Tài liệu KINH TẾ HỌC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG pdf

83 1,666 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2014, 00:20

CHƯƠNG II: KINH TẾ HỌC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG Giảng viên: Phạm Hương Giang Khoa Kinh tế Quốc tế - Đại học Ngoại Thương 1I. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 1II. Ngoại ứng và ô nhiễm môi trường 2III Các giải pháp của thị trường để khắc phục ô nhiễm 3IV. Các giải pháp của Nhà nước để khắc phục ô nhiễm 4CHƯƠNG II: KINH TẾ HỌC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 2I. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 1. Mô hình hoạt động của thị trường 1.1. Thị trường1.2. Cầu “Cầu là lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người mua có khả năng mua và sẵn sàng mua tại mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định (ceteris paribus)”Lượng cầu (Q): là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người mua sẵn sàng mua và có khả năng chi trả tại mỗi mức giá.Đường cầu Thị trường = Tổng cộng theo chiều ngang các đường cầu cá nhân. (tại cùng một mức giá thì Q = Q1 + Q2 +…) 31.2. Cầu 41.3. Cung “Cung là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người sản xuất muốn bán và có khả năng bán ở các mức giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất định, ceteris paribus”. Lượng cung: là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người sản xuất sẵn sàng cung ứng và có khả năng cung ứng tại mỗi mức giá với điều kiện các yếu tố khác không đổi. Đường cung thị trường = Tổng các đường cung cá nhân (tổng lượng cung của các cá nhân ở từng mức giá) 51.3. Cung 61.4. Cân bằng thị trường7QP0DSQ*P*E*2. Một số khái niệm cơ bản của kinh tế học môi trường 2.1. Lợi ích và lợi ích cận biên •Lợi ích: được hiểu như là sự thỏa mãn, sự hài lòng, sự vừa ý của việc tiêu dùng hàng hóa hay dịch vụ nào đó đem lại. •Tổng lợi ích (TB – Total Benefit): là toàn bộ lợi ích thu được từ việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. •Lợi ích cận biên (MB): là lợi ích tăng thêm khi tiêu dùng thêm một đơn vị sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ. 8∫===QQdQdQdTTB0'MBTBBMBLợi íchQ0người tiêu dùng 1MB1Lợi íchQ0người tiêu dùng 2MB2Lợi íchQ0người tiêu dùng 3MB3Lợi íchQ0thị trườngMB = D Pq1q2q3 q1+ q2+ q39MBQPLợi ích ròng của người tiêu dùng πtiêu dùng= TB - TCTBQ’ = MBMB = PEALợi íchLượng0AEQQSMBdQTB00==∫TC = P.Q = S0PEQ πtiêu dùng = SPAEQ1B1010ABQQSMBdQTB ==∫TC = P.Q1 = SPCOQ1C πtiêu dùng = SPABCSo sánh Q và Q1: SCBETCQ’ = MC = (P.Q)Q’ = P10[...]... bán 30 3.2 Ý nghĩa việc coi chất lượng môi trường là hàng hoá 1 Xoá bỏ quan niệm Chất lượng môi trường là do tự nhiên tạo ra, không có giá trị 2 Việc sử dụng phải trả tiền sẽ giúp phân bổ các nguồn lực hiệu quả hơn 3 Có thể hình thành một thị trường hàng hoá dịch vụ môi trường 4 Nâng cao ý thức, thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường 31 Hàng hóa chất lượng môi trường Chất lượng MT là hàng hoá đặc biệt:... ưu • • Quan điểm môi trường thuần tuý Ô nhiễm tối ưu W* = 0 Quan điểm kinh tế Xem xét sự đánh đổi (trade-off) giữa lợi ích và chi phí của ô nhiễm →W* là mức ô nhiễm mà ở đó phúc lợi ròng xã hội (NSB) là tối đa →W* là mức ô nhiễm mà ở đó chí phí xã hội về môi trường là nhỏ nhất (TEC min) → Ô nhiễm tối ưu kinh tế W* ≠ 0 29 3 Hàng hóa chất lượng môi trường 3.1 Tại sao chất lượng môi trường là hàng hoá?... hiện thì thị trường sẽ không phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, dẫn đến: - Thị trường định giá thấp hơn mức XH mong muốn - Thị trường sản xuất nhiều hơn hoặc ít hơn mức XH mong muốn - Việc sản xuất và tiêu dùng tại mức sản lượng tối ưu của thị trường sẽ gây ra tổn thất phúc lợi xã hội 22 2 Ô nhiễm môi trường 2.1 Ô nhiễm môi trường là ngoại ứng Ô nhiễm môi trường theo quan điểm kinh tế học phụ thuộc... sản xuất ra để trao đổi mua bán Chất lượng MT là hàng hoá vì chúng có đủ các tính chất của hàng hoá Chất lượng MT thoả mãn các nhu cầu của con người trong đó quan trọng nhất là nhu cầu sống, nhu cầu tồn tại Chất lượng MT ngày nay có được một phần là do