Tài liệu Kế hoạch quản lý Môi trường (EMP) Cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262.66 tới K6+133.1- Tỉnh Nghệ An - VN-Haz ppt

49 777 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2014, 23:20

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BÔ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Dự án quản thiên tai (VN-Haz) Tháng 3 - 2012 Kế hoạch quản Môi trường (EMP) Cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262.66 tới K6+133.1- Tỉnh Nghệ An - VN-Haz CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BÔ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Kế hoạch quản Môi trƣờng (EMP) Cho tiểu dự án Nâng cấp đê Lƣơng Yên Khai đoạn từ K3+262,66 tới K6+133,1 huyện Thanh Chƣơng, tỉnh Nghệ An. Công ty Cổ phần Đầu tƣ, Phát triển Tài nguyên và Môi trƣờng - REEN.JSC Tháng 3, 2012 EMP cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262,66 tới K6+133,1 tỉnh Nghệ An, Vn-Haz 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư, Phát triển Tài nguyên và Môi trường - REEN.JSC 1 Quy đổi ngoại tệ Unit = Việt nam Đồng (VND) 1 VND = 0.00004878048 $ 1 $ = 20,500 VND Các từ viết tắt BOD Nhu cầu ôxy sinh hóa CBDRM Quản rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng CEP Chƣơng trình khuyến khích cộng đồng CNF Mặt trận tổ quốc CPC Ủy ban nhân dân xã CPMU Ban Quản dự án Trung ƣơng CPO Ban Quản trung ƣơng các dự án Thủy lợi CSC Tƣ vấn giám sát xây dựng CSEP Kế hoạch quản môi trƣờng chi tiết theo hợp đồng DARD Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn DONRE Sở Tài nguyên và Môi trƣờng EIA Đánh giá tác động Môi trƣờng ECOP Quy tắc thực hành Môi trƣờng EMDP Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số EMP Kế hoạch quản môi trƣờng ESMF Khung quản Môi trƣờng và Xã hội GoV Chính phủ Việt Nam LEP Luật bảo vệ môi trƣờng MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn OP Chính sách hoạt động của ngân hàng thế giới PESU Đơn vị giám sát môi trƣờng xã hội cấp tỉnh PPC Ủy ban nhân dân tỉnh PPMU Ban quản dự án tỉnh QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia RAP Kế hoạch hành động tái định cƣ REA Đánh giá Môi trƣờng vùng EA Đánh giá môi trƣờng RPF Khung chính sách tái định cƣ EMP cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262,66 tới K6+133,1 tỉnh Nghệ An, Vn-Haz 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư, Phát triển Tài nguyên và Môi trường - REEN.JSC 2 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam UXO Bom mìn chƣa nổ WB Ngân hàng thế giới Đơn vị: m3 Mét khối m2 Mét vuông kg Kilogram Chú ý: (i) Năm tài chính của Chính phủ Việt nam kết thúc vào 31/12 hàng năm. Năm tài chính trƣớc đó đại diện bằng năm lịch trong đó năm tài chính kết thúc, ví dụ, năm tài chính 2000 kết thúc vào ngày 31/12/2000 (ii) Trong báo cáo này, “$” nghĩa là Đô la Mỹ (USD). EMP cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262,66 tới K6+133,1 tỉnh Nghệ An, Vn-Haz 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư, Phát triển Tài nguyên và Môi trường - REEN.JSC 3 MỤC LỤC Các từ viết tắt 1 MỤC LỤC 3 DANH SÁCH BẢNG 4 TÓM TẮT 4 I. GIỚI THIỆU 7 II. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN 7 III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG 10 3.1. Đặc điểm chung và sử dụng đất 12 3.2. Chất lƣợng đất và nƣớc 13 3.3. Thiên tai trong vùng Tiểu dự án 13 IV. TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 15 4.1. Sàng lọc an toàn và xác định các vấn đề 15 a. Sàng lọc phù hợp 15 b. Xác định các vấn đề 15 4.2. Các tác động tích cực tiềm tàng 15 4.3. Các tác động tiêu cực tiềm tàng 16 4.4. Các tác động xã hội 18 4.5. Tác động môi trƣờng và các biện pháp giảm thiểu 18 a. Giai đoạn chuẩn bị 18 b. Giai đoạn xây dựng 18 c. Giai đoạn vận hành 19 4.6. Tóm tắt các tác động và biện pháp giảm thiểu 20 V. CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT TIỂU DỰ ÁN 20 5.1. Hoạt động nghiên cứu đƣợc thực hiện trong tiểu dự án 20 5.2. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng 22 a. Giám sát việc thực hiện của nhà thầu 22 b. Giám sát hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu đƣợc đề xuất 22 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 23 6.1. Tổ chức và trách nhiệm 23 6.2. Giám sát và báo cáo 24 6.3. Phân bổ vốn 26 6.4. Tham vấn và phổ biến thông tin 26 PHỤ LỤC 1: CÁC QUY TẮC MÔI TRƢỜNG THỰC TIỄN CHO TIỂU DỰ ÁN 27 PHỤ LỤC 2: TOR CHO TƢ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG (CSC) 42 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU 44 EMP cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262,66 tới K6+133,1 tỉnh Nghệ An, Vn-Haz 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư, Phát triển Tài nguyên và Môi trường - REEN.JSC 4 DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1: Các chỉ tiêu thiết kế cống 8 Bảng 2.2: Tóm tắt khối lƣợng chính của Dự án 9 Bảng 3.1: Thống tình hình bão, lũ và thiệt hại ở 2 xã Thanh Khai và Thanh Yên 13 Bảng 4.1: Kết quả quá trình sàng lọc các chính sách an toàn cho TDA Lƣơng Yên Khai 15 Bảng 4.2: Các tác động tiêu cực của tiểu dự án 16 Bảng 4.3: Tóm tắt diện tích đất bị thu hồi của các xã 18 Bảng 4.4: Các tác động tiêu cực tiềm tàng của TDA 19 Bảng 4.5: Các biện pháp giảm thiểu đƣợc đề xuất cho TDA 20 Bảng 6.1: Trách nhiệm của các cơ quan đối với tiểu dự án 23 Bảng 6.2: Yêu cầu báo cáo 25 Bảng 6.3: Dự thảo kế hoạch cho tiểu dự án 25 DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1: Mặt cắt ngang của đê 8 Hình 2.2: Mặt cắt dọc của cống 9 Hình 2.3: Mặt cắt dốc lên đê 10 Hình 2.4: Vị trí của Tiểu dự án 11 Hình 3.1: Hiện trạng sử dụng đất vùng tiểu dự án 12 Hình 3.2: Bản đồ thiên tai khu vực tiểu dự án 14 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Tiêu chuẩn Quy tắc Môi trƣờng thực tiễn cho tiểu dự án (ECOP) PHỤ LỤC 2: TOR cho tƣ vấn giám sát môi trƣờng (CSC) PHỤ LỤC 3: Kết quả phân tích mẫu EMP cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262,66 tới K6+133,1 tỉnh Nghệ An, Vn-Haz 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư, Phát triển Tài nguyên và Môi trường - REEN.JSC 5 TÓM TẮT Bối cảnh: Tiểu dự án "Nâng cấp đê Lƣơng Yên Khai đoạn từ K3 +262,66 K6 +133,1, tỉnh Nghệ An" là một trong sáu tiểu dự án đƣợc thực hiện trong năm đầu tiên của Dự án Quản (dự án VN-Haz). Tiểu dự án đã đƣợc đề xuất với mục đích ngăn chặn lũ sông Cả để bảo vệ tính mạng và tài sản cho 10.756 ngƣời, và 651,8 