khảo sát tác nhân gây bệnh hpv (hepatopancreatic parvovirus) trên tôm sú (penaeus monodon) nuôi ở khu vực đồng bằng sông cửu long

55 746 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2014, 12:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN BỘ MÔN SINH HỌC VÀ BỆNH THỦY SẢN TRẦN QUỐC TRUNG TUẤN KHẢO SÁT TÁC NHÂN GÂY BỆNH HPV (Hepatopancreatic parvovirus) TRÊN TÔM (Penaeus monodon) NUÔI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHUYÊN NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐẶNG THỊ HOÀNG OANH PHẠM TRẦN NGUYÊN THẢO 2007Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứuLỜI CẢM TẠ Tác giả xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ về vật chất và tinh thần trong quá trình phân tích mẫu và hoàn thành đề tài tốt nghiệp của Ban Chủ Nhiệm Khoa, Bộ Môn Sinh Học và Bệnh Thủy Sản, Khoa Thủy Sản, Đại Học Cần Thơ. Tác giả xin chân thành cảm ơn cô Đặng Thị Hoàng Oanh đã giúp đỡ, động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành luận văn. Xin cảm ơn chị Phạm Trần Nguyên Thảo đã giúp đỡ và hướng dẫn tận tình trong suốt thời gian thu mẫu và phân tích mẫu. Xin cảm ơn thầy cô trong Khoa đã giảng dạy trong suốt thời gian học Trường Đại học Cần Thơ. Xin cảm ơn các bạn lớp Bệnh Học Thủy Sản K29 đã hỗ trợ và động viên trong suốt thời gian học cũng như làm đề tài. Và thật thiếu sót khi không kể đến công ơn cha mẹ, gia đình và bạn Trần Thị Huỳnh Trang đã lo lắng, động viên và tạo điều kiện cho tác giả học tập. i Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứuTÓM TẮT Kết quả của quá trình nghiên cứu là xác định sự hiện diện của HPV trên tôm giống và tôm thịt nuôi một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Trong 265 mẫu tôm giống thu ngẫu nhiên 3 tỉnh (Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu) có 25,3% nhiễm HPV, 60% nhiễm MBV và 22,26% nhiễm kép MBV-HPV. Không giống như tỉ lệ cảm nhiễm tự nhiên của HPV trên tôm giống, thì trên tôm thịt nuôi Trà Vinh và Sóc Trăng có tỉ lệ cảm nhiễm thấp, khoảng 4,43% tôm thịt nhiễm HPV trong tổng số mẫu là 316. Nghiên cứu được thực hiện bằng hai phương pháp: phết mẫu tươi-nhuộm Malachite Green và phương pháp mô học truyền thống nhuộm H&E. Bằng phương pháp phết mẫu tươi - nhuộm Malachite Green có thể chẩn đoán được 2 bệnh MBV và HPV trong thời gian 5 phút nhưng đối với phương pháp mô học truyền thống cần 3-4 ngày mới có kết quả. Bên cạnh đó chi phí của phương pháp phết mẫu tươi rẻ tiền hơn, độ chính xác không chênh lệch nhiều (16,67%) so với phương pháp mô học truyền thống. Vì vậy có thể sử dụng phương pháp phết mẫu tươi - nhuộm Malachite Green trong việc chẩn đoán HPV trên tôm giống trước khi thả nuôi. ii Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứuMỤC LỤC LỜI CẢM TẠ i TÓM TẮT ii MỤC LỤC……………………………………………………………………iii DANH SÁCH BẢNG v DANH SÁCH