lao động sản xuất của con người tạo ra Khi xác đinh được các chi phí của quá trình tái sản xuất chất lượng MT thì chất lượng MT có thể thành sản phẩm... hại môi trường (DC – Damage Cost): là chi phí của tất cả các tác động bất lợi mà những người sử dụng môi trường gánh chịu do môi trường bị ô nhiễm, suy thoái Những tác động bất lợi này có nhiều dạng khác nhau và trong từng hoàn cảnh cụ thể cũng khác nhau 25 b) Ô nhiễm tối ưu tại mức cực tiểu hóa chi phí ô nhiễm - Chi phí thiệt hại môi trường biên (MDC) là mức thay đổi chi phí thiệt hại khi lượng chất. .. hoặc nồng độ chất gây ô nhiễm trong môi trường thay đổi một đơn vị.(Chi phí Thiệt hại biên (MDC) thể hiện mối quan hệ giữa mức ô nhiễm và mức thiệt hại) MDC Thiệt hại Thiệt hại (a) MDC (b) A 0 W0 W1 Lượng thải 0 Lượng thải 26 b) Ô nhiễm tối ưu tại mức cực tiểu hóa chi phí ô nhiễm - Chi phí kiểm soát môi trường hay chi phí giảm ô nhiễm (Abatement cost - AC): là những chi phí để làm giảm lượng chất gây ô... vật lý của chất thải và phản ứng của con người đối với tác động ấy => khi đó Ô nhiễm môi trường là ngoại ứng Ô nhiễm môi trường là một dạng ngoại ứng mà ở đó tác động được tạo ra bên trong một hoạt động hoặc quá trình sản xuất hay tiêu dùng nào đó nhưng lại gây ra những chi phí không được tính đến cho những hoạt động hoặc quá trình khác bên ngoài ⇒ Cần phải giảm ô nhiễm 23 2 Ô nhiễm môi trường 2.2... S0P*E = S0AE Trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì điểm Hiệu quả kinh tế trùng với điểm Hiệu quả xã hội 15 3 Thất bại thị trường Khái niệm TBTT: là những trường hợp mà đường cung không phản ánh đúng Chi phí biên của xã hội, hoặc đường cầu không phản ánh đúng lợi ích biên của XH hoặc cả 2 xảy ra Thị trường không là cạnh tranh hoàn hảo Hàng hóa giao dịch trên thị trường là hàng hóa công cộng... hoặc tiêu dùng của các cá nhân trên thị trường gây ra ảnh hưởng cho các đối tượng khác bên ngoài thị trường Các quyền về tài sản Không được phân định rõ ràng 16 II Ngoại ứng và ô nhiễm môi trường 1 Ngoại ứng Khi quyết định sản xuất/tiêu dùng của cá nhân tác động trực tiếp đến những người khác  giá không phản ánh đủ các lợi ích và chi phí đối với xã hội  thị trường sản xuất quá nhiều hoặc quá ít ... nhiễm môi trường 2.2 Ô nhiễm tối ưu a) Ô nhiễm tối ưu tại mức sản lượng tối ưu xã hội (Q*) Xác định W* dựa trên giả định là ô nhiễm có quan hệ tỷ lệ thuận với sản lượng sản xuất ra MSC P A MSB E* 0 0 Q* W* Qm Wm Q W 24 2 Ô nhiễm môi trường b) Ô nhiễm tối ưu tại mức cực tiểu hóa chi phí ô nhiễm Trong thực tế, không nhất thiết phải thay đổi sản lượng mà chỉ cần thay đổi chi phí cho việc kiểm soát ô nhiễm . II: KINH TẾ HỌC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG Giảng viên: Phạm Hương Giang Khoa Kinh tế Quốc tế - Đại học Ngoại Thương 1I. Mô hình hoạt động của thị trường. 4CHƯƠNG II: KINH TẾ HỌC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 2I. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 1. Mô hình hoạt động của thị trường 1.1. Thị trường 1.2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu KINH TẾ HỌC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG pdf, Tài liệu KINH TẾ HỌC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG pdf, Tài liệu KINH TẾ HỌC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG pdf, CHƯƠNG II: KINH TẾ HỌC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG, I. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế, Một số khái niệm cơ bản của kinh tế học môi trường, II. Ngoại ứng và ô nhiễm môi trường, Ô nhiễm môi trường, Ô nhiễm tối ưu, Hàng hóa chất lượng môi trường, Hàng hóa chất lượng môi trường, Hàng hóa công cộng, III. Giải pháp của thị trường đối với ô nhiễm, Hạn chế của định lý Coase, IV. Các giải pháp của Nhà nước đối với ô nhiễm, Hạn chế của thuế Pigou, Phí xả thải thải luôn đạt hiệu quả về chi phí đối với doanh nghiệp vì nguyên tắc cân bằng cận biên luôn được thoả mãn với mỗi chủ thể gây ô nhiễm, Đầy đủ thông tin về MAC và MDC, Nếu độ dốc hàm MAC nhỏ hơn độ dốc MDC, GPXT có thể chuyển nhượng, Nếu P<= MAC tại cùng mức phát thải thì DN nên mua GPXT.

Mục lục

Xem thêm