi lẩi giûä àûúåc nhûäng bẫn anh hng bêët têån êëy (Trûúâng ca Àùm Sùn ca àưìng bâo Têy Ngun, sûã thi “Àễ àêët àễ nûúác” ca dên tưåc Mûúâng). Nghiïn cûáu nghïå thåt so sấnh trong sûã thi Ramayana cố thïí gip chng ta khấm phấ nhûäng àùåc trûng thåc vïì thi phấp thïí loẩi. Vúái tinh thêìn “hổc ngûúâi àïí hiïíu mònh “, cấc bưå sûã thi ca Viïåt Nam sệ àûúåc nghiïn cûáu khoa hổc hún vâ hiïåu quẫ hún, àng nhû tấc giẫ Phẩm Thu Hiïìn nhêån àõnh: “Hêìu nhû chûa cố cú súã àïí nối túái nhûäng ẫnh hûúãng ca sûã thi ÊËn Àưå vúái sûã thi Viïåt nam nhû nghơ túái sûå tûúng àưìng thò hoân toân cố cùn cûá.” 2.Vïì nghiïåp v: Riïng trong cấc trûúâng PTTH, ÀH, viïåc giẫng dẩy sûã thi Ramayana côn thiïëu nhiïìu tâi liïåu. Nưåi dung ca tấc phêím phêìn lúán àậ àûúåc nhêët trđ song hònh thûác tấc phêím vêỵn lâ cấnh cûãa bỗ ngỗ. Vúái bấo cấo nây chng tưi hi vổng viïåc giẫng dẩy Sûã thi Ramayana trong nhâ trûúâng phưí thưng àûúc tưët hún 3.Vïì bẫn thên: Trong quấ trònh tiïëp xc tòm hiïíu sûã thi êën Àưå nối chung, Sûã thi Ramayana nối riïng, tưi cẫm thêëy bõ lưI cën vâo xûá súã “trân àêìy ấnh nùỉng mùåt trúâi rûåc rúä ( ), chan chûáa êm àiïåu du dûúng, toất ra bêìu khưng khđ n lânh vâ mưåt tònh u thûúng vư bïën búâ”(tr. 64, 25) thưng qua cấc hònh ẫnh so sấnh trng àiïåp dưìn dêåp trong tấc phêím. Thiïët nghơ nghïå thåt so sấnh cng lâ mưåt trong nhûäng ëu tưë lâm nïn giấ trõ tấc phêím vâ cố thïí gip chng ta hiïíu phong ph hún vïì tu tûâ nghïå thåt so sấnh, chng tư àậ chổn àïì tâi: “Th phấp so sấnh trong sûã thi Ramayana “ SVTH: PHẨM PHÛÚNG CHI 8 http://www.ebooks.vdcmedia.com Àêy lâ cưng trònh khoa hổc thûá ba ca bẫn thên vïì sûã thi ÊËn Àưå, hi vổng gốp phêìn lđ giẫi sûác sưëng trûúâng tưìn ca sûã thi Ramayana nối riïng vâ sûã thi êën Àưå nối chung II. Phûúng phấp nghiïn cûáu: -Phûúng phấp thưëng kï hoa hổc -Phûúng phấp so sấnh khoa hổc -Phûúng phấp phên tđch tưíng húåp III. Phẩm vi nghiïn cûáu: 1. Vïì vùn bẫn: Chng tưi sûã dng bẫn dõch Ramayana ca Phẩm Thy Ba (Vùn Hổc, 1998) Bẫn dõch Iliất- Ưàixï ca Phan Thõ Miïën (Vùn hổc, H, 2001), Trûúâng ca Têy Ngun (Giấo Dc, H, 1975), Mahabharata ca Cao Huy Àónh vâ Phẩm Thu Ba ( Khoa hổc xậ hưåi, H, 1979) 2. Vïì vêën àïì àùåt ra (Th phấp so sấnh trong sûã thi Ramayana): Chng tưi hiïíu àố lâ biïån phấp tu tûâ nghïå thåt. Song, bấo cấo nây, chng tưi mẩnh dẩn àïì xët thïm mưåt cấch hiïíu khấc vïì loẩi so sấnh diïỵn ra trong tû duy IV. Lõch sûã vêën àïì: 1. Vïì sûã thi Ramayana: Ramayana mưåt mùåt thïí hiïån àùåc trûng thi phấp thïí loẩi sûã thi, mưåt mùåt thïí hiïån nhûäng nết àưåc àấo ca ÊËn Àưå, ca phûúng Àưng trïn cấc phûúng diïån têm hưìn, tû tûúãng, bt phấp vùn chûúng. Nhû àậ biïët, ẫnh hûúãng ca sûã thi Ramayana khưng chó bố hểp trong ÊËn Àưå mâ côn múã rưång ra hêìu hïët thïë giúái. Cêu chuån vïì châng Rama vơ àẩi àậ àûúåc nghiïn cûáu trïn nhiïìu phûúng diïån khấc nhau. 1.1 Uill Durrant - mưåt sûã gia nưíi tiïng ngûúâi Canada àậ coi Ramayana “lâ tấc phêím ghi lẩi truìn thưëng triïët hổc, tưn giấo, àẩo àûác ca dên tưåc ÊËn Àưå. Tấc giẫ cng so sấnh tấc phêím nây vúái trûúâng ca Ưài xï ca Hi Lẩp. SVTH: PHẨM PHÛÚNG CHI 9 http://www.ebooks.vdcmedia.com Tulsiàatx sûu têìm vâ ghi chếp sûå tđch vïì Rama thânh thïí loẩi nghïå thåt vïì Rama - Xita nhû thú, kõch, ma hất dên gian. Nhiïìu nûúác úã vng Àưng Nam Ấ àậ mûúån cưët truån Ramayana àïí sấng tấc nhiïìu trûúâng ca bêët h mang mêìu sùỉc àưåc àấo ca dên tưåc mònh nhû Ramakiïn úã ThấI Lan, Ramayana úã Inàưnïxia 1.2 ÚÃ Viïåt Nam, viïåc nghiïn cûáu sûã thi Ramayana cng àậ àẩt àûúåc mưåt sưë thânh cưng. Trûúác tiïn phẫi nối túái nhûäng àống gốp ca G.S Lûu Àûác Trung trong viïåc khấm phấ giấ trõ nưåi dung vâ nghïå thåt ca tấc phêím. Theo G.S: “Àùåc àiïím nưíi bêåt lâm cho Ramayana sưëng mậi trong lông ngûúâi àổc tûâ àúâi nây qua àúâi khấc lâ sûác gúåi cẫm ca nố ( ). Nhûäng nhên vêåt xët thên lâ thêìn thấnh nhû Rama-Xita, nhûäng nhên vêåt lâ loâi vêåt nhû q Ravana, khó Hanuman àïìu àûúåc hònh tûúång hoấ vâ mang àêìy à tđnh ngûúâi rêët sinh àưång vâ chên thûåc” (tr. 73, 25). Nhûäng àống gốp nây côn thïí hiïån trong cấc tẩp chđ nhû bấo Nhên Dên vúái bâi: “Hanuman nhên vêåt thêìn thoẩi ÊËn Àưå” (Bấo Nhên Dên Tïët Canh Thên 1980), tẩp chđ Vùn Hổc vúái bâi: “Vùn hổc ÊËn Àưå”(Tẩp chđ vùn hổc têåp 2-1991) Lâ mưåt nhâ nghiïn cûáu lõch sûã, khi àïì cêåp àïën sûã thi Ramayana, GS. Nguỵn Thûâa H ch àïën cưët lội lõch sûãû ca cën sûã thi. Ưng nhêån àõnh Ramayana àïí lẩi cưng àûác vâ sûå nghiïåp ca hoâng tûã Rama, mưåt nhên vêåt lđ tûúãng ca àùèng cêëp qu tưåc v Ên Àưå. Song tấc giẫ chó coi cưët truån cú bẫn ca