HÌNH……………………………………………………… vi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1 CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3 2.1 Sơ lược về tình hình nuôi tôm biển 3 2.1.1 Tình hình nuôi tôm biển trên thế giới 3 2.1.2 Tình hình nuôi tôm biển Việt Nam 3 2.1.3 Tình hình nuôi tôm Sóc Trăng 3 2.2 Tình hình dịch bệnhtác hại do vi-rút gây ra trên tôm 4 2.3 Một số bệnh vi-rút thường xảy trong nuôi tôm ĐBSCL 6 2.3.1 Bệnh đốm trắng 6 2.3.2 Bệnh Còi 6 2.3.3 Bệnh đầu vàng 7 2.3.4 Bệnh phân trắng 7 2.3.5 Bệnh nhiễm trùng vi-rút dưới da và hoại tử 7 2.4 Tôm nhiễm HPV 8 2.4.1 Đặc điểm tôm nhiễm HPV 8 2.4.2 Phân loại HPV 8 2.4.3 Hình thái học của HPV 8 2.4.4 Đặc tính sinh học của HPV 9 2.4.5 Phân bố của bệnh HPV 9 2.4.6 Con đường lây nhiễm, biện pháp phòng ngừa và kiểm soát sự lây nhiễm của HPV 9 2.4.7 Tác hại của HPV đối với tôm nuôi 10 2.5 Lịch sử mô học 11 CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU……….13 3.1 Thời gian và địa điểm…………………………………………………13 3.2 Vật Liệu nghiên cứu………………………………………………… 13 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 13 3.2.2 Dụng cụ dùng trong nghiên cứu 13 3.2.3 Hóa chất dùng trong nghiên cứu 13 3.3 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………… 13 3.3.1 Phương pháp thu mẫu 13 3.3.2 Phương pháp phân tích mẫu 14 3.4 Phương pháp phân tích số liệu……………………………………… 17 3.4.1 Xác định tỉ lệ cảm nhiễm 17 3.4.2 Xác định cường độ cảm nhiễm/cá thể 17 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 17 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN………………………………18 4.1 Cường độ cảm nhiễm và tỉ lệ cảm nhiễm tự nhiên của vi-rút trên tôm giống thả nuôi ĐBSCL………………………………………………….18 iii Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu4.1.1 Cường độ cảm nhiễm HPV trên tôm giống thả nuôi ĐBSCL 18 4.1.2 Tỉ lệ cảm nhiễm HPV và MBV trên 3 tỉnh ĐBSCL 20 4.1.3 Tỉ lệ cảm nhiễm kép giữa HPV và MBV trên tôm giốngở ĐBSCL 21 4.1.4 So sánh tỉ lệ cảm nhiễm HPV và MBV 3 tỉnh khác nhau: Trà Vinh, Bạc Liêu và Sóc Trăng. 22 4.1.5 Tỉ lệ cảm nhiễm HPV trên tôm giống qua 3 tháng thu mẫu ĐBSCL 23 4.1.6 Tỉ lệ cảm nhiễm HPV trên tôm thịt 2 tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng 24 4.2 Một số biến đổi mô học trên tôm nhiễm HPV……………………… 25 4.2.1 Cấu tạo gan tụy tôm 25 4.2.2 Biến đổi mô học trên gan tụy tôm giống và tôm thịt nhiễm HPV. 25 4.3 So sánh kết quả kiểm tra HPV giữa 2 phương pháp: phết mẫu tươi gan tụy Malachite Green và mô học truyền thống……………………………28 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT……………………………… 31 5.1 Kết Luận………………………………………………………………31 5.2 Đề Xuất……………………………………………………………….31 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………32 PHỤ LỤC……………………………………………………………………35 iv Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứuDANH SÁCH BẢNG Bảng 4.1: Kết quả cường độ cảm nhiễm trên tôm giống thu ĐBSCL 18 Bảng 4.2: Bảng tổng kết qui ước xác định cường độ cảm nhiễm HPV trên tôm giống 19 Bảng 4.3: Số lượng và tỉ lệ nhiễm kép HPV và MBV trong tổng số mẫu phân tích 21 Bảng 4.4: Tỉ lệ cảm nhiễm HPV và MBV 3 tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và Bạc Liêu 23 Bảng 4.5: Khối lượng và chiều dài của tôm nuôi nhiễm HPVtôm nuôi không nhiễm HPV 25 Bảng 4.6: Đường kính thể vùi HPV trên tôm giống 27 v Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứuDANH SÁCH HÌNH Hình 4.1: Tỉ lệ cảm nhiễm HPV trên tôm giống 3 tỉnh ĐBSCL 20 Hình 4.2: Tỉ lệ cảm nhiễm MBV trên tôm giống 3 tỉnh ĐBSCL 20 Hình 4.3: Tỉ lệ cảm nhiễm HPV qua các tháng thu mẫu ĐBSCL 24 Hình 4.4: Cấu tạo vi thể của gan tụy bình thường và gan tụy nhiễm HPV trên tôm thịt độ phóng đại 10X (H&E) 27 Hình 4.5: Cấu tạo vi thể của gan tụy bình thường và gan tụy nhiễm HPV trên tôm giống độ phóng đại 40X (H&E) 27 Hình 4.6: Gan tụy tôm giống nhiễm cả hai bệnh MBV và HPV độ phóng đại 100X (H&E) 28 Hình 4.7: Gan tụy tôm giống nhiễm HPV 30 Hình 4.8: Gan tụy tôm giống nhiễm kép HPV và MBV 31 vi Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứuCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU Thủy sản là một trong những ngành mũi nhọn của nước ta, mang lại thu nhập cao cho người nuôi và làm giàu cho đất nước. Nghề nuôi tôm nước ta có từ nhiều năm trước với hình thức nuôi chủ yếu là quảng canh, quảng canh cải tiến nhưng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật thúc đẩy nghề nuôi tôm theo hướng thâm canh hóa, diện tích nuôi tôm bán thâm canh, thâm canh ngày càng được mở rộng. Bên cạnh việc nuôi tôm thâm canh có nảy sinh những vấn đề liên quan đến môi trường, dịch bệnh và sức khỏe tôm nuôi. Với hình thức nuôi mật độ thấp tôm mau lớn và ít xảy ra bệnh nhưng nuôi mật độ cao khả năng xảy ra bệnh nhiều hơn và tôm nuôi chậm lớn hơn. Hiện nay tôm nuôi chậm lớn và thời gian nuôi kéo dài hơn so với những năm trước do chất lượng con giống ngày một giảm xuống, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, vi-rút. Một số loài vi-rút có thể gây chết hàng loạt tôm nuôi trong ao như vi-rút đốm trắng WSSV (White spot syndrome virus), vi-rút đầu vàng YHV (Yellow head virus). Một số loài vi-rút không gây chết tôm hàng loạt nhưng lại ảnh hưởng đến chất lượng tôm giống và thời gian sinh trưởng của tôm nuôi: vi-rút gây bệnh còi MBV (Monodon baculovirus), vi-rút gây bệnh trên gan tụy HPV (Hepatopancreatic parvovirus). Hiện nay nghề nuôi tôm của một số nước trên thế giới gặp trở ngại do tôm giống nhiễm HPV. Nhưng các chỉ tiêu kiểm tra chất lượng tôm giống trước khi thả nuôi của một số tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) chỉ gồm: MBV, WSSV, YHV. Năm 1987-1988 MBV cùng với HPV gây chết hàng loạt tôm nuôi Đài Loan, (Nguyễn Văn Hảo, 2000). Theo Catap et al. (2003), tôm giống Philippin nhiễm HPV chiếm tỉ lệ cao khoảng 20-100 % và cũng ảnh hưởng đến tỉ lệ sống và tăng trưởng của tôm, nhưng người nuôi tôm đây vẫn thiếu thông tin về những mối nguy hại này. Ở Thái Lan, HPV gây thiệt hại đáng kể về kinh tế cho người nuôi do tôm nhiễm HPV gây tỉ lệ chết cao giai đoạn tôm nhỏ, sinh trưởng chậm và ngừng sinh trưởng chiều dài 6 cm (Flegel et al., 2004). 