Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn đầu tư và TM

71 228 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2012, 15:47

Từ sau đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam nền kinh tế nước ta từng bước chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ m Bộ giáo dục đào tạoTruờng ĐạI học thơng mạiKhoa quản trị doanh nghiệp Luận văn tốt nghiệpđề tàI:Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Tại công ty T vấn đầu t thơng mại Giáo viên hớng dẫn: Sinh viên thực hiện: Chuthị thuỷ Nguyễn hoàng Minh Lớp: K34A2µ néi 6- 20022Lời nói đầuTừ sau đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam nền kinh tế nớc ta từng bớc chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nớc, một nền kinh tế hớng ngoại. Từ đó mọi hoạt động kinh tế, tài chính tín dụng, tiền tệ trong nớc đều chịu sự tác động của những biến động kinh tế thơng mại, tiền tệ tín dụng trên thế giới trong khu vực.Trong bối cảnh chung của đất nớc thì bản thân mỗi đơn vị, tổ chức kinh tế hay doanh nghiệp cũng chịu tác động ảnh hởng theo. Các doanh nghiệp muốn tồn tại đứng vững ngày càng phát triển, đòi hỏi phải có tiềm lực mạnh mẽ về mặt tài chính để có điều kiện cạnh tranh tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Mặt khác, theo đà phát triển của kinh tế, các quan hệ kinh tế tài chính ngày càng mở rộng đa dạng. Vì vậy vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải có một lợng vốn nhất định đồng thời tiến hành phân phối, quản lý sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý, có hiệu quả cao nhất.Quản lý sử dụng vốn sao cho có hiệu quả là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý tài chính của mỗi doanh nghiệp. Nó giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho tình hình tài chính của doanh nghiệp luôn ở trạng thái ổn định lành mạnh. Đây cũng là một vấn đề luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu t, lãnh đạo doanh nghiệp những ngời làm công tác kế toán tài chính.Xuất phát từ thực tế đó, em đã mạnh dạn chọn đề tài:Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty T vấn đầu t Thơng mạilàm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những nét đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công ty T vấn đầu t Thơng mại, đánh giá đúng thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty thời gian qua từ đó nêu ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng 3cao hiệu quả kinh doanh của Công ty T vấn đầu t Thơng mại trực thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam trong thời gian tới. Đối tợng phạm vi nghiên cứu: Đối tợng nghiên cứu của đề tà : là hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty T vấn đầu t Thơng mại trực thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: Khảo sát thực tế hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu ở Công ty T vấn đầu t Thơng mại từ năm 1999 - 2001. Các phân tích của luận văn đa ra trên cơ sở tổng hợp các tài liệu, các kết quả nghiên cứu của Công ty T vấn đầu t Thơng mại. Phơng pháp nghiên cứu: Quán triệt phơng pháp duy vật biện chứng với quan điểm lịch sử cụ thể, sử dụng các phơng pháp phân tích hiệu quả, phân tích tài chính, phân tích thống kê, phân tích so sánh trong nghiên cứu. Vừa dựa trên những lý thuyết cơ bản vừa dựa trên hoàn cảnh cụ thể của qúa trình kinh doanh tại đơn vị thực tập cũng nh những tác động của môi trờng kinh doanh trong ngoài Công ty. Những đóng góp của luận văn : - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn. - Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty T vấn đầu t Thơng mại trên một số chỉ tiêu tổng hợp chủ yếu. - Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh, luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty T vấn đầu t Thơng mại. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 phần: - Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. - Phần 2: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty T vấn đầu t Thơng mại. - Phần 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quảsử dụng vốn của Công ty T vấn đầu t Thơng mại. Mặc dù có rất nhiều cố gắng song do những hạn chế về kiến thức thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp nên luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong đợc sự đóng góp chỉ bảo thêm của các thầy cô.4Chơng I Những vấn đề lý luận chung về vốn hiệu quả sử dụng vốnI/ Khái niệm phân loại vốn.1. Khái niệm về vốnDo vai trò quan trọng của vốn trong sự tồn tại phát triển một doanh nghiệp nói riêng của một nền kinh tế nói chung, từ trớc tới nay, không chỉ có các chủ doanh nghiệp, những nhà quản lý quan tâm, trăn trở về nguồn huy động cách thức sử dụng vốn mà ngay cả các nhà kinh tế, nhà lý luận đã tốn không ít giấy mực tâm trí để đa ra một định nghĩa, một nghiên cứu hoàn chỉnh nhất về vốn của doanh nghiệp.Dới giác độ các yếu tố sản xuất, Mark đã khái quát hoá vốn thành phạm trù cơ bản. Theo Mark, t bản là giá trị đem lại giá trị thặng d, là một đầu vào của quá trình sản xuất. Định nghĩa của Mark có tầm khái quát lớn. Tuy nhiên, do hạn chế của trình độ phát triển kinh tế lúc bấy giờ, Mark quan niệm chỉ có khu vực sản xuất vật chất mới tạo ra giá trị thặng d.Paul. A. Sammelson, nhà kinh tế học theo trờng phái tân cổ điển đã thừa kế quan niệm về các yếu tố sản xuất của trờng phái cổ điển phân chia các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất ra thành ba loại chủ yếu là: đất đai, lao động vốn. Theo ông, vốn là các hàng hoá đợc sản xuất ra để phục vụ cho một quá trình sản xuất mới, là đầu vào cho hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp: đó có thể là các máy móc, trang thiết bị, vật t, đất đai, giá trị nhà xởng . Trong quan niệm về vốn của mình, Sammelson không đề cập tới các tài sản tài chính, những giấy tờ có giá trị đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.Trong cuốn kinh tế học của D. Begg, tác giả đã đa ra hai định nghĩa vốn hiện vật vốn tài chính của doanh nghiệp. Vốn hiện vật là dự trữ các hàng hoá đã sản xuất ra để sản xuất các hàng hoá khác; vốn tài chính là tiền các giấy tờ có giá của doanh 5nghiệp. Nh vậy, D. Begg đã bổ sung vốn tài chính vào định nghĩa vốn của Sammelson.Trong hai định nghĩa trên, các tác giả đã thống nhất nhau ở điểm chung cơ bản: vốn là một đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong cách định nghĩa của mình, các tác giả đã đều thống nhất vốn với tài sản của doanh nghiệp.Thực chất, vốn là biểu hiện bằng tiền, là giá trị của tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ. Vốn tài sản là hai mặt hiện vật giá trị của môt bộ phận nguồn lực mà doanh nghiệp huy động vào quá trình sản xuất kinh doanh của mình.Vốn biểu hiện mặt giá trị, nghĩa là vốn phải đại diện cho một loại giá trị hàng hoá, dịch vụ nhất định, một loại giá trị tài sản nhất định. Nó là kết tinh của giá trị chứ không phải là đồng tiền in ra một cách vô ý thức rồi bỏ vào đầu t.Trong nền kinh tế thị trờng, vốn là một loại hàng hoá. Nó giống các hàng hoá khác ở chỗ có chủ sở hữu nhất định. Song nó có điểm khác vì ngời sở hữu có thể bán quyền sử dụng vốn trong một thời gian nhất định. Giá của vốn (hay còn gọi là lãi suất) là cái giá phải trả về quyền sử dụng vốn. Chính nhờ sự tách dời về quyền sở hữu quyền sử dụng vốn nên vốn có thể lu chuyển trong đầu t kinh doanh sinh lời.Dới góc độ của doanh nghiệp, vốn là một trong những điều kiện vật chất cơ bản, kết hợp với sức lao động các yếu tố khác làm đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh. Sự tham gia của vốn không chỉ bó hẹp trong một quá trình sản xuất riêng biệt, chia cắt, mà trong toàn bộ các quá trình sản xuất tái sản xuất liên tục, suốt trong thời gian tồn tại của doanh nghiệp, từ khi bắt đầu quá trình sản xuất đầu tiên cho tới chu kỳ sản xuất cuối cùng.Tóm lại, vốn là một phạm trù đợc xem xét, đánh giá theo nhiều quan niệm, với nhiều mục đích khác nhau. Do đó, khó có thể đa ra một định nghĩa về vốn thoả mãn tất cả các yêu cầu, các quan niệm đa dạng. Song hiểu một cách khái quát, ta có thể coi:Vốn kinh doanh là toàn bộ những giá trị ứng ra ban đầu hay các giá trị tích luỹ đợc cho các quá trình sản xuất tiếp theo của doanh nghiệp. 62. Vai trò của vốnVốn là điều kiện không thể thiếu đợc để thành lập một doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Để doanh nghiệp đợc phép thành lập, bao giờ chủ doanh nghiệp cũng phải đầu t một số vốn nhất định không nhỏ hơn mức vốn pháp định, là mức vốn tối thiểu mà pháp luật qui định đối với mỗi nghành nghề.Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn đóng vai trò đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp đợc tiến hành thuận lợi theo mục đích đã định. Nó là một trong bốn yếu tố đầu vào cơ bản của sản xuất. Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc đảm khi hội đủ các yếu tố: vốn, lao động, tài nguyên kỹ thuật công nghệ. Nhng xét cho cùng thì điều kiện đầu tiên quyết định là vốn. Khi có vốn, doanh nghiệp có thể sử dụng để thuê lao động, mua tài nguyên công nghệ. Vì thế, vốn đợc coi là yếu tố quan trọng hàng đầu, là điều kiện không thể thiếu để tiến hành sản xuất, tái sản xuất mở rộng sản xuất kinh doanh.Vai trò của vốn chỉ có thể đợc phát huy trên cơ sở thực hiện các chức năng tài chính, thực hiện yêu cầu của cơ quan hạch toán kinh doanh. Điều đó nghĩa là thực hành tiết kiệm, hiệu quả. Trên cơ sở tự chủ về tài chính, doanh nghiệp phải sử dụng hợp lý, đúng mức đồng vốn bỏ ra, phải làm sao với số vốn nhất định có thể thực hiện đợc nhiều việc nhất.Để khẳng định vai trò của vốn, Mark đã nói: t bản đứng vị trí hàng đầu vì t bản là tơng lai (trích từ tài liệu: Tích tụ tập trung vốn trong nớc NXB Thống kê 1997).3. Phân loại vốn trong doanh nghiệpVốn trong doanh nghiệp thờng đợc chia thành nhiều phần khác nhau theo từng cách chia khác nhau tuỳ thuộc vào mục đích, thời hạn, tính chất sử dụng vốn mà ngời ta phân chia thành các loại khác nhau:3.1. Xét về vai trò tính chất luân chuyển vốn khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh có thể phân thành hai loại: Vốn cố định vốn lu động3.1.1. Vốn cố định7Vốn cố định của một doanh nghiệp là một bộ phận của vốn đầu t ứng trớc về tài sản cố định mà đặc điểm của nó là luân chuyển dần dần từng phần trong nhiều chu kỳ sản xuất hoàn thành một vòng tuần hoàn khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng.Là số vốn đầu t ứng trớc để mua sắm, xây dựng các tài sản cố định nên qui mô của vốn cố định nhiều hay ít sẽ quyết định quy mô của tài sản cố định ảnh hởng rất lớn đến trình độ trang thiết bị kỹ thuật công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Song ngợc lại những đặc điểm kinh tế của tài sản cố định trong quá trình sử dụng lại có ảnh hởng quyết định, chi phối đặc điểm tuần hoàn chu chuyển của vốn cố định.Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh vì tài sản cố định của doanh nghiệp có thời gian luân chuyển dài. Tuỳ theo hình thái biểu hiện kết hợp tính chất đầu t thì vốn cố định dới dạng tài sản cố định của doanh nghiệp đợc chia làm ba loại: tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản cố định tài chính.a. Tài sản cố định vô hình là những tài sản cố định không có hình thái vật chất cụ thể, thể hiện một lợng giá trị đã đợc đầu t có liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp nh chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí về đất sử dụng, chi phí mua bằng sáng chế, phát minh hay nhãn hiệu thơng mại, giá trị lợi thế thơng mại . tài sản cố định vô hình cũng có thể đợc hình thành do doanh nghiệp đầu t hay cho thuê dài hạn.b. Tài sản cố định hữu hình là những t liệu lao động chủ yếu đợc biểu hiện bằng các hình thái vật chất cụ thể nh nhà xởng, máy móc, thiết bị phơng tiện vận tải, các vật kiến trúc ., những tài sản cố định hữu hình này có thể là từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống bao gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực hiện một hay một số chức năng nhất định trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tài sản cố định hữu hình có thể do doanh nghiệp tự mua sắm, xây dựng hoặc cho thuê dài hạn.8c. Tài sản cố định tài chính là giá trị các khoản đầu t tài chính dài hạn với mục đích kiếm lời nh đầu t vốn vào liên doanh dài hạn, cho thuê tài sản cố định dài hạn . Đây là những khoản vốn đầu t có thời gian thu hồi dài (lớn hơn một năm hay một chu kỳ kinh doanh).Vốn cố định đợc luân chuyển giá trị dần dần từng phần. Khi tham gia vào quá trình sản xuất thì tài sản không bị thay đổi hình dáng hiện vật ban đầu nhng tính năng công suất bị giảm dần, tức là nó bị hao mòn cùng với sự giảm dần về giá trị sử dụng của nó cũng bị giảm đi. Vốn cố định đợc tách làm hai phần sau:- Một phần tơng ứng với giá trị hao mòn đợc chuyển vào giá trị sản phẩm dới hình thức chi phí khâu hao đợc tích luỹ lại thành quỹ khấu hao sau khi sản phẩm hàng hoá đợc tiêu thụ. Quỹ khấu hao này dùng để tái sản xuất tài sản cố định nhằm duy trì năng lực sản xuất của doanh nghiệp.- Phần còn lại của vốn cố định đợc cố định trong hình thái hiện vật của tài sản cố định ngày càng giảm đi trong khi phần vốn luân chuyển càng tăng lên tơng ứng với sự suy giảm dần giá trị sử dụng tài sản cố định. Kết thúc quá trình vận động đó cũng là lúc tài sản cố định hết thời gian sử dụng vốn cố định cũng hoàn thành một vòng luân chuyển.Thông thờng, vốn cố định là bộ phận quan trọng chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số vốn kinh doanh của doanh nghiệp, đặc điểm luân chuyển của nó lại tuân theo quy luật riêng, do đó việc quản lý sử dụng vốn cố định có ảnh hởng trực tiếp tới hiệu quả vốn sản xuất kinh doanh.3.1.2. Vốn l u động Vốn lu động trong doanh nghiệp là số vốn tiền tệ ứng trớc để đầu t, mua sắm tài sản lu động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh đợc tiến hành liên tục.Là biểu hiện bằng tiền của tài sản lu động nên đặc điểm vận động của vốn lu động chịu sự chi phối bởi những đặc điểm của tài sản lu động. Trong các doanh nghiệp ng-9ời ta thờng chia tài sản lu động thành hai loại: tài sản lu động sản xuất tài sản lu động lu thông.- Tài sản lu động sản xuất bao gồm các loại nguyên nhiên vật liệu, phụ từng thay thế, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang . đang trong quá trình dự trữ sản xuất hoặc chế biến.- Tài sản lu động lu thông bao gồm các sản phẩm thành phẩm chờ tiêu thụ, các loại vốn bằng tiền, các khoản vốn trong thanh toán, các khoản chi phí chờ kết chuyển, chi phí trả trớc. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các tài sản lu động sản xuất tài sản xuất lu thông luôn vận động, thay thế chyển hoá lẫn cho nhau, đảm bảo cho quá trình sản xuất đợc diễn ra thuờng xuyên liên tục. Phù hợp với những đặc điểm trên của tài sản lu động, vốn lu động của doanh nghiệp cũng không ngừng vận động qua các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh.Vốn lu động chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. Vì vậy giá trị của nó đợc chuyển dịch toàn bộ, một lần vào giá trị sản phẩm:- Khởi đầu vòng tuần hoàn vốn, vốn lu động từ hình thái tiền tệ ban đầu chuyển sang hình thái vốn vật t hàng hoá dự trữ vốn sản xuất. Kết thúc vòng tuần hoàn, sau khi sản phẩm đợc tiêu thụ, vốn lu động lại trở về hình thái tiền tệ nh điểm xuất phát ban đầu của nó.- Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một cách thờng xuyên liên tục nên cùng một thời điểm vốn lu động tồn tại dới các hình thái khác nhau trong lĩnh vực sản xuất lu thông.- Các giai đoạn vận động của vốn đợc đan xen vào nhau, các chu kỳ sản xuất đợc lặp đi lặp lại. Sau mỗi chu kỳ tái sản xuất, vốn lu động hoàn thành một vòng luân chuyển.Từ những đặc điểm trên ta thấy quản lý sử dụng vốn lu động là bộ phận quan trọng trong công tác quản lý tài chính của mỗi doanh nghiệp. Trong đó cần phải xác 10[...]... hoạch tài chính hình thành nên những dự định tổ chức nguồn vốn trong tơng lai trên cơ sở xác định quy mô thích hợp cho từng nguồn vốn đó, tổ chức sử dụng vốnhiệu quả cao II/ Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn Hiệu quả sử dụng vốn sự so sánh giữa chí phí sử dụng vốn những lợi ích mà đồng vốn đó mang lại cho doanh nghiệp Thông qua... việc bảo toàn vốn cố định, thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung của công tác bảo toàn phát triển vốn Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động: Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nói chung hiệu quả sử dụng vốn lu động nói riêng phụ thuộc vào việc tiết kiệm tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn lu động Các biện pháp chủ yếu thờng đợc áp dụng trong quản lý vốn lu động nh... có thể thấy đợc ta sẽ đánh giá đợc hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp đó là cao hay thấp, tốt hay xấu 2 Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nói chung Hiệu suất sử dụng vốn: Doanh thu thuần trong kỳ Vòng quay toàn bộ vốn trong kỳ = Số vốn sử dụng bình quân trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh vốn của doanh nghiệp trong một kỳ... tạo sự chủ động trong sản xuất kinh doanh V/ Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh bao gồm hàng loạt các phơng pháp, biện pháp, công cụ quản lý nhằm sử dụng tiết kiệm, với hiệu quả kinh tế cao nhất các nguồn vốn hiện có, các tiềm năng về kỹ thuật công nghệ, lao động các lợi thế khác của doanh nghiệp Dới đây là một số biện... kinh doanh, sử dụng các loại vốn nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao 25 Bên cạnh việc tổ chức tốt công tác kế toán, cần thực hiện phân tích công tác hoạt động kinh doanh trong đó có phân tích tình hình tài chính hiệu quả sử dụng vốn Việc đánh giá phân tích các số liệu kế toán sẽ giúp các doanh nghiệp tìm ra những giải pháp để đạt hiệu quả sử dụng vốn ngày càng cao Chơng II Thực trạng hiệu quả sử dụng Của... tổng vốn: Lợi nhuận thuần trong kỳ Tỷ lệ doanh lợi trên tổng vốn trong kỳ = Số vốn sử dụng bình quân trong kỳ Chỉ tiêu này cho biết số lợi nhuận đợc tạo ra trên một đồng vốn sản xuất trong kỳ 2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Đây là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định, nó giúp cho các nhà phân tích biết đợc đầu t... chọn sử dụng hợp lý các nguồn vốn Thu hút huy động vốn đầu t có hiệu quả là điều kiện ảnh hởng trực tiếp tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Các nguồn huy động bổ sung vốn trong nền kinh tế thị trờng bao gồm rất nhiều nguồn: nguồn vốn doanh nghiệp tự bổ sung, vay ngân hàng, vay các đối tợng khác, liên doanh liên kết Việc lựa chọn nguồn vốn nào rất quan trọng cần phải dựa trên nguyên tắc hiệu. .. thì hiệu quả sử dụng vốn càng tốt 2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động Hiệu suất sử dụng vốn lu động: Doanh thu thuần Vòng quay vốn lu động trong kỳ = Vốn lu động bình quân Vòng quay vốn lu động phản ánh trong kỳ vốn lu động quay đợc mấy vòng Qua đó cho biết một đồng lu động bỏ vào sản xuất kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng doanh thu Chỉ tiêu này tỷ lệ thuận với hiệu. .. chuyển (số vòng quay) của vốn lu động trong kỳ Chỉ tiêu này cho biết số ngày cần thiết để thực hiện một vòng quay vốn lu động Vòng quay của vốn càng nhanh thì kỳ luân chuyển vốn càng đợc rút ngắn chứng tỏ vốn lu động càng đợc sử dụnghiệu quả Hệ số đảm nhiệm vốn lu động: Hệ số này càng thấp thì hiệu quả sử dụng vốn cố định càng cao ngợc lại 14 Vốn lu động Hệ số đảm nhiệm vốn lu động = ... vốn này bao gồm các khoản vay ngắn hạn ngân hàng các tổ chức tín dụng cùng các khoản nợ khác Việc phân loại nguồn vốn thờng xuyên nguồn vốn tạm thời giúp cho ngời quản lý xem xét huy động các nguồn vốn một cách hợp lý với thời gian sử dụng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Cách phân loại này còn giúp cho các nhà quản . tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốnHiệu quả sử dụng vốn là sự so sánh giữa chí phí sử dụng vốn và những lợi. lời của vốn cố định càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn càng tốt.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn l u động Hiệu suất sử dụng vốn lu động:Doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn đầu tư và TM, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn đầu tư và TM, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn đầu tư và TM, Tăng cờng năng lực tài chính, Tổ chức và quản lý tốt tài sản và vốn trong quá trình kinh doanh, Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế Chủ động phòng ngừa các rủi ro trong sản xuất kinh doanh Khai thác, huy động các nguồn vốn cho kinh doanh, Các biện pháp khác. 1 Biện pháp về chính sách sản phẩm, thị trờng, khách hàng