tấc phêím lâ cåc àúâi li kò ca “cùåp anh hng - giai nhên.” (tr. 146, 5) Bïn cẩnh àố, phẫi kïí cưng lao ca nhâ nghiïn cûáu Phan Ngổc vúái nghïå thåt phên tđch têm lđ nhên vêåt trong lúâi giúái thiïåu bẫn dõch Ramayana ca Phẩm Thu Ba. Ưng khùèng àõnh: “Ngay cẫ àïën Sïcxpia cng khưng thïí diïỵn tẫ àûúåc sûå thưi thc ca nhûäng têm tònh cìng nhiïåt trong lông ngûúâi mưåt cấch sưëng àưång, chên thûåc vâ mẩnh cế ghï gúán nhû àậ thêëy trong Ramayana”. (tr. 234, 27) Ngoâi ra mưåt sưë lån vùn cao hổc, khoấ lån tưët nghiïåp ca cấc anh, chõ ài trûúác cng àậ àïì cêåp àïën mưåt sưë khđa cẩnh nưåi dung vâ nghïå thåt ca tấc phêím nối riïng vâ sûã thi ÊËn Àưå nối chung. Lån vùn ca Tuët Thu àïì cêåp àïën “Hònh tûúång Acgiunna trong sûã thi Mahabharata”, Ấnh Tuët àïì cêåp àïën “Tđnh SVTH: PHẨM PHÛÚNG CHI 10 http://www.ebooks.vdcmedia.com chêët bi hng trong sûã thi Ramayana”, Bi Thõ Hûúng nghiïn cûáu: "Bưå ba hònh tûúång Rama-Xita-Ravana”, trong sûã thi Ramayana tûâ gốc àưå Thiïån - ấc. Àùåc biïåt, chng tưi quan têm àïën lån vùn tiïën ca tấc giẫ Phan Thu Hiïìn vïì vêën àïì: “Mưåt sưë àùåc trûng thi phấp ca sûã thi Mahabharata”. Nối chung, nhûäng bâi viïët ca cấc nhâ nghiïn cûáu, cấc bâi khoấ lån ca cấc anh chõ àậ cố nhûäng àống gốp nhêët àõnh vïì mưåt sưë vêën àïì trong sûã thi Ramayana. Song viïët vïì nghïå thåt so sấnh thò côn rêët đt, nïëu khưng nối lâ chûa cố. Chng hi vổng vúái àïì tâi nây sệ gốp phêìn gip cho viïåc nghiïn cûáu vâ giẫng dẩy cố nhiïìu thânh cưng hún. 2. Vïì th phấp so sấnh trong sûã thi Ramayana: Nhòn chung, cấc nhâ nghiïn cûáu khưng ai ph nhêån tđnh chêët àấng ch y ca th phấp so sấnh trong sûã thi nối chung. Nhâ nghiïn cûáu Nguën Vùn Khoẫ àậ dânh khoẫng mưåt tran sấch phên loẩi th phấp so sấnh trong sûã thi Iliất - Ưàixï. Khi nghiïn cûáu sûã thi Àùm Sùn, cấc nhâ nghiïn cûáu chó nhùỉc qua sûå hiïån diïån ca th phấp so sấnh . Vúái bưå Ramayana, GS. Lûu Àûác Trung cng chó nhùỉc àïën th phấp so sấnh qua nhêån àõnh “Nhûäng nết hoang àûúâng siïu nhiïn kïët húåp mưåt cấch sinh àưång vúái tđnh cấch con ngûúâi trêìn thïë” (tr. 73, 25) Tuy thïë chûa cưng trònh nâo ài sêu khẫo sất cng nhû giấ trõ àđch thûåc ca th phấp so sấnh. Bâi viïët nây hi vổng gốp phêìn lêëp àêìy khoẫng trưëng àố [...]... phấ trúã thânh so sấnh nưåi tẩi ca nhên vêåt Vò thïë, khưng mưåt nhên vêåt nâo lẩi khưng chưìng chếo trong cấc quan hïå so sấnh, khưng àống vai trô so sấnh nhên vêåt nây vúái nhên vêåt kia So sấnh bao hâm so sấnh, so sấnh lưìng ghếp so sấnh Cấc lúáp so sấnh àan nhau têìng lúáp Vđ d: Phếp so sấnh thêìn Biïín vúái Àunàuphi, Àunàuphi vúái Vali bao hâm phếp so sấnh giûäa Vali vúái Rama, phếp so sấnh Xita... sấnh chi tiïët, so sấnh hònh tûúång, so sấnh trong tû duy nhên vêåt Giấ trõ vâ cêëu trc ca tûâng loẩi so sấnh nây sệ àûúåc trònh bây chi tiïët úã cấc phêìn tiïëp theo ca bấo cấo http://www.ebooks.vdcmedia.com SVTH: PHẨM PHÛÚNG CHI 15 II Phên loẩi vâ cêëu trc ca th phấp so sấnh trong sûã thi Ramayana: 1 So sấnh chi tiïët (xem thưëng kï úã bẫng cëi) 1.1 Phên loẩi: ÚÃ àêy chng tưi phên loẩi so sấnh chi tiïët... 16 Trong loẩi so sấnh vúái con ngûúâi, àấng ch hún cẫ lâ so sấnh vúái ngûúâi ph nûä Vúái sưë lûúång chiïëm 55% loẩi so sấnh chi tiïët, nhốm so sấnh vúái ngûúâi ph nûä múã àûúâng cho àưåc giẫ khấm phấ nhiïìu khđa cẩnh khấ th võ trong tû duy ngûúâi ÊËn Àưå cưí àẩi - Loẩi so sấnh vúái thêìn linh: Lâ loẩi so sấnh mâ àưëi tûúång “àïí so sấnh” lâ cấc ëu tưë thêìn linh vâ chiïëm 23,3% tưíng sưë lûúång so. .. thûác so sấnh Chđnh vò vêåy, cấc nhên vêåt ca sûã thi êën Àưå khưng ngûâng dùçn vùåt, àưëi chiïëu, cấi àûúåc cấi chûa àûúåc, cấi tưët -xêëu àïí hoân thi ån nhên cấch ca mònh Th phấp so sấnh diïỵn ra trong tû duy nhên vêåt àem àïën cho sûã thi êën Àưå bẫn sùỉc riïng, hiïëm cố bưå sûã thi nâo trïn thïë giúái cố àûúåc Nhû vêåy, th phấp so sấnh trong bâi viïët, àûúåc xấc àõnh lâ mưåt hïå thưëng gưìm so sấnh... àûáa trễ nhêån thûác thïë giúái xung quanh Trong nghïå thåt, ngûúâi ta phên biïåt so sấnh lån lđ vâ so sấnh vúái tû cấch lâ mưåt th phấp So sấnh lån lđ lâ sẫn phêím ca thao tấc tû duy so sấnh úã mûác àùèng nhêët, ch ëu àấp ûáng nhu cêìu thûåc dng ca àôi sưëng úã so sấnh lån lđ, cấi “àûúåc so sấnh” vâ cấi “àïí so sấnh” lâ nhûäng cấi àưìng loẩi Mc àđch ca so sấnh lån lđ lâ xấc lêåp mưëi liïn hïå giưëng... phấ trong àấm qn Raksaxa” (tr 280, 22) Loẩi so sấnh vúái thi n nhiïn chiïëm 65% trûúâng húåp so sấnh chi tiïët àûúåc àûa ra khẫo sất Trong cấc hiïån tûúång thi n nhiïn àûúåc “ àïí so sấnh”, cố nhûäng hiïån tûúång ca v tr nhû mêy, mûa, mùåt trùng, sao bùng, biïín àưång, ; cố nhûäng hiïån tûúång thåc nhốm rûâng nhû: sû tûã, bô cấi, dêy leo, nai, nhiïn Nhốm so sấnh vúái v tr chiïëm 67% sưë lûúång loẩi so. .. ch ëu khẫo sất tó lïå cấc loẩi so sấnh chi tiïët (so sấnh vúái thi n nhiïn, ngûúâi, thêìn linh) Tûúng quan tó lïå ca phếp so sấnh vúái thi n nhiïn, so sấnh vúái con ngûúâi, thêìn linh lâ 6:2:1 - Sưë lûúång cấc phếp so sấnh vúái thi n nhiïn chiïëm võ trđ ûu thïë tuåt àưëi D lâ thêìn linh hay con ngûúâi thò cấi chiï ûáng vúái chng ch ëu vêỵn lâ cấc hiïån tûúång tûå nhiïn Thi n nhiïn trúã thânh àiïím chín... ngây - àểp thi n nhiïn d hng vơ hay nïn thú nhûng àïìu àûúåc cẫm nhêån Vễ trong àiïåu sưëng nhõp nhâng Àiïìu nây lđ giẫi tẩi sao phếp so sấnh triïín khai chiïëm sưë lûúång ûu thïë tuåt àưëi trong phếp so sấnh chi tiïët Thi n nhiïn khưng tưìn tẩi trong nhûäng hònh tûúång tơnh mâ trong thïë ch àưång Àậ lâ thi n nhiïn thò phẫi lâ thi n nhiïn phêåp phưìng sûå sưëng: “Cêy cưëi àang tung rùỉc hoa xëng nhû... xïëp th phấp so sấnh vâo loẩi so sấnh chi tiïët Cấc phếp so sấnh nây thûúâng chó tưìn tẩi trong mưåt cêu, gùỉn vúái mưåt hònh ẫnh, mưåt àưëi tûúång Thûá hai: Xët phất tûâ hoân cẫnh hiïån ra àúâi vâ ni dûúäng sûã thi lâ cấc cåc chiïën tranh bưå tưåc, bưå lẩc, chng tưi àïì xët thïm khấi niïåm so sấnh hònh tûúång Nhû ta àậ biïët, tûâ khi cố sûå xët hiïån ca loâi ngûúâi trïn trấi àêët thò song song vúái sûå... cấi, dêy leo, nai, nhiïn Nhốm so sấnh vúái v tr chiïëm 67% sưë lûúång loẩi so sấnh vúái thi n Nhốm so sấnh vúái rûâng chiïëm 21% sưë lûúång loẩi so sấnh vúái thi n nhiïn - Loẩi so sấnh vúái con ngûúâi: Lâ so sấnh mâ àưëi tûúång “àïí so sấnh” lâ nhûäng khđa cẩnh thåc con ngûúâi vâ chiïëm 17,7% tưíng sưë lûúång so sấnh chi tiïët Vđ d: “Rûâng Axưka bõ tûúác mêët vễ àểp ( ) hiïån ra nhû mưåt nâng tiïíu . ra (Th phấp so sấnh trong sûã thi Ramayana) : 8 IV. Lõch sûã vêën àïì: 8 1. Vïì sûã thi Ramayana: 8 2. Vïì th phấp so sấnh trong sûã thi Ramayana: 10. phấp so sấnh trong sûã thi Ramayana 21 2. Vai trô ca th phấp so sấnh trong viïåc xêy dûång nhên vêåt ca sûã thi Ramayana: 36 3. Vai trô ca th phấp so
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp so sánh trong sử thi Ramayana pdf, Phương pháp so sánh trong sử thi Ramayana pdf, Phương pháp so sánh trong sử thi Ramayana pdf

Từ khóa liên quan