Tài liệu SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT ĐÁNH GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở LƯU VỰC HỒ TRUỒI, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ pptx

1 630 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 05:20

SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT ĐÁNH GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNGMÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC HỒ TRUỒI, HUYỆN PHÚ LỘC,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. USING EPT BIOTIC INDEX TO ESTIMATE WATER QUALITY INTRUOI LAKE BASIN, PHULOC DISTRICT, THUA THIEN HUEPROVINCE Hoàng Đình Trung* Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hoangtrung_na_0208@yahoo.com TÓM TẮT Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành sử dụng ấu trùng côn trùng nước (aquatic insect) củaba bộ: Phù du (Ephemeroptera), Cánh úp (Plecoptera) và Cánh lông (Trichoptera) làm chỉ thị sinh họcđể đánh giá chất lượng nước mặt 6 điểm tại lưu vực hồ Truồi thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa ThiênHuế thông qua hệ thống tính điểm chống chịu của các họ côn trùng nước của Hilsenhoff (1988) vàchỉ số sinh học EPT (Schmiedt et al., 1998). Kết quả phân tích mẫu vật thu được từ tháng 1/2012 đếntháng 5/2012 đã xác định được 11 họ của 3 bộ. Nghiên cứu cho thấy chất lượng môi trường nước mặttại lưu vực hồ Truồi khá tốt, giá trị EPT dao động từ 2,28 đến 3,67. Chất lượng nước vùng nghiên cứunằm trong giới hạn khá tốt đến tốt; có thể cung cấp cho các mục đích khác nhau: phục vụ cho sinhhoạt, cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp và giải trí. Từ khóa: Từ khóa: Phù du; Cánh úp; Cánh lông; chỉ số sinh học EPT; lưu vực hồ Truồi ABSTRACT In this study, we used the aquatic insects in the three orders of Mayfly (Ephemeroptera): theStonefly (Plecoptera) and the Caddisfly (Trichoptera) as bioindicators to assess the surface waterquality at 06 points in the basin of Truoi Lake through a scoring system of the tolerance value aquaticinsects of Hilsenhoff (1988) and biological indicators EPT (Schmiedt et al., 1998). The results of theanalysis of specimens collected have identified 14 families belonging to 3 orders of insects. Dataanalyses showed that the biotic indices (EPT) ranging from 2.55 to 3.78 and the quality of surface waterare from quite fresh water to fresh water. All of them can be used for living purposes, for industrybranches, in agriculture and entertainment. On studying the results of the water environment analysis bythe chemical method, we found out that the water environment quality determined by the biologicalmethod gave the same results as those determined by the chemical method. Keywords: Key words: Ephemeroptera; Plecoptera; Trichoptera; EPT biological index; Truoi lake . SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT ĐÁNH GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNGMÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở LƯU VỰC HỒ TRUỒI, HUYỆN PHÚ LỘC,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. USING EPT BIOTIC. lượng nước mặt ở 6 điểm tại lưu vực hồ Truồi thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua hệ thống tính điểm chống chịu của các họ côn trùng ở nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT ĐÁNH GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở LƯU VỰC HỒ TRUỒI, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ pptx, Tài liệu SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT ĐÁNH GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở LƯU VỰC HỒ TRUỒI, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ pptx, Tài liệu SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT ĐÁNH GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở LƯU VỰC HỒ TRUỒI, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ pptx

Từ khóa liên quan