ha (ha) đất nông lâm nghiệp của 2 xã Thanh Yên, Thanh Khai, huyện Thanh Chƣơng, tỉnh Nghệ An. Mô tả: TDA bao gồm các hoạt động dƣới đây: (a) Sửa chữa, nâng cấp 2,87km đê, (b) Làm mới 4 cống dƣới đê, và (c) xây dựng 780,8km đƣờng cứu hộ và 29 dốc lên đê với mục đích ứng cứu đê trong mùa mƣa bão. Tác động và biện pháp giảm thiểu: Chủ yếu là các tác động tích cực. Những tác động tiêu cực tiềm tàng có mức độ từ nhỏ tới trung bình và có thể giảm thiểu đƣợc và chủ yếu là do (a) thu hồi đất, (b) giải phóng mặt bằng (c) các hoạt động xây dựng, và (d) nguy cơ lũ lụt trong giai đoạn vận hành. Tiểu dự án không có hoạt động nạo vét. Dự kiến diện tích đất bị thu hồi khi thi công dự án bao gồm đất vƣờn và đất nông nghiệp. Tổng diện tích đất thu hồi vĩnh viễn là 13.300 m2, trong đó có 13.100 m2 đất nông nghiệp và 200 m2 đất vƣờn. Việc thực hiện tiểu dự án sẽ ảnh hƣởng đến tổng số 83 hộ gia đình (HHs), tƣơng đƣơng với 466 ngƣời bị ảnh hƣởng (PAPS). Các hộ gia đình bị ảnh hƣởng sẽ đƣợc bồi thƣờng theo Khung chính sách tái định cƣ (RPF) và Kế hoạch hành động tái định cƣ (RAP). Trong vùng tiểu dự án, không có ngôi mộ và đền thờ hoặc bất kỳ công trình văn hóa nào bị ảnh hƣởng. Khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp, không có khu cƣ trú tự nhiên nào. Các tác động tiêu cực tiềm tàng trong quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng chủ yếu là do các hoạt động xây dựng và nâng cấp đê, tăng mức độ nhiễm nƣớc, không khí, tiếng ồn, độ rung và ùn tắc giao thông địa phƣơng. Tuy nhiên, những tác động này mang tính cục bộ, tạm thời và có thể đƣợc giảm thiểu bằng cách: (i) đảm bảo các nhà thầu tuân thủ tốt nguyên tắc xây dựng bằng cách áp dụng Quy tắc môi trƣờng thực tiễn (ECOP), (ii) duy trì mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền và cộng đồng địa phƣơng trong suốt thời gian xây dựng và (iii) có sự giám sát chặt chẽ của các kỹ sƣ hiện trƣờng và nhân viên môi trƣờng. ECOP của tiểu dự án đƣợc chuẩn bị và nó nhƣ là một phụ lục của tài liệu mời thầu và hợp đồng và đƣợc theo dõi và giám sát chặt chẽ của Tƣ vấn giám sát xây dựng và cộng đồng địa phƣơng. Những tác động tiềm tàng trong giai đoạn vận hành có thể dẫn đến lũ lụt cục bộ khi bảo dƣỡng tuyến đê (thƣờng xuyên và/hoặc định kỳ) không đầy đủ và/hoặc hoạt động không phù hợp của các cống. Để giảm thiểu rủi ro, các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì các công trình này sẽ đƣợc yêu cầu đảm bảo đủ năng lực và nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ này cũng nhƣ để thực hiện một Chƣơng trình Cam kết Cộng Đồng (CEP) để nâng cao hiểu biết và nhận thức của cộng đồng gần đó về các vấn đề lũ lụt. Các hoạt động được triển khai trong khuôn khổ tiểu dự án: Để giảm thiểu những tác động này, các biện pháp sau đây sẽ đƣợc tiến hành cùng với sự kết hợp chặt chẽ của chính quyền và cộng đồng địa phƣơng đặc biệt là các hộ gia đình bị ảnh hƣởng trong quá trình chuẩn bị, xây dựng, và hoạt động của dự án. 1. Thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ RAP; EMP cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262,66 tới K6+133,1 tỉnh Nghệ An, Vn-Haz 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư, Phát triển Tài nguyên và Môi trường - REEN.JSC 6 2. Kết hợp ECOP vào tài liệu đấu thầu và tài liệu hợp đồng và thông báo cho nhà thầu; 3. Giám sát và theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các chính sách an toàn của nhà thầu để đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm thiểu các tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng; 4. Chuẩn bị và thực hiện một chƣơng trình Cam kết cộng đồng trong quá trình tham vấn với cộng đồng địa phƣơng; 5. Đảm bảo vận hành hiệu quả các cống và có ngân sách phù hợp để bảo dƣỡng tuyến đê và đƣờng cứu hộ Trách nhiệm: Ban Quản dự án tỉnh Nghệ An (PPMU) sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện hiệu quả EMP của tiểu dự án Lƣơng Yên Khai, bao gồm báo cáo tiến độ thực hiện và việc thực hiện các chính sách an toàn của nhà thầu. PPMU sẽ thiết lập một đơn vị bảo vệ môi trƣờng và xã hội (PESU), đứng đầu là một nhân viên cao cấp, chịu trách nhiệm thực hiện hiệu quả các biện pháp an toàn cho tiểu dự án, bao gồm kết hợp phù hợp ECOP trong các tài liệu mời thầu và hợp đồng, đảm bảo rằng các nhà thầu nhận thức đúng nhiệm vụ này. PPMU sẽ thuê một nhóm Tƣ vấn quốc gia để hỗ trợ và/hoặc thực hiện EMP, bao gồm giám sát định kỳ việc thực hiện của nhà thầu và giám sát chất lƣợng môi trƣờng trong quá trình thực hiện. Ở cấp độ dự án, Ban Quản dự án Trung ƣơng (CPMU) sẽ chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát tổng thể tiến độ thực hiện tiểu dự án bao gồm các chính sách an toàn. CPMU sẽ thuê một nhóm các Tƣ vấn quốc gia để hỗ trợ trong việc giám sát và theo dõi các biện pháp an toàn cho dự án, bao gồm cung cấp chƣơng trình đào tạo các chính sách an toàn cho các nhân viên tiểu dự án. Ngân sách: Chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong quá trình xây dựng, bao gồm đào tạo về quản môi trƣờng cho công nhân, tham vấn với cộng đồng địa phƣơng và các nhóm sử dụng nƣớc, giám sát chất lƣợng môi trƣờng, phân tích bùn cát và đền bù thiệt hại (nếu có) sẽ là một phần của chi phí xây dựng của tiểu dự án. Chi phí này sẽ đƣợc đƣa vào trong hợp đồng với nhà thầu và dự kiến bằng 1 % của chi phí xây dựng. Chi phí cho tƣ vấn giám sát thi công (CSC) giám sát hàng ngày việc thực hiện các chính sách an toàn của nhà thầu cũng nhƣ chi phí giám sát định kỳ đối với cấp tiểu dự án sẽ là một phần chi phí giám sát của tiểu dự án. Phần chi phí này dự kiến là 1 % chi phí xây dựng. Chi phí giám sát định kỳ tại cấp dự án sẽ là một phần của chi quản dự án của CPMO; Chi phí thực hiện CEP sẽ là một phần chi phí giảm thiểu của tiểu dự án và sẽ có khoảng 30.000 USD đƣợc phân bổ cho tiểu dự án. Chi phí này năm trong hợp phần 3 của Dự án. Chi phí đào tạo chính sách an toàn cho cán bộ sẽ là một phần chi phí quản tiểu dự án. EMP cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262,66 tới K6+133,1 tỉnh Nghệ An, Vn-Haz 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư, Phát triển Tài nguyên và Môi trường - REEN.JSC 7 I. GIỚI THIỆU Tiểu dự án "Nâng cấp đê Lƣơng Yên Khai đoạn từ K3 + 262,66 tới K6 +133,1" thuộc 2 xã Thanh Yên và Thanh Khai, huyện Thanh Chƣơng, tỉnh Nghệ An là một trong sáu tiểu dự án đƣợc thực hiện trong năm đầu tiên của Dự án Quản thiên tai (VN-Haz). Mục tiêu của tiểu dự án là sửa chữa và nâng cấp một đoạn đê xung yếu bên bờ tả sông Cả và các công trình dân dụng trên đê: (i) kiểm soát lũ và tiêu thoát nƣớc, bảo vệ tính mạng và tài sản của 10.756 ngƣời và 652 ha nông lâm nghiệp trong khu vực; và (ii) cải thiện điều kiện tuyến đê phục vụ giao thông địa phƣơng và nâng cao năng lực ứng cứu đê trong mùa lũ. Các hoạt động của tiểu dự án bao gồm sửa chữa và nâng cấp đê, xây dựng lại các cống dƣới đê, và xây dựng các dốc lên đê và đƣờng cứu hộ ứng cứu đê để bảo vệ đề trong trƣờng hợp khẩn cấp. Các hoạt động này có thể gây ra các tác động tiêu cực đối với môi trƣờng và cộng đồng địa phƣơng trong các giai đoạn trƣớc khi thi công, giai đoạn thi công và/hoặc trong giai đoạn vận hành. Việc sàng lọc các biện pháp an toàn ứng với các tiêu chí đƣợc miêu tả trong Khung quản môi trƣờng và xã hội của dự án (ESMF) cho thấy tiểu dự án sẽ kích hoạt các chính sách án toàn của Ngân hàng Thế giới về Đánh giá môi trƣờng (OP/BP 4.01) và Tái định cƣ không tự nguyện (OP/BP 4.12). Để đảm bảo các tác động tiêu cực tiềm tàng đƣợc xác định và đƣợc giảm thiểu trong quá trình triển khai dự án tuân thủ theo chính sách OP/BP 4.01, một báo cáo Kế hoạch quản môi trƣờng (EMP) đã đƣợc chuẩn bị theo các hƣớng dẫn trong Khung quản môi trƣờng và xã hội của dự án (ESMF). Báo cáo EMP này tóm tắt mô tả tiểu dự án, hiện trạng môi trƣờng nền, các tác động tiêu cực tiềm tàng, và các biện pháp giảm thiểu đƣợc đề xuất thực hiện trong quá trình triển khia tiểu dự án. EMP này cũng bao gồm Quy tắc thực tiễn môi trƣờng (ECOP) để áp dụng cho tiểu dự án, và đƣợc đƣa vào các tài liệu mời thầu và hợp đồng xây dựng cũng nhƣ triển khai phạm vi cho việc giám sát chất lƣợng môi trƣờng. Kế hoạch hành động tái định cƣ (RAP) và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) của tiểu dự án cũng đã đƣợc chuẩn bị và đƣợc trình bày riêng. Báo cáo ĐTM của tiểu dự án đƣợc chuẩn bị theo các Quy định thích hợp của Chính phủ và đã đƣợc UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. II. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN Tiểu dự án thuộc địa phận hai xã Thanh Yên vàThanh Khai, huyện Thanh Chƣơng, tỉnh Nghệ An. Các công trình dân dụng sẽ đƣợc triển khai ở bờ trái đê sông Cả (xem vị trí tiểu dự án tại Hình 2.4) Phạm vi của các hoạt động bao gồm: a) Sửa chữa, nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262,66 đến K6+133,1 với chiều dài 2,87km. Chiều dài 2.870,4 m, nâng cao đỉnh đê lên trung bình 1,8m bằng đất đắp đầm chặt đạt =1,65 (T/m3); Cao trình đỉnh đê tại đầu đê +13,08, cuối đê +12,61. Mặt đê rộng 6,0m kết hợp đƣờng giao thông, phần đƣờng gia cố bằng bê tông M250, dày 20cm, rộng 5,0; dƣới cùng là lớp đá EMP cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262,66 tới K6+133,1 tỉnh Nghệ An, Vn-Haz 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư, Phát triển Tài nguyên và Môi trường - REEN.JSC 8 dăm tiêu chuẩn, lu lèn chặt dày 15cm; trung bình 10m bố trí 1 khớp nối ngang bằng bao tải tẩm nhựa đƣờng; lề 2 bên rộng mỗi bên 0,5m bằng đất đắp; Mái đê phía đồng đƣợc thiết kế với độ dốc m =2.0 và đƣợc trồng cỏ bảo vệ. Mái đề phía sôngcó độ dốc m=2.0 và