1 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứuCòn Việt Nam có rất ít nghiên cứu và chưa có số liệu thống kê cụ thể về mức độ thiệt hại đối với tôm nuôi nhiễm HPV. Chính vì thế, đề tài “ Khảo sát tác nhân gây bệnh HPV (Hepatopanreas Parvovirus) trên tôm nuôi Đồng Bằng Sông Cửu Long” được tiến hành: Mục tiêu của đề tài: Xác định sự hiện diện của HPV trên tôm nuôi khu vực ĐBSCL, từ đó làm cơ sở cho việc quản lý giống đạt hiệu quả và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi. Nội dung của đề tài: − Khảo sát cường độ cảm nhiễm, tỉ lệ cảm nhiễm HPV và tỉ lệ đa nhiễm với MBV trên tôm giống thả nuôi các tỉnh giống Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu. − Khảo sát cường độ cảm nhiễm và tỉ lệ cảm nhiễm HPV trên tôm thịt Trà Vinh, Sóc Trăng. − So sánh kết quả kiểm tra HPV giữa 2 phương pháp phết mẫu tươi - nhuộm bằng Malachite Green và mô học truyền thống. 2 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứuCHƯƠNG 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược về tình hình nuôi tôm biển 2.1.1 Tình hình nuôi tôm biển trên thế giới Trên thế giới nghề nuôi tôm biển hiện đang phát triển mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế cao, là nguồn thu ngoại tệ cho nhiều nước. Sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới tăng nhanh trong những năm gần đây. Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2000 là 1.087.900 tấn, đến năm 2001 đạt khoảng 37,5 triệu tấn. Trong đó, sản lượng tôm biển trên thế giới gia tăng rất nhanh, năm 1990 sản lượng tôm biển trên thế giới là 632.400 tấn, đến năm 2000 thì sản lượng này tăng lên là 1.087.900 tấn (Lê Xuân Sinh, 2005). 2.1.2 Tình hình nuôi tôm biển Việt Nam Nghề nuôi tôm Việt Nam có từ rất lâu nhưng chuyên nuôi tôm từ năm 1997 (Nguyễn Trọng Nho, 1995). Trong những năm gần đây có nhiều tiến bộ kỹ thuật về nuôi tôm được đưa vào thực tiễn: sản xuất giống tôm nhân tạo, nghiên cứu quản lý sức khỏe tôm nuôi, nâng cao chất lượng thức ăn, chế phẩm sinh học được dùng để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, ứng dụng của kĩ thuật PCR trong việc phát hiện mầm bệnh vi-rút, đã thúc đẩy nghề nuôi tôm theo xu hướng thâm canh hóa. Theo báo cáo của Bộ Thủy Sản năm 2004 Việt Nam đứng hàng thứ ba về nuôi tôm trên thế giới với sản lượng 250.000 tấn. Năm 2005 diện tích nuôi tôm nước nước lợ là 604.479 ha với sản lượng khoảng 324.680 tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỷ USD (Bộ Thủy Sản, 2007). 2.1.3 Tình hình nuôi tôm Sóc Trăng Nghề nuôi tôm Sóc Trăng chỉ mới phát triển trong những năm gần đây nhưng diện tích nuôi tôm tăng rất nhanh và mật độ thâm canh hóa rất cao. Theo thống kê của Hoàng Trọng Tứ (2004), năm 1998 toàn tỉnh chỉ có 22.599 ha diện tích nuôi tôm, đạt sản lượng 5.794 tấn nhưng đến năm 2002, diện tích nuôi tôm là 34.160 ha đạt sản lượng 16.000 tấn. Đến năm 2003, tổng diện tích nuôi tôm của tỉnh là 41.280 ha, sản lượng đạt 22.301 tấn (Nguyễn Minh Niên, 2004. Trích dẫn bởi Trần Thanh Tuấn, 2006). Đến năm 2005 là 43.211 ha, đạt sản lượng 42.817 tấn (Sở thủy sản Sóc Trăng, 2005). Năm 2003, diện tích nuôi tôm bán thâm canh và thâm canh là 5.214 ha nhưng đến năm 2005, 3 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu[...]... tiên Thái Lan tìm thấy một số lượng lớn các thể ẩn Polyhedral của MBV trên cơ quan gan tụy của tôm (Nguyễn Văn Hảo, 2000) 4 Bệnh do vi-rút đặc biệt là WSSV bệnh nguy hiểm nhất cho nghề nuôi tôm nhiều nước trên thế giới Bệnh đốm trắng được báo cáo đầu tiên Nhật Bản năm 1993 trên tôm thẻ Penaeus japonicus do nhập tôm Trung Quốc về nuôi Bệnh bộc phát khắp Châu Á – năm 1992 - 1993 tôm nuôi ở. .. Thuận phát hiện sự có mặt của vi-rút HPV trên tôm nuôi với tỉ lệ nhiễm là 36% (Nguyễn Khắc Lâm, 2007) 2.3 Một số bệnh vi-rút thường xảy trong nuôi tôm ĐBSCL 2.3.1 Bệnh đốm trắng Trung Bệnh đốm trắng được xem là một bệnh nguy hiểm nhất và gây ra thiệt hại lớn nhất cho nghề nuôi tôm hiện nay Tác nhân gây bệnh là vi-rút, thuộc giống Whispovirus và họ Nimaviridae Tôm bị nhiễm WSSV thường có những... nghiên cứu Qua kết quả khảo sát bước đầu tại khu vực ĐBSCL cho thấy xuất hiện HPV trên tôm giống và chiếm tỉ lệ cao Kết hợp với một số thông tin về ảnh hưởng của HPV Việt Nam, Thái Lan, Philippin thì người nuôi tôm cần kiểm tra HPV trên tôm giống trước khi thả nuôi là rất cần thiết 4.1.3 Tỉ lệ cảm nhiễm kép giữa HPV và MBV trên tôm giống ĐBSCL Số lượng và tỉ lệ mẫu nhiễm kép HPV và MBV được trình... cho tôm nuôi Trung Năm 2002 có nghiên cứu về nguyên nhân gây ra hiện tượng chậm lớn trên tôm nuôi Thái Lan Bằng phương pháp phân tích mô bệnh học trên 2 loại tôm, tôm nhỏ (≤ 16,8g) và tôm bình thường (≥ 24g) Tỉ lệ nhiễm kép 2 loài vi-rút HPV- MBV trên tôm nhỏ Thơ (10/88) cao học với và nhiễm kép 2 tâm Học liệu ĐH Cần là 10%@ Tài liệuhơn sotập tỉ lệ nghiên cứu loài vi-rút HPV- MBV trên tôm bình... đến 740 ha tôm bị chết từ 60-90% Đến giữa tháng 4/2003 tỉnh thả nuôi tôm trên 35.000 ha, trong đó 4.000 ha tôm bị bệnh, riêng huyện Mỹ Xuyên bị thiệt hại tới 3.280 ha (Tin tức - thông báo,, 2007) 2.2 Tình hình dịch bệnhtác hại do vi-rút gây ra trên tôm Có nhiều tác nhân gây bệnh cho tôm nuôi: nấm, kí sinh trùng, vi khu n, vi-rút, do dinh dưỡng hay do môi trường, trong đó vi-rút có tác hại lớn... cứu về nguyên nhân gây ra hiện tượng chậm lớn trên tôm nuôi Thái Lan, HPV có ảnh hưởng đến sinh trưởng của tôm nhiều hơn và làm cho thời gian nuôi kéo dài hơn MBV (Flegel et al., 2004) Bên cạnh đó HPV là một trong những mầm bệnh được phát hiện trên tôm bệnh “phân trắng, teo gan”, chiếm tỉ lệ 36 % và gây thiệt hại nghiêm trọng cho bà con nuôi tôm khu vực miền Trung (Nguyễn Khắc Lâm, 2007) Trung tâm... cứu Thái Lan có thể thấy được sự ảnh hưởng đến sinh trưởng của tôm nuôi khi bị nhiễm kép HPV- MBV là đáng kể Hiện nay tỉ lệ tôm giống nhiễm kép MBV -HPV khu vực ĐBSCL là rất cao (22,26%), điều này rất nguy hại cho người nuôi tôm khu vực này Để đảm bảo tính bền vững trong quá trình nuôi thì việc loại bỏ tôm giống nhiễm 2 loài vi-rút này trước khi thả nuôi là cần thiết 4.1.4 Tỉ lệ cảm nhiễm HPV và... Trong 316 mẫu tôm thịt thu từ 30 ao nuôi tôm Trà Vinh, Sóc Trăng có 14 mẫu tôm nhiễm HPV dương tính, tỉ lệ cảm nhiễm trên tôm thịt tương đối thấp (4,43%) Những ao nuôitôm nhiễm HPV Sóc Trăng chậm lớn và có khối lượng nhẹ hơn, chiều dài ngắn hơn so với những ao tôm nuôi không nhiễm HPV (Bảng 5) Tỉ lệ cảm nhiễm HPV trên tôm thịt (4,43%) nhỏ hơn nhiều so với tỉ lệ cảm nhiễm trên tôm giống (25,3%)... lệ cảm nhiễm HPV trên tôm giống là 60 % thì khi thả nuôi tỉ lệ chết cũng là 60 % đối với tôm thịt trong ao nuôi Tuy nhiên theo nghiên cứu những năm gần đây nếu nhiễm HPV thì không làm chết tôm, mà chỉ làm tôm tăng trưởng rất chậm (Catap et al., 2003) Việt Nam tôm nuôi nhiễm HPV rất chậm lớn trong một số ao nuôi Nghệ An (2002) Tháng 7 năm 2002 kiểm tra một lô tôm post 25-30 ngày Quảng Ngãi... nông dân nuôi tôm biển Singapore (Chong & Loh, 1984 Trích dẫn bởi Flegel et al., 2004) Sau đó Lightner và Redman (1985) trích dẫn bởi Flegel et al (2004), dựa trên phân tích mô bệnh học báo cáo HPV nhiễm trên 4 loài tôm: Penaeus chinensis nuôi Trung Quốc, Penaeus merguiensis nuôi Singapore, Penaeus monodon nuôi Phillipin và Penaeus semisulcatus nuôi Kuwait Loài vi-rút này lây nhiễm trên nhiều . HỌC VÀ BỆNH THỦY SẢN TRẦN QUỐC TRUNG TUẤN KHẢO SÁT TÁC NHÂN GÂY BỆNH HPV (Hepatopancreatic parvovirus) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon). Chính vì thế, đề tài “ Khảo sát tác nhân gây bệnh HPV (Hepatopanreas Parvovirus) trên tôm sú nuôi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long được tiến hành: Mục tiêu của
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát tác nhân gây bệnh hpv (hepatopancreatic parvovirus) trên tôm sú (penaeus monodon) nuôi ở khu vực đồng bằng sông cửu long, khảo sát tác nhân gây bệnh hpv (hepatopancreatic parvovirus) trên tôm sú (penaeus monodon) nuôi ở khu vực đồng bằng sông cửu long, khảo sát tác nhân gây bệnh hpv (hepatopancreatic parvovirus) trên tôm sú (penaeus monodon) nuôi ở khu vực đồng bằng sông cửu long, Bảng 2: Bảng tổng kết qui ước xác định cường độ cảm nhiễm HPV trên tôm giống, Bảng 6: Đường kính thể vùi HPV trên tôm giống.

Từ khóa liên quan