Một số bài tập cơ kết cấu 1

51 4,787 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2014, 10:33

1 Chương mở đầu: Bổ trợ kiến thức xác định tải trọng tác dụng 1.1 đồ tính kết cấu Xét một cái móc cẩu cần trục, bánh xe (hình vẽ), phân tích kết cấu, bỏ qua chiều dày của các cấu kiện. Giả thiết chế tạo mối nối tại B là nút cứng. Mặc khác, gối đỡ tại A được mô hình giống liên kết ngàm. đồ tính kết cấu được xây dựng bởi hai đường (trục thanh), tải trọng tác dụng lên móc cẩumột lực tập trung F. Sơ đồ tính được thể hiện trên hình vẽ. 1. Ví dụ mô hình tính đồ hóa kết cấu dàn mái 2. Ví dụ mô hình hóa tải trọng tác dụng Liên kết thanh Gối di động Gối cố định Ngàm trượt Ngàm Chương 1. Phân tích cấu tạo hình học của hệ phẳng 2 Chương 2. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG HỆ PHẲNG TĨNH ĐỊNH CHỊU TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG BẤT ĐỘNG 2.1 CÁC THÀNH PHẦN NỘI LỰC Phân tích các thành phần phản lực 2.2 VÍ DỤ HỆ DẦM  Xác định các phản lực trong hệ  Vẽ các biểu đồ nội lực trong hệ (M, N, Q) a) Ví dụ: Xác định phản lực trong hệ sau: 1. Phân tích các thành phần phản lực trong hệ Phản lực gồm (Bx; By; MB) 2. Viết các phương trình cân bằng xác định các thành phần phản lực 0 0 x xF B    Kiểm tra lại kết quả 2.3 Ví dụ HỆ KHUNG: Xác định phản lực trong hệ KHUNG sau Bước 1: Xác định các thành phần phản lực : Phản lực ( MA, Ax, Ay) Bước 2: Viết các phương trình cân bằng xác định các thành phần phản lực (Chiều thực của Ax ngược với chiều giả thiết) (Chiều thực của Ay cùng chiều với chiều giả thiết) (Chiều thực của MA cùng chiều với chiều giả thiết) Kiểm tra kết quả: 2.4 Hệ ghép: Ví dụ: Xác định phản lực trong hệ sau: Dạng đồ tính 20m 50m 20mBA20m 20mC D E F5kN/m3kN/m Bước 1: Phân tích các thành phần phản lực (Ax, Ay; Cy; Dy; Fy) Bước 2: Xác định các thành phần phản lực: Bước 2.1: Phân tích hệ chính, hệ phụ Hệ chính: BCDE Hệ phụ: AB; EF 20m50m20mA20m 20mCD EF5kN/m3kN/mAyFyDyCyAxBByBxByBxBEyExEyEx Bước 2.2: Xét hệ phụ AB 0 (20) 5(20) (10) 050ABA yyM B [ ]B kN      Vậy Ax = 0; Ay = By = 50kN Bước 2.3: Xét hệ phụ EF. Xác định các phản lực (Fy; Ex; Ey) 0 0xX E   0 (20) (20) (10) 030EFF yyM E [3 ]E kN       Vậy Ex = 0; Ey = Fy = 30kN Bước 2.4. Xét hệ chính ABCD, xác định các phản lực (Cy; Dy) Tải trọng tác dụng lên hệ phụ sẽ truyền sang hệ chính thông qua các khớp tại B và E Cặp phản lực (Bx; By) trên hệ phụ AB truyền sang hệ chính BCDE , truyền cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. Cặp phản lực (Ex; Ey) trên hệ phụ EF truyền sang hệ chính BCDE, truyền cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. Xét phương trình cân bằng: Bước 2.5. Kiểm tra lại kết quả [...]... thiết liên kết tại A, B, C là khớp 2.6.33 Một nhà chịu tải trọng gió phân bố đều áp lực 15 kPa (1 kPa = 1. 103 Pa = 1 kN/m2) ở mặt đón gió và áp lực hút gió là 5kP tại mặt khuất gió Xác định phản lực trong hệ biết liên kết tại A, B, C là khớp 2.6.34 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong dầm, liên kết tại A khớp, B gối di động 2.6.35 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong dầm, liên kết tại... Dây nâng chân hợp với phương ngang góc 450 2.6. 51 Một dầm chịu tải trọng của hai lực tập trung (hình vẽ) Giả thiết phản lực đất nền phân bố tuyến tính Xác định w1 và w2 để hệ cân bằng Biết P = 2kN, L = 3m 2.6.52 Xác định phản lực trong dầm, liên kết tại A khớp, B gối di động 2.7 BÀI TẬP HỆ KHUNG 2.7 .1 Xác định phản lực trong hệ, giả thiết liên kết tại A gối di động, B khớp 2.7.2 Xác định phản lực... C là khớp 2.7 .12 Xác định phản lực trong hệ, giả thiết liên kết tại A là ngàm; B, C D là khớp 2.7 .13 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong hệ, giả thiết liên kết tại A là ngàm; B, C D là khớp 2.7 .14 Vẽ biểu đồ nội lực trong hệ 2.7 .15 Vẽ biểu đồ mômen, lực cắt trong hệ khung, giả thiết liên kết tại A, C,D là khớp, nút cứng tại B 2.7 .16 Vẽ biểu đồ lực cắt, mômen, giả thiết liên kết tại A là gối... liên kết tại A gối di động, B khớp 2.7.7 Xác định phản lực trong hệ, giả thiết liên kết tại C gối di động, A khớp 2.7.8 Xác định phản lực trong hệ, giả thiết liên kết tại A gối di động, C khớp 2.7.9 Xác định phản lực trong hệ, giả thiết A gối di động, B khớp 2.7 .10 Xác định phản lực trong hệ, giả thiết liên kết tại A gối di động, B khớp, C là ngàm 2.7 .11 Xác định phản lực trong hệ, giả thiết liên kết. .. Bước 2.3 Tách nút C Bước 2.4 Kiểm tra kết quả tính toán 2.6 BÀI TẬP HỆ DẦM 2.6 .1 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong các hệ , giả thiết liên kết tại A là khớp, B gối di động 2.6.2 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong các hệ, giả thiết dầm liên kết với tường là ngàm 2.6.3 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong các hệ, giả thiết dầm liên kết với tường là ngàm 2.6.4 Xác định phản... 2.6 .13 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong hệ 2.6 .14 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong hệ 2.6 .15 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong hệ 2.6 .16 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong hệ 2.6 .17 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong hệ 2.6 .18 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong hệ 2.6 .19 Một dầm bê tông đỡ tải trọng của 2 cột Nếu áp lực nền đất tác... gối di động, B là khớp, nút cứng tại D và E 2.7 .17 Vẽ biểu đồ mômen, lực cắt, lực dọc trong hệ 2.8 BÀI TẬP HỆ GHÉP 2.8 .1 Xác định phản lực trong hệ ghép, giả thiết liên kết tại A gối di động, C khớp, B ngàm 2.8.2 Xác định phản lực trong hệ ghép, giả thiết liên kết tại C gối di động, B khớp, A ngàm 2.8.3 Xác định phản lực trong hệ ghép, giả thiết liên kết tại A gối cố định, B khớp, C, D gối di động... giả thiết liên kết tại A là ngàm 2.6.8 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong các hệ, gt tại A là khớp, B gối di động 2.6.9 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong các hệ, gt tại A là khớp, B gối di động 2.6 .10 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong hệ 2.6 .11 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong hệ 2.6 .12 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong hệ 2.6 .13 Xác định phản... C, E biết liên kết tại E ngàm, B, C gối di động; B,D là khớp 2.8.9 Xác định phản lực tại A, C, E biết liên kết tại A, C là gối di động, E là gối cố định 2.8 .10 Xác định phản lực trong hệ, giả thiết liên kết tại A là gối di động, B khớp, C ngàm 2.8 .11 Xác định phản lực trong hệ, giả thiết liên kết tại C là gối di động, B khớp, A ngàm ... trong dầm, liên kết tại A khớp, B gối di động 2.6.37 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong dầm, liên kết tại A khớp, B gối di động 2.6.38 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong dầm, liên kết tại A khớp, B gối di động 2.6.39 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong dầm, liên kết tại A khớp, B gối di động 2.6.40 Xác định phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong dầm, liên kết tại A khớp, . 1 Chương mở đầu: Bổ trợ kiến thức xác định tải trọng tác dụng 1. 1 Sơ đồ tính kết cấu Xét một cái móc cẩu cần trục, bánh xe (hình vẽ), phân tích kết cấu, . dụng lên móc cẩu là một lực tập trung F. Sơ đồ tính được thể hiện trên hình vẽ. 1. Ví dụ mô hình tính sơ đồ hóa kết cấu dàn mái 2. Ví
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài tập cơ kết cấu 1, Một số bài tập cơ kết cấu 1, Một số bài tập cơ kết cấu 1