đƣợc gia cố bằng lớp đá dày 25cm đổ trên một lớp đá hộc dày 10cm, phía dƣới cùng đƣợc trải vải địa kỹ thuật HD250. Các lớp này đƣợc đặt theo ván khuôn bê tông M200 kích thƣớc 10x20m, kích thƣớc dầm (0.3x0.35m). Cấp công trình là cấp III, với tần suất lũ thiết kế P=2%. Thiết kế mặt cắt ngang của tuyến đê đƣợc minh họa nhƣ hình 2.1. Hình 2.1: Mặt cắt ngang của đê Nguồn: Báo cáo chính của tiểu dự án, 2011 b) Làm mới 4 cống Trên tuyến đê gồm có 4 cống đƣợc làm lại. Kết cấu thân cống bằng bê tông cốt thép mác 200, móng cống gia cố bằng cọc tre đƣờng kính 8-10cm, dài 2,0m, mật độ 25 cọc/m2; Bể tiêu năng bằng bê tông cốt thép mác 200, sân sau bằng đá hộc xây vữa mác 100 dày 0,3m. Phía sông lắp cửa van. Vị trí và các chỉ tiêu, thông số cống đƣợc trình bày trong Bảng 2.1 và Hình 2.2: Bảng 2.1: Các chỉ tiêu thiết kế cống TT Tên cống Vị trí Diện tích lƣu vực (ha) Lƣu lƣợng thiết kế (m3/s) Chiều dài cống Khẩu độ Ghi chú (m) nx(bxh) m2 1 Cống số 7 Km3+266,8 34,60 9,3 23,45 2(1,5x2,0) Cống tiêu 2 Cống số 8 Km3+450,2 1,63 2,02 6,0 1(1,1x1,4) Cống tƣới 3 Cống số 9 Km4+963,6 1,34 1,83 28,8 1(1.0x1.4) Cống tiêu 4 Cống số 10 Km6+54,5 116,83 17,09 28,0 3(1,5x2,0) Cống tiêu Km:3+956.72Cäc:p37Cao ®é thiÕt kÕKho¶ng c¸ch lÎ thiÕt kÕCao ®é thiªn nhiªnKho¶ng c¸ch mia11.1411.0510.8810.9110.8810.9010.8710.808.968.776.325.626.91 10.00 10.00 1.581.511.491.464.50 14.00 5.00 3.55MSS:0.001:22%1:210.9011.6611.7211.7611.768.921.52 3 2 1 5.692.000.87[...]... trng - REEN.JSC 28 EMP cho tiu d ỏn Nõng cp ờ Lng Yờn Khai on t K3+262,66 ti K6+133,1 tnh Ngh An, Vn-Haz 2012 Rung v ting n - QCVN 27:2010 / BTNMT - Quy chun k thut quc gia v rung (thay th TCVN - 6962:2001 - Rung ng do cỏc cụng trỡnh xõy dng v nh mỏy - mc cho phộp ti a trong mụi trng ca khu vc cụng cng v dõn c; QCVN 26:2010 / BTNMT - Quy chun k thut quc gia v ting n (thay th TCVN 5948:1999 m hc - Ting... vn chuyn khi tng tc - mc cho phộp) TCVN 5949:1998 m hc - Ting n trong khu vc cụng cng v dõn c - mc cho phộp Sc khe v An ton Lao ng - Quyt nh S.3733/2002/Q-BYT ban hnh bi B Y t ngy 10/10/2002 v cỏc ng dng ca 21 tiờu chun sc khe v an ton lao ng liờn quan n vi khớ hu, ting n, rung, Húa cht - ngng cho phộp trong mụi trng lm vic Hn na, xột v quy hoch v thit k c s h tng, vn hnh v qun cỏc h thng cp nc,... K6+133,1 tnh Ngh An, Vn-Haz 2012 e) K hoch thc hin tiu d ỏn 2011: - T 13/5 n 23/6: Kho sỏt a hỡnh - T 18/5 n 28/6: Kho sỏt a cht - T 15/5 n 15/6: Thu thp ti liu v khớ tng thy vn v kinh t xó hi - T 20/5 n 20/6: Chun b bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng - T 20/6 n 5/7: Thit k bn v c s - T 15/7 n 20/7: K hoch n bự - T 20/7 n 30/7: Np v phờ duyt d ỏn - T 30/7 n 15/9: Np cho Ngõn hnh Th gii - T 16/9/2011 n... tranh tng th v thiờn tai trong khu vc tiu d ỏn Cụng ty C phn u t, Phỏt trin Ti nguyờn v Mụi trng - REEN.JSC 13 EMP cho tiu d ỏn Nõng cp ờ Lng Yờn Khai on t K3+262,66 ti K6+133,1 tnh Ngh An, Vn-Haz 2012 Hỡnh 3.2: Bn thiờn tai khu vc tiu d ỏn Khu vc TDA Cụng ty C phn u t, Phỏt trin Ti nguyờn v Mụi trng - REEN.JSC 14 EMP cho tiu d ỏn Nõng cp ờ Lng Yờn Khai on t K3+262,66 ti K6+133,1 tnh Ngh An, Vn-Haz. .. hot ng thi cụng c trin khai trờn mt din tớch l 2,87km 16 EMP cho