Tài liệu TÀI TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ HỌC MAC LÊ NIN ppt

12 1,939 7
  • Loading ...
1/12 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 19:20

 !"#$%&'()*+, !"#$% #/0"%1 2345"6"#78,%%&'(-,3%9" 5":23#"#7 04 ;')"1%3 5"'$"#0')<"#)=".">7?.%1="#0')8@AB<C,%&'(-"1  3"#0'):23#8'D2?."D%1=EF"5.75,GH?I2 JKJELMN23#"#7GC?$,7O%JK-,7LP:23#N="C?$2Q8,"R-;$%?S 28I= NT%=7LP"#7GC?$,8"D-U")JK-JEV0W"#"D-U?.27LP%X"D"CT. !"#$%GC?$ 4YZ 88%[0B-0A"4 "5%C'E%23?.-0"Y [)*Q\&%]^"!%_`%[aIa b0B-0A" !"#$I= _0%[, ? ;%JEV0W"?."#7Z .a_c"#U7LP-7=Vd= %9" 5"8: ;FI#723<[,'0=%1 JEV0W"LE  NJ7%7NT%%!' ;"LeL?S NT%7LP3%9" 5"<:%a":"f"> %8I#7"#7Z g-0"Y<LE "h70BU"i% !  !%E-UV0K.,%! "#`%% !%E8!%"!%_`%[,J0TW"<[, 065"23<%a%!%"#1LJ050N="NO".%a !%E%7C !"#$<'!%>B?.-d %7<.NF#=8j50N="NO".%a !%E"WLC !"#$<Jk'$-l?K.LE "0mL<n50NO"..7a !%E'( !"#$")1 23%a":65L"`%8[,"c= 065""R-;L\% 23?.2?.7%!%.4!%0<!LT0%90%Vd= 8T <[,4P%"P%%E 65<L-o7!<"D2<> !".T'<b0B-0A" !"#$L\a1 JEV0W".#1 %p8_ U;q)"c% ;b0B-0A" !"#$ ;B%@ ;"N "5@ ;"Nd"#E b0 0  7>8[,%A"T%?.!L_`"h7 0%!%#W"L7Lr?._>8+C%5"AL"#0b0- U0'7%WL !%E_7.S%b0B$1 4s.B[,4Y%">7 04 ;?.%ro?A_`U"c% ;N="%!%%Ti%< !%E4Y"h7%0%908;"K !%t>7%.S%"WLVJ7?S  !"$"#1"c_7, !N0YJE"WL<4)NdNJcL!""# :JEV0W"< N#K -7>L\LK -0"Y81 JK%Y_\<%Y\-c%-?X"# ENJr" UN"#u8+E@gGvwx0B:%D'E?A"T%?."_0BNS K ?S %E %!%4 "5FS%"8@A_`[,:NF90%7b0!"#)Z NS W"S%8[,%%7 "#u< !%E_%V!%$_c"#U% LPL-o?JEV0W"?.-0"Y<EN'E7%71 JEJ0W"%a- 0A"7E!8, !%E%a&5 !%E"#U"$"#1"5 S <%WN_T"q"#>VP ;L4 _7'$-l?K_7b0B$ !4Y%PV!%8 5L"`%V\B_c4 "5 0".L9?.Z NS b0E-ol-c%L!"0B%!%".L94 "5<?/%>"#?/L"!%'ZV0%708[,%e?S %!%[4!%4 "5.B%.L!""# :8yQ\&% "0=%&%.aJT%-7=+!  ;NJT%-7=2BD-c% "7.'=zD-c%":%W"?. "9"#7N="%71 ?.%hN#?A_`4 JEV0W"2Q8+!%O% :N%2TW"<2": ;&O%' ;"F%l%i- ?S %":%a 1 82"f"> "#7%C":1 8@-<2 JK-1 ?."1  %Nl 1 8W"-24Y%t "B<N.%Eo"T%"#!% ;N<"! =JT%4{h8T <24 '!4YNW"b0BJFz0<"T% u%t'!"#7 04 ;"H?.4Y W"$88T'<&O%' ;"%2%n%": ;FJc4!%' ;""#7 "0=%&, !"#$J|_`?. !"#$80o 24!%?S ?.%X4!%?S 1 81 %t'!b0BJ|_`2<4Y'!b0BJFz02<%a} '!2"#7G"1  <?S G 04 ;W"$+ "0=%&%.aJT%-7=I, !"#$J|_`%%2 %Y_`%a<N."#S%5" 4ED">7#N="- !"#$NS -SC !"#$%'E"\a8a 0fK%%N?.%)47!: E !LN\0"0~%Y"T%%0%p8g]72%a&J!">7<%a4EDJ #, !"#$NS 8I, !"#$2 "1  3%9" 5":_0B"#)?.L!""# :a8a%&'( !"#$"- ;0J 7>"_0B"#)1 JK%'E"\1 ?. )%=?S % 6U0%9" 5"%7"! JEV0W"NF#=2%uga %04&%% LP:">7#a<%a%D%tGL9% LP.7">78', E_`%"'E"0U%Y\<"#E !"#$JT%-7=")%Y\%a'$'a%-="4Y*, E "P%?)J7*I! N.%Y\'!%7p%P 28 %Y"#7p  ! !%E2-> %' :0 ;'U7. ". !%E%-7=8IpdqN"WB.B"#U"$"#18, !"#$"c%%24Y%"#Er"h7JK6-CN..pd"#E%78I@)"T%") !"#$2%'! !<"c%%W"")?~%nG'=LA !"#$NS _7">7#'$.p% 5N z8a":a  %p"#E6:N0•K%€g !"#$2-> F•u€g".b0E_72J!">7#8%0fK% !"#$"O_gN+[0!"#)JEV0W"#N-7=_S Jc4 :NJ7!"%p82Q N#"0=%JFz0%.p8.B-7=%%Y\%%  NyL9•1  -7=%9" 5"•1  -7="O_0fK%, !"#$"O_ N="'=LA% !"#$NS _Y #7.  !"#$2_7 N"0U">7#?.'$."'E% 5N4Y_2cL\% N"#7p8g pY ;LF 0Aa_‚"WBW"< )"T%%0%%!%-7> - 0A8ƒ%a").B-7=%%%  NyL9="L9 N#,"CT?S g%9" 5"<L9%n-> ">7#Ng"O_8@)N0K%aU.p-0YqNNu %!%"DL9"O_@)?AB%Y ;L%VhN =-c%N>NkW":L!""# :2380B?AB<_7Jc%>"#U%Y ;L"0% ')b0\8g pC ;LF 0Ap7. _1"C ;L _7-0"YN.%a<V„"?'E%W"")->  N="L9NN..p%Y ;L1%7."'E<?)aENC4\0-0"Y8."'E'!?S  !"WLC !"#$g !'!'0Y%np'!-> "#U"$"#1'(r !"#$g !'!-ƒ<C ;L"0%%X ')b0\8g p\.F\.NY  S  z1  ?B?.1 %7?B?.%X"N ?.7b0!"#)238 0A "0%_77>"=< GL9%N?.a%P ')b0\80o')b0\% J7?S ZJK?Y"c%a%T4LE "h7?K%7?B8g ?p4 _7F')b0\.N="-7> p7>"=<p4 _7%XLE "0%')b0\J04 ud=L$"Y%7$%8504YuJk%0B:J.4!%<4 WB !YJEJk"D-Ug?•'E%7?BF- "T%8 "T%%t N="L9%')b0\<N..p ?BLE "#E%7.p%7?B%D%T?.7Na6J|_`?.Jc"7E"0A% 'U8@)?AB<p%7?B%u  p•-1 •8g? $%F$"Y$"Y GL9%N_7Y\Y ;LJ!">7#N..pLE =L%7$%:%b0B]#0=W"8IY"0B;"K ").p"0U?. ]7'W"%TNEW".7%XLE =L%7jIY%U-;%")4 .p"0U?. ]7NEW""K"?.9"$"#1JkLE =L%7j…c%%W"&%-0†"'E•0K"! JEV0W"NF#=")."'ELE &%-0†8c%%W"%&%-XBp ' 5N="L9N".pBp7!,"O_8I'E%&%-0†% 5NN=""R"#u.B%.-S"#7"Z"'E•'ET"#S%%t ‡N=" u"S%"#7_nJY&%-0†€8'z\"Kb0B5"$b0BNY&%-0†"'EI=" <?S N="4K -NW"$")b0BNY%&%-0†pL`"0=%?.7"R-;L\% 4K -Na".b0†?.b0†]8I  <50"R-;L\% ad%V!%$<")b0BNY%&%-0†"'EL`"0=%?.74K - !"#$"O_8Ip <#)='a%-=" !"#$"O_gNˆEF5b0BNYN8I#)=DJ0W"-7=Vd= EF5b0BNYN%c% ;JELMN )c% ;JELMN b0!"#)%!%2Q%'eiL<"#7Z <N0'!%E?NO" ;?A"?. !"#$82Q"h7}#='7fN%E•JELMN?A"%W"€?.JELMN•L ?A"%W"€g@]2Q_0-$%<2Q'E7 :N888IK ?S 2Q?A"%W"%P b0!"#)23?.6U0"`2Qag"c% ; !"#$jI50 2QL ?A"%W" %0%WLJELMNa5%4!%.8+233%% ". 40?c%@•2323?.@‰23@Q]8+@NO" !"#$Z2Q3%X%%W0".'F …'=LAg%I?INI%  !"#$z23d'$6U0_e"#7JEV0W"< !"#$.B%'E7"7.0BU?m%0B:JJELMNNS 1-7=%`":8Ig@IN "7.'= !"#$NS J!">7"#7DN<fN"ZJK6"#E%Yg@?. !"#$"O_8@IN%P 0AL[]<fNb0†]?.b0†8[...]... khủng hoảng kinh tế trong TBCN: Một chu kỳ khủng hoảng bao gồm 4 giai đoạn: Khủng hoảng, tiêu điều, phục hồi, hưng thịnh - Giai đoạn khủng hoảng nổ ra khi HH không bán được, giá cả giảm mạnh, CN thất nghiệp, SX đình đốn, nhà TB bị nợ nần…và nhiều hệ quả kinh tế xấu khác - Tiêu điều là giai đoạn kế tiếp, sản xuất bị đình trệ, không còn đi xuống nhưng cũng chưa tăng lên được Sau đó, nền kinh tế phục hồi... bảo đảm điều kiện tái sản xuất mở rộng nói trên bằng XK và NK d) Vì sao khủng hoảng trong CNTB là khủng hoảng thừa HH - KH kinh tế TBCN là khủng hoảng sản xuất "thừa" "Thừa" ở đây chỉ có ý nghĩa tương đối, tức là thừa so với sức mua của nhân dân chứ không phải so với nhu cầu thực tế của XH : HH bị ứ đọng, SX bị thu hẹp, thất nghiệp tăng,… - Mâu thuẫn giữa xu hướng mở rộng sản xuất vô hạn của TBCN với... nhưng cũng chưa tăng lên được Sau đó, nền kinh tế phục hồi trở lại trạng thái trước giai đoạn khủng hoảng, công nhân có việc làm, giá cả HH tăng Hưng thịnh là giai đoạn phát triển cao nhất của chu kỳ kinh tế SX mở rộng và phát triển cao hơn chu kỳ trước Như vậy thực chất của KH KT băt nguồn từ việc SP XH không thực hiện được./
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu TÀI TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ HỌC MAC LÊ NIN ppt, Tài liệu TÀI TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ HỌC MAC LÊ NIN ppt, Tài liệu TÀI TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ HỌC MAC LÊ NIN ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn