70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án)

15 6,877 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2014, 12:11

Những dạng câu hỏi hay gặp trong môn Kinh tế Vĩ mô. 70 câu hỏi trắc nghiệm môCâu 1: Theo dự thảo Thông tư của Ngân hàng nhà nước, thì gói hỗ trợ cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội là bao nhiêu?A. 20.000 tỷ đồngB. 30.000 tỷ đồngC. 40.000 tỷ đồngD. Cả 3 đều saiCâu 2: Có bao nhiêu nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ cho vay để mua nhà ở xã hội của chính phủ?A) 3B) 4C) 5D) 6Câu 3: Tỷ trọng đóng góp của thị trường BĐS ở nước ta chiếm bao nhiêu phần trăm GDP?A) 25 %B) 30%C) 40%D) 50%Câu 4: Các công cụ chính nào để điều tiết thị trường BĐS? A) A)Tín dụngB) ThuếC) C)Tuyên truyềnD) Cả 3 đáp án đều đúngCâu 5: Theo lý thuyết thì giá của thị trường BĐS phụ thuộc vào?A. Cầu của thị trường trong trung hạnB. Cầu của thị trường ngắn hạnC. Cung của thị trường trung hạnD. Cung của thị trường ngắn hạnCâu 6: Lãi suất 3 năm đầu trong gói hỗ trợ cho vay để mua nhà của chính phủ là bao nhiêu?A. 5%B. 6%C. 7%D. 9%Câu 7: Dạng BĐS được xét duyệt cho vay là nhà ở có diện tích và giá bán bao nhiêu?A. Dưới 60 m2, dưới 10 trđ/ m2B. Dưới 70m2, dưới 15trđ/m2C. Dưới 80m2, dưới 20 tr/m2D. Dưới 85m2, dưới 25 trđ/m2Câu 8: 1:Các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội 2:chủ đầu tư nhà ở thương mại chuyển công năng sang nhà ở xã hội thì có thuộc đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ cho vay để mua, thuê, thuê mua của chính phủ không?A. 1, 2 đều thuộcB. 1 thuộc, 2 khôngC. 2 thuộc, 1 khôngD. Cả 2 đều khôngCâu 9: BĐS được phân thành những nhóm nào?A. BĐS Có đầu tư xây dựng, BĐS không đầu tư xây dựng, BĐS chuẩn bị đầu tư xây dựngB. BĐS đặc biệt, BĐS có đầu tư xây dựng, BĐS chuẩn bị đầu tư xây dựngC. BĐS có đầu tư xây dựng, BĐS không đầu tư xây dựng, BĐS đặc biệtD. Cả 3 đều saiCâu 10: BĐS có đầu tư xây dựng gồm:A. BĐS nhà ở, đất làm muối, đất rừngB. BĐS nhà xưởng, BĐS nhà ở, đất làm muối, đất rừngC. BĐS nhà ở, nhà xưởng, công trình thương mại-dịch vụ ,hạ tầngD. Cả 3 đều đúngCâu 11: BĐS không đầu tư xây dựng bao gồm:A. Đình, chùa miếu, nhà thờ, đất ruộng, đất rừngB. Đất rừng, đất ruộng, đất nuôi trồng thủy sảnC. Cả 2 đều đúngD. Cả 2 đều saiCâu 12: BĐS đặt biệt bao gồm:A. BĐS nhà ở, nhà thờ, đình, chùaB. BĐS là các công trình bảo tồn quốc gia, di sản văn hóa vật thểC. BĐS nhà xưởng, nhà thờ, miếu, công viênD. Cả 3 đều saiCâu 13:Tốc độ tang trưởng bình quân trong giai đoạn 2004-2007 là bao nhiêu?A. 7.2%B. 8.2%C. 9.2%D. Cả 3 đều saiCâu 14: Việt Nam gia nhập WTO vào năm nào?A. 2002B. 2004C. 2006D. 2008Câu 15: Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của WTO?A. 149B. 150C. 151D. 152Câu 16: Lượng ngoại tệ đầu tư trực tiếp, gián tiếp vay nợ nước ngoài đã tăng đỉnh điểm gấp bao nhiêu lần năm 2000?A. 12B. 10C. 13D. 15Câu 17: vào năm nào kinh tế Việt Nam chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?A. 1975B. 1980C. 1986D. 1999Câu 18: Việt Nam và Mỹ ký kết quan hệ tao đổi thương mại song phương vào năm nào?A. 1999B. 2000C. 2001D. 2002Câu 19: Lạm phát năm 2007 là bao nhiêu?A. 6.6%B. 12,6%C. 6,53%D. 6,81%Câu 20: lạm phát năm 2008 là bao nhiêu?A. 8,4%B. 19,89%C. 11,75%D. 18,58%Câu 21: tang trưởng GDP năm 2008 là bao nhiêu?A. 8,46%B. 6,31%C. 8,44%D. 5,89%Câu 22: tang trưởng GDP năm 2009 là bao nhiêu?A. 6,31%B. 6,52%C. 5,32%D. 11,75%Câu 23: tang trưởng GDP năm 2010 là bao nhiêu?A. 5,32%B. 6,78%C. 19,89%D. 5,03%Câu 24: tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm 2012 là bao nhiêu?A. 11,75%B. 18,58%C. 6,81%D. 12,6%Câu 25: tang trưởng GDP năm 2011 là bao nhiêu?A. 6,78%B. 5,89%C. 18,58%D. 6,52%Câu 26: tăng trưởng GDP năm 2012 là bao nhiêu?A. 5,89%B. 5,03%C. 6,81%D. 6,9%Câu 27: theo bộ kế hoạch và đầu tư thì có bao nhiêu doanh nghiệp phá sản từ đầu năm 2011 đến cuối quý 1 năm 2012?A. 40.000B. 50.000C. 60.000D. 80.000Câu 28: theo nghiên cứu của Tobin và Mundell(1965), mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng trong ngắn hạn là:A. Tỷ lệ thuậnB. Tỷ lệ nghịchC. Cả hai đều đúngD. Cả hai đều saiCau29: nghiên cứu của Khan và Senhadji(2001) ở 140 nước trong giai đoạn 1960 đến 1998 thì “ngưỡng” lạm phát từ 11-12% đối với các nước:A. Các Nước công nghiệpB. Các nước đang phát triểnC. Các nước nông nghiệpD. Cả ba đều đúngCâu 30: nghiên cứu của Khan và Senhadji(2001) ở 140 nước trong giai đoạn 1960 đến 1998 thì “ngưỡng” lạm phát từ 1-3% đối với các nước:A. Các Nước công nghiệpB. Các nước đang phát triểnC. Các nước nông nghiệpD. Cả ba đều đúngCâu 31: theo đánh giá của IMF năm 2006: “ kể từ năm 2005, kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu:A. Sản lượng tăng vượt mức sản lượng tiềm năng B. Sản lượng bằng mức sản lượng tiềm năngC. Sản lượng nhỏ hơn sản lượng tiềm năngD. B và C đều đúngCâu 32: thâm hụt ngân sách là gì?A. Các khoản chi của NSNN nhỏ hơn các khoản thu của NSNNB. Các khoản chi của NSNN lớn hơn các khoản thu của NSNNC. Các khoản chi của NSNN bằng các khoản thu của NSNND. Cả ba đều saiCâu 33:hai gói kích cầu vào cuối năm 2008 trị giá bao nhiêu?A. 1 tỷ USD và 8 tỷ USDB. 2 tỷ USD và 7,5 tỷ USDC. 3 tỷ USD và 4 tỷ USDD. Cả ba đều saiCâu 34: có mấy loại lạm phát?A. 1B. 2C. 3D. 4Câu 35:siêu lạm phát là gì?A. Lạm phát dưới một con sốB. Lạm phát từ hai đến ba con sốC. Lạm phát trên bốn con sốD. Cả ba đều saiCâu 36: công cụ làm thay đổi lượng tiền ?A. Tỷ lệ dự trữ bắt buộcB. Lãi suất chiết khấuC. Nghiệp vụ thị trường mởD. Cả ba đều đúngCâu 37:theo báo cáo sơ bộ vê tổng điều tra các đơn vị kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2012 của tổng cục thống kê thì doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng số doanh nghiệp?A. 90%B. 80%C. 85%D. 97%Câu 38: theo báo cáo sơ bộ vê tổng điều tra các đơn vị kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2012 của tổng cục thống kê thì doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đóng góp bao nhiêu phần trăm GDP?A. 40%B. 50%C. 60%D. Gần 45%Câu 39:doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lao động bao nhiêu?A. Từ 10 người trở xuốngB. Từ 15 người trở xuốngC. Từ 5 người trở xuốngD. Cả ba đêù saiCâu 40: doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn bao nhiêu?A. Dưới 10 tỷB. Dưới 15 tỷC. Dưới 20 tỷD. Dưới 25 tỷCâu 41: doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn:A. Từ 10 tỷ đến 50 tỷB. Từ 20 đến 100 tỷC. A,B đều đúngD. A,B đều saiCâu 42: số lượng doanh nghiệp thực tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên cả nước tại thời điểm ngày 01/01/2012 là bao nhiêu?A. 448.393B. 375.732C. 449.392D. 520.025Câu 43: doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp có số lao động bao nhiêu?A. Dưới 1000 ngườiB. Từ 100 người đến 300 ngườiC. Từ trên 200 người đến 300 ngườiD. Từ 400 người trở lênCâu 44: có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp?A. 1B. 2C. 3D. 4Câu 45: trong năm học 2010- 2011, học phí đại học bình quân là bao nhiêu?A. 213.000 đồng / thángB. 313.000 đồng / thángC. 410.000 đồng / thángD. 425.000 đồng / thángCâu 46: hiện tượng bong bóng kinh tế là gì?A. Là hiện tượng giá cả tăng lên quá mức so với giá thực của nóB. Là hiện tượng giá cả tăng lien tục trong một thời gian nhất định thường là một năm.C. Là hiện tượng giá cả bằng với mức giá trị thực của nóD. Cả 3 đều saiCâu 47:một số người bước vào tuổi lao động chưa muốn tìm việc làm. Số này được xếp vào:A. Thất nghiệp cọ xátB. Thất nghiệp chu kỳC. Thất nghiệp cơ cấuD. Cả 3 đều saiCâu 48 : chỉ số BCI là chỉ số gì?A. Chỉ số niềm tin kinh doanhB. Chỉ số năng lực điều hành của chính phủC. Chỉ số phát triển con ngườiD. Chỉ số kỳ vọng lạm phátCâu 49: tỷ lệ lạm phát năm 1997 là 15%, năm 1998 là 12%, ta nói:A. Nền kinh tế đang giảm lạm phátB. Nền kinh tế vẫn còn lạm phátC. Nền kinh tế giảm phátD. Cả A,B đúngCâu 50: thất nghiệp chu kỳ là loại thất nghiệp:A. Xảy ra có tính chất lặp đi lặp lại hàng nămB. Xảy ra theo thời vụC. Xảy ra do nền kinh tế suy thoáiD. A,B đúngCâu 51: NHNN Việt Nam có trách nhiệm:A. Quản lý tiền tệB. Kinh doanh tiền tệC. Quản lý thu chi của chính phủD. Cả 3 đều đúngCâu 52: nước nào có nguồn vốn đầu tư FDI vào Việt Nam lớn nhất?A. ÚcB. Trung QuốcC. Nhật BảnD. Malaysia[...]... công Cả ba đều đúng Câu 58: Đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của nhóm bao gồm: A B C D Đối tượng có thu nhập thấp Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang Lực lượng vũ trang, cán bộ ngân hàng A, B đều đúng Câu 59: Thi u phát là gì? A B C D Là tình trạng trạng lạm phát từ 1-5% Là thực trạng lạm phát trên 2-10% Là tình trạng lạm phát luôn ở mức âm Là tình trạng lạm phát luôn... tham gia thị trường thấp nhất? A B C D BĐS có đầu tư xây dựng BĐS không đầu tư xây dựng BĐS đặc biệt A,B đúng Câu 56: theo thống kê, ở các nước phát triển, thì lượng tiền ngân hàng cho vay qua thế chấp bằng BĐS là bao nhiêu? A B C D Trên 50% Trên 60% Trên 70% Trên 80% Câu 57: giải pháp xử lý nợ xấu của Việt Nam: A B C D Thành lập công ty mua bán nợ quốc gia, chứng khoán hóa các khoản nợ khó đòi Chính... Câu 61: theo thông tư số 14/2010/TT-NHNN, các đối tượng có thể vay vốn ngân hàng mà không cần tài sản đảm bảo với số tiền là: A B C D 40- 400 triệu đồng 50-500 triệu đồng Trên 1 tỷ Trên 1,5 tỷ Câu 62: chỉ số NIA là: A B C Thu nhập ròng trong nước Thu nhập ròng từ nước ngoài Thu nhập trong nước và ngoài nước D Chỉ số phát triển con người Câu 63: có các loại cổ phiếu? A B C D Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu... hàng tồn kho/ nợ ngắn hạn Câu 69: Thẩm định tín dụng trong hệ thống NH nhằm: A B C D Kiểm định uy tín kế hoạch năng lực trả nợ của khách hàng Tình hình kinh doanh khả năng trả nợ và tài sản đảm bảo nợ vay của khách hàng a & b đúng Tất cả đều sai Câu 70: Trong thị trường BĐS thì thị trường nào là sôi động nhất và có ảnh hưởng đến các thị trường khác nhất: A B C D Thị trường BĐS công xưởng Thị trường BĐS... hai đều đúng Cả hai đầu sai Câu 64: chỉ tiêu nào nhỏ nhất trong chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia? A B C D Tổng sản phẩm quốc dân Sản phẩm quốc dân ròng Thu nhập cá nhân Thu nhập khả dụng Câu 65:Giá trị hao mòn của nhà máy và các thi t bị trong quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ được gọi là: A B C D Hàng hóa trung gian Hàng hóa tiêu dung Sản phẩm quốc dân ròng Khấu hao Câu 66: một người được coi... lao động nếu: A B C D Có việc nhưng đang kiếm việc tốt hơn Không có việc và đang tìm việc Về hưu Tự nguyện rời bỏ công việc và đang kiếm việc Câu 67: Các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ tín dụng và hoạt động NH trong những tháng cuối năm 2012 đầu 2013 được thực hiện theo chỉ thị số: A B C D 03/CT-NHNN 06/CT-NHNN 01/CT-NHNN 13/CT-NHNN Câu 68: Chỉ số thanh khoản hiện hành được tính bằng: A B C D... ít Câu 60:theo nghị định 90/2006/ND-CP ngày 06/09/2006 thì thuê mua nhà ở xã hội là hình thức: Sau một thời gian thuê nhà thì được công nhận sở hữu, và phải trả trước 20% giá trị căn nhà, phần còn lại trả trong 15- 20 năm A B C Sau một thời gian thuê nhà thì đượcc công nhận sở hữu và phải trả trước 25% giá trị căn nhà Là hình thức vừa mua vừa thuê nhà trả trước 50 % giá trị căn nhà Cả ba đều sai Câu. . .Câu 53:thị trường ngoại hối là: A B C D Thị trường mua bán ngoại tệ Thị trường mà ở đó đồng tiền quốc gia này có thể đổi lấy đồng tiền quốc gia khác A, B đều đúng A,B đều sai Câu 54: dựa vào yếu tố nào để phân loại BĐS? A B C D Đặc điểm Yêu cầu sử dụng Khả năng tham gia thị trường Cả ba đều đúng Câu 55: trong 3 nhóm BĐS, thì nhóm nào có khả năng tham... đúng Tất cả đều sai Câu 70: Trong thị trường BĐS thì thị trường nào là sôi động nhất và có ảnh hưởng đến các thị trường khác nhất: A B C D Thị trường BĐS công xưởng Thị trường BĐS đất tư liệu sản xuất nông nghiệp Thị trường BĐS nhà ở Thị trưởng BĐS bảo tồn quốc gia, di sản văn hóa . 70 câu hỏi trắc nghiệm Vĩ mô Câu 1: Theo dự thảo Thông tư của Ngân hàng nhà nước, thì gói hỗ trợ cho. 2000?A. 12B. 10C. 13D. 15 Câu 17: vào năm nào kinh tế Việt Nam chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: 70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án), 70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án), 70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án)

Từ khóa liên quan