tiu d ỏn Nõng cp ờ Lng Yờn Khai on t K3+262,66 ti K6+133,1 tnh Ngh An, Vn-Haz Cỏc hot ng Cỏc tỏc ng tiờu cc - 2.2 Vn chuyn vt liu xõy dng (cỏt, t, ỏ, si, xi mng, v.v) v x cht thi xõy dng, vv - v cỏc nguyờn vt liu b ụ nhim do rũ r du v nhiờn liu Tng nguy c an ton, bi, ting n, rung, ụ nhim nc v nhng phin toỏi khỏc cho c dõn a phng ễ nhim... ton T vn chớnh sỏch an ton: m bo thc hin hiu qu cỏc bin phỏp an ton i vi cp tiu d ỏn, mt nhúm t vn trong nc (T vn qun mụi trng hoc EMC) s c thuờ h tr PPMU trong quỏ trỡnh trin khai cỏc hot ng an ton cho tt c cỏc tiu d ỏn trong d ỏn c thc hin bi PPMU tnh, bao gm vic cung cp hng dn theo dừi v giỏm sỏt ca nh thu cng nh o to v chớnh sỏch an ton cho can b PESU v k s hin trng Ban qun d ỏn Trung ng (CPMO):... bờn liờn quan c th hin trong Bng 6.1 o to cỏc chớnh sỏch an ton ca WB Cú th nhn thy rng cỏc th tc v chớnh sỏch an ton ca WB l khỏ mi i vi cỏc c quan t chc v cỏc bờn liờn quan chớnh, do ú CPMO s trin khai o to c bit v cỏc vn liờn quan n chớnh sỏch an ton ca WB cho PPMU tnh v tiu d ỏn ớt nht mt ln trong 2 nm u ca d ỏn Chi phớ o to s l mt phn chi phớ qun ca CPMO Nu vic o to chớnh sỏch an ton b sung... trng v theo dừi giỏm sỏt nh thu v giỏm sỏt cht lng nc Cụng ty C phn u t, Phỏt trin Ti nguyờn v Mụi trng - REEN.JSC 23 EMP cho tiu d ỏn Nõng cp ờ Lng Yờn Khai on t K3+262,66 ti K6+133,1 tnh Ngh An, Vn-Haz T chc CSC v/hoc k s hin trng - - Nh thu - - Cng ng a phng Hi ph n v cỏc t chc on th khỏc y ban nhõn dõn tnh v huyn (PPCs/DPCs) S ti nguyờn mụi trng 2012 Trỏch nhim H tr PPMU giỏm sỏt hng ngy vic thc... nghip - Tiờu chun thi TCVN 5502:2003: Nc cp - Yờu cu v cht lng TCVN 6773:2000: Cht lng nc - Cht lng nc cho mc ớch thy li TCVN 6774:2000: Cht lng nc - Cht lng nc bo v nuụi trng thu sn TCVN 7222:2002: Cht lng nc - Cht lng nc sinh hot tp trung Mụi trng t - QCVN 03:2008 / BTNMT - Quy chun k thut quc gia v gii hn cho phộp ca cỏc kim loi nng trong t; Mụi trng khụng khớ - QCVN 05:2008: Cht lng khụng khớ - Tiờu... Cht lng khụng khớ - Tiờu chun cht lng khụng khớ xung quanh - QCVN 06:2008: Cht lng khụng khớ - nng ti a cho phộp cỏc cht c hi trong - khụng khớ xung quanh QCVN 07:2008: Cht lng khụng khớ - Ngng ca cỏc cht c hi trong khụng khớ Qun cht thi rn TCVN 6438:2001 - Xe lu hnh trờn ng - gii hn phỏt thi ti a c phộp ca khớ thi TCVN 6696:2009: Cht thi rn - Chụn lp v sinh Yờu cu chung v bo v mụi trng QCVN 07:2009:Quy . cán bộ sẽ là một phần chi phí quản lý tiểu dự án. EMP cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262, 66 tới K6+133, 1 tỉnh Nghệ An, Vn-Haz. tranh tổng thể về thiên tai trong khu vực tiểu dự án. EMP cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262, 66 tới K6+133, 1 tỉnh Nghệ An, Vn-Haz
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Kế hoạch quản lý Môi trường (EMP) Cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262.66 tới K6+133.1- Tỉnh Nghệ An - VN-Haz ppt, Tài liệu Kế hoạch quản lý Môi trường (EMP) Cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262.66 tới K6+133.1- Tỉnh Nghệ An - VN-Haz ppt, Tài liệu Kế hoạch quản lý Môi trường (EMP) Cho tiểu dự án “Nâng cấp đê Lương Yên Khai đoạn từ K3+262.66 tới K6+133.1- Tỉnh Nghệ An - VN-Haz ppt