Tài liệu Cây có múi (Citrus) và các hoạt chất sinh học chức năng phòng chống bệnh tật pot

76 2,101 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2014, 21:20

 !! !!"#$%&$%'()&*+ "#$%&$%'()&*+ ,-!-.&/'0(1,-!-.&/'0(1&(2.34-+&(2.34-+&"%5678&"%5678 !"#$% &'()" %* (  + ,+ - !"#$%&'()*+,-)*./0+,1)*)*2345%67689:;<"=7>6?@AB"')3CD""E$)7:FD:;9"GCFD<H96$I$%&'()*)*J)K)5L,/%.M)*%,N5%6:"O9PA9"Q>;G96C>6 96FDF@R"Q6F"$)SFTT8@8"96%F:;<"CFDD>6 <"')3%969UD9V"89"Q>;GS96:;9"GCFD"Q696M=G? !49(49(:0;<*=-!:0;<*=-!,'&./ &0'1"234 5 6'17''869:;+ ; ;;*  " %;*< >% ?@A7(%B% 4*=-!@=C9@(:-%D% 5=-!00EFG9F*9*(%<:;F:;=9>F"G8?&0;H*I<J&0;H*I<JKLMN*@(KLMN*@(&0;<OK$P*PLM@(6*.;*< ;*  " %;*;=;;;  ;>; "; ")@()@(1?.=?%%0,@ABC&DEFG,/"2H2IJ"'&'" K,/L A'AM,ENEN6OFPIMQ>6R,*"SD*=I AA'>S2T7>% "*<:=-!Q*R49@J(2S@(%B%"*=T"R&@(S@(M-=AA%D%"*@M"PR&@( M-=AAUVV*-!<(%WX6Q*Q*+#+#"""*B"*B"*PQPWPXU0*P0**PYPP*0*V+PPF+PFZP*U*,P**PP"*P*P[VPVP'4\'**P"*PQQPWP#V*P$]*^P*P+0+0YV*0&+W+W[...].. .Cây có múi (Bưởi, cam, chanh), với sự đa dạng về giống được sử dụng rộng rải trong TP Bưởi chùm Citrus paradisi Cây cam citrus maxima Cây quit Citrus reticulata Giá trị phòng chống bệnh tật của cây có múi được nhiều nhà khoa học trên Thế giới nghiên cứu ứng dụng Chanh ta Citrus aurantifolia Hàm lượng Carotenoid & khả năng chống oxy hóa – ORAC của mô êt số giống cây. .. Noimilinic acid Glucoside Môêt vài Limonoids quan trọng trong cây có múi Những bê ênh có liên quan đến các cơ quan mà Limonoid có khả năng phòng chống 1 2 3 4 Khoang miêêng Thanh quản Thực quản Dạ dầy 5 6 7 8 Tuyến tụy Phổi Kết tràng Trực tràng Những đăêc tính cảm quan về khẩu vị của hợp chất Limonoid glucosid 1 Không vị nên không gây khó trong ăn uống và tiêu thụ 2 Hòa tan... tốt trong nước, do đó có thể chuẩn bị cho thực phẩm dưới dạng đồ uống 3 Sự tiêu thụ của người (sẵn sàng tiêu thụ với những sản phẩm của cây có múi với hàm lượng khá cao limonoid) 4 Có thể chuẩn bị nước ép từ cây có múi như cam, chanh bổ sung thêm mâ êt, đường để tăng khẩu vị với loại nước uống này) Hàm lượng Limonoid trong cây có múi Hàm lượng Limonoid... Limonin trong tổ chức thực vâ êt của cây có múi – bởi phương pháp kháng thể phóng xạ (Radioimmunoassay – RIA) • Mức Limonin trong quả và các tổ chức khác (White Marsh) Cao: Hạt Lõi xốp Vo muối Vo xốp giữa Vo ngoài cùng Thấp: Múi chứa dịch Sự phân bố Limonin trong lá cây bưởi chùm • Hàm lượng nhiều ở mô liên kết của lá, nó như là chất keo kết dính các tế bào... mô liên kết của lá, nó như là chất keo kết dính các tế bào lá lại với nhau Triển vọng cho những sản phẩm chế biến từ cây có múi ? ? Thực phẩm phòng chống bệnh tật cho tương lai Nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt chất trong cây có múi đến sự phát triển tế bào ung thư thực nghiêêm ... số giống cây có múi Những hợp chất nâng cao sức khoe, nâng cao khả năng chống đở Những hợp chất Carotenoid – Lycopene – Chống ung thư tuyến tiền liêêt, hàm lượng trong bưởi chùm hồng khoảng 3362 µg/100 g trọng lượng tươi (Mangels et al.,1993); khoảng 350 ug/100 g wet wt (Gross et al., 1987) – Beta carotene, là hợp chất tiền vitamin A – Lutein và zeaxanthin- Chống mù, quáng... 14(3):701-705 Juice Vit C So sánh khả năng chống oxy hóa của các loại quả ORAC (micromoles of Trolox equvivalents/g of dry matter) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Dâu tây Mận Cam Bưởi chùm Bưởi chùm hồng trắng Nguồn: Wang et al., 1996 J Agric Food Chem 14(3):701-705 Cà chua Nho đo Nho trắng Những hợp chất Limonoid có hoạt tính chống ung thư trong cây có múi • Limonin • Limonin 17-ß-D-glucopyranoside... liệu có liên quan đến hoạt tính sinh học Limonoid trong cây có múi • Anticarcarcinogenic activities (Lam and Hasegawa, 1989; Lam et al., 1989, 1994; Miller et al., 1989; Gutherie et al., 1997, 1998) • Act as natural pest control agents (Alford et al., 1986; Klocke and Kubo, 1987) • Excellent chemotaxonomic markers (Hasegawa and Ifuku, 1994) Những phương pháp phân tích Limonoid trong cây có múi. .. tiền vitamin A – Lutein và zeaxanthin- Chống mù, quáng gà – Beta cryptoxanthin, sắc tố vàng đo Tất cả những hợp chất trên thuôêc Carotenoid đều là những chất chống oxy hóa mạnh trong pha chất béo, bảo vêê màng tế bào rất tốt Hàm lượng Carotenoid (ug/100g) trong mô êt số cây có múi Bưởi chùm Bưởi chùm hồng trắng Carotenoid Cam β-Caroten 39 1310 α-Caroten 20 Lutein +... Red Thomson Marsh bc cd d e f g Các giống bưởi chùm ruột hồng, đo Duncan g Bưởi chùm trắng 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Texas a Florida b Kết quả phân tích sắc ký carotenoid Lycopene Beta carotene Texas Florida Beta carotene Lycopene Khả năng chống oxy hóa của cây có múi – Giá trị ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) ORAC của nước cam thương phẩm và vitamin C từ nước cam ORAC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cây có múi (Citrus) và các hoạt chất sinh học chức năng phòng chống bệnh tật pot, Tài liệu Cây có múi (Citrus) và các hoạt chất sinh học chức năng phòng chống bệnh tật pot, Tài liệu Cây có múi (Citrus) và các hoạt chất sinh học chức năng phòng chống bệnh tật pot

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn