Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1)

29 900 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2014, 13:30

www.facebook.com/hocthemtoan Trường THPT NGUYỄN THÔNG______________***______________BIÊN SOẠN: NGUYỄN QUỐC TUẤN____________________________________________________________________HỌ & TÊN:……………………………… LỚP:……………………………………….Trường THPT NGUYỄN THÔNG______________***______________(TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT)BIÊN SOẠN: NGUYỄN QUỐC TUẤN____________________________________________________________________LỜI NÓI ĐẦU:TÀI LIỆU CHỈ ĐỀ CẬP TỚI CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁNHẦU NHƯ KHÔNG ĐỀ CẬP TỚI LÍ THUYẾT!Có gì sai sót xin các bạn thông cảm & chỉnh sửa giùm!VẤN ĐỀ 1: CÔNG THỨC CƠ BẢN1.Mnm .=→ Mmn =; nmM =2. số Avogađro: NA=6,022.10-23 mol-1 → số phân tử: ANnN .=3. thể tích ở đktc: nV .4,22=→4,22Vn =4. tỉ khối hơi của khí A đối với khí B và dối với không khí:•BABAMMd=/•29/AKKAMd=• Khi VA=VB → BABABABAmmDDMMd===/5. khối lượng riêng: VmD= ( g/ml hoặc g/l…)→DM .4,22=6. nồng độ ( C ):•VnCM=( mol/l hoặc M )•%100.%ddctmmC= với mdd=mct+mdm và mdd sau pứ=mdd trước pứ+mchất cho vào-mkhí-mkết tủa• Liên hệ: ctMMDCC.10%.= %.%100.CDmVct= MCDVn.100% =( với V ( ml ), D ( g/ml ); SSC+=100.100% ( với S là độ tan ); ctMMSC.10=( khi dd là H2O )7. hỗn hợp 2 chất ( hoặc nhiều chất): 212211212211 VVMVMVnnMnMnnmMhhhhhh++=++==8. Phương trình trạng thái khí lý tưởng:• P.V=n.R.T →TRVPn..=• Với T = 273 + t0C ( 0K )• P ( atm) → R=0,082 atm.l.mol-1.K-1• P ( mmHg) → R=62,4 mmHg.l.mol-1.K-1• P ( Pa) → R=8,314 J.mol-1.K-1• P ( at) → R=0,084 at.l.mol-1.K-1• 1 atm= 760 mmHg• ĐK cùng t0, p: BABAnnVV=⇒=• ĐK cùng t0, p, V: pusaukhibdkhinn___=• ĐK cùng t0, V: pusaubdpusaukhibdkhippnn____=9. định luật bảo toàn số mol e: ( đối với pứ oxh-khừ ):∑ ∑=nhanechoenn__10. Định luật bảo toàn khối lượng: A + ddB →ddC + D↑ +E↓• mA + mB = mC + mD + mE• mdd sau pứ = mddB + mA – mD – mE 11. định luật bảo toàn nguyên tố:ví dụ pt: hợp chất A: CxHyOz +( 24zyx −+) O2 →0t xCO2 + 2yH2O→ ĐLBT ngtố O : OHOCOOOOAOnnnn222////+=+→OHCOOAnnnnz222.2.2. +=+12. quy tắc đường chéo cho hh chất 1 và 2:• → 1221%%%%CCCCmm−−= với C%1 < C% < C%2 C% – C%1C%2 – C%m2 : C%2m1 : C%1C%• → 1221MMMMnn−−= với M1 < M< M2• →1221MMMMCCCCVV−−= với CM1 < CM < CM2• →1221DDDDVV−−= với D1 < D < D213. hiệu suất pứ ( tính theo chất pứ hết):• dựa vào sản phẩm: %100.)_(_____%ptpuothuyetliluongtethucspluongH=• dựa vào chất tham gia pứ: %100.___%daubanluongpuluongH=• tính lượng sp tạo thành%.%100___Hthuyetlispluong=• tính lượng chất tham gia pứ%100.%____Hptpuotinhchatluong=*****************************************VẤN ĐỀ 2: NGUYÊN TỬ14. đơn vị kích thước:• 1nm=10-9 m= 10-7 cm• 10A= 10-10 m= 10-8 cm• 1nm= 100A• 1mµ=10-3 mm• 10A= 10-7 mm=10-4 mµ15. đơn vị khối lượng: 1u=1,6605.10-27 kg=1,6605.10-24g với 1u=126.121Cm→ mngtử= Mngtử.u16. số khối (A): A=Z+N với N: số nơtron. Z: số proton*** số proton= số e =số hiệu ngtố trong BTH = số đơn vị điện tích hạt nhânM – M1M2 – Mn2 : M2n1 : M1MCM – CM1CM2 – CMV2 : CM2V1 : CM1CMD – D1D2 – DV2 : D2V1 : D1D17. điện tích ngtử: Giả sử 1 ngtử X gồm a ( e) và b ( p) →+=−=bqaqpe→ baqX+−=18. đồng vị:• Z≤82: đồng vị bền• Z>82: đồng vị không bền ( đồng vị phóng xạ)• Điều kiện bền của đồng vị hạt nhân ngtử: 2≤Z≤83 →5244,11≤≤ZN→<∑≤≤∑<∑≤≤∑)83(853,3)18(323,3ZZZZvới ∑ là tổng số hạt cơ bản trong ngtử : enp++=∑19. nguyên tử khối trung bình:• giả sử 1 nguyên tố X có các đồng vị 11XAZ,22XAZ,33XAZ,… với a1, a2, a3,… là tỉ lệ % số nguyên tử của các đồng vị X1, X2, X3,… →%)100 ( 321332211=++++++=aaaAaAaAaA• % đồng vị 11XAZ của ngtố X có trong hợp chất B:AAXXxXBtrongXtrongABtrongA1___1__1.100.%.%%11= ( %)Với x là chỉ số nguyên tử của X trong B20. thể tích nguyên tử: 336134dRVππ==21. diện tích nguyên tử: 224 dRSππ==22. tỉ số giữa D, V, R của hạt nhân, nguyên tử:33hnnthnntnthnRRVVDD==23. liên hệ R, M, D, ρ,NA: 3 34100.. RNDMVAπρ==→3100. 43ANDMRρπ=với ρlà độ đặc khít (%)*****************************************VẤN ĐỀ 3: CẤU HÌNH ELECTRON24. lớp e:• các e cùng lớp → mức năng lượng gần bằng nhau• lớp e gần hạt nhân bền chặt hơn lớp e ở xa hạt nhân hơn→ Năng lượng của e ở lớp trong < năng lượng của e ở lớp ngoài[...]... nhóm liên tiếp: • ZB-ZA =7 • ZB-ZA =9 ( 2 < Z < 20 ) ***************************************** VẤN ĐỀ 5: LIÊN KẾT HÓA HỌC các loại liên kết hóa học: liên kết ion  hợp chất ion → liên kết cộng hóa trị: → • liên kết cộng hóa trị có cực ( phân cực)  hợp chất có cực → • liên kết cộng hóa trị không cực ( không phân cực )  hợp chất không phân cực • ngoài ra còn có liên kết cho- nhận ( nguyên tử có... hình không bền: o (n-1)d4ns2  (n-1)d5ns1: bán bão hòa phân lớp d → 9 2 o (n-1)d ns  (n-1)d10ns1: bão hòa phân lớp d → o Ví dụ: Cu, Ag, Cr, Mo,… • Viết cấu hình e của ion: → X + n e  X-n +n → X X + n e o Thêm, bớt n e dựa vào cấu hình e của X theo thứ tự các phân lớp, các lớp ở lớp ngoài cùng ***************************************** VẤN ĐỀ 4: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 27 phân loại chu... ρ ): ρ = ( Vbị chiếm / V mạng ) 100% • lập phương tâm khối: ρ = 68% • lập phương tâm diện: ρ = 74% • lục phương: ρ = 74% ***************************************** VẤN ĐỀ 6: PHẢN ỨNG HÓA HỌC- TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG- CÂN BẰNG HÓA HỌC 42 các khái niệm về phản ứng oxh- khử: ( pứ thay đổi soh) • Chất khử: là chất nhường e, có soh tăng sau pứ ( chất bị oxh ) • Chất oxh: là chất nhận e, có soh giảm sau pứ ( chất... Ion có số lớp e càng lớn thì R càng lớn 33 tính phi kim, tính kim loại: o nguyên tử dễ nhận e  T.PK càng mạnh → o nguyên tử dễ nhường e  T.KL càng mạnh → 34 hóa trị nguyên tố: Nhóm A Hợp chất với O Hóa trị cao nhất với O Hợp chất với H Hóa trị với H Trạng thái hợp chất với H I II III IV V VI VII VIII R2O RO R2O3 RO2 R2O5 RO3 R2O7 RO4 1 2 3 4 5 6 7 8 RH RH2 RH3 RH4 RH3 RH2 RH 1 2 3 4 3 2 1 ... loại chu kì: o chu kì nhỏ: 1,2,3 o chu kì lớn: 4,5,6,7 28 xác định nhóm : o STT nhóm = số e hóa trị o STT chu kì = số lớp e o STT nhóm A = số e hóa trị = số e lớp ngoài cùng ( nguyên tố s, p) (a + b < 8)  a+b  o STT nhóm B =  VIIIB (a + b = 8,9,10) a + b − 10 (a + b > 10)  với cấu hình e lớp ngoài cùng (n-1)dansb ( nguyên tố d, f)  tóm tắt: → Nhóm B a+b= 29 30 IV V VI VII VIII I II 3 4 5 6 7 8,9,10... → Nhóm B a+b= 29 30 IV V VI VII VIII I II 3 4 5 6 7 8,9,10 11 12 I CHU KÌ NHÓM III R χ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ T.PK T.KL T.Ax T.Bz Z ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ sự biến đổi tuần hoàn của các đại lượng vật lí, hóa học: năng lượng Ion hóa thứ nhất I1: o I1 ( He)= 2372 kJ/mol (max) o I1 ( Cs)= 376 kJ/mol (min) o I của nguyên tử nguyến tố có cấu hình e lớp ngoài cùng ở trạng thái bão hòa, bán bão hòa sẽ lớn hơn I của các nguyên... độ pứ: v= ∆C k ∆t với k: là hệ số tỉ lượng → • các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ pứ: C ↑ ; pkhí ↑ ; t0 ↑ ; Stiếp xúc ↑ ; chất xúc tác  v ↑ ⇔ C+D 45 cân bằng hóa học: đối với pứ thuận nghịch: A + B • cân bằng động: vt=vn → • chất pứ không chuyển hóa hoàn toàn thành sản phẩm  trong hệ luôn có các chất tham gia pứ và sản phẩm • hằng số cân bằng ( Kcb): phụ thuộc vào t0 • trong hệ đồng thể: ( cùng trạng... hiếm) o liên kết kim loại  mạng tinh thể kim loại → o ngoài ra còn có các hợp chất tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử 38 sự lai hóa AO: o trạng thái kích thích: o C : 1s22s22p2  1s22s12p3 → 2 2 1 o B : 1s 2s 2p  1s22s12p2 → 2 2 o Be : 1s 2s  1s22s12p1 → o Các kiểu lai hóa: Kiểu 2 sp2 3 sp3 dsp2 sp3d sp3d2 d2sp3f o 4 4 5 6 Tổ hợp 1AO s + 1 AO p = 2 AO sp 1AO s + 2 AO p = 3 AO sp2 1800 Thẳng hàng... pB • trong hệ dị thể: ( khác trạng thái): aA + bB ⇔ cC + dD  → [ C ] c [ D] d Kc = [ A] a [ B ] b → • lưu ý: chất rắn: không có nồng độ  không có mặt trong Kcb • Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học: → • C ↑ ↓  cân bằng chuyển dịch từ phía có C cao sang phía có C thấp → • p ↑ ( ↓ )  cân bằng chuyển dịch về phía làm ↓ ( ↑ ) số phân tử khí 0 → • t ↑ ( ↓ )  cân bằng chuyển dịch về phía thu . )*****************************************VẤN ĐỀ 5: LIÊN KẾT HÓA HỌC37. các loại liên kết hóa học: o liên kết ion → hợp chất iono liên kết cộng hóa trị:• liên kết cộng hóa trị có cực ( phân. trường hợp cấu hình không bền:o (n-1)d4ns2 → (n-1)d5ns1: bán bão hòa phân lớp do (n-1)d9ns2 → (n-1)d10ns1: bão hòa phân lớp do
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1), Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1), Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1)

Từ